Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do dzierżawy


Nieruchomość niezabudowana składająca się z kompleksu pięciu działek położonych w miejscowości Lesko obręb Wola Postołowa. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów i budynków stanowią użytek R – rolne. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lesko 7. Działki położone  są w obszarze  oznaczonym symbolem  UT1.2 tereny zabudowy usług turystyki. 

SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-23
Publikujący Admin - Admin 2022-09-23 12:37

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną
- studnia wiercona na działce nr ewid. 1236 w Olszanicy

SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-12
Publikujący Admin - Admin 2022-09-12 19:37

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 27 września 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Polańczyk zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 57/1, a działkami sąsiednimi nr 54 i 55.

SKAN ZAWIADOMIENIA

ZMIANA TERMINU WYKONANIA
Zawiadamia się, że w dniu 4 października 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Polańczyk zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 57/1, a działkami sąsiednimi nr 54 i 55.


SKAN ZAWIADOMIENIA

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-02
Publikujący Admin - Admin 2022-09-02 11:59
Modyfikacja Admin - Admin 2022-09-08 09:01

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 29 września 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Bukowiec zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 527/4, a działkami sąsiednimi nr: 533/2, 533/3, 526/9, 526/4, 574.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-02
Publikujący Admin - Admin 2022-09-02 12:02

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 4 października 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Bezmiechowa Dolna odbędzie się ustalenie granic działki nr 458 z działkami sąsiedniki nr: 710, 471, 470, 469, 464, 463, 462, 450/1, 450/2, 456, 457 i 441


Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-08-24
Publikujący Admin - Admin 2022-08-24 12:56

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną
- studnia wiercona na działce nr ewid. 1236 w Olszanicy

SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2022-08-23
Publikujący Admin - Admin 2022-08-23 12:48
Szanowni Państwo!

Informujemy, że Powiat Leski jest członkiem Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, który funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że organizatorem przewozów publicznego transportu zbiorowego jest obecnie BZK. W ramach związku Starosta Leski finansuje połączenia między gminami powiatu leskiego. Bieszczadzki Związek Komunikacyjny korzysta z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych czyli pozyskuje rządowe dofinansowanie do wszystkich linii, które obsługuje. Dzięki temu między innymi powstała możliwość zwiększenia ilości kursów (szczególnie w godzinach popołudniowo-wieczornych czy w dni wolne od pracy), znacząco obniżone zostały także ceny biletów miesięcznych.

W związku z tym, że na bieżąco dostosowywana jest siatka połączeń (początek nowego roku szkolnego), w najbliższym czasie na stronie internetowej Powiatu Leskiego zostaną umieszczone aktualne rozkłady jazdy. Obecnie najbardziej precyzyjne informacje odnośnie jazdy autobusów znajdują się na stronach e-podróżnik.pl oraz rozklady-jazdy.com.pl, gdzie wprowadzane są połączenia przez poszczególnych przewoźników operujących na terenie Związku.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-08-15
Publikujący Admin - Admin 2022-08-15 21:48
Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.] oraz na podstawie § 31 i 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Dz.U. 2021 poz. 1390 z późn. zm.] - geodeta uprawniony inż. Stanisław Tobiasz (nr upr. zawód. 2517) zawiadamia, że w dniu: 12 września 2022 r. o godzinie 08:00 zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością 8 a działkami sąsiednimi nr 7/2,9 i 23.

Miejscem spotkania zainteresowanych stron postępowania będzie działka

nr 8 położona w miejscowości Solina.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-08-12
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-08-12 12:09
Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Na podstawie art. 39 ust. 3 i 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2052, z 2021r. poz. 922 oraz na podstawie § 31 i 32 rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków tj. DZ.U. 2021 poz. 1390 z późniejszymi zmianami. ]

ZAWIADAMIA SIĘ:

że w dniu: 5 września 2022r. o godz. 7.30 zostaną okazane i oznakowane linie graniczne pomiędzy nieruchomością oznaczona jako działka ewidencyjna nr 6/1 z działkami sąsiednimi oznaczonymi jako 6/2, 5/4 oraz 4/1 położone w obrębie Orelec, gmina Olszanica.

Spotkanie zainteresowanych stron w Orelcu na „trójmiedzy" działek 6/1, 6/2 i 5/4.
 

SKAN ZAWIADOMIENIA


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-08-12
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-08-12 12:12

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie, działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Dmitrzaka ISAN Sp. z o.o., ul. Witosa 23, 38-500 Sanok

zawiadamia

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie wykonywania rejsów łodzią motorową Vega po wodach zbiornika wodnego Solina w m. Polańczyk, gmina Solina.

W terminie od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 30 sierpnia 2022 r. można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju nr 4, piętro I, w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


SKAN OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-08-11
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-08-11 08:1228 lipca 2022
GN.II.6840.1.3.2022
 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
 Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Nr KW KS1E/00025450/7
Nr działki 60/3 - ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,4535 ha
Cena w zł 398 944,00
Opis nieruchomości Nieruchomości niezabudowana położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
W ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek Ps – pastwiska trwałe oraz Lzr - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina działka położona  jest w obszarze opisanym symbolem MU – obszar zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 08 września 2022 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 28 lipca 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r.
  
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-07-28
Publikujący Admin - Admin 2022-07-28 21:19

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że odwołane zostają czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczania punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic zaplanowane na dień 10 sierpnia o godzinie 9:00 i 10:00 w miejscowości Żubracze dla działki nr 10 z działkami sąsiednimi nr: 9/2, 9/3, 78/1, 8/1 oraz działki nr 56 z działkami sąsiednimi nr: 78/1, 55, 63, 177, 178

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-07-21
Publikujący Admin - Admin 2022-07-21 14:13

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00 w miejscowości Żubracze zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 10, a działkami sąsiednimi nr 9/2, 9/3, 78/1, 8/1,


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-07-07
Publikujący Admin - Admin 2022-07-07 14:35
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 401 ust. 1, 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),
Informuję
  1. W dniu 24 czerwca 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP wydał decyzję udzielającą osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia - studni R1 zlokalizowanej na dz. ewid. nr 594/11 obręb Zawóz, gmina Solina, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, dla potrzeb Ośrodka Wypoczynkowego „Na Stoczku".
  2. Dokumenty są dostępne do wglądu w Zarządzie Zlewni w Przemyślu PGW WP przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 6 w godzinach pracy od godziny 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. W terminie 14 dni strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl

SKAN OBWIESZCZENIA 


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-07-01
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-07-01 12:46
Modyfikacja Admin - Admin 2022-07-04 09:46

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, iż w okresie od 28.06.2022r. do 31.12.2022r. ze względu na realizację zadania pn.: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej w km 0+018, oraz na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu w km 0+291”, ruch kołowy i pieszy w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna będzie wstrzymany.

Na czas prowadzonych robót dla pojazdów wyznaczono objazd do miejscowości Bezmiechowa przez miejscowości Łukawica - Manasterzec z uwzględnieniem skrajnej pionowej - 2,8 m.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-06-24
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-06-24 15:31

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Bukowiec zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 527/4, a działkami sąsiednimi nr 528/11, 533/3.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-23
Publikujący Admin - Admin 2022-06-23 10:19

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym
w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy

SKAN INFORMACJI

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-23
Publikujący Admin - Admin 2022-06-23 11:44

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 
Zawiadamia się, że w dniu 26 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Górzanka zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 105, a działkami sąsiednimi nr 104/1, 104/2, 104/4, 106, 129.

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-23
Publikujący Admin - Admin 2022-06-23 10:13

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zawiadamia się, że w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 13:00 w miejscowości Hoczew zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką oznaczoną nr 537 z działkami sąsiadującymi nr 536, 525, i 500/8 oraz drogi gminnej nr 525 z rowem oznaczonym jako działka nr 538.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-23
Publikujący Admin - Admin 2022-06-23 10:59
Modyfikacja Admin - Admin 2022-06-24 09:23

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl

Obiweszczenie:


Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),

SKAN OBIWESZCZENIA
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-06-21
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-06-21 11:17
AB. 6740.2.58.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33- 36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ) w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 67/40 obręb 0014 Strzebowiska.

STAROSTA LESKI
informuje,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 67/40 obręb 0014 Strzebowiska.

- organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

- wniosek Inwestora: P. Jacka Grabowskiego za; 05 – 502 Wólka Kozodawska, ul. Bukietowa 2d o wydanie pozwolenia na budowę został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji wymagających udziału społeczeństwa.

- organem właściwym do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest Starosta Leski 38-600 Lesko, ul. Rynek 1.

- w ciągu 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia ( t.j od dnia 10.06.2022 r.
do 11.07.2022 r.) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się – w Starostwie Powiatowym, Wydział Architektury i Budownictwa w Lesku, ul. Rynek 1 pok. 200, 202 i 203 –
z udostępnioną dokumentacją , raportem oddziaływania na środowisko oraz uzupełnieniem raportu.

- wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku 38-600 Lesko, ul. Rynek 1, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 na adres : poczta@powiat-leski.pl.

- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 35-001 Rzeszów, ul. Józefa Piłsudskiego 38.

Obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut Urzędu, przekazane Wójtowi Gminy Cisna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Cisna.

Lesko, 2022-06-10
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-10
Publikujący Admin - Admin 2022-06-10 14:51

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 8:300 w miejscowości Cisowiec zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 20/1, a działkami sąsiednimi nr 156/1, 145, 20/2, 21.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-10
Publikujący Admin - Admin 2022-06-10 09:19

Zawiadomienie
o czynnościach wyznaczania punktów granicznych

Zawiadamia się, że w dniu 01 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w miejscowości Jabłonki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczania punktów granicznych działeki ewidencyjnej nr 53/11, 67 i 195/5 z działkami sąsiednimi o numerach: 52/1, 53/6, 53/7, 53/12, 73/2, 195/4, 195/6
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-06-07
Publikujący Admin - Admin 2022-06-07 13:03

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zawiadamia się, że w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 10:30 w miejscowości Przysłup zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 147, 210.


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-07
Publikujący Admin - Admin 2022-06-07 12:47
KB.2110.5.2022
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko
   
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:
Pan Sebastian Zieliński, zam. Sanok.
Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Sebastian Zieliński, spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 Lesko, dnia 31 maja 2022 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-05-31
Publikujący Admin - Admin 2022-05-31 13:49

30 maja 2022
GN.II.6845.1.5.2022
 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod najem
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00021212/9
Nr działki 1391/47
Opis nieruchomości  Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 54,17 m2,  wraz z przynależną piwnicą. Lokal położony na III piętrze budynku przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid 1391/47.
Powierzchnia lokalu (m2) 54,17 m2
Wysokość opłaty 3,06 zł netto za m2/ miesiąc
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej. Umowę najmu zawiera się na okres 3 lat.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 Wykaz wywiesza się na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 21.06.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej..


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-05-30
Publikujący Admin - Admin 2022-05-30 12:50

KB.2111.1.2022


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Dyrektor Urzędu Pracy w Lesku
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został
wybrany Pan Artur Kurcoń zamieszkały w m. Myczkowce

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat posiada niezbędne kwalifikacje oraz długoletni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora, co wskazuje, że jest merytorycznie przygotowany do wykonywania zadań na w/w stanowisku pracy.

SKAN INFORMACJI
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-25
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-25 10:26

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 8:30 w miejscowości Wańkowa zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 37 oraz z sąsiednimi działkami o numerach: 22 i 61
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-24
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-24 10:25

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 8:30 w miejscowości Wańkowa zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 37. Tym samym zostanie wyznaczona i trwale oznakowana linia graniczna między przedmiotową nieruchomością oraz przyległymi działkami nr 39 i 61 obrębu Wańkowa
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-24
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-24 10:23
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-24 10:29

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granicZawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Średnia Wieś zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 189/1 i 189/2 z działkami sąsiednimi o numerach: 143, 188, 133/103, 1565.

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-23
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-23 11:11
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 03 października 2022r. 21:06:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.