Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę


Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przenaczonych do zbycia w drodze darowizny

Skan wykazu GN.II.6840.2.10.2021

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-01-28
Publikujący Admin - Admin 2022-01-28 14:32

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 
Zawiadamia się, że w dniu 8 lutego 2022 r. o godz. 14:00 w miejscowosci Uherce Mineralne gmina Olszanica zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości działki nr 308  z działkami przyległymi nr 306, 309, 312.
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-01-13
Publikujący Admin - Admin 2022-01-13 10:59

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 09:00 w miejscowosci Zwierzyń gmina Olszanica zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych działek nr: 133/42, 133/43, 133/44, 133/45, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52 z działkami sąsiednimi.

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-01-12
Publikujący Admin - Admin 2022-01-13 14:12

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 
Zawiadamia się, że w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 13:00 w miejscowosci Wola Matiaszowa gmina Solina zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 137 z działkami sąsiednimi nr 128, 136, 155/3, 14, 154

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-01-12
Publikujący Admin - Admin 2022-01-13 14:18


Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży

SKAN WYKAZU GN.II.6840.2.4.2022 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-01-11
Publikujący Admin - Admin 2022-01-11 13:59
Modyfikacja Admin - Admin 2022-01-11 14:01

W związku z pandemią COVID 19 Sesja Rady Powiatu Leskiego w dniu 30.12.2021 r. jest zamknięta.
Osoby zainteresowane mogą oglądać sesję online - link do transmisji


SKAN OGŁOSZENIAXXXIII Sesja Rady Powiatu Leskiego
30.12.2021 r. godz. 13:00


PORTAL MIESZKAŃCA - WYNIKI GŁOSOWAŃ NA ŻYWO 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-30
Publikujący Admin - Admin 2021-12-30 08:16
Modyfikacja Admin - Admin 2021-12-30 10:21
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-30
Publikujący Admin - Admin 2021-12-30 15:54
KB.2110.5.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  
Referent w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko

Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Kinga Jarosz, zam. Lesko.
Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Kinga Jarosz, spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 
Lesko, dnia 29 grudnia 2021 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-29
Publikujący Admin - Admin 2021-12-29 15:35


Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego
na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 639/1, 640/1 położonej w miejscowości Lesko obj. KW nr KS1E/00009991/3


 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-09
Publikujący Admin - Admin 2021-12-09 18:47
Modyfikacja Admin - Admin 2021-12-09 18:49

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych pod najem

SKAN DOKUMENTÓW - GN.II.6845.2.22.2021, GN.II.6845.2.23.2021


 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-08
Publikujący Admin - Admin 2021-12-08 18:17
KB. 2110.5.2021

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11.2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 8 grudnia 2021 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Referent w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) Wykształcenie:
wykształcenie min. wyższe I stopnia umożliwiające wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku:
- charakter lub typ szkoły: Szkoła wyższa o charakterze uniwersyteckim lub nieuniwersyteckim. Typ szkoła publiczna lub niepubliczna.
- wymagany profil – specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku – brak szczegółowych preferencji.
f) Doświadczenie zawodowe:
- doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności – preferowane doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji i zamówień publicznych.
- doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach – minimum roczny staż w administracji samorządowej.
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1. Predyspozycje osobowościowe:
Rzetelność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, szacunek do drugiego człowieka, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
2. Znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.

3. Umiejętności zawodowe:
1. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu i systemów informatycznych.
2. Znajomość zagadnień w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.
3. Znajomość aktów prawnych, a w szczególności ustaw:
- ustawa prawo zamówień publicznych,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o samorządzie powiatowym,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa o ochronie danych osobowych,
- ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- Statut Powiatu Leskiego,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lesku.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne
W zakresie zamówień publicznych:
1. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, prowadzenie protokołów postępowań.
2. Obsługa wewnętrznej poczty, portalu  Zamówień Publicznych prowadzonego postępowania oraz e-Zamówienia (m.in. ogłoszeń o zamówieniu, udzieleniu zamówienia), elektroniczne zamówienia publiczne.
3. Sporządzanie wymaganej dokumentacji przetargowej po otwarciu ofert.
4. Prowadzenie korespondencji z wykonawcami.
5. Terminowa aktualizacja planu postępowań w serwisie Biuletynu Zamówień Publicznych z każdym nieprzewidzianym zamówieniem publicznym objętym ustawą.
6. Terminowe udostępnianie ofert i dokumentów postępowania w systemie Urzędu Zamówień Publicznych.
7. Terminowe przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o ofertach i wnioskach.
8. Sporządzenie dokumentacji analizy potrzeb i wymagań dla zamówienia publicznego.
9. Dokumentowanie walidacji i weryfikacji dokumentacji elektronicznej.
10. Terminowe udostępnianie na stronie internetowej informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
11. Prowadzenie ewidencji zamówień, rejestrów umów   do kwoty 130 000 złotych.
12. Redagowanie i sporządzanie pism w zakresie prowadzonych spraw.
13. Przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych, obejmujących wydatki  w ramach: wieloletnich planów inwestycyjnych, budżetu, funduszy celowych i innych przedsięwzięć przynajmniej częściowo finansowanych ze środków, których dysponentem jest Zarząd Powiatu w Lesku.
14. Udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom starostwa w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi

W zakresie pozyskiwania środków pomocowych:
1. Przygotowanie wniosków o środki pomocowe dla Powiatu.
2. Analiza możliwości pozyskiwania przez powiat środków finansowych, funduszy krajowych i europejskich w zakresie realizacji zadań Powiatu.
3. Opracowywanie i składanie wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu.
4. Współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane                         z funduszy zewnętrznych.
5. Nadzorowanie realizacji projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych poprzez:
- monitorowanie projektów,
- sporządzanie niezbędnych sprawozdań i rozliczeń,
- przygotowywanie wniosków o płatność,
- koordynacja realizacji i projektów.
6. Bieżącym monitorowaniem zmian aktów prawnych i procedur związanych
z  dofinansowaniem realizacji projektów z funduszy zewnętrznych.

2.   Zadania pomocnicze:
W zakresie realizacji inwestycji:
1. Przekazanie dokumentacji, pozwolenia na budowę oraz placu budowy jak również zgłoszeń.
2. Uczestniczenie w procesie realizacyjnym inwestycji i pracach remontowych.
3. Przedkładanie wniosków dotyczących zmian zakresu inwestycji i remontów.
4. Organizowanie odbiorów częściowych i końcowych inwestycji i zadań remontowych.
5. Sporządzanie sprawozdań i informacji.
6. Rozliczanie inwestycji i przekazanie ich do użytku.
7. Rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
8. Wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań przez Wydział wynikających z poleceń Kierownika  wydziału wg potrzeb.

3. Zadania okresowe:
Sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych oraz środków krajowych i zewnętrznych.

IV. Odpowiedzialność pracownika
Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
Odpowiedzialność pracownika zgodnie  z  obowiązującymi przepisami prawa m.in.
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1320 ze. zm.)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1169 ze zm.)
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)

Pracownik jest odpowiedzialny za:
1. Wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku w sposób bezstronny, z zachowaniem należytej dbałości o interes publiczny i słuszny interes obywateli.
2. Kierowanie się w podejmowanych działaniach przepisami prawa.
3. Czuwania nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw należących do zakresu czynności.
4. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i efektywne jego wykorzystywanie.
5. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
6. Dbanie o mienie starostwa i powierzone mu wyposażenie.
7. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym prawem.
8. Zabezpieczanie druków, dokumentacji i pieczęci przed osobami niepowołanymi.
9. Stosowanie się do postanowień Regulaminu Pracy Starostwa.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy jest budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 16 ust. o pracownikach samorządowych.
3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa, o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej.
4. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze z podstawowym wyposażeniem i oprogramowaniem: Windows, Pakiet Office (Word, Excel, PowerPoint), internet.
5. Wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.
6. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lesku  wprowadzonym  Zarządzeniem  Nr 9/09 Starosty Leskiego z dnia 21 maja 2009 r.  wraz ze zmianami.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie min. wyższe I stopnia umożliwiające wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku:
- charakter lub typ szkoły: Szkoła wyższa o charakterze uniwersyteckim lub nieuniwersyteckim. Typ szkoła publiczna lub niepubliczna,
- wymagany profil – specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku – brak szczegółowych preferencji.
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności - preferowane doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji i zamówień publicznych lub doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach: minimum roczny staż w administracji samorządowej,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)  podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
g) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
h) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
i) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
j) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 20 grudnia 2021 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie konkursu
Zarządzenie Starosty
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata
Oswiadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Klazula informacyjna
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-08
Publikujący Admin - Admin 2021-12-08 12:02
Modyfikacja Admin - Admin 2021-12-08 12:29
GN.II.6540.4.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) (dalej k.p.a.) w związku z art. 41 ust. 3i ust. 4, art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420)  

STAROSTA LESKI ZAWIADAMIA,

że w dniu 3 grudnia 2021 r. została wydana decyzja znak: GN.II.6540.4.2021 zatwierdzająca „Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”, miejscowość: Cisna, Dołżyca, Krzywe, Przysłup, Strzebowiska, Kalnica, Smerek, Wetlina, gmina: Cisna, powiat: leski, województwo: podkarpackie, nr działek: 224, 240, 241, 242, 260/1 (obręb 0002 – Cisna);  1,

103/2, 118/1, 118/3, 119/4, 122, 142, 143, 144, 145, 147/2, 215, 217, 218/30, 219, 233/2, 237, 240/2, 240/3, 244/2, 244/3, 244/6, 248 (obręb 0003 – Dołżyca);

97/1, 98/1, 99/3, 99/8, 119, 121, 135, 143, 145, 147/9, 148, 150/1 (obręb 0007 – Krzywe); 

1, 14, 97/1, 98/1, 98/2, 146, 147, 148, 205/22, 205/33, 226 (obręb - 0011 Przysłup);

1, 2/1, 5/1, 237, 251 (obręb 0014 – Strzebowiska);

132/2, 133, 136, 145, 147/4, 162/2, 163, 164/2, 177, 429, 466/2, 470/6, 471/1, 472/2, 478, 490/2  (obręb 0006 - Kalnica);

69/2, 72/1, 73, 76, 182, 218, 481/3, 506, 507, 510, 511, 523, 524, 535 (obręb 0012 – Smerek); 254/1, 269/13, 612/3, 613/1, 614/1, 614/3, 614/4, 615/2, 615/3, 756 (obręb 0015 – Wetlina).

 Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko (pokój 304), w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku (w dniu 3 grudnia 2021 r.) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Cisna.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Leskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127§1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Lesko, 3.12.2021 r.

SKAN OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-03
Publikujący Admin - Admin 2021-12-03 14:31

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 

Zawiadamia się, że w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w miejscowosci Bachlawa zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością nr 213 z działkami sąsiednimi nr 214/2, 214/3, 214/4, 201/1, 212/1, 212/3, 657, 661, 662.

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-17
Publikujący Admin - Admin 2021-11-17 10:49
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-18 10:50

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

SKAN WYKAZU

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-17
Publikujący Admin - Admin 2021-11-17 09:23

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 
Zawiadamia się, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w miejscowosci Bachlawa zostaną przeprowadzone czynności utrwalenia wznowionych i wyznaczonych punktów granicznych działki nr 213 z działkami sąsiednimi nr 214/2, 214/3, 214/4, 201/1, 212/1, 212/3, 657, 661, 662.


Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-16
Publikujący Admin - Admin 2021-11-16 10:55
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-18 10:56
GN.II.6540.4.2021
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 41 ust. 3 i ust. 4, art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420)
STAROSTA LESKI ZAWIADAMIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, reprezentowanego przez Pana Przemysława Patruś, TRASAL Sp. z o.o., ul. Dynowska 19/43, 35-119 Rzeszów, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”, miejscowość: Cisna, Dołżyca, Krzywe, Przysłup, Strzebowiska, Kalnica, Smerek, Wetlina, gmina: Cisna, powiat: leski, województwo: podkarpackie, nr działek:

224, 240, 241, 242, 260/1 obręb Cisna;

1, 103/2, 118/1, 118/3, 119/4, 122, 142, 143, 144, 145, 147/2, 215, 217, 218/30, 219, 233/2, 237, 240/2, 240/3, 244/2, 244/3, 244/6, 248 obręb Dołżyca;

97/1, 98/1, 99/3, 99/8, 119, 121, 135, 143, 145, 147/9, 148, 150/1 obręb Krzywe;

11, 14, 97/1, 98/1, 98/2, 146, 147, 148, 205/22, 205/33, 226 obręb Przysłup;

1, 2/1, 5/1, 237, 251 obręb Strzebowiska;

132/2, 133, 136, 145, 147/4, 162/2, 163, 164/2, 177, 429, 466/2, 470/6, 471/1, 472/2, 478, 490/2  obręb Kalnica;

69/2, 72/1, 73, 76, 182, 218, 481/3, 506, 507, 510, 511, 523, 524, 535 obręb Smerek;

254/1, 269/13, 612/3, 613/1, 614/1, 614/3, 614/4, 615/2, 615/3, 756 obręb Wetlina.

Przed wydaniem decyzji, stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko (pokój 304), w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku (w dniu 10 listopada 2021 r.) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Cisna.


Lesko, dnia 10 listopada 2021 r.

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-10
Publikujący Admin - Admin 2021-11-10 13:43
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-10 13:46

Zawiadomienie
o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi


Zawiadamia się, że w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w miejscowosci Wańkowa na działce ewidencyjnej nr 351 zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr 343, 346, 355, 356, 357.

SKAN ZAWIADOMIENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-08
Publikujący Admin - Admin 2021-11-10 13:37

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w miejscowosci Rajskie zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 67/6 , a działkami sąsiednimi nr 76/6, 76/7, 76/1.

SKAN ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-05
Publikujący Admin - Admin 2021-11-09 13:39
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-10 13:33

Zawiadomienie
o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi


Zawiadamia się, że w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz. 10:30 w miejscowosci Wańkowa na działce ewidencyjnej nr 493/6 zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr 342/2, 493/5, 359/13, 360/2, 361/2, 362, 364, 365/5.

SKAN ZAWIADOMIENIA

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-05
Publikujący Admin - Admin 2021-11-10 13:33
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-10 13:38


INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że dzień 12.11.2021 r. (piątek)
jest dniem wolnym od pracy dla urzędu. 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-04
Publikujący Admin - Admin 2021-11-04 09:57

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod użyczenie

Skan wykazu GN.II.6845.2.16.2021
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-02
Publikujący Admin - Admin 2021-11-02 10:04


Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  dzierżawy

SKAN DOKUMENTÓW - GN.II.6845.2.18.2021

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-29
Publikujący Admin - Admin 2021-10-29 10:10


Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem

SKAN DOKUMENTÓW - GN.II.6845.2.17.2021, GN.II.6845.2.19.2021

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-29
Publikujący Admin - Admin 2021-10-29 10:08
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-08 10:11
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 29 maja 2023r. 05:27:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.