GN.II.6840.2.2.2019
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:

Wyniki trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 24 czerwca 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 306/6 o pow. 0,1530 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła: 38 900,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 39 300,00 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcami przedmiotowej nieruchomości zostali: Julita i Krzysztof Skotniccy.
W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

 Lesko, dnia  1 lipca 2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-07-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-01 13:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-02-24 09:20
GN.II.6840.1. 6.2018

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starosta Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490.) ogłasza:

Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 24 czerwca 2016 r. na sprzedaż udziału 2517/10000 części nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 426/8 o pow. 0,0584 ha, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, uwidocznionej w KW nr KS1E/00032382/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada obowiązującego Miejscowego planu Zagospodarowania.
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła: 6 000,00 zł (zwolniona z podatku VAT);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 7 500,00 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2;
W wyniku przeprowadzonego przetargu został wyłoniony nabywca przedmiotowej nieruchomości: Mirosław Leszczyński.
W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia 1 lipca 2019 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-07-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-01 13:24
GN.II.6840.2.2.2019
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:

Wyniki trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 24 czerwca 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 306/41 o pow. 0,1164 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła: 31 640,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 31 960,00 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcami przedmiotowej nieruchomości zostali: Joanna i Łukasz Tchórz.
W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia 1 lipca 2019 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-07-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-01 13:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-02-24 09:21

Starosta Leski
38-600 Lesko, ul. Rynek 1
AB. 6740.2.31.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33- 36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz.U. z 2016 r. poz.353, z póżn. zm) w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: dwa odcinki kanalizacji sanitarnej (odc. od proj. bud. do bezodpływowych zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe), dwa bezodpływowe podziemne zbiorniki wybieralne na nieczystości ciekłe ( szamba), dwie podziemne instalacje gazowe (odc. od podziemnych zbiorników na gaz płynny do proj. bud.), dwa podziemne zbiorniki na gaz płynny o poj. do 4,85 m 3 , dwie podziemne instalacje wodociągowe  (od proj. studni do bud.) podziemna zalicznikowa instalacja elektryczna  do proj. budynku na dz. nr ewid. 120/3 w miejscowości Smerek.

 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-11-20
Publikujący -