XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
ZAWIADOMIENIE - prowadzenie prac obserwacyjno-pomiarowych

OS.033.3.24.2016

ZAWIADOMIENIE

W związku z pismem Podsekretarza Stanu – Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Środowiska znak: DLP-V.411.107.2016.DP z dnia 17.08.2016 informuję, że w latach 2016-2018 na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach  wszystkich form własności na terenie całego kraju, będą prowadzone, w oparciu o art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późń. zm.) prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk  przyrodniczych 2016-2018”.

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzonych prac udostępniona została na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane informacje posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z/s w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Treść niniejszego zawiadomienia  podaje się do publicznej wiadomości, w celu poinformowania właściwych służb oraz mieszkańców, a przede wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z monitoringiem siedlisk przyrodniczych, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez Wykonawcę do wykonania obserwacji i pomiarów.

Barbara Kucharska
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lesko, dnia 2016-09-09  
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-09-13
Publikujący -