Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Lesku  informuje, że z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania następuje zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego spowodowane ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem.

Do odwołania nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w formie telefonicznej lub mailowej.

W celu uzyskania porady w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie telefonicznej należy skontaktować się pod niżej wymieniony numer telefonu:  13 469 71 24 (sekretariat starostwa).
Następnie nr telefonu osoby ubiegającej się o poradę prawną zostanie przekazany dyżurującemu prawnikowi, który oddzwoni i telefonicznie udzieli stosownej porady.

W celu uzyskania porady w formie pisemnej, należy skierować wniosek - zgłoszenie porady na odległość drogą mailową na adres: sekretariat@powiat-leski.pl, (wzór wniosku – zgłoszenia porady zamieszcza się niżej).

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość.doc
Wniosek - zgłoszenie porady na odległość.pdf

KOMUNIKAT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Lesko, dnia 13.03.2020 r.

Sporządził:
Czesław Gawłowski – Sekretarz Powiatu Leskiego
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-13
Publikujący Admin - Admin 2020-03-13 22:24
Modyfikacja Admin - Admin 2020-03-15 22:25
GN.I.6640.1.1081.2019

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek położonych w obrębie Hoczew w zakresie inwestycji pn. „Przebudowa / rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk, km 0+000 ÷ 11+100”

 
Na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz zgodnie z wnioskiem firmy Michał Niemczyk GeoMensus, ul. Wincentego Witosa 3e, 38-400 Krosno informuję, że w związku z wykonywaną pracą GN.I.6640.1.1081.2019, nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w załączniku z działkami sąsiednimi.

Przedmiotowa czynność zostanie przeprowadzona przez geodetę Bogusława Musiała (uprawnienia zawodowe nr 17972). Czynności na gruncie odbędą się w terminach podanych w tabeli w miejscu położenia nieruchomości.

W związku z powyższym, zapraszam jako zainteresowanych Właścicieli i Władających działek przedmiotowych oraz sąsiednich (wymienionych w załączniku) do wzięcia udziału w opisanych czynnościach ustalenia granic. W interesie zainteresowanych jest udział w czynnościach, osobiście lub przez przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w w/w czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami spotkania są wszystkie strony. Zawiadomione strony proszone są o przybycie z wszelkimi dokumentami dotyczącymi granic ich gruntów.

Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, opisanej adresem 38-600 Lesko, ul. Rynek 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wykonawcą pod numerem telefonu 505 793 301.

Lesko, dnia 9 marca 2020 r.SKAN ZAWIADOMIENIA ORAZ WYKAZ DZIAŁEK
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-10
Publikujący Admin - Admin 2020-03-10 09:53
Modyfikacja Admin - Admin 2020-03-11 09:55
OU. 2110.1.2020

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 10.03.2020 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie (minimum),
 • charakter lub typ szkoły: kierunek geodezja i kartografia,
 • co najmniej 6 - miesięczny staż pracy zawodowej.
 2.  Wymagania dodatkowe:
 • Podstawowa znajomość obsługi sprzętowej - komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner.
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu:
a) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
e) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3.  Podstawowa znajomość specjalistycznego oprogramowania firmy GEOBID: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW), obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel), obsługi edytorów plików tekstowych oraz obsługi oprogramowania projektowego (DXF, DWG i SHP).  

4. Umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, szybkiego uczenia się i pracy pod presją  czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.   Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
        a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
            - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) EGIB,
            - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT,
        b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BDSOG i BDOT500,
        c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
  2.  Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK
        W szczególności:
a) Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK obejmującego m.in. rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficzny oraz ewidencję materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjmowanie ich do zasobu i przetwarzanie do postaci dokumentów elektronicznych,
c) Przygotowywanie materiałów zasobu i plików ze zbioru danych osobie wykorzystującej zasób, odpowiednie ich opisanie, oklauzulowanie i rejestrowanie oraz obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych przez Geoportal,
d) Udzielanie informacji osobom zgłaszającym prace geodezyjne i kartograficznych o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz sposobie jego wykorzystania,
e) Przygotowywanie dokumentów wykonanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych poprzez odpowiednie ich opisanie i oklauzulowanie,
f) Naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, sporządzanie dokumentów obliczenia opłaty oraz wydawanie licencji upoważniającej do wykorzystania przedmiotowych materiałów zasobu,
g) Właściwe zabezpieczenie dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
h) Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków „EGiB” poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian przedmiotowych,
i) Prowadzenie i aktualizacja bazy danych BDOT500 i GESUT poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian,
j) Wymiana i przekazywanie danych pomiędzy prowadzonymi bazami, a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi, a także udostępnianie danych w postaci plików elektronicznych,
k) Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
l) Sukcesywne przekazywanie akt do archiwum zakładowego,

IV. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys zawodowy (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzająca wymagany 6 – miesięczny staż pracy zawodowej,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie,
 8. Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności
z oryginałem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 24.03.2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

DOKUMENTY DO POBRANIA

SKAN OGŁOSZENIA
SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-10
Publikujący Admin - Admin 2020-03-10 07:50
Modyfikacja Admin - Admin 2020-03-11 08:10
GN.II.6840.2.1.2020
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:
Wyniki siódmego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 9 marca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr ewid. 306/3 o pow. 0,2482 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 47 200,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  47 700,00 0 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości została: Adriana Kendryna.
W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia  9 marca 2020 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-09
Publikujący Admin - Admin 2020-03-09 11:13
GN.II.6840.2.1.2020
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:
Wyniki siódmego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 9 marca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 306/21 o pow. 0,1467 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.

Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 33 700,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  34 040,00 0 zł (netto);

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości został: Patryk Jobczyk.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia  9 marca 2020 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-09
Publikujący Admin - Admin 2020-03-09 11:15
GN.II.6840.2.1.2020                                                                     Lesko, dnia  6 marca 2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W LESKU
o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości
 
Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)
odwołuje
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 w części:
I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
 1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;  cena wywoławcza: 97 263,64 zł.;  wadium:            9 800,00 zł.
 2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55 063,64 zł.;  wadium:            5 600,00 zł.
 3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55 663,64 zł.;  wadium: 5 700,00 zł.
 4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55 763,64 zł.;  wadium: 5 800,00 zł.
 5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51 063,64 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.
Termin przetargu był ustalony na dzień 9 marca 2020 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w Sali narad na parterze budynku.
Przyczyną odwołania przetargu jest z powodu zaistnienia nowych okoliczności wykluczających sprzedaż.
Jednocześnie informuje się, że przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II. „Na Łukawicę” ogłoszenia o przetargu z dnia 4 lutego 2020 r. pozostaje w mocy.
 
 
Członek Zarządu                    Członek Zarządu
Powiatu Leskiego                   Powiatu Leskiego
Henryk Gajda                        Janusz Haftek
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-03-06
Publikujący Admin - Admin 2020-03-06 08:07
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy


Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, położona jest na terenach oznaczonych symbolami MU – obszary zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-20
Publikujący Admin - Admin 2020-02-20 12:41
Modyfikacja Admin - Admin 2020-02-20 12:43

OGŁOSZENIE
STAROSTY LESKIEGO


o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.11.2020
GN.II.6821.12.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-17
Publikujący Admin - Admin 2020-02-17 11:47

OGŁOSZENIE
STAROSTY LESKIEGO


o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.9.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-13
Publikujący Admin - Admin 2020-02-13 11:44

OGŁOSZENIE
STAROSTY LESKIEGO


o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.6.2020
GN.II.6821.1.7.2020

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-12
Publikujący Admin - Admin 2020-02-12 11:41
OGŁOSZENIE

STAROSTWO POWIATOWE W LESKU, W ZWIĄZKU Z DŁUŻSZĄ NIEOBECNOŚCIĄ PRACOWNIKA,
POSZUKUJE DO WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII OSOBĘ NA ZASTĘPSTWO


OPIS STANOWISKA PRACY
 1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jednostek ewidencyjnych Baligród i Solina.
 2. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości jednostek ewidencyjnych Baligród i Solina.
 3. Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych z jednostek ewidencyjnych Baligród i Solina. W szczególności:
  a) Przyjmowanie i obsługa stron w sprawach dotyczących ewidencji gruntów i budynków.
  b) Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian.
  c) Udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz udostępnianie danych ewidencyjnych w formie: wypisów i wyrysów, zaświadczeń, kopii lub komputerowych wydruków mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i topograficznej, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów, skorowidzów, kopii dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, plików komputerowych oraz informacji przekazywanej podczas bieżącej obsługi petentów.
  d) Naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wydawanie licencji upoważniającej do wykorzystania przedmiotowych materiałów zasobu.
  e) Prowadzenie i udzielanie informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości, określonych w aktach notarialnych i operatach szacunkowych wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych, z których wyciągi są przekazywane do ewidencji gruntów i budynków.
  f) Sukcesywne przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
Praca w pełnym wymiarze czasu tj. 8 godzin dziennie.
Czas pracy od 7.00 do 15.00


WYMAGANIA

I. Wymagania niezbędne.
 1. Wykształcenie: średnie (minimum)
  a) charakter lub typ szkoły: nie dotyczy
  b) wymagany profil – specjalność: geodezyjno-kartograficzna lub pokrewna
 2. Doświadczenie zawodowe: mile widziane.
 3. Umiejętności zawodowe: nie dotyczy
 4. Inne wymagania niezbędne: znajomość obsługi komputera i „programów geodezyjnych”

Osoby chętne proszone są o kontakt z Remigiuszem Nowakiem Kierownikiem Wydziału Geodezji i Kartografii tel. 13 469 71 25 wew. 233. Osoba podejmująca prace zostanie przeszkolona w powyższym zakresie.


Lesko dnia 12.02.2020 r.

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-12
Publikujący Admin - Admin 2020-02-12 09:24
Modyfikacja Admin - Admin 2020-02-14 09:31
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 18 kwietnia 2021r. 11:38:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.