Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 7 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

księgowego w PCUW w Lesku

w wymiarze ½ etatu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz § 1  Zarządzenia Nr 7/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłasza z dniem 12.07.2016 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w PCUW w Lesku w wymiarze ½ etatu

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-07-12
Publikujący -

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Lesko: Cyfryzacja części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Numer ogłoszenia: 116915 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odpowiedzi na pytania z dnia 7.07.2016 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 9.07.2016 r.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-07-04
Publikujący -

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów
w Starostwie Powiatowym w Lesku
Rynek 1, 38-600 Lesko

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Małgorzata Komska zam. Sanok


Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Małgorzata Komska spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna najwyżej oceniła jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.


Lesko, dn. 22.06.2016 r.

Informacja o wynikach naboru
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-06-22
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-06-13
Publikujący -

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 117490-2016 z dnia 2016-05-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Przebudowa drogi w km 0+000 - 0+990 polegać będzie na wyrównaniu istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową, odbudowie nawierzchni, poprzez ułożenie dwóch warstw masy mineralno-asfaltowej (wiążącej i ścieralnej); wzmocnienie...
Termin składania ofert: 2016-05-25

Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja - Rybne dz. Nr 438, 350/2, 350/2, 350/3 w km 0+000 - 0+990 w miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873.
Numer ogłoszenia: 77101 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-06-09
Publikujący -

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów
w wymiarze 1/4 etatu


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1445 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego
z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 03.06.2016 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów - w wymiarze 1/4 etatu.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – ekonomia.
f) co najmniej 2-letni staż pracy zawodowej w jednostkach administracji samorządowej

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w księgowości
b) znajomość obsługi komputera w zakresie programów: finansowo-księgowych, systemów bankowości elektronicznej, aplikacji do sprawozdawczości elektronicznej, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.
c) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa o finansach publicznych
- ustawa o rachunkowości,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- kodeks pracy

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne:
a) prowadzenie ewidencji księgowej środków PFRON

2. Zadania pomocnicze:
a) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków PFRON
b) realizowanie płatności ze środków PFRON przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej

3. Zadania okresowe:
a) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykorzystania środków PFRON
b) realizacja innych zadań w ramach pracy wydziału zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może tez złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r. z poz. 1202 ze zm.)”.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 14.06.2016 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


IX. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowycgh

Oświadczenie o niekaralności

Kwestionariusz osobowy

Zarządzenie Starosty

Ogłoszenie naboru

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-06-03
Publikujący -

GN.6840.2.8.2016                                                                                Lesko: dnia: 12 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE
O PIERWSZYM PRZETARGU OGRANICZONYM

Na podstawie:

 1. art. 38 w związku z art. 13 i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś­ciami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),
 2. § 3, § 6, § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),
 3. Uchwały Nr XVII.80.2016 Rady Powiatu Leskiego  z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego ograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Leskiego,
 4. Uchwały Nr IV/18/2002 Rady Powiatu Leskiego  z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawie­nia i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

ZARZĄD POWIATU LESKIEGO  

OGŁASZA

PISEMNY PIERWSZY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH
OGRANICZONY DO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE LEASINGU

Do pobrania:

1) Ogłoszenie o przetargu (PDF)

2) Załącznik nr 1a

3) Załącznik nr 1b

4) Załącznik nr 2

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-05-12
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-03-01
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-01-22
Publikujący -

stycznia 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012
z 28 września 2012 r.; Nr XII.64.2011 i Nr XII.66.2011 z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XIV.80.2011 z dnia 26 października 2011 r.; Nr XI/69/07; Nr XVIII.111.2012 z dnia 27 marca 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r., ogłasza:

 

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-01-13
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-01-07
Publikujący -

W Powiecie Leskim od 1 stycznia 2016 r. będą funkcjonować 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1/  Nr 1 – Lesko, ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji) obsługiwany przez  radców

  prawnych i adwokatów:

  - poniedziałek    w godz. 13.00 – 17.00

  - wtorek    w godz. 10.00 – 14.00

  - środa   w godz. 11.00 – 15.00

  - czwartek    w godz. 11.00 – 15.00

  - piątek w godz. 13.00 – 17.00

 

2/  Nr 2 – Baligród, ul. Jana Duplaka 7 (Dom Strażaka) obsługiwany przez radców prawnych

  i prawników – Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w Rzeszowie -

  tel. 13 463 16 80

  - poniedziałek    w godz. 13.00 – 17.00

  - wtorek    w godz. 9.00 – 13.00

  - środa   w godz. 9.00 – 13.00

  - czwartek    w godz. 9.00 – 13.00

  - piątek w godz. 9.00 – 13.00

 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2015-12-31
Publikujący -

Lesko, 29.12.2015 r.

 

 

KD.7124.1.2015

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

 1. Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 4 pkt 4 i art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust.1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. – o publicznym transporcie  zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z póź. zm.).

 1. Nazwa i adres organizatora:

Powiat Leski

ul. Rynek 1, 38-600 Lesko

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której wykonywane będą przewozy:

Publiczny transport zbiorowy – transport drogowy (autobusowy).

Określenie sieci komunikacyjnej:

Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Leskiego na liniach komunikacyjnych, na których Powiat Leski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Nie później niż do 31grudnia 2016r. z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017r.

 1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r.,
Nr 5, poz. 13 z póź. zm.) zastrzega się możliwość zmiany  powyższych informacji.

 1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lesku

- Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Lesku

- Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2015-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr 53.86.2015
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2016 r.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), art. 15 ust. 2h i 2j w zw. z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1118 późn. zm.)


Zarząd Powiatu Leskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru oferty Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 10/6, 35-025 Rzeszów (oferta nr 2) na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 w Baligrodzie, ul. Jana Duplaka 7 - na terenie Powiatu Leskiego w 2016 r., zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, złożonej w ramach otwartego konkursu ofert.
2. Udziela się dotacji na realizację zadania publicznego określonego w ust. 1 w kwocie 59 946 zł. brutto na rok 2016 (płatna w 12 – stu miesięcznych ratach).


§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku
3) na stronie internetowej Starostwa www.powiat-leski.pl.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2015-12-15
Publikujący -

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Katastru
i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Lesku.


Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  w/w stanowisko została wybrana Pani Jagoda Lasota, zam. w Lesku.

Pani Jagoda Lasota spełniła wszystkie wymagania niezbędne podane w ogłoszeniu o naborze.

W przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych wykazała się najlepszą znajomością przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Starosta Leski
Andrzej Oleiuk


Lesko, dnia 3 grudnia 2015 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2015-12-03
Publikujący -

STAROSTWO POWIATOWE
w LESKU
ul. Rynek 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta w Wydziale Oświaty

                    
1. Wymagania niezbędne:
 
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
e) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
f) co najmniej 2 letni staż  pracy zawodowej.

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawo, zarządzanie w oświacie.
b) znajomość ustaw:
- prawo oświatowe, w tym ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela,
- Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- ustawa o samorządzie powiatowym,
c) znajomość procedur awansu zawodowego nauczycieli.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
- koordynowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni  psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek zapewniających opiekę dzieciom i młodzieży pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania,
- zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
- prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie  spraw finansowych i administracyjnych,
- powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
- prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,
- przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
- określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
 
4. Wymagane dokumenty:

a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o pracę kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,(wzór)
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające  stan  zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne, (wzór)
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.(wzór)

Uwagi:

1. Wymagane  dokumenty  należy  składać  w  zaklejonych  kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Oświaty” osobiście  w  sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w  terminie do 11 grudnia 2015 r.    
2. Dokumenty,  które   wpłyną   do   Starostwa   po   wyżej   określonym   terminie,  nie   będą rozpatrywane.
3. Informacja   o   wyniku   naboru  będzie  umieszczona  na stronie internetowej  BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

Lesko, dnia 01.12.2015 r.

Starosta Leski
Andrzej Olesiuk
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2015-12-01
Publikujący -

OGŁOSZENIE NR GN.6641.3.11.2015
STAROSTY LESKIEGO
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Bezmiechowa Górna w gminie Lesko i Wańkowa w gminie Olszanica

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520).

informuję, że:


Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego obrębu Bezmiechowa Górna w gminie Lesko i Wańkowa w gminie Olszanica stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Lesku w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta zgodnie z art. 24a ust. 10 ww ustawy, rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wniesionych zarzutów w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 
Starosta leski

Andrzej Olesiuk

 

Skan ogłoszenia

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2015-11-24
Publikujący -

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 279130-2015 z dnia 2015-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baligród
Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016. Wykonanie usługi obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem...
Termin składania ofert: 2015-10-29

Baligród: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016
Numer ogłoszenia: 316594 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2015-11-24
Publikujący -

 

Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

 

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), Zarząd Powiatu Leskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić do Komisji Konkursowej tylko 1 kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania Komisji Konkursowej:
Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r., ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Leskiego.

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:
Zarząd Powiatu Leskiego powołuje członków Komisji Konkursowej w składzie: 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Leskiego oraz wybiera 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń. Zarząd Powiatu Leskiego powołuje spośród członków Komisji Przewodniczącego   i Sekretarza.

V. Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko, Sekretariat - parter. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób:


„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r., ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Leskiego".

 
Termin składania dokumentów – do 30 listopada 2015 r.

SKAN OGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2015-11-19
Publikujący -

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia w 2016 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225),

Zarząd Powiatu Leskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Leskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Baligród, ul. Jana Duplaka 7.

II. Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w szczególności:
- w poniedziałki - w godz. od 13:00  do 17:00;
- wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 9:00  do 13:00

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów – wzór oświadczenia w załączeniu – zał. nr 2).
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania przeznacza się kwotę:
59. 946 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych).

V. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014  r., poz. 1118 ze zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

VI. Terminy i sposób składania ofert
1. Terminy składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2015 r.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku , Rynek 1, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) – (wzór oferty w załączeniu – zał. nr 1)

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4) Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
5) Pisemne zobowiązania: (wzór oświadczenia w załączeniu - zał. nr 2)
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,   w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się
o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – (wzór oświadczenia w załączeniu  – zał. nr 3).

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
    - złożone przez podmioty nieuprawnione,
    - złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
    - złożone po terminie,
    - niekompletne,
    - dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Leskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Leskiego.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty upływu terminu składania ofert.
Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) zgodności przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
b) jakości przygotowanego projektu, przejrzystości, oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) oceny wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane oraz terminów realizacji zadania,
d) dotychczasowego doświadczenia organizacji w zakresie realizacji zadania określonego
w ogłoszeniu o konkursie.

VIII. Warunki i terminy realizacji zadania
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Leskiego, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:
a)  prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
c)  złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

IX.  Powiat Leski w 2015 r. oraz w 2014 r.  nie realizował zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy   prawnej na które przeznaczałby dotacje dla organizacji o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.Informacji o konkursie udziela Czesław Gawłowski – Sekretarz Powiatu Leskiego, pok. Nr 5 - Rynek 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 71 24, w. 126

SKAN OGŁOSZENIA

SKAN UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU


Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Wzór oświadczenia o poufności.
3. Wzór oświadczenia o braku przesłanek wykluczających.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2015-11-19
Publikujący -

STAROSTWO POWIATOWE
 w LESKU
ul. Rynek 1

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości


1.Wymagania niezbędne: 
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
e) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku geodezja i kartografia,
f) umiejętność obsługi programów Ewmapa 11,
g) umiejętność obsługi programów MS Office.

2.Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe w zakresie:
- informatyki - specjalność: bazy danych
- geodezji i kartografii - specjalność : systemy informacji przestrzennej,
b) preferowany staż pracy,
c) znajomość :
- oprogramowania  Ewopis 6  i   Ośrodek  8  firmy  GEOBID,
- aktów  prawnych  z  zakresu  geodezji  i  kartografii,
- aktów prawnych z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego
- zagadnień z zakresu geodezji i kartografii,
d) umiejętność zarządzania bazami danych i usług danych przestrzennych,
e) mile widziane :
- uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
- znajomość zagadnień związanych z wyceną nieruchomości.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa i prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, naliczaniem i wydawaniem materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz petentów.
b) obsługa i wprowadzanie zmian wynikających z przyjętych operatów technicznych do mapy zasadniczej prowadzonej w programie Ewmapa,
c) wprowadzanie zmian przedmiotowych do bazy danych ewidencji gruntów i budynków wynikających z operatów technicznych,
d) cyfryzacja operatów technicznych poprzez skanowanie do programu Ośrodek 8 wraz z uzupełnieniem niezbędnych informacji w ewidencji materiałów zasobu,
e) zastępowanie pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podczas ich nieobecności.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys(CV),
b) list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
 posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych.

Uwagi:

1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości” osobiście w sekretariacie Starostwa lub przesłać pocztą na adres Starostwa w terminie do 20 listopada 2015 r.
2. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.


STAROSTA LESKI
Andrzej Olesiuk
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2015-11-06
Publikujący -

Nr sprawy  PZD.272.1.2015    30.10.2015 r.

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1. Dotyczy : „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016”

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2015-10-30
Publikujący -

I N F O R M A C J A

STAROSTWO POWIATOWE W LESKU
WYDZIAŁ GEODEZJI KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI INFORMUJE, ŻE

W PIĄTEK 16 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

W GODZINACH OD 7.00 DO 11.00
ZE WGLĘDÓW TECHNICZNYCH NASTAPIĄ UTRUDNIENIA W WYDAWANIU DOKUMENTÓW PRZEZ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I EWIDENCJĘ GRUNTÓW I BUDYNKÓW,
Z ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

ZA ZAISTNIAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2015-10-15
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-12-31
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-20
data dodania: 2019-12-20
data dodania: 2019-12-13
data dodania: 2019-12-11
data dodania: 2019-12-11
data dodania: 2019-12-05
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-01-17
data dodania: 2020-01-14
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2020-01-03
data dodania: 2020-01-03
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 21 stycznia 2020r. 04:48:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.