Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KB. 2110.1.2021

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11.2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 12 lutego 2021 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego, preferowany kierunek administracja,
f) doświadczenie w pracy w urzędzie: co najmniej roczny staż pracy zawodowej przy wykonywaniu merytorycznych czynności na podobnym stanowisku,
g) stan zdrowia pozwalający ma zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1. Podstawowa znajomość oprogramowania systemu CEPiK Kierowca i Pojazd.
2. Umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
3. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu: kodeks postępowania administracyjnego, kierujący pojazdami, prawo o ruchu drogowym.
4. Podstawowa umiejętność obsługi edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.
5. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych.
6. Umiejętność planowania i organizacji pracy.
7. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
8. Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole.
9. Umiejętność sprawnej komunikacji w relacjach z petentem.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne:
Z zakresu praw jazdy:
1. Przyjmowanie i obsługa stron.
2. Przygotowywanie i wydawanie Profilu Kandydata na kierowcę (PKK).
3. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
4. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wymiany praw jazdy
w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub upływu terminu ważności.
5. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału.
6. Przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy.
7. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez Prokuratora lub Sąd.
8. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
Z zakresu rejestracji pojazdów:
1. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu/nabyciu pojazdu i ich rejestrowanie.
2. Wydawanie decyzji o nałożeniu kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu.

2. Zadania pomocnicze:
1. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
2. Prowadzenie korespondencji wynikającej z zajmowanego stanowiska pracy oraz    udzielanie wszelkich niezbędnych informacji zainteresowanym.
3. Współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie praw jazdy.
4. Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych.
5. Wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach.

IV.    Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1.    Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.

V.    Warunki zatrudnienia pracownika:
1.    Miejscem pracy jest Starostwo Powiatowe w Lesku.
2.    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
3.    Wymiar czasu pracy: pełny etat.
4.    Praca z monitorem ekranowym.

VI.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.
VII.    Wymagane dokumenty:
a)    podpisany życiorys zawodowy (CV),
b)    podpisany list motywacyjny,
c)    potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz staż pracy zawodowej,
d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e)    podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
f)    podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
g)    podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
h)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
i)    podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
VIII.    Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
IX.    Dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem,
a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
X.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 23 lutego 2021 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
XI.    Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

Podmiot publikujący
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2021-02-12 00:00
Publikujący Admin - Admin 2021-02-12 16:04
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-06-29
data dodania: 2021-06-29
data dodania: 2021-06-29
data dodania: 2021-06-29
data dodania: 2021-06-29
data dodania: 2021-06-29
data dodania: 2021-06-29
data dodania: 2021-06-29
data dodania: 2021-06-29
data dodania: 2021-06-29
Przetargi
Treści
data dodania: 2021-07-15
data dodania: 2021-06-22
data dodania: 2021-06-10
data dodania: 2021-06-08
data dodania: 2021-06-07
data dodania: 2021-06-07
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2021r. 02:25:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.