XML
Zwołanie Komisji Założeń Planu

Lesko, dnia 2016-08-16

OS.033.1.71.2016

 ZAWIADOMIENIE

W związku z pismem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie znak: ZS.6004.1.2016 z dnia 08.08.2016 (data doręczenia: 2016-08-12) niniejszym informuję, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie działając na podstawie § 19 pkt 8 Statusu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. zwołał:

1. Komisję Założeń Planu (KZP) dla Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne; wyznaczył termin i miejsce posiedzenia KZP – na dzień 19 września 2016 r., godz. 8.00, miejsce posiedzenia: siedziba Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6;

2. Komisję Założeń Planu (KZP) dla Nadleśnictwa Lesko; wyznaczył termin i miejsce posiedzenia KZP – na dzień 19 września 2016 r., godz. 13.00, miejsce posiedzenia: siedziba Technikum Leśnego w Lesku, ul. Jana Pawła II 1.

Podczas obrad prowadzonych w oparciu o referat Nadleśniczego i koreferat Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Krośnie, zostaną wypracowane wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz założenia do sporządzenia na lata 2019 – 2028 projektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw Ustrzyki Dolne i Lesko.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w ww. obradach.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości.


Z up. STAROSTY

Barbara Kucharska
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-08-19
Publikujący -