Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
KB.2110.7.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  
Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko


Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-02
Publikujący Admin - Admin 2022-11-02 11:42
Modyfikacja Admin - Admin 2022-11-02 18:15

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Leskiego w 2023 r.”
 
Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 Formularz oferty
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-10-27
Publikujący Admin - Admin 2022-10-27 14:26
INFORMACJA
dot. Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
 
W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, Starosta Leski informuje o możliwości wzięcia udziału osób niepełnosprawnych w w/w projekcie.

Uczestnikami Programu mogą być:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub
o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.


Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023
 

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-10-26
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-10-26 13:48

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

21 października 2022
GN.II.6851.2.2.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do dzierżawy
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00028675/1
 
Nr działki 1402/17 ZOBACZ NE GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,1474 ha
Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę 100,00 zł (netto) za m2/rok
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Z góry za dany rok dzierżawny
Opis nieruchomości Nieruchomość położona w miejscowości Lesko z dostępem do drogi publicznej, w sąsiedztwie działki zabudowanej budynkiem biurowo – magazynowo – produkcyjnym oraz handlowym. Dla  wymienionej działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Lesko 7. Według planu teren jest opisany jako UA tereny usług administracji.
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  na udostępnianie pod lokalizację nośnika reklamowego o wymiarach 10 m2 na czas oznaczony tj. na okres trzech lat
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 21.10.2022 r. do dnia 11.11.2022 r.
 Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-10-21
Publikujący Admin - Admin 2022-10-21 09:49
Modyfikacja Admin - Admin 2022-10-24 09:52

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390 ze zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesku nr: GN-I.6640.1.1074.2022 uprzejmie zawiadamiam, że w miejscowości Cisna, gmina Cisna, powiat leski, województwo podkarpackie odbędzie się ustalenie granic następujących działek w ramach realizacji prac mających na celu modernizację drogi wojewódzkiej DW897 na odcinku Radoszyce-Cisna. W ramach prac będą ustalane odcinki granic niezbędne do realizacji zlecenia.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-10-21
Publikujący Admin - Admin 2022-10-21 19:44

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390 ze zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesku nr: GN-I.6640.1.1074.2022 uprzejmie zawiadamiam, że w miejscowości Żubracze, gmina Cisna, powiat leski, województwo podkarpackie odbędzie się ustalenie granic następujących działek w ramach realizacji prac mających na celu modernizację drogi wojewódzkiej DW897 na odcinku Radoszyce-Cisna. W ramach prac będą ustalane odcinki granic niezbędne do realizacji zlecenia.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-10-19
Publikujący Admin - Admin 2022-10-21 19:40

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / tj. Dz. U. z 2020r. poz. 276/ - geodeta uprawniony mgr inż. Piotr Tobiasz (nr upr. zawód. 19115) zawiadamia, że w dniu: 09 listopada 2022r. o godz. 8.30 dokona czynności wznowienia znaków granicznych nieruchomości położonej w obrębie POSTOŁÓW, gmina Lesko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Postołów jako działki nr 178 i 179, stanowiącej własność pana Bartłomieja Trzópka. Tym samym zostaną wyznaczone i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością oraz przyległymi działkami nr 259, 177, 175 i 180 obrębu Postołów.

Spotkanie zainteresowanych stron w Postołowiu na działce nr 178.
 

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków/Dz. U. 2021, poz. 1390/ geodeta uprawniony Piotr Tobiasz zawiadamia, że w dniu: 9 listopada 2022r. o godz. 8.30 odbędzie się ustalenie granic działek nr 178 i 179 położonych w obrębie POSTOŁÓW gmina Lesko z sąsiednimi działkami o numerach: 177, 175, 180 i 259.

W interesie stron jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela również pełnomocnictwo na piśmie.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem granic.


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-10-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-10-14 14:55
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.)

Informuję
 1. W dniu 07.09.2022 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Cisną, reprezentowanej przez pełnomocnika, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziem poprzez pola infiltracyjne projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy pól infiltracyjnych projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie działek ewid. nr: 241/3, 40/6, 221/4, 218/9, 218/10, 218/7 obręb 0003 Dołżyca, gmina Cisną, powiat leski, województwo podkarpackie.
 2. Organem właściwym do wydania ww. pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.
 3. Dokumenty są wyłożone do wglądu w PGW WP Zarząd Zlewni w Przemyślu przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 6 w godzinach pracy od godziny 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. W terminie 14 dni strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl
 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-10-11
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-10-11 07:59
Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Obręb Nr działki Data Godzina Miejsce wyznaczenia punktów granicznych
Cisną 249/1 08.11.2022 09:30 Czynności odbędą się na gruncie
Dołżyca 70/2 09.11.2022 09:30 Czynności odbędą się na gruncie
Dołżyca 17/5 08.11.2022 11:00 Czynności odbędą się na gruncie
Dołżyca 241/5 09.11.2022 10:40 Czynności odbędą się na gruncie
Kalnica 470/6 14.11.2022 11:50 Czynności odbędą się na gruncie
Smerek 76 14.11.2022 09:50 Czynności odbędą się na gruncie
Smerek 167 10.11.2022 12:30 Czynności odbędą się na gruncie
Smerek 217/10 10.11.2022 10:00 Czynności odbędą się na gruncie
Wetlina 790/5 08.11.2022 09:20 Czynności odbędą się na gruncie

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-10-11
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-10-11 07:25
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                 Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym
    w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
 
            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 11 października 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24
 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
Wykształcenie:
 1. posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku: informatyka lub pokrewne, umożliwiające wykonywanie zadań informatyka,
Doświadczenie zawodowe:
 1. wymagany co najmniej 3 letni staż pracy, preferowany w organach jednostek samorządu terytorialnego
2. Dodatkowe wymagania:
 1.  Administrowanie serwerami opartymi na systemie LINUX i WINDOWS
 2.  Obsługa systemu grafiki komputerowej (EWMAPA), systemu ewidencji gruntów, budynków i lokali (EWOPIS), systemu ewidencji i zarządzania dokumentami w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (OŚRODEK)
 3.  Samodzielność
 4.  Sumienność i zdyscyplinowanie
 5.  Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 6.  Zdolności organizacyjne
 7.  Komunikatywność
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Zadania główne:
 1. Utrzymanie w stałej sprawności systemu informatycznego wydziału.
 2. Informatyzacja zasobu wydziału.
 3. Pełnienie funkcji administratora systemu EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z obowiązków związanych z informatyzacją zasobu.
Zadania pomocnicze:
 1. Wnioskowanie oraz opiniowanie celowości zakupu, sprzedaży, wymiany, zmiany miejsca użytkowania, likwidacji sprzętu informatycznego w wydziale.
Zadania okresowe:
 1. Szkolenie pracowników w zakresie właściwego użytkowania sprzętu komputerowego.
 
 1. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
  1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań Wydziału Geodezji i Kartografii.
  2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.
 
 1. Warunki zatrudnienia pracownika:
  1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1 (budynek nie posiada windy).
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
  3. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo), jednozmianowa od godz. 7.00 do godz. 15.00.
  4. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.
  5. Psychofizyczne warunki pracy:
 1. praca administracyjno-biurowa, koncepcyjna, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej),
 2. obsługa urządzeń biurowych,
 3. praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, ale również współdziałania w zespole,
 4. praca pod presją czasu.
 1. Na stanowisku występują obciążenia:
 1. narządu wzroku – praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 2. układu mięśniowo-szkieletowego – praca siedząca.
 
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. podpisany życiorys zawodowy (CV),
 2. podpisany list motywacyjny,
 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe o kierunku: informatyka lub pokrewne, umożliwiające wykonywanie zadań informatyka,
 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagany co najmniej 3 letni staż pracy, preferowany w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
 5. podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 1. Kandydat może złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 2. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
  a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik
w Wydziale Geodezji
i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 21 października 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko. ZAŁĄCZNIKI:


więcej
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-10-11
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-10-11 07:34
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2022-10-17 08:00

Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2023 r.”
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-10-07
Publikujący Admin - Admin 2022-09-30 08:22
Modyfikacja Admin - Admin 2022-10-04 08:24

5 października 2022 r.
GN.II.6840.2.9.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  sprzedaży
 
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Nr KW KS1E/00029166/7
Nr działki 228/1 ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,1500 ha
Cena [zł] 32 850,00 zł
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Lesko obręb Posada Leska w strefie peryferyjnej miasta. Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy o charakterze mieszkaniowym oraz gruntów niezabudowanych. Nie jest uzbrojona i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Teren oznaczony użytkiem Ł – łąki trwałe.  
Przeznaczenie nieruchomości Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.  Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren opisany jako tereny otwarte.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 16 listopada 2022 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 5.10.2022 r. do 26.10.2022 r.
 

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-10-05
Publikujący Admin - Admin 2022-10-05 12:14

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów w zakresie przekroczenia gazociągiem średniego ciśnienia cieku Olszanka na działkach ewid. nr: 358/2, 299/6 i 695/1 obręb Uherce Mineralne gmina Olszanicania


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-10-03
Publikujący Admin - Admin 2022-10-03 11:48
Modyfikacja Admin - Admin 2022-10-09 11:50

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Leskiego w 2023 r.”

 
Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-09-30
Publikujący Admin - Admin 2022-09-30 13:50
Modyfikacja Admin - Admin 2022-10-04 08:04

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do dzierżawy


Nieruchomość niezabudowana składająca się z kompleksu pięciu działek położonych w miejscowości Lesko obręb Wola Postołowa. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów i budynków stanowią użytek R – rolne. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lesko 7. Działki położone  są w obszarze  oznaczonym symbolem  UT1.2 tereny zabudowy usług turystyki. 

SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-23
Publikujący Admin - Admin 2022-09-23 12:37

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną
- studnia wiercona na działce nr ewid. 1236 w Olszanicy

SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-12
Publikujący Admin - Admin 2022-09-12 19:37

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 27 września 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Polańczyk zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 57/1, a działkami sąsiednimi nr 54 i 55.

SKAN ZAWIADOMIENIA

ZMIANA TERMINU WYKONANIA
Zawiadamia się, że w dniu 4 października 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Polańczyk zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 57/1, a działkami sąsiednimi nr 54 i 55.


SKAN ZAWIADOMIENIA

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-02
Publikujący Admin - Admin 2022-09-02 11:59
Modyfikacja Admin - Admin 2022-09-08 09:01

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 29 września 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Bukowiec zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 527/4, a działkami sąsiednimi nr: 533/2, 533/3, 526/9, 526/4, 574.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-02
Publikujący Admin - Admin 2022-09-02 12:02

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 4 października 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Bezmiechowa Dolna odbędzie się ustalenie granic działki nr 458 z działkami sąsiedniki nr: 710, 471, 470, 469, 464, 463, 462, 450/1, 450/2, 456, 457 i 441


Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-08-24
Publikujący Admin - Admin 2022-08-24 12:56

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną
- studnia wiercona na działce nr ewid. 1236 w Olszanicy

SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2022-08-23
Publikujący Admin - Admin 2022-08-23 12:48
Szanowni Państwo!

Informujemy, że Powiat Leski jest członkiem Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, który funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że organizatorem przewozów publicznego transportu zbiorowego jest obecnie BZK. W ramach związku Starosta Leski finansuje połączenia między gminami powiatu leskiego. Bieszczadzki Związek Komunikacyjny korzysta z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych czyli pozyskuje rządowe dofinansowanie do wszystkich linii, które obsługuje. Dzięki temu między innymi powstała możliwość zwiększenia ilości kursów (szczególnie w godzinach popołudniowo-wieczornych czy w dni wolne od pracy), znacząco obniżone zostały także ceny biletów miesięcznych.

W związku z tym, że na bieżąco dostosowywana jest siatka połączeń (początek nowego roku szkolnego), w najbliższym czasie na stronie internetowej Powiatu Leskiego zostaną umieszczone aktualne rozkłady jazdy. Obecnie najbardziej precyzyjne informacje odnośnie jazdy autobusów znajdują się na stronach e-podróżnik.pl oraz rozklady-jazdy.com.pl, gdzie wprowadzane są połączenia przez poszczególnych przewoźników operujących na terenie Związku.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-08-15
Publikujący Admin - Admin 2022-08-15 21:48
Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.] oraz na podstawie § 31 i 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Dz.U. 2021 poz. 1390 z późn. zm.] - geodeta uprawniony inż. Stanisław Tobiasz (nr upr. zawód. 2517) zawiadamia, że w dniu: 12 września 2022 r. o godzinie 08:00 zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością 8 a działkami sąsiednimi nr 7/2,9 i 23.

Miejscem spotkania zainteresowanych stron postępowania będzie działka

nr 8 położona w miejscowości Solina.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-08-12
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-08-12 12:09
Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Na podstawie art. 39 ust. 3 i 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2052, z 2021r. poz. 922 oraz na podstawie § 31 i 32 rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków tj. DZ.U. 2021 poz. 1390 z późniejszymi zmianami. ]

ZAWIADAMIA SIĘ:

że w dniu: 5 września 2022r. o godz. 7.30 zostaną okazane i oznakowane linie graniczne pomiędzy nieruchomością oznaczona jako działka ewidencyjna nr 6/1 z działkami sąsiednimi oznaczonymi jako 6/2, 5/4 oraz 4/1 położone w obrębie Orelec, gmina Olszanica.

Spotkanie zainteresowanych stron w Orelcu na „trójmiedzy" działek 6/1, 6/2 i 5/4.
 

SKAN ZAWIADOMIENIA


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-08-12
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-08-12 12:12

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie, działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Dmitrzaka ISAN Sp. z o.o., ul. Witosa 23, 38-500 Sanok

zawiadamia

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie wykonywania rejsów łodzią motorową Vega po wodach zbiornika wodnego Solina w m. Polańczyk, gmina Solina.

W terminie od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 30 sierpnia 2022 r. można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju nr 4, piętro I, w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


SKAN OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-08-11
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-08-11 08:1228 lipca 2022
GN.II.6840.1.3.2022
 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
 Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Nr KW KS1E/00025450/7
Nr działki 60/3 - ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,4535 ha
Cena w zł 398 944,00
Opis nieruchomości Nieruchomości niezabudowana położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
W ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek Ps – pastwiska trwałe oraz Lzr - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina działka położona  jest w obszarze opisanym symbolem MU – obszar zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 08 września 2022 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 28 lipca 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r.
  
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-07-28
Publikujący Admin - Admin 2022-07-28 21:19

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że odwołane zostają czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczania punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic zaplanowane na dień 10 sierpnia o godzinie 9:00 i 10:00 w miejscowości Żubracze dla działki nr 10 z działkami sąsiednimi nr: 9/2, 9/3, 78/1, 8/1 oraz działki nr 56 z działkami sąsiednimi nr: 78/1, 55, 63, 177, 178

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-07-21
Publikujący Admin - Admin 2022-07-21 14:13
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 401 ust. 1, 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),
Informuję
 1. W dniu 24 czerwca 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP wydał decyzję udzielającą osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia - studni R1 zlokalizowanej na dz. ewid. nr 594/11 obręb Zawóz, gmina Solina, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, dla potrzeb Ośrodka Wypoczynkowego „Na Stoczku".
 2. Dokumenty są dostępne do wglądu w Zarządzie Zlewni w Przemyślu PGW WP przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 6 w godzinach pracy od godziny 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. W terminie 14 dni strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl

SKAN OBWIESZCZENIA 


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-07-01
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-07-01 12:46
Modyfikacja Admin - Admin 2022-07-04 09:46

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, iż w okresie od 28.06.2022r. do 31.12.2022r. ze względu na realizację zadania pn.: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej w km 0+018, oraz na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu w km 0+291”, ruch kołowy i pieszy w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna będzie wstrzymany.

Na czas prowadzonych robót dla pojazdów wyznaczono objazd do miejscowości Bezmiechowa przez miejscowości Łukawica - Manasterzec z uwzględnieniem skrajnej pionowej - 2,8 m.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-06-24
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-06-24 15:31

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zawiadamia się, że w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 13:00 w miejscowości Hoczew zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką oznaczoną nr 537 z działkami sąsiadującymi nr 536, 525, i 500/8 oraz drogi gminnej nr 525 z rowem oznaczonym jako działka nr 538.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-23
Publikujący Admin - Admin 2022-06-23 10:59
Modyfikacja Admin - Admin 2022-06-24 09:23

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym
w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy

SKAN INFORMACJI

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-23
Publikujący Admin - Admin 2022-06-23 11:44
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 29 maja 2023r. 05:18:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.