Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OR. 2110.1.2019


Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Młodszy Referent w Biurze Obsługi Urzędu i Interesanta
w pełnym wymiarze czasu pracy


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260. ) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 06.02.2019 r.  nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent - w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadane wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
f) co najmniej 5 letni  staż pracy zawodowej,
Wymagania dodatkowe:
a) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności
z zakresu: ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy,
b) umiejętność obsługi komputera,
c) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
d) odporność na stres,
e) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku  w Starostwie Powiatowym w Lesku:
- prowadzenie sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną określającą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia ewidencjonowania i przechowywania dokumentów,
- obsługa korespondencji przychodzącej do Urzędu i wychodzącej,
- segregowanie i przekazywania korespondencji do adresatów na terenie Urzędu,
- drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów,
- odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów,
- prowadzenie terminarza spotkań i zadań przełożonego,
Prowadzenie terminarza rezerwacji samochodów służbowych,
- prowadzenie dokumentacji urzędowej w zakresie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
- prowadzenie obsługi Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji w czasie nieobecności pracownika zajmującego się wymienionymi zadaniami.

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowym osoby ubiegającej się o pracę (wg. wzoru nr 1.)
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym  w ogłoszeniu o konkursie,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (wg. wzoru nr 2).

V. Kandydat może tez złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz
z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent - Biuro Obsługi Urzędu i Interesanta” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 21.02.2019 r. do godziny 15:00.
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.
 

Lesko, dnia 06.02.2019 r.

SKAN OGŁOSZENIA NABORU

SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY LESKIEGO NR 3.2019

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (wzór nr 1)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (wzór nr 2)

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

 

 

 

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-02-06
Publikujący -
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 11 grudnia 2019r. 23:28:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.