Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 4 5 6 7 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 352170-2014 z dnia 2014-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baligród
Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2014/2015. Wykonanie usługi obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem...
Termin składania ofert: 2014-10-31

Baligród: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 374732 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-11-14
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-11-04
Publikujący -

INFORMACJA NR GN.6641.3.16.2013
STAROSTY LESKIEGO
z dnia 27 października 2014 r.


w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębu Łączki i obrębu Weremień, gmina Lesko

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)

informuję, że:

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego obrębu Łączki i obrębu Weremień w gminie Lesko stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.


Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Lesku Referatu Geodezji Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, 38-600 LESKO.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta zgodnie z art. 24a ust. 10 w/w ustawy, rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wniesionych zarzutów w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta Powiatu Leskiego
Marek Pańko

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2014-10-30
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-10-28
Publikujący -

GN-I.6840.17.2014 Lesko, dnia: 27 października 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Ogłoszenie (PDF)

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108
z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII.111.2012 Rady Powiatu w Lesku z dnia 27 marca 2012 r. ogłasza:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, położonej w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7 oznaczonej jako:
działka nr 174/82 o pow. 0,0271 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 174/81 o pow. 0,0123 ha stanowiącej dojazd do działki 174/82.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-10-27
Publikujący -

Baligród: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2014/2015.
Numer ogłoszenia: 352170 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SIWZ wraz załącznikami (uwaga: zmiana zalacznika!)

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-10-22
Publikujący -

GN-I.6840.1.2014 Lesko, dnia: 21 października 2014 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść ogłoszenia (PDF)


Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518
z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:
Piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przewidzianego pod działalność usługową nieuciążliwą (handlową) stanowiącego własność Powiatu Leskiego - położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 17 w Lesku posadowionego na nieru-chomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 669/1 obręb Lesko o pow. 0,0474 ha stanowiącej współwłasność Powiatu Leskiego objętej w Sądzie Rejonowym w Lesku księgą wieczystą nr KS1E/00030197/3

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-10-21
Publikujący -

GN-I.6840.2÷16.2014 Lesko, dnia: 13 października 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Treść ogłoszenia (PDF)

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwał: Nr XXV.142.2012 i Nr XXV.141.2012 Rady Powiatu Leskiego z 28 września 2012 r. ogłasza:
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-10-13
Publikujący -

Z A W I A D O M I E N I E


Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) Starosta Powiatu Leskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku przy ul. Rynek 1 w pok. 221 na II piętrze, w terminie od dnia 20 października do 07 listopada 2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ŁUKAWICA i obrębu POSTOŁÓW w jednostce ewidencyjnej LESKO.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-10-01
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-09-25
Publikujący -

  Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 276500-2014 z dnia 2014-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Planowany zakres robót obejmuje: - Wykonanie wykopu rowu mechanicznie na gł. śr.0,8m gr. IV ktg z odwozem urobku na odległość 1 km - 296,913 m3 - Wykonanie wykopu pod fundament dla ścianek czołowych przepustu (...
Termin składania ofert: 2014-09-09

 


Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś w km 8+000 - 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450
Numer ogłoszenia: 313202 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-09-22
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-09-11
Publikujący -

  GN-I.6840.21÷25.2014 Lesko, dnia: 10 września 2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz  § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwał: Nr XII.64.2011 i Nr XII.66.2011 Rady Powiatu Leskiego z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XIV.80.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 26 października 2011 r.; Nr XI/69/07 i Nr XI/68/07 Rady Powiatu w Lesku z dnia 23 listopada 2007 r. ogłasza:

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-09-10
Publikujący -

  ZP.272.12.2014 Lesko, 09.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka – Zwierzyń – Średnia Wieś w km 8+000 – 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450 ”
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-09-09
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-09-01
Publikujący -

  Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) Starosta Powiatu Leskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku przy ul. Rynek 1 w pok. 221 na II piętrze, w terminie od dnia 11 września do 1 października 2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ŁĄCZKI i obrębu WEREMIEŃ w jednostce ewidencyjnej LESKO. 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-08-25
Publikujący -

 Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś w km 8+000 - 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450

Numer ogłoszenia: 276500 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Do pobrania:

1) SIWZ

2) Załączniki do SIWZ (oświadczenia)

3) Formularz ofertowy

4) Wzór umowy

5) Kosztorys ofertowy

6) Przedmiar robót

7) Rysunek - Ścianka działowa przepustu

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-08-20
Publikujący -

 Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś w km 8+000 - 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450

Numer ogłoszenia: 276500 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Do pobrania:

1) SIWZ

2) Załączniki do SIWZ (oświadczenia) - zmiana

3) Formularz ofertowy

4) Wzór umowy

5) Kosztorys ofertowy

6) Przedmiar robót

7) Rysunek - Ścianka działowa przepustu

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-08-20
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-08-19
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-08-19
Publikujący -

AB. 6740.2.42.2013


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 33- 36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn.zm.) w związku  z prowadzonym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającym na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz towarzyszącą zewnętrzną infrastrukturą techniczną- w tym szczelnym zbiornikiem na ścieki na ścieki o poj. do 10m3 na działkach nr ewid. 115/4 i 115/5  w m- ci Strzebowiska

STAROSTA LESKI
i n f o r m u j e

 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2014-07-31
Publikujący -

  GN-I.6840.2÷16.2014 Lesko, dnia: 30 lipca 2014 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 
z późn. zm.) oraz uchwał: Nr XXV.142.2012 i Nr XXV.141.2012 Rady Powiatu Leskiego z 28 września 2012 r. ogłasza:

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-07-31
Publikujący -

  GN-I.6840.1.2014 Lesko, dnia: 30 lipca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-07-31
Publikujący -

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 210940-2014 z dnia 2014-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Roboty, których dotyczy zamówienie , obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji kotłowni gazowej c.o. i c.w.u. wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami. Zamówienie związane jest z...
Termin składania ofert: 2014-07-08

Lesko: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku
Numer ogłoszenia: 244896 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-07-22
Publikujący -

ZP.272.8.2014 Lesko, 09.07.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku”

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-07-09
Publikujący -

 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku informuje, że do konkursu na ww. wolne stanowisko kierownicze urzędnicze zgłosiły się dwie kandydatki:

1.    Pani Beata Kurnik zam. w Jurowcach,

2.    Pani Katarzyna Radwańska zam. w Zagórzu.

 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-07-01
Publikujący -

Lesko: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku
Numer ogłoszenia: 210940 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Do pobrania:
1) SIWZ
2) Załącznik 1 (Formularz ofertowy)
3) Załącznik 2 (Wzór umowy)
4) Załącznik 3 (Oświadczenie o spełnianiu warunków)
5) Załącznik 4 (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia)
6) Załącznik 5 (Kosztorys ślepy)
7) Załącznik 6 (Przedmiar robót)
8) Załącznik 7 (Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)
9) Załącznik 8 (Wykaz zamówień)
10) Załącznik 9 (Specyfikacje techniczne)


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-06-24
Publikujący -

Do pobrania:

Wykaz działek (PDF)

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-06-17
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-06-11
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-06-04
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-11-25
data dodania: 2019-11-22
data dodania: 2019-11-22
data dodania: 2019-11-22
data dodania: 2019-11-12
data dodania: 2019-10-31
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
Przetargi
Treści
data dodania: 2019-12-11
data dodania: 2019-12-11
data dodania: 2019-11-26
data dodania: 2019-11-25
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 12 grudnia 2019r. 06:34:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.