Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 27 września 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Polańczyk zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 57/1, a działkami sąsiednimi nr 54 i 55.

SKAN ZAWIADOMIENIA

ZMIANA TERMINU WYKONANIA
Zawiadamia się, że w dniu 4 października 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Polańczyk zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 57/1, a działkami sąsiednimi nr 54 i 55.


SKAN ZAWIADOMIENIA

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-02
Publikujący Admin - Admin 2022-09-02 11:59
Modyfikacja Admin - Admin 2022-09-08 09:01

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 29 września 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Bukowiec zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 527/4, a działkami sąsiednimi nr: 533/2, 533/3, 526/9, 526/4, 574.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-02
Publikujący Admin - Admin 2022-09-02 12:02

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 4 października 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Bezmiechowa Dolna odbędzie się ustalenie granic działki nr 458 z działkami sąsiedniki nr: 710, 471, 470, 469, 464, 463, 462, 450/1, 450/2, 456, 457 i 441


Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-08-24
Publikujący Admin - Admin 2022-08-24 12:56

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną
- studnia wiercona na działce nr ewid. 1236 w Olszanicy

SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2022-08-23
Publikujący Admin - Admin 2022-08-23 12:48
Szanowni Państwo!

Informujemy, że Powiat Leski jest członkiem Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, który funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że organizatorem przewozów publicznego transportu zbiorowego jest obecnie BZK. W ramach związku Starosta Leski finansuje połączenia między gminami powiatu leskiego. Bieszczadzki Związek Komunikacyjny korzysta z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych czyli pozyskuje rządowe dofinansowanie do wszystkich linii, które obsługuje. Dzięki temu między innymi powstała możliwość zwiększenia ilości kursów (szczególnie w godzinach popołudniowo-wieczornych czy w dni wolne od pracy), znacząco obniżone zostały także ceny biletów miesięcznych.

W związku z tym, że na bieżąco dostosowywana jest siatka połączeń (początek nowego roku szkolnego), w najbliższym czasie na stronie internetowej Powiatu Leskiego zostaną umieszczone aktualne rozkłady jazdy. Obecnie najbardziej precyzyjne informacje odnośnie jazdy autobusów znajdują się na stronach e-podróżnik.pl oraz rozklady-jazdy.com.pl, gdzie wprowadzane są połączenia przez poszczególnych przewoźników operujących na terenie Związku.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-08-15
Publikujący Admin - Admin 2022-08-15 21:48
Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.] oraz na podstawie § 31 i 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Dz.U. 2021 poz. 1390 z późn. zm.] - geodeta uprawniony inż. Stanisław Tobiasz (nr upr. zawód. 2517) zawiadamia, że w dniu: 12 września 2022 r. o godzinie 08:00 zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością 8 a działkami sąsiednimi nr 7/2,9 i 23.

Miejscem spotkania zainteresowanych stron postępowania będzie działka

nr 8 położona w miejscowości Solina.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-08-12
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-08-12 12:09
Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Na podstawie art. 39 ust. 3 i 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2052, z 2021r. poz. 922 oraz na podstawie § 31 i 32 rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków tj. DZ.U. 2021 poz. 1390 z późniejszymi zmianami. ]

ZAWIADAMIA SIĘ:

że w dniu: 5 września 2022r. o godz. 7.30 zostaną okazane i oznakowane linie graniczne pomiędzy nieruchomością oznaczona jako działka ewidencyjna nr 6/1 z działkami sąsiednimi oznaczonymi jako 6/2, 5/4 oraz 4/1 położone w obrębie Orelec, gmina Olszanica.

Spotkanie zainteresowanych stron w Orelcu na „trójmiedzy" działek 6/1, 6/2 i 5/4.
 

SKAN ZAWIADOMIENIA


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-08-12
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-08-12 12:12

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie, działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Dmitrzaka ISAN Sp. z o.o., ul. Witosa 23, 38-500 Sanok

zawiadamia

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie wykonywania rejsów łodzią motorową Vega po wodach zbiornika wodnego Solina w m. Polańczyk, gmina Solina.

W terminie od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 30 sierpnia 2022 r. można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju nr 4, piętro I, w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


SKAN OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-08-11
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-08-11 08:1228 lipca 2022
GN.II.6840.1.3.2022
 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
 Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Nr KW KS1E/00025450/7
Nr działki 60/3 - ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,4535 ha
Cena w zł 398 944,00
Opis nieruchomości Nieruchomości niezabudowana położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
W ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek Ps – pastwiska trwałe oraz Lzr - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina działka położona  jest w obszarze opisanym symbolem MU – obszar zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 08 września 2022 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 28 lipca 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r.
  
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-07-28
Publikujący Admin - Admin 2022-07-28 21:19

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że odwołane zostają czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczania punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic zaplanowane na dień 10 sierpnia o godzinie 9:00 i 10:00 w miejscowości Żubracze dla działki nr 10 z działkami sąsiednimi nr: 9/2, 9/3, 78/1, 8/1 oraz działki nr 56 z działkami sąsiednimi nr: 78/1, 55, 63, 177, 178

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-07-21
Publikujący Admin - Admin 2022-07-21 14:13
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 401 ust. 1, 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),
Informuję
 1. W dniu 24 czerwca 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP wydał decyzję udzielającą osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia - studni R1 zlokalizowanej na dz. ewid. nr 594/11 obręb Zawóz, gmina Solina, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, dla potrzeb Ośrodka Wypoczynkowego „Na Stoczku".
 2. Dokumenty są dostępne do wglądu w Zarządzie Zlewni w Przemyślu PGW WP przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 6 w godzinach pracy od godziny 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. W terminie 14 dni strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl

SKAN OBWIESZCZENIA 


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-07-01
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-07-01 12:46
Modyfikacja Admin - Admin 2022-07-04 09:46

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, iż w okresie od 28.06.2022r. do 31.12.2022r. ze względu na realizację zadania pn.: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej w km 0+018, oraz na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu w km 0+291”, ruch kołowy i pieszy w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna będzie wstrzymany.

Na czas prowadzonych robót dla pojazdów wyznaczono objazd do miejscowości Bezmiechowa przez miejscowości Łukawica - Manasterzec z uwzględnieniem skrajnej pionowej - 2,8 m.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-06-24
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-06-24 15:31

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zawiadamia się, że w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 13:00 w miejscowości Hoczew zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką oznaczoną nr 537 z działkami sąsiadującymi nr 536, 525, i 500/8 oraz drogi gminnej nr 525 z rowem oznaczonym jako działka nr 538.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-23
Publikujący Admin - Admin 2022-06-23 10:59
Modyfikacja Admin - Admin 2022-06-24 09:23

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 
Zawiadamia się, że w dniu 26 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Górzanka zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 105, a działkami sąsiednimi nr 104/1, 104/2, 104/4, 106, 129.

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-23
Publikujący Admin - Admin 2022-06-23 10:13

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym
w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy

SKAN INFORMACJI

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-23
Publikujący Admin - Admin 2022-06-23 11:44

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Bukowiec zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 527/4, a działkami sąsiednimi nr 528/11, 533/3.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-23
Publikujący Admin - Admin 2022-06-23 10:19

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl

Obiweszczenie:


Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),

SKAN OBIWESZCZENIA
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-06-21
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-06-21 11:17

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 8:300 w miejscowości Cisowiec zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 20/1, a działkami sąsiednimi nr 156/1, 145, 20/2, 21.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-10
Publikujący Admin - Admin 2022-06-10 09:19
AB. 6740.2.58.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33- 36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ) w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 67/40 obręb 0014 Strzebowiska.

STAROSTA LESKI
informuje,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 67/40 obręb 0014 Strzebowiska.

- organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

- wniosek Inwestora: P. Jacka Grabowskiego za; 05 – 502 Wólka Kozodawska, ul. Bukietowa 2d o wydanie pozwolenia na budowę został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji wymagających udziału społeczeństwa.

- organem właściwym do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest Starosta Leski 38-600 Lesko, ul. Rynek 1.

- w ciągu 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia ( t.j od dnia 10.06.2022 r.
do 11.07.2022 r.) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się – w Starostwie Powiatowym, Wydział Architektury i Budownictwa w Lesku, ul. Rynek 1 pok. 200, 202 i 203 –
z udostępnioną dokumentacją , raportem oddziaływania na środowisko oraz uzupełnieniem raportu.

- wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku 38-600 Lesko, ul. Rynek 1, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 na adres : poczta@powiat-leski.pl.

- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 35-001 Rzeszów, ul. Józefa Piłsudskiego 38.

Obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut Urzędu, przekazane Wójtowi Gminy Cisna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Cisna.

Lesko, 2022-06-10
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-10
Publikujący Admin - Admin 2022-06-10 14:51

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zawiadamia się, że w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 10:30 w miejscowości Przysłup zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 147, 210.


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-07
Publikujący Admin - Admin 2022-06-07 12:47

Zawiadomienie
o czynnościach wyznaczania punktów granicznych

Zawiadamia się, że w dniu 01 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w miejscowości Jabłonki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczania punktów granicznych działeki ewidencyjnej nr 53/11, 67 i 195/5 z działkami sąsiednimi o numerach: 52/1, 53/6, 53/7, 53/12, 73/2, 195/4, 195/6
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-06-07
Publikujący Admin - Admin 2022-06-07 13:03
KB.2110.5.2022
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko
   
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:
Pan Sebastian Zieliński, zam. Sanok.
Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Sebastian Zieliński, spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 Lesko, dnia 31 maja 2022 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-05-31
Publikujący Admin - Admin 2022-05-31 13:49

30 maja 2022
GN.II.6845.1.5.2022
 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod najem
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00021212/9
Nr działki 1391/47
Opis nieruchomości  Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 54,17 m2,  wraz z przynależną piwnicą. Lokal położony na III piętrze budynku przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid 1391/47.
Powierzchnia lokalu (m2) 54,17 m2
Wysokość opłaty 3,06 zł netto za m2/ miesiąc
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej. Umowę najmu zawiera się na okres 3 lat.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 Wykaz wywiesza się na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 21.06.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej..


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-05-30
Publikujący Admin - Admin 2022-05-30 12:50

KB.2111.1.2022


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Dyrektor Urzędu Pracy w Lesku
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został
wybrany Pan Artur Kurcoń zamieszkały w m. Myczkowce

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat posiada niezbędne kwalifikacje oraz długoletni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora, co wskazuje, że jest merytorycznie przygotowany do wykonywania zadań na w/w stanowisku pracy.

SKAN INFORMACJI
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-25
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-25 10:26

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 8:30 w miejscowości Wańkowa zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 37 oraz z sąsiednimi działkami o numerach: 22 i 61
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-24
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-24 10:25

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 8:30 w miejscowości Wańkowa zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 37. Tym samym zostanie wyznaczona i trwale oznakowana linia graniczna między przedmiotową nieruchomością oraz przyległymi działkami nr 39 i 61 obrębu Wańkowa
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-24
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-24 10:23
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-24 10:29

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granicZawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Średnia Wieś zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 189/1 i 189/2 z działkami sąsiednimi o numerach: 143, 188, 133/103, 1565.

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-23
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-23 11:11
                                                                                               
KB. 2110.6.2022       
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym
 w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy
 
            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 20 maja 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24
 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. posiadanie wykształcenia wyższego,
 7. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW lub w przypadku jego braku oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego związanego z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 8. podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy.
2. Dodatkowe wymagania:
 1.  Samodzielność
 2.  Sumienność i zdyscyplinowanie
 3.  Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
4.  Zdolności organizacyjne
5.  Komunikatywność
6.  Ogólna znajomość programów pakietu MS Office
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
 3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 5. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym
  w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.
 6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
 8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
 9. Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.
 
 1. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
  1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań.
  2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.
 
 1. Warunki zatrudnienia pracownika:
  1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1 (budynek nie posiada windy).
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
  3. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo), jednozmianowa.
  4. Wyjazdy służbowe.
  5. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.
  6. Psychofizyczne warunki pracy:
 1. stanowisko decyzyjne,
 2. praca administracyjno-biurowa, koncepcyjna, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej),
 3. obsługa urządzeń biurowych (skaner, drukarka, fax),
 4. telefoniczny i bezpośredni kontakt z komórkami urzędu, innymi instytucjami,
 5. praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, ale również współdziałania w zespole,
 6. praca pod presją czasu,
 1. Na stanowisku występują obciążenia:
 1. narządu wzroku – praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 2. układu mięśniowo-szkieletowego – praca siedząca.
 
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. podpisany życiorys zawodowy (CV),
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe,
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW lub w przypadku jego braku
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego związanego
z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji zgodnie
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
 4. podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 6. podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat może złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 2. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
  a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

w Starostwie Powiatowym w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracyw Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 30 maja 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.


PLIKI DO POBRANIA:

SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO
ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-20
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-20 14:14
KB. 2110.5.2022

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 16 maja 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze mInspektor w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

Wykształcenie:
f) posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności geodezja, w tym: dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
g) posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne i/lub
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
Doświadczenie zawodowe:
h) posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności i/lub co najmniej 3 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Umiejętności zawodowe:
1. Obsługa komputera, pakietów i systemów informatycznych, programów geodezyjnych
(w tym ,,Ośrodek”, ,,Ewmapa”, ,,Bank Osnów”, służących do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania  oraz zabezpieczania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
2.  Znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej oraz przepisów dotyczących procedur administracyjnych.
3. Dobra znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa takich jak Kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

3. Inne wymagania niezbędne:
 1. Samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność, kreatywność
 2. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych
 4. Prawo jazdy kat. B

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:
1. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu działania wydziału – na podstawie
i w granicach udzielonego pisemnego upoważnienia wydanego przez Starostę.
2. Współpraca w procesie uruchamiania środków budżetowych na realizację zadań należących do Wydziału wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Wykonywanie sprawozdań z zakresu ewidencji gruntów i budynków, zasobów geodezyjno– kartograficznych.
4. Współpraca w zakresie merytorycznej obsługi postępowań przetargowych dot. prac geodezyjno – kartograficznych.
5. Opracowywanie planów prac geodezyjnych i kartograficznych, prac urządzeniowo rolnych i klasyfikacji gruntów na terenie powiatu.
6. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu powiatu i projektów planów finansowych dotyczących realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz monitorowanie tych prac.
7. Opracowywanie warunków wykonywania prac geodezyjnych, udział w komisjach przetargowych  i odbiorach prac geodezyjno-kartograficznych.
8. Prowadzenie scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania gruntów po scaleniach.
9. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.        
10. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości.
11. Prowadzenie ochrony znaków  geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
12. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
13. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
14. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
15. Zakładanie osnów szczegółowych.
16. Bieżąca współpraca z informatykiem i inspektorem ochrony danych osobowych w celu realizacji  zadań dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez tworzenie systemu ochrony dostępu  i zabezpieczeń.

Zadania pomocnicze:
1.  Współpraca z innymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Starostwie  w Lesku w zakresie realizacji zadań wydziału.
2.  Współpraca z Głównym Geodetą Kraju, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań Wydziału Geodezji i Kartografii.
2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat, jednozmianowa, o charakterze administracyjno-biurowym.
4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie.
5. Wyjazdy służbowe.
6. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe o kierunku: geodezja i kartografia,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne i/lub
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
e) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagany co najmniej 3 letni staż pracy poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności i/lub co najmniej 3 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego,
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
h) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
i) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
j) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
k) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Geodezji
i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 26 maja 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA:

- SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY
- KWSTIONARIUSZ OSOBOWY
- OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
- OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
- OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO
- ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- KLAUZULA INFORMACYJNA

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-05-16
Publikujący Admin - Admin 2022-05-16 07:32
Modyfikacja Admin - Admin 2022-05-17 07:36


13 maja 2022
GN.II.6845.2.5.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  dzierżawy
 
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
 
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00031575/4
Nr działki 261 - ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,3900 ha
Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę 500,00 zł (brutto) za ha/rok
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Z góry za dany rok dzierżawny
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Lesko obręb Postołów. Działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko, oznaczona jest jako  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę na cele rolnicze na czas oznaczony tj. na okres trzech lat
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.05.2022 r. do dnia 03.06.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej. 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-05-13
Publikujący Admin - Admin 2022-05-13 11:22
Modyfikacja Admin - Admin 2022-05-13 07:56
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 07 grudnia 2022r. 07:21:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.