Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego

Załącznik do uchwały Nr 86.140.2016
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 31.10.2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),

Zarząd Powiatu Leskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Leskim punkt Nr 2 nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach:
1) Baligród, ul. Jana Duplaka 7,
2) Lesko, ul. Piłsudskiego 5

II. Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w szczególności:
1) Baligród, ul. Jana Duplaka 7:
- poniedziałek - w godz. od 13:00 do 17:00
- piątek - w godz. od  9:00 do 13:00

2) Lesko, ul. Piłsudskiego 5:
- wtorek - w godz. od 14:00 do 18:00
- środa - w godz. od 15:00 do 19:00
- czwartek - w godz. od 15:00 do 19:00

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania przeznacza się kwotę:
60 726 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych brutto).

V. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

VI. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2016 r.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku , Rynek 1, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.

3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – wzór oferty – zał. nr 1 do Ogłoszenia.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4) Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

5) Pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem – wzór oświadczenia - zał. Nr 2 do Ogłoszenia,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów – wzór oświadczenia –
zał. Nr 3 do Ogłoszenia,

6) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

7) Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – wzór oświadczenia  – zał. nr 4 do Ogłoszenia.

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
- złożone przez podmioty nieuprawnione,
- złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- niekompletne,
- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1) Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Leskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
Do uchwały Zarządu Powiatu Leskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

2) Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu Leskiego.

3) Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty upływu terminu składania ofert.

4) Wybór oferty stanowiącej formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryteria oceny merytorycznej Skala punktacji
1 Udokumentowane doświadczenie organizacji pozarządowej w realizacji zadań z zakresu udzielania pomocy prawnej 0 – 5 pkt
2 Kwalifikacje osób przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie 0 – 5 pkt
3 Planowany sposób promocji zadania wśród mieszkańców Powiatu Leskiego 0 – 3 pkt
4 Zadeklarowanie przez organizację pozarządową dodatkowych działań z zakresu edukacji prawnej na rzecz lokalnej społeczności 0 – 3 pkt

 VIII. Warunki i terminy realizacji zadania
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Leskiego, zatwierdzająca opinię Komisji Konkursowej.
Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:
a) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
c) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

IX.  W 2015 r. zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie było realizowane. W 2016 r. Powiat Leski realizował zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez jedną organizacje pozarządową, której przyznano dotację w kwocie 59 946,00 zł.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Czesław Gawłowski – Sekretarz Powiatu Leskiego, pok. Nr 5 - Rynek 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 71 24, w. 126

Załączniki:
- nr 1 - wzór Oferty,
- nr 2 - wzór oświadczenia o poufności,
- nr 3 – wzór oświadczenia o profesjonalności i rzetelności,
- nr 4 – wzór oświadczenia o braku przesłanek wykluczających,
- nr 5 -  szczegółowy harmonogram realizacji zadania publicznego,

- Uchwała Nr 86.140.2016 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 31.10.2016 r.

- Skan ogłoszenia konkursu
 

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-11-03
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2019-12-31
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-20
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-01-17
data dodania: 2020-01-14
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2020-01-03
data dodania: 2020-01-03
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 25 stycznia 2020r. 01:16:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.