Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6

I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko – Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP „Lesko 7”: przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
 1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;  cena wywoławcza: 97 263,64 zł.;  wadium: 9 800,00 zł.
 2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55 063,64 zł.;  wadium: 5 600,00 zł.
 3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55 663,64 zł.;  wadium: 5 700,00 zł.
 4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55 763,64 zł.;  wadium: 5 800,00 zł.
 5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51 063,64 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.

 II. „Na Łukawicę” – są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko – Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)  z opracowanym MPZP „Lesko 7”: przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem  o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a ozna­czo­nych w ewidencji gruntów jako działki:

 1. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47 200,00 zł.; wadium: 4 800,00 zł.
 2. nr 306/6 o pow. 0,1530 ha; cena wywoławcza: 38 900,00 zł.; wadium: 3 900,00 zł.
 3. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha; cena wywoławcza: 28 500,00 zł.; wadium: 2 900,00 zł.
 4. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha; cena wywoławcza: 29 800,00 zł.; wadium: 3 000,00 zł.
 5. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza: 33 700,00 zł.; wadium: 3 400,00 zł.
 6. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o  pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;  cena wywoławcza: 49 540,00 zł.; wadium: 5 000,00 zł.
 7. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36; cena wywoławcza: 52 240,00 zł.; wadium: 5 300,00 zł.
 8. nr 306/41 o pow. 0,1164 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/41; cena wywoławcza: 31 640,00 zł.; wadium: 3 200,00 zł.
 9. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;   cena wywoławcza: 58 940,00 zł.; wadium: 5 900,00 zł.
 10. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44; cena wywoławcza: 37 640,00 zł.; wadium: 3 800,00 zł.
Data składania ofert:
2019-06-24 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-17 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
Wytworzył Wydział IT 2019-05-17 14:36:00
PublikującyAdmin Administrator 2019-05-24 14:36:00

Rejestr zmian
sprzedaż udziału 2517/10000 części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid 426/8 o pow. 0,0584 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym (2 komórki gospodarcze o pow. użytkowej 2 x 12 m2) stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Uhercach Mineralnych gmina Olszanica, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00032382/1.
Data składania ofert:
2019-06-24 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-17 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
Wytworzył Wydział IT 2019-05-17 14:17:00
PublikującyAdmin Administrator 2019-05-24 14:17:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-10-25 15:10:26: utworzono dokument

GN.6840.2.12.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXIV.112.2016
z dnia 19 sierpnia 2016 r., ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

1. Na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, składającej się z kompleksu trzech działek nr: 1365/12 o pow. 0,3540 ha, 1365/13 o pow. 0,0552 ha, 1365/14 o pow. 0,0519 ha, położonej w m-ci Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, objętej KW nr KS1E/00028675/1

Data składania ofert:
2016-12-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-12-23 20:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
Wytworzył Wydział IT 2016-10-25 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-10-25 15:10:26
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-10-25 15:10:26

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-10-25 14:21:53: utworzono dokument
Ogłoszenie nr 330286 - 2016 z dnia 2016-10-25 r.

Baligród: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2016/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Do pobrania:
1) SIWZ + załączniki
2) Załącznik 1
3) Załącznik 2
4) Załącznik 3
5) Załącznik 4
6) Załącznik 5
7) Załącznik 6

Data składania ofert:
2016-11-03 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2016-10-25 14:21:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-10-25 14:21:53
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-10-25 14:21:53

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-10-25 14:32:55: 2) Odpowiedzi na pytania z dn. 21.10.2016 r. 3) Odpowiedzi na pytania z dn. 24.10.2016 r. 4) Odpowiedzi na pytania z dn. 24.10.2016 r.
2016-10-24 12:52:11: Pytania i odpowiedzi: 1) Odpowiedzi na pytania z dn. 21.10.2016 r. 2) Odpowiedzi na pytania z dn. 21.10.2016 r.
Więcej >>>
2016-10-19 13:34:03: utworzono dokument

Ogłoszenie nr 326692 - 2016 z dnia 2016-10-19 r.

Lesko: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE W STAROSTWIE POWIATOWYM W LESKU ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LESKIEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Do pobrania:
1) SIWZ wraz z załącznikami
2) Wykaz majątku

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Data składania ofert:
2016-10-28 09:30:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2016-10-19 13:30:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-10-19 13:34:03
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-10-25 14:32:55

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-09-01 14:04:00: utworzono dokument

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Powiatu Leskiego działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 11 ust. 1, w związku z art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), § 4 ust. 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 9/16  Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2016 roku ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:

Data składania ofert:
2016-10-07 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-10-03 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
Wytworzył Wydział IT 2016-09-01 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-09-01 14:04:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-09-01 14:04:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-10-03 12:55:11: 1) SIWZ (zm. dn. 22.09.2016 w pkt 2.4, zm. dn. 03.10.2016 r. w pkt 12.6)
2016-09-22 08:41:28: 1) SIWZ (zm. dn. 22.09.2016 w pkt 2.4) 2) Załącznik Nr 1 – wzór umowy (zm. dn. 22.09.2016)
Więcej >>>
2016-09-22 08:21:34: 1) SIWZ (zm. dn. 22.09.2016 w pkt 2.4)
2016-09-22 08:07:45: Do pobrania: 1) SIWZ (zm. dn. 22.09.2016 w pkt 2.4) 2) Załącznik Nr 1 – wzór umowy (zm. dn. 22.09.2016)
2016-09-19 15:18:42: utworzono dokument
Data składania ofert:
2016-10-04 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2016-09-19 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-09-19 15:18:42
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-10-03 12:55:11

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-08-26 14:19:37: utworzono dokument

GN.6840.2.1÷6.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012 z 28 września 2012 r.; Nr XII.64.2011 z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r., ogłasza:


Czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:

 

Data składania ofert:
2016-09-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-09-26 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
Wytworzył Wydział IT 2016-08-26 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-08-26 14:19:37
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-08-26 14:19:37

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-06-13 13:53:21: utworzono dokument

GN.6840.2.1÷6.2016                                                                                       Lesko, dnia 13 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012
z 28 września 2012 r.;
Nr XII.64.2011 i Nr XII.66.2011 z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XVIII.111.2012
z dnia 27 marca 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r., ogłasza:

 

Trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:

 

I.      położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7

Data składania ofert:
2016-07-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-06-14 00:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2016-06-13 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-06-13 13:53:21
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-06-13 13:53:21

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-05-11 10:25:35: utworzono dokument

Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja - Rybne dz. Nr 438, 350/2, 350/2, 350/3 w km 0+000 - 0+990 w miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873.
Numer ogłoszenia: 117490 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Do pobrania:

1) SIWZ
2) Formularz ofertowy

3) Projekt umowy
4) Przedmiar robót
5) Kosztorys ślepy

Data składania ofert:
2016-05-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2016-05-11 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-05-11 10:25:35
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-05-11 10:25:35

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-12-18 14:08:19: utworzono dokument

Lesko: Dostawa żywności na potrzeby Bursy Szkolnej w Lesku w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 348030 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Dokumenty do pobrania:
1) SIWZ
2) Zał. nr 1 – Wzór formularza ofertowego z  oświadczeniami.
3) Zał. nr 2 – Formularz cenowy (wykaz produktów) (XLS)
4) Zał. nr 3 – Projekt umowy

Data składania ofert:
2015-12-29 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-12-18 14:08:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-12-18 14:08:19
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-12-18 14:08:19

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-10-20 13:27:11: utworzono dokument

Baligród: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016
Numer ogłoszenia: 279130 - 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Do pobrania:
1) SIWZ wraz z załącznikami

Data składania ofert:
2015-10-29 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-10-20 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-10-20 13:27:11
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-10-20 13:27:11

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-08-03 15:09:51: utworzono dokument

Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród- Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km 13+770- 13+970 - I etap
Numer ogłoszenia: 197196 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Data składania ofert:
2015-08-20 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-08-03 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-08-03 15:09:51
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-08-03 15:09:51

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-07-07 09:33:22: utworzono dokument

GN.6840.3.2014/15 Lesko, dnia:  6 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Powiatu Leskiego działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
oraz Zarządzenia nr 2/15  Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 stycznia 2015 roku ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieobciążonej, niezbudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 198/7 o pow. 0,0083 ha, położonej w miejscowości Lesko w obrębie ewidencyjnym Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionej w KW nr KS1E/00001807/1. Działka nie posiada dojazdu, umiejscowiona jest na terenie niemal płaskim, stanowiąca grunt
o kształcie zbliżonym do wąskiego prostokąta.

Data składania ofert:
2015-08-12 00:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-08-10 00:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-07-08 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-07-07 09:33:22
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-07-07 09:33:22

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-06-24 13:21:30: utworzono dokument

Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km 13+770-14+017 - I etap
Numer ogłoszenia: 154148 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Data składania ofert:
2015-07-09 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-06-24 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-06-24 13:21:30
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-06-24 13:21:30

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-06-01 13:32:35: utworzono dokument

GN-I.6840.3.2015                                                                                      Lesko, dnia:  29 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 8 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761) ogłasza:

Drugi przetarg publiczny

1.    na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Leskiego, a znajdujących się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych
i Artystycznych w Lesku:

1)      Samochód osobowy Opel Corsa, nr rej.: RLS H840, rocznik: 2006, przebieg: 193 300 km;
Cena wywoławcza : 4.000,00 zł.; wadium: 400 zł.

2)      Siewnik rzędowy S-025/03, nr fabr. 3944, rocznik: 2006,
Cena wywoławcza: 5.000,00 zł.; wadium: 500 zł.

3)      Rozsiewacz nawozów MX Premium 850H, nr fabr. 317, rocznik: 2005,
Cena wywoławcza: 4.000,00 zł.; wadium: 400 zł. 

Data składania ofert:
2015-06-16 13:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-06-16 11:30:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-05-29 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-06-01 13:32:35
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-06-01 13:32:35

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-05-22 12:22:03: utworzono dokument

Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż - Lesko dz. nr ewid. 116/1, 85, 84 w miejscowości Łukawica i Manasterzec w km 3+320- 6+591 wraz z przebudową przepustów w km 3+650, 4+250, 4+800, 5+250, 6+450
Numer ogłoszenia: 74443 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Data składania ofert:
2015-06-08 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-05-22 12:21:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-05-22 12:22:03
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-05-22 12:22:03

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-04-02 09:42:59: utworzono dokument

GN-I.6840.4.2015                                                                                  Lesko, dnia:  1 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518
z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

Szósty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przewidzianego pod działalność usługową nieuciążliwą (handlową) stanowiącego własność Powiatu Leskiego - położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 17 w Lesku posadowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 669/1 obręb Lesko o pow. 0,0474 ha stanowiącej współwłasność Powiatu Leskiego objętej w Sądzie Rejonowym w Lesku księgą wieczystą nr KS1E/00030197/3, - oznaczonego w inwentaryzacji budowlanej i w zaświadczeniu o samodzielności lokali jako:

Lokal użytkowy Nr 9 o pow. 103,09 m2 stanowiący udział 10309/51628 w nieruchomości;

cena wywoławcza: 360 000,00 zł.; wadium: 36 000,00 zł.

Data składania ofert:
2015-05-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-05-11 00:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-04-02 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-04-02 09:42:59
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-04-02 09:42:59

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-03-23 10:19:30: utworzono dokument

GN-I.6840.3.2015                                                                                    Lesko, dnia:  20 marca 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 8 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761) ogłasza:

Przetarg publiczny

1.    na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Leskiego, a znajdujących się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych
i Artystycznych w Lesku:

Data składania ofert:
2015-04-30 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-04-30 11:30:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-03-23 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-03-23 10:19:30
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-03-23 10:19:30

Rejestr zmian

Lesko: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Bezmiechowa Górna w gminie Lesko i Wańkowa w gminie Olszanica
Numer ogłoszenia: 55638 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Do pobrania:
1) SIWZ
2) Załącznik 1 (oferta, oświadczenia)
3) Załącznik 2 (wzór umowy)
4) Załącznik 3 (warunki techniczne - Bezmiechowa Górna)
5) Załącznik 4 (warunki techniczne - Wańkowa)
6) Załącznik 5 (mapka)

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Leski , ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, faks 13 4697130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-leski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Bezmiechowa Górna w gminie Lesko i Wańkowa w gminie Olszanica.

Data składania ofert:
2015-03-24 10:30:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-03-13 10:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-03-13 09:58:06
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-03-16 10:03:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Uwaga! - Zmiana treści formularza oferty 61.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-10
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 04 kwietnia 2020r. 14:02:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.