Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
KB. 2110.4.2022

Starostwo Powiatowe w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Geodeta Powiatowy w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 29 kwietnia 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

2. Wykształcenie:
a) posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności geodezja, w tym: dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
b) posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

3. Doświadczenie zawodowe:
a) posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego

4. Umiejętności zawodowe:
1. Obsługa komputera, pakietów i systemów informatycznych, programów geodezyjnych (w tym ,,Ośrodek”, ,,Ewmapa”, ,,Bank Osnów”, służących do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania  oraz zabezpieczania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
2.  Znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej oraz przepisów dotyczących procedur administracyjnych,
3. Dobra znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa takich jak Kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5. Inne wymagania niezbędne:
 1.  Samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność, kreatywność
 2. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych
 4. Prawo jazdy kat. B

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania główne:
1. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu działania wydziału – na podstawie i w granicach udzielonego pisemnego upoważnienia wydanego przez Starostę.
2. Wydawanie dyspozycji uruchamiania środków budżetowych na realizację zadań należących do Geodety Powiatowego wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Nadzór nad wykonywanymi sprawozdaniami z zakresu ewidencji gruntów i budynków, zasobów geodezyjno – kartograficznych.
4. Współpraca w zakresie merytorycznej obsługi postępowań przetargowych dot. prac geodezyjno – kartograficznych.
5. Opracowywanie planów prac geodezyjnych i kartograficznych, prac urządzeniowo rolnych i klasyfikacji gruntów na terenie powiatu.
6. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu powiatu i projektów planów finansowych dotyczących realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz monitorowanie tych prac.
7. Opracowywanie warunków wykonywania prac geodezyjnych, udział w komisjach przetargowych  i odbiorach prac geodezyjno-kartograficznych.
8. Prowadzenie scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania gruntów po scaleniach.
9. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.        
10. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości.
11. Prowadzenie ochrony znaków  geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
12.  Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
13. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
14. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
15. Zakładanie osnów szczegółowych.
16. Bieżąca współpraca z informatykiem i inspektorem ochrony danych osobowych w celu realizacji  zadań dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez tworzenie systemu ochrony dostępu  i zabezpieczeń.
17. Wykonywanie innych zadań przewidzianych dla geodety powiatowego wynikających
z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych.
18. Nadzór w zakresie merytorycznym nad realizacją zadań wydziału z uwzględnieniem terminów ustawowo określonych.

Zadania pomocnicze:
1. Współpraca z innymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Starostwie  w Lesku w zakresie realizacji zadań wydziału.
2. Współpraca z Głównym Geodetą Kraju, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań Wydziału Geodezji i Kartografii.
2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat, jednozmianowa, o charakterze administracyjno-biurowym.
4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie.
5. Wyjazdy służbowe.
6. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
e) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagany co najmniej 3 letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego,
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
h) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
i) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
j) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
k) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Powiatowy w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 11 maja 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA:

- KWSTIONARIUSZ OSOBOWY
- OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
- OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
- OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO
- ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY
- KLAUZULA INFORMACYJNA
Podmiot publikujący
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-04-29 00:00
Publikujący Admin - Admin 2022-04-29 14:11
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-04-28
data dodania: 2023-04-28
data dodania: 2023-04-18
data dodania: 2023-04-18
data dodania: 2023-04-18
data dodania: 2023-04-05
data dodania: 2023-04-05
data dodania: 2023-04-05
Przetargi
Treści
data dodania: 2023-05-30
data dodania: 2023-05-08
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 07 czerwca 2023r. 04:36:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.