Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-12-05 09:57
OU.2110.3.2019
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko
  
Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Katarzyna Wojnarowska, zam. Sanok.
Uzasadnienie
W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Katarzyna Wojnarowska, spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dnia 26 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-26 14:33
XI Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r.
o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2019,
b) w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok obrotowy 2018.
c) zmieniająca uchwałę Nr VI.40.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. w Powiecie Leskim,
d) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego,
e) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego,
f) w sprawie ustalenia na obszarze Powiatu Leskiego wysokości opłat na 2020 rok za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2018 r. dokonanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu Leskiego i Starostę Leskiego.
9. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.


Zawiadamiając o powyższym proszę o udział w sesji.
Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U z 2019 r. poz. 511) stanowi podstawę do udzielenia radnemu zwolnienia z pracy zawodowej celem uczestniczenia w pracach organu powiatu.  
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-18 13:51
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-18 13:51
GN.II.6840.2.7.2019
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012  z 28 września 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r.; XLV.227.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., ogłasza:

szósty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:


I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;  cena wywoławcza: 97 263,64 zł.;  wadium:    9 800,00 zł.
2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55063,64 zł.;  wadium:    5600,00 zł.
3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55663,64 zł.;  wadium: 5700,00 zł.
4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55763,64 zł.;  wadium: 5800,00 zł.
5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51063,64 zł.;  wadium: 5200,00 zł.

 II. „Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)  z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem  o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a ozna¬czo¬nych w ewidencji gruntów jako działki:
6. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47200,00 zł.; wadium:  800,00 zł.
7. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha; cena wywoławcza: 28500,00 zł.; wadium: 2900,00 zł.
8. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha; cena wywoławcza: 29800,00 zł.; wadium: 3000,00 zł.
9. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza: 33700,00 zł.; wadium: 3400,00 zł.
10. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o  pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;  cena wywoławcza: 49540,00 zł.; wadium: 5000,00 zł.
11. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36; cena wywoławcza: 52240,00 zł.; wadium: 5300,00 zł.
12. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43; cena wywoławcza: 58940,00 zł.; wadium: 5900,00 zł.
13. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44; cena wywoławcza: 37640,00 zł.; wadium: 3800,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 16 grudnia 2019 r. - od godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  11 grudnia 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
-    zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
-    zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
11.    Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

  Lesko, dnia 14 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-14 12:23
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-14 11:18
GN.II.6840.2.7.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza:

Wyniki piątego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 29 października 2019 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:

I.  położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:
„Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha; cena wywoławcza: 97263,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha;  cena wywoławcza: 55063,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha;  cena wywoławcza: 55663,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha; cena wywoławcza: 55763,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha;  cena wywoławcza: 51063,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak.
 
„Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
6. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47 200,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
7. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha; cena wywoławcza: 28 500,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
8. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha; cena wywoławcza: 29 800,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
9. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza:33 700,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
10. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 49540,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
11. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 52240,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
12. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 58940,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
13. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 37640,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-04 11:31
OU. 2110.3.2019
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


 
Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

    Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 28.10.2019 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) wykształcenie wyższe (minimum),
f) charakter lub typ szkoły: kierunek geodezja i kartografia lub pokrewny,
g) co najmniej 12 - miesięczny staż pracy zawodowej przy wykonywaniu podobnych czynności.
2. Wymagania dodatkowe:
1. Podstawowa znajomość oprogramowania firmy GEOBID: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK).
2. Podstawowa znajomość rodzajów importów/eksportów danych do i z ww. programów i systemów oraz konfiguracja przekazywanych danych (znajomość formatów plików SWDE, GML, SHP, DWG, DXF, TIFF, JPG plików tekstowych EWMAPA (ept, acs, eob, emu)).
3. Podstawowa znajomość przepisów oraz wytycznych dotyczących prowadzenia baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG.
4. Podstawowa znajomość oprogramowania systemowego Windows 10, przeglądarki plików graficznych IrfanView, programu graficznego Gimp.
5. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu: kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne, organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego.
6. Odporność na stres.
7. Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie i aktualizacja dla obszaru powiatu:
- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) EGIB, poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian przedmiotowych,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT, poprzez  wprowadzanie udokumentowanych zmian,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BDSOG i BDOT500,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
2. Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjmowanie ich do zasobu i przetwarzanie  do postaci dokumentów elektronicznych.
3. Właściwe zabezpieczenie dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Sukcesywne przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
5. Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1) Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.

Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
w ogłoszeniu o konkursie,
g) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 12.11.2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

ZAŁĄCZNIKI:


- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
- Klauzula informacyjna
- Oświadczenia
- Oświadczenie o stanie zdrowia
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-28 13:16
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-10-31 08:01
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-23 09:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-10-30 09:12

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę  na czas oznaczony tj. na okres pięciu lat z przeznaczeniem pod lokalizację garażu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-18 13:28
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  dzierżawy
Skan wykazu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-10-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-17 13:29
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego
w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków

Skan ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-14 11:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-10-14 11:02
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego
w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków

Skan ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-14 11:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-10-14 11:02
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-03 14:49

GN.II.6840.2.7.2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012  z 28 września 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r.; XLV.227.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., ogłasza:

piąty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:  

I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8; cena wywoławcza: 97 263,64 zł.;  wadium: 9 800,00 zł.

2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55 063,64 zł.; wadium: 5 600,00 zł.

3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55 663,64 zł.;  wadium: 5 700,00 zł.

4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55 763,64 zł.;  wadium: 5 800,00 zł.

5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51 063,64 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.

II. „Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)  z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem  o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a ozna¬czo¬nych w ewidencji gruntów jako działki:

6. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47 200,00 zł.; wadium: 4 800,00 zł.

7. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha; cena wywoławcza: 28 500,00 zł.; wadium: 2 900,00 zł.

8. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha; cena wywoławcza: 29 800,00 zł.; wadium: 3 000,00 zł.

9. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza: 33 700,00 zł.; wadium: 3 400,00 zł.

10. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;  cena wywoławcza: 49 540,00 zł.; wadium: 5 000,00 zł.

11. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36; cena wywoławcza: 52 240,00 zł.; wadium: 5 300,00 zł.

12. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;   cena wywoławcza: 58 940,00 zł.; wadium: 5 900,00 zł.

13. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44; cena wywoławcza: 37 640,00 zł.; wadium: 3 800,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 29 października 2019 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  25 października 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
11. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia 26.09.2019 r.


SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-09-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-09-27 14:21
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-09-27 14:27
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-09-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-09-12 14:20

GN.II.6840.2.7.2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012  z 28 września 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r.; XLV.227.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., ogłasza:

czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:  

I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8; cena wywoławcza: 97 263,64 zł.; wadium: 9 800,00 zł.
2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55 063,64 zł.;  wadium: 5 600,00 zł.
3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55 663,64 zł.;  wadium: 5 700,00 zł.
4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55 763,64 zł.;  wadium: 5 800,00 zł.
5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51 063,64 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.

 II. „Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)  z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem  o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a ozna¬czo¬nych w ewidencji gruntów jako działki:
6. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47 200,00 zł.; wadium: 4 800,00 zł.
7. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha; cena wywoławcza: 28 500,00 zł.; wadium: 2 900,00 zł.
8. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha; cena wywoławcza: 29 800,00 zł.; wadium: 3 000,00 zł.
9. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza: 33 700,00 zł.; wadium: 3 400,00 zł.
10. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o  pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;  cena wywoławcza: 49 540,00 zł.; wadium: 5 000,00 zł.
11. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36; cena wywoławcza: 52 240,00 zł.; wadium: 5 300,00 zł.
12. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;   cena wywoławcza: 58 940,00 zł.; wadium: 5 900,00 zł.
13. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44; cena wywoławcza: 37 640,00 zł.; wadium: 3 800,00 zł.
Przetargi odbędą się w dniu 4 września 2019 r. - od godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  30 sierpnia 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
11. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Lesko, dnia 28 lipca 2019 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-07-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-28 11:03
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności wznowienia/okazania/ustalania przebiegu granic działek w obrębie m. Przysłup gmina Cisna.

SKAN ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-07-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-19 08:10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego 
z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 15.07.2019 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.
I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, 
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
  c) nieposzlakowana opinia, 
  d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  e) wykształcenie średnie (minimum), 
  f) charakter lub typ szkoły: kierunek geodezja i kartografia lub pokrewny,
  g) co najmniej 6-miesięczny staż pracy zawodowej przy wykonywaniu podobnych czynności.
 2. Wymagania dodatkowe:
 3. Biegła obsługa informatyczna w zakresie:
  a) obsługi sprzętowej (podzespoły komputerowe, obsługa zadań sieciowych), 
  b) posiadanie umiejętności posługiwania się językiem programowania SQL,
  c) znajomość środowiska oprogramowania firmy GEOBID, instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów i systemów geodezyjnych: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW, MIENIE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, STRATEG_SEC, TURBOEWID) oraz innych programów i systemów niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów korzystających z w/w oprogramowania,
  d) instalacja, konfiguracja i aktualizacja interfejsów do wspólnej komunikacji programów,

e) instalacja, konfiguracja i aktualizacja bibliotek do powyższych programów oraz klienta 
FIREBIRD,
f) instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów na poszczególnych stanowiskach 
komputerowych,
g) wszelkiego rodzaju importy/eksporty danych do i z ww. programów i systemów oraz konfiguracja przekazywanych danych (znajomość formatów plików SWDE, GML, SHP, DWG, DXF, TIFF, plików tekstowych EWMAPA (ept, acs, eob, emu)), 
h) tworzenie i modyfikowanie szablonów ARTIST,
i) obsługa serwisu GEOPORTAL2 (konfiguracja, tworzenie kont),
j) usuwanie awarii w działaniu programów i systemów,
k) tworzenie, archiwizowanie i przekazywanie kopii zabezpieczających prowadzone bazy danych,
l) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności 
z zakresu: kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne, organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
m) odporność na stres,
n) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  a) prowadzenie i aktualizacja dla obszaru powiatu:
 • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) EGIB, poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian przedmiotowych,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT, poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian,
  b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BDSOG i BDOT500,
  c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
 1. Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjmowanie ich do zasobu i przetwarzanie do postaci dokumentów elektronicznych.
 2. Właściwe zabezpieczenie dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Sukcesywne przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
 4. Pisanie zapytań w języku programowania SQL (do programów firmy GEOBID).
 5. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów i systemów geodezyjnych: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW, MIENIE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, STRATEG_SEC, TURBOEWID) oraz innych programów i systemów niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów korzystających z w/w oprogramowania.
 6. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja interfejsów do wspólnej komunikacji programów.
 7. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja bibliotek do powyższych programów oraz klienta FIREBIRD.
 8. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów na poszczególnych stanowiskach komputerowych.
 9. Wszelkiego rodzaju importy/eksporty danych do i z ww. programów i systemów oraz konfiguracja przekazywanych danych (znajomość formatów plików SWDE, GML, SHP, DWG, DXF, TIFF, plików tekstowych EWMAPA (ept, acs, eob, emu)).
 10. Tworzenie i modyfikowanie szablonów ARTIST.
 11. Obsługa portalu GEOPORTAL 2 (konfiguracja, tworzenie kont).
 12. Usuwanie awarii w działaniu programów i systemów.
 13. Tworzenie, archiwizowanie i przekazywanie kopii zabezpieczających prowadzone bazy danych.
 14. Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK.
  IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
  1) pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.
  Wymagane dokumenty:
  a) podpisany życiorys (CV),
  b) podpisany list motywacyjny,
  c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  d) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru nr 1),
  e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z podpisaną Klauzulą Informacyjną Administratora Danych dla osób ubiegających się o zatrudnienie (wg wzoru nr 2),
  f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie (wg wzoru nr 3),
  g) podpisane oświadczenia kandydata (wg wzoru nr 4).
  V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności 
  z oryginałem.
  VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem 
  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Geodezji 
  i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
  w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 29.07.2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
  VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: 
  www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

 


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-07-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-15 15:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-16 12:00

UWAGA ! Ważne zmiany w ustawie o odpadach

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami

Starosta Leski przypomina, że w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 5 września 2018 r.), złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji. Jeżeli posiadacz odpadów nie dotrzyma terminów oraz warunków wymienionych w art. 14 ust. 1 i 2 przytoczonej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. w myśl art. 14 ust. 4  –  zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, WYGASA !

We wniosku należy określić:

1. Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2. Największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3. Całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jeżeli jest wymagana (art. 48a ustawy o odpadach).

Do ww. wniosku posiadacz odpadów dołącza:

1. Operat przeciwpożarowy, jeżeli jest wymagany, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącym uzgodnieniem przedmiotowego operatu, wykonany przez:

– osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620)

2. Zaświadczenia o niekaralności

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163. art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077);

3. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

4. Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 2, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

5. Oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

– nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

6. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt. 4

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-07-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-11 13:04

W związku z Zarządzeniem nr 24.2019 Starosty Leskiego z dnia 3 lipca 2019 r. informujemy, że każdy czwartek jest jako dzień bez obsługi stron w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesku.

SKAN ZARZĄDZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-07-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-08 14:23
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-08 14:25
LK.6162.1.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018r. poz. 2129 ze zm.) informuje się, że w siedzibie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku został wyłożony projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla działki o numerze ewidencyjnym 128 położonej w miejscowości Solina - własności Gminy Solina na okres obowiązywania od 01.01.2019 do 31.12.2028 r. – celem zatwierdzenia.

W terminie do 10 lipca 2019 r., zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

Lesko, dnia 10.06.2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-06-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-06-10 09:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-06-10 09:10

GN.II.6840.1.6.2018
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Starosta Leski działający w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art.11 ust.1, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. 2014r. poz. 1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz Zarządzenia Nr 73/03 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 maja 2003 r. ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału 2517/10000 części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid 426/8 o pow. 0,0584 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym (2 komórki gospodarcze o pow. użytkowej 2 x 12 m2) stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Uhercach Mineralnych gmina Olszanica, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00032382/1.
 1. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica. Zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanica działka przewidziana jest pod budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe.
 2. Cena wywoławcza: 6 000 zł,; wadium: 600,00 zł.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. - o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
 4. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz. u. z 2018 r. poz.2174).
WARUNKI PRZETARGU:
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  17 czerwca 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
 4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
 5. Wpłacone wadium zostanie:
 • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
 • zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
 5. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
 6. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
 7. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.
SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-05-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-24 14:21
GN.II.6840.2.2.2019
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012  z 28 września 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r.; XLV.227.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., ogłasza:

trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze: 
 
I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
 1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;  cena wywoławcza: 97 263,64 zł.;  wadium:            9 800,00 zł.
 2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55 063,64 zł.;  wadium:            5 600,00 zł.
 3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55 663,64 zł.;  wadium: 5 700,00 zł.
 4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55 763,64 zł.;  wadium: 5 800,00 zł.
 5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51 063,64 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.
 
 II. „Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)  z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem  o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a ozna­czo­nych w ewidencji gruntów jako działki:
 1. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47 200,00 zł.; wadium: 4 800,00 zł.
 1. nr 306/6 o pow. 0,1530 ha; cena wywoławcza: 38 900,00 zł.; wadium: 3 900,00 zł.
 1. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha; cena wywoławcza: 28 500,00 zł.; wadium: 2 900,00 zł.
 1. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha; cena wywoławcza: 29 800,00 zł.; wadium: 3 000,00 zł.
 1. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza: 33 700,00 zł.; wadium: 3 400,00 zł.
 1. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o  pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;  cena wywoławcza: 49 540,00 zł.; wadium: 5 000,00 zł.
 2. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36; cena wywoławcza: 52 240,00 zł.; wadium: 5 300,00 zł.
 3. nr 306/41 o pow. 0,1164 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/41; cena wywoławcza: 31 640,00 zł.; wadium: 3 200,00 zł.
 4. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;   cena wywoławcza: 58 940,00 zł.; wadium: 5 900,00 zł.
 5. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44; cena wywoławcza: 37 640,00 zł.; wadium: 3 800,00 zł.
Przetargi odbędą się w dniu 24 czerwca 2019 r. - od godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  17 czerwca 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
 4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
 5. Wpłacone wadium zostanie:
 • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
 • zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
 5. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
 6. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
 7. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.
 Lesko, dnia 17 maja 2019 r.

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-05-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-24 14:30
UO. 2110.1.2019
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Młodszego Referenta w Komunikacji i Drogownictwa w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 08.05.2019 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadane wykształcenie minimum średnie,
f) co najmniej 12 miesięczny staż pracy zawodowej w administracji samorządowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera,
b) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności
z zakresu: ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie powiatowym, prawo o ruchu drogowym, kodeks postępowania administracyjnego,
c) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
d) odporność na stres,
e) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów,
- wydawanie pozwoleń czasowych,
- wydawanie tymczasowych tablic rejestracyjnych w przypadku rejestracji czasowej,
- prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdu,
- wydawanie dowodu rejestracyjnego,
- wydawanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
- wydawanie nalepki kontrolnej na szybę,
- przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji lub zwrocie oznaczeń na wniosek właściciela,
- dokonywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń
o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
- dokonywanie wpisów w karcie pojazdu potwierdzających fakt zmiany danych i parametrów technicznych pojazdów,
- dokonywanie adnotacji w karcie pojazdu o wycofaniu czasowym z ruchu lub przywróceniu do ruchu,
- wyrejestrowanie pojazdu w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
- wydawanie skierowań na dodatkowe badanie techniczne pojazdu,
- przyjmowanie do Policji, Straży Granicznej oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych),
- wydawanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyn uzasadniających jego zatrzymanie,
- przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdów od zbywców pojazdu, którzy byli właścicielami pojazdu praz terytorialnie podlegali pod tutejszy urząd oraz wprowadzanie do ewidencji danych nowego nabywcy pojazdu,
- wydawanie spersonalizowanych kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych do kraju podlegających pierwszej rejestracji w kraju,
- zamawianie i wydawanie wtórników kart pojazdów,
- przyjmowanie i obsługa stron,
- prowadzenie korespondencji wynikającej z zajmowanego stanowiska pracy oraz udzielanie wszelkich niezbędnych informacji zainteresowanym.


Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę
(wg wzoru nr 1),
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (wg wzoru nr 2),
h) podpisane oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

IV. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, koipe dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji
i Drogownictwa w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 22.05.2019 r. do godziny 15:00.
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

DOKUMENTY:
SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY LESKIEGO
SKAN OGŁOSZENIA NABORU
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-05-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-08 14:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-10 14:27
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-05-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-07 13:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-14 13:59
OGŁOSZENIE
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
ogłasza ponownie konkurs na stanowiska:

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-04-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-04-08 14:09
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 11 grudnia 2019r. 01:43:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.