Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr XXIII/147/09  z dnia 17 luty 2009 r.  w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr XXIII/148/09  z dnia 17 luty 2009 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego


Uchwała Nr XXIII/149/09  z dnia 17 luty 2009 r.  o zmianę Uchwały Nr XVII/111/08 Rady Powiatu w Lesku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Leski 


Uchwała Nr XXIII/150/09  z dnia 17 luty 2009 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym schronisku Młodzieżowycm  "Bieszczadnik"  w Lesku


Uchwała Nr XXIII/151/09  z dnia 17 luty 2009 r.  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazialnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Leskim


Uchwała Nr XXIII/152/09  z dnia 17 luty 2009 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu  Leskiego położonej w Bystrym gm.


Uchwała Nr XXIII/153/09  z dnia 17 luty 2009 r. w sprawie podziału środków finasowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.


Uchwała Nr XXIV/154/09  z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie zawarcia poruzumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu " Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 2009 r." - wspierającego rozwój edukacjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2 " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ", Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, piorytet II, Finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa


Uchwała Nr XXIV/155/09  z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie ustalenia diet radnych powiatu


Uchwała Nr XXIV/156/09  z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco


Uchwała Nr XXV/157/09  z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 r.


Uchwała Nr XXV/158/09  z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępst oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze  nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leski


Uchwała Nr XXV/159/09  z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców naturalnych (opiekunów prawnych) z opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej


Uchwała Nr XXV/160/09  z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców oraz innych opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej


Uchwała Nr XXV/161/09  z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/09 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. w Powiecie Leskim


Uchwała Nr XXV/162/09  z dnia 16 kwietnia 2009 r. wprowadzająca zmiany do uchwały Nr XXX/189/2006 Rady Powiatu w Lesku z dnia 28 marca 2006 r. w sprawia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Solińskim i Myczkowieckim


Uchwała Nr XXV/163/09  z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu


Uchwała Nr XXVII/164/09  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr XXVII/165/09  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2008 rok


Uchwała Nr XXVII/166/09  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego


Uchwała Nr XXVII/167/09  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przejęcia własności Powiatu miena Skarbu Państwa składającego się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 124 położonej w Lesku - Wola Postołowa gm. Lesko


Uchwała Nr XXVII/168/09  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Powiatowym Programie Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych


Uchwała Nr XXVII/169/09  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Leskiego


Uchwała Nr XXVII/170/09  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Lesku


Uchwała Nr XXVII/171/09  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Lesku


Uchwała Nr XXVII/172/09  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania projektu " Podkarpacki System Informacji Medycznej "


Uchwała Nr XXVIII/173/09  z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia umowy


Uchwała Nr XXVIII/174/09  z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego


Uchwała Nr XXVIII/175/09  z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr XXIX/176/09  z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr XXIX/177/09  z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010r.


Uchwała Nr XXX/178/09  z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr XXX/179/09  z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg


Uchwała Nr XXX/180/09  z dnia 17 września 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia


Uchwała Nr XXX/181/09  z dnia 17 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku


Uchwała Nr XXX/182/09  z dnia 17 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym 


Uchwała Nr XXX/183/09  z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację projektu pn.: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278R Berezka - Bereżnica Wyżna - Górzanka"


Uchwała Nr XXXI/184/09  z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 r.


Uchwała Nr XXXI/185/09  z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010 r.


Uchwała Nr XXXI/186/09  z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. w powiecie leskim


Uchwała Nr XXXI/187/09  z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku Gm. Lesko.


Uchwała Nr XXXI/188/09  z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku Gm. Lesko.


Uchwała Nr XXXI/189/09  z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku Gm. Lesko.


Uchwała Nr XXXI/190/09  z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku Gm. Lesko.


Uchwała Nr XXXI/191/09  z dnia 30 października 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku do wyłonienia biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki za rok 2009.


Uchwała Nr XXXII/192/09  z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku Gm. Lesko.


Uchwała Nr XXXII/193/09  z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku  za  2009 r.


Uchwała Nr XXXII/194/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Lesku dotyczącego braku zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za częsć wykonanych świadczeń zdrowotnych w 2008 i 2009 roku ( tzn." nadwykonań ) w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku .


Uchwała Nr XXXIII/195/09  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr XXXIII/196/09  z dnia 29 grudnia 2009 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2010


Uchwała Nr XXXIII/197/09  z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/186/09 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. w powiecie leskim


Uchwała Nr XXXIII/198/09  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Uchwała Nr XXXIII/199/09  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych


Uchwała Nr XXXIII/200/09  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 231 Kodeksu Cywilnego, położonej na terenie miasta Leska


Uchwała Nr XXXIII/201/09  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Leskiego


Uchwała Nr XXXIII/202/09  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia diet radnych powiatu


 

 

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2009-03-04
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-11-25
data dodania: 2019-11-22
data dodania: 2019-11-22
data dodania: 2019-11-22
data dodania: 2019-11-12
data dodania: 2019-10-31
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
Przetargi
Treści
data dodania: 2019-11-26
data dodania: 2019-11-25
data dodania: 2019-11-18
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 09 grudnia 2019r. 19:40:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.