Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę


Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego
na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 639/1, 640/1 położonej w miejscowości Lesko obj. KW nr KS1E/00009991/3


 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-09
Publikujący Admin - Admin 2021-12-09 18:47
Modyfikacja Admin - Admin 2021-12-09 18:49
KB. 2110.5.2021

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11.2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 8 grudnia 2021 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Referent w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) Wykształcenie:
wykształcenie min. wyższe I stopnia umożliwiające wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku:
- charakter lub typ szkoły: Szkoła wyższa o charakterze uniwersyteckim lub nieuniwersyteckim. Typ szkoła publiczna lub niepubliczna.
- wymagany profil – specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku – brak szczegółowych preferencji.
f) Doświadczenie zawodowe:
- doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności – preferowane doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji i zamówień publicznych.
- doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach – minimum roczny staż w administracji samorządowej.
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1. Predyspozycje osobowościowe:
Rzetelność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, szacunek do drugiego człowieka, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
2. Znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.

3. Umiejętności zawodowe:
1. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu i systemów informatycznych.
2. Znajomość zagadnień w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.
3. Znajomość aktów prawnych, a w szczególności ustaw:
- ustawa prawo zamówień publicznych,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o samorządzie powiatowym,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa o ochronie danych osobowych,
- ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- Statut Powiatu Leskiego,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lesku.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne
W zakresie zamówień publicznych:
1. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, prowadzenie protokołów postępowań.
2. Obsługa wewnętrznej poczty, portalu  Zamówień Publicznych prowadzonego postępowania oraz e-Zamówienia (m.in. ogłoszeń o zamówieniu, udzieleniu zamówienia), elektroniczne zamówienia publiczne.
3. Sporządzanie wymaganej dokumentacji przetargowej po otwarciu ofert.
4. Prowadzenie korespondencji z wykonawcami.
5. Terminowa aktualizacja planu postępowań w serwisie Biuletynu Zamówień Publicznych z każdym nieprzewidzianym zamówieniem publicznym objętym ustawą.
6. Terminowe udostępnianie ofert i dokumentów postępowania w systemie Urzędu Zamówień Publicznych.
7. Terminowe przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o ofertach i wnioskach.
8. Sporządzenie dokumentacji analizy potrzeb i wymagań dla zamówienia publicznego.
9. Dokumentowanie walidacji i weryfikacji dokumentacji elektronicznej.
10. Terminowe udostępnianie na stronie internetowej informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
11. Prowadzenie ewidencji zamówień, rejestrów umów   do kwoty 130 000 złotych.
12. Redagowanie i sporządzanie pism w zakresie prowadzonych spraw.
13. Przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych, obejmujących wydatki  w ramach: wieloletnich planów inwestycyjnych, budżetu, funduszy celowych i innych przedsięwzięć przynajmniej częściowo finansowanych ze środków, których dysponentem jest Zarząd Powiatu w Lesku.
14. Udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom starostwa w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi

W zakresie pozyskiwania środków pomocowych:
1. Przygotowanie wniosków o środki pomocowe dla Powiatu.
2. Analiza możliwości pozyskiwania przez powiat środków finansowych, funduszy krajowych i europejskich w zakresie realizacji zadań Powiatu.
3. Opracowywanie i składanie wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu.
4. Współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane                         z funduszy zewnętrznych.
5. Nadzorowanie realizacji projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych poprzez:
- monitorowanie projektów,
- sporządzanie niezbędnych sprawozdań i rozliczeń,
- przygotowywanie wniosków o płatność,
- koordynacja realizacji i projektów.
6. Bieżącym monitorowaniem zmian aktów prawnych i procedur związanych
z  dofinansowaniem realizacji projektów z funduszy zewnętrznych.

2.   Zadania pomocnicze:
W zakresie realizacji inwestycji:
1. Przekazanie dokumentacji, pozwolenia na budowę oraz placu budowy jak również zgłoszeń.
2. Uczestniczenie w procesie realizacyjnym inwestycji i pracach remontowych.
3. Przedkładanie wniosków dotyczących zmian zakresu inwestycji i remontów.
4. Organizowanie odbiorów częściowych i końcowych inwestycji i zadań remontowych.
5. Sporządzanie sprawozdań i informacji.
6. Rozliczanie inwestycji i przekazanie ich do użytku.
7. Rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
8. Wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań przez Wydział wynikających z poleceń Kierownika  wydziału wg potrzeb.

3. Zadania okresowe:
Sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych oraz środków krajowych i zewnętrznych.

IV. Odpowiedzialność pracownika
Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
Odpowiedzialność pracownika zgodnie  z  obowiązującymi przepisami prawa m.in.
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1320 ze. zm.)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1169 ze zm.)
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)

Pracownik jest odpowiedzialny za:
1. Wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku w sposób bezstronny, z zachowaniem należytej dbałości o interes publiczny i słuszny interes obywateli.
2. Kierowanie się w podejmowanych działaniach przepisami prawa.
3. Czuwania nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw należących do zakresu czynności.
4. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i efektywne jego wykorzystywanie.
5. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
6. Dbanie o mienie starostwa i powierzone mu wyposażenie.
7. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym prawem.
8. Zabezpieczanie druków, dokumentacji i pieczęci przed osobami niepowołanymi.
9. Stosowanie się do postanowień Regulaminu Pracy Starostwa.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy jest budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 16 ust. o pracownikach samorządowych.
3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa, o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej.
4. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze z podstawowym wyposażeniem i oprogramowaniem: Windows, Pakiet Office (Word, Excel, PowerPoint), internet.
5. Wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.
6. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lesku  wprowadzonym  Zarządzeniem  Nr 9/09 Starosty Leskiego z dnia 21 maja 2009 r.  wraz ze zmianami.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie min. wyższe I stopnia umożliwiające wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku:
- charakter lub typ szkoły: Szkoła wyższa o charakterze uniwersyteckim lub nieuniwersyteckim. Typ szkoła publiczna lub niepubliczna,
- wymagany profil – specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku – brak szczegółowych preferencji.
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności - preferowane doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji i zamówień publicznych lub doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach: minimum roczny staż w administracji samorządowej,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)  podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
g) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
h) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
i) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
j) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 20 grudnia 2021 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie konkursu
Zarządzenie Starosty
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata
Oswiadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Klazula informacyjna
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-08
Publikujący Admin - Admin 2021-12-08 12:02
Modyfikacja Admin - Admin 2021-12-08 12:29

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych pod najem

SKAN DOKUMENTÓW - GN.II.6845.2.22.2021, GN.II.6845.2.23.2021


 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-08
Publikujący Admin - Admin 2021-12-08 18:17
GN.II.6540.4.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) (dalej k.p.a.) w związku z art. 41 ust. 3i ust. 4, art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420)  

STAROSTA LESKI ZAWIADAMIA,

że w dniu 3 grudnia 2021 r. została wydana decyzja znak: GN.II.6540.4.2021 zatwierdzająca „Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”, miejscowość: Cisna, Dołżyca, Krzywe, Przysłup, Strzebowiska, Kalnica, Smerek, Wetlina, gmina: Cisna, powiat: leski, województwo: podkarpackie, nr działek: 224, 240, 241, 242, 260/1 (obręb 0002 – Cisna);  1,

103/2, 118/1, 118/3, 119/4, 122, 142, 143, 144, 145, 147/2, 215, 217, 218/30, 219, 233/2, 237, 240/2, 240/3, 244/2, 244/3, 244/6, 248 (obręb 0003 – Dołżyca);

97/1, 98/1, 99/3, 99/8, 119, 121, 135, 143, 145, 147/9, 148, 150/1 (obręb 0007 – Krzywe); 

1, 14, 97/1, 98/1, 98/2, 146, 147, 148, 205/22, 205/33, 226 (obręb - 0011 Przysłup);

1, 2/1, 5/1, 237, 251 (obręb 0014 – Strzebowiska);

132/2, 133, 136, 145, 147/4, 162/2, 163, 164/2, 177, 429, 466/2, 470/6, 471/1, 472/2, 478, 490/2  (obręb 0006 - Kalnica);

69/2, 72/1, 73, 76, 182, 218, 481/3, 506, 507, 510, 511, 523, 524, 535 (obręb 0012 – Smerek); 254/1, 269/13, 612/3, 613/1, 614/1, 614/3, 614/4, 615/2, 615/3, 756 (obręb 0015 – Wetlina).

 Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko (pokój 304), w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku (w dniu 3 grudnia 2021 r.) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Cisna.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Leskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127§1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Lesko, 3.12.2021 r.

SKAN OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-03
Publikujący Admin - Admin 2021-12-03 14:31

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

SKAN WYKAZU

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-17
Publikujący Admin - Admin 2021-11-17 09:23

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 

Zawiadamia się, że w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w miejscowosci Bachlawa zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością nr 213 z działkami sąsiednimi nr 214/2, 214/3, 214/4, 201/1, 212/1, 212/3, 657, 661, 662.

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-17
Publikujący Admin - Admin 2021-11-17 10:49
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-18 10:50

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 
Zawiadamia się, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w miejscowosci Bachlawa zostaną przeprowadzone czynności utrwalenia wznowionych i wyznaczonych punktów granicznych działki nr 213 z działkami sąsiednimi nr 214/2, 214/3, 214/4, 201/1, 212/1, 212/3, 657, 661, 662.


Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-16
Publikujący Admin - Admin 2021-11-16 10:55
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-18 10:56
GN.II.6540.4.2021
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 41 ust. 3 i ust. 4, art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420)
STAROSTA LESKI ZAWIADAMIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, reprezentowanego przez Pana Przemysława Patruś, TRASAL Sp. z o.o., ul. Dynowska 19/43, 35-119 Rzeszów, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”, miejscowość: Cisna, Dołżyca, Krzywe, Przysłup, Strzebowiska, Kalnica, Smerek, Wetlina, gmina: Cisna, powiat: leski, województwo: podkarpackie, nr działek:

224, 240, 241, 242, 260/1 obręb Cisna;

1, 103/2, 118/1, 118/3, 119/4, 122, 142, 143, 144, 145, 147/2, 215, 217, 218/30, 219, 233/2, 237, 240/2, 240/3, 244/2, 244/3, 244/6, 248 obręb Dołżyca;

97/1, 98/1, 99/3, 99/8, 119, 121, 135, 143, 145, 147/9, 148, 150/1 obręb Krzywe;

11, 14, 97/1, 98/1, 98/2, 146, 147, 148, 205/22, 205/33, 226 obręb Przysłup;

1, 2/1, 5/1, 237, 251 obręb Strzebowiska;

132/2, 133, 136, 145, 147/4, 162/2, 163, 164/2, 177, 429, 466/2, 470/6, 471/1, 472/2, 478, 490/2  obręb Kalnica;

69/2, 72/1, 73, 76, 182, 218, 481/3, 506, 507, 510, 511, 523, 524, 535 obręb Smerek;

254/1, 269/13, 612/3, 613/1, 614/1, 614/3, 614/4, 615/2, 615/3, 756 obręb Wetlina.

Przed wydaniem decyzji, stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko (pokój 304), w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku (w dniu 10 listopada 2021 r.) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Cisna.


Lesko, dnia 10 listopada 2021 r.

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-10
Publikujący Admin - Admin 2021-11-10 13:43
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-10 13:46

Zawiadomienie
o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi


Zawiadamia się, że w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w miejscowosci Wańkowa na działce ewidencyjnej nr 351 zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr 343, 346, 355, 356, 357.

SKAN ZAWIADOMIENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-08
Publikujący Admin - Admin 2021-11-10 13:37

Zawiadomienie
o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi


Zawiadamia się, że w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz. 10:30 w miejscowosci Wańkowa na działce ewidencyjnej nr 493/6 zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr 342/2, 493/5, 359/13, 360/2, 361/2, 362, 364, 365/5.

SKAN ZAWIADOMIENIA

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-05
Publikujący Admin - Admin 2021-11-10 13:33
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-10 13:38

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w miejscowosci Rajskie zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 67/6 , a działkami sąsiednimi nr 76/6, 76/7, 76/1.

SKAN ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-05
Publikujący Admin - Admin 2021-11-09 13:39
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-10 13:33


INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że dzień 12.11.2021 r. (piątek)
jest dniem wolnym od pracy dla urzędu. 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-04
Publikujący Admin - Admin 2021-11-04 09:57

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod użyczenie

Skan wykazu GN.II.6845.2.16.2021
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-02
Publikujący Admin - Admin 2021-11-02 10:04


Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem

SKAN DOKUMENTÓW - GN.II.6845.2.17.2021, GN.II.6845.2.19.2021

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-29
Publikujący Admin - Admin 2021-10-29 10:08
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-08 10:11


Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  dzierżawy

SKAN DOKUMENTÓW - GN.II.6845.2.18.2021

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-29
Publikujący Admin - Admin 2021-10-29 10:10

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 30 listopa 2021 r. o godz. 8:00 zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczące między przedmiotową nieruchomością nr 913 położoną w Baligrodzie, a działkami sąsiednimi nr 912, 909, i 915.

SKAN ZAWIADOMIENIA

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-25
Publikujący Admin - Admin 2021-11-09 13:35

GN.II.6540.4.2021
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 41 ust. 3 i ust. 4, art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420)

STAROSTA LESKI ZAWIADAMIA,

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, w imieniu którego występuje Pan Przemysław Patruś, TRASAL Sp. z o.o., ul. Dynowska 19/43, 35-119 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”, miejscowość: Cisna, Dołżyca, Krzywe, Przysłup, Strzebowiska, Kalnica, Smerek, Wetlina, gmina: Cisna, powiat: leski, województwo: podkarpackie.

Prace geologiczne związane z realizacją w/w zadania obejmują następujące działki położone na terenie Gminy Cisna:
Obręb Cisna:  224, 240, 241, 242, 260/1
Obręb Dołżyca: 1, 103/2, 118/1, 118/3, 119/4, 122, 142, 143, 144, 145, 147/2, 215, 217, 218/30, 219, 233/2, 237, 240/2, 240/3, 244/2, 244/3, 244/6, 248
Obręb Krzywe: 97/1, 98/1, 99/3, 99/8, 119, 121, 135, 143, 145, 147/9, 148, 150/1
Obręb Przysłup: 11, 14, 97/1, 98/1, 98/2, 146, 147, 148, 205/22, 205/33, 226
Obręb Strzebowiska: 1, 2/1, 5/1, 237, 251
Obręb Kalnica: 132/2, 133, 136, 145, 147/4, 162/2, 163, 164/2, 177, 429, 466/2, 470/6, 471/1, 472/2, 478, 490/2  
Obręb Smerek: 69/2, 72/1, 73, 76, 182, 218, 481/3, 506, 507, 510, 511, 523, 524, 535
Obręb Wetlina: 254/1, 269/13, 612/3, 613/1, 614/1, 614/3, 614/4, 615/2, 615/3, 756

Stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko (pokój 304), w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku (w dniu 15 października 2021 r.) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Cisna.

Lesko, dnia 15 października 2021 r.


SKAN OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-15
Publikujący Admin - Admin 2021-10-15 12:59
Modyfikacja Admin - Admin 2021-10-15 13:01

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-12
Publikujący Admin - Admin 2021-10-14 13:42
Modyfikacja Admin - Admin 2021-10-19 14:06

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) oraz w oparciu o zarządzenie nr 221/21 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 września 2021 r. Starosta Leski działający imieniem Skarbu Państwa podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-07
Publikujący Admin - Admin 2021-10-07 11:57
Modyfikacja Admin - Admin 2021-10-07 11:57

Uchwała Nr 119.217.2021
Zarządu Powiatu
z dnia 01.10.2021 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2022 r."

SKAN UCHWAŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-01
Publikujący Admin - Admin 2021-10-07 13:22

XXX Sesja Rady Powiatu Leskiego
odbędzie się w dniu 1 października 2021, godz. 14:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku


Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021,
b) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
c) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Leskiemu i jego jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego,
d) zmieniająca uchwałę Nr XXV.146.2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. w Powiecie Leskim,
e) w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
f) w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
g) w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez Powiat Leski porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności,
h) w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku,
i) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
j) w spawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego,
k) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego,
l) w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko,
m) w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko,
n) w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.

 


PORTAL MIESZKAŃCA - WYNIKI GŁOSOWAŃ NA ŻYWO


 


TRANSMISJA NA ŻYWO Z POSIEDZEŃ RADY POWIATU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW SESJI RADY POWIATU LESKIEGO

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2021-09-27
Publikujący Admin - Admin 2021-09-27 11:59
Modyfikacja Admin - Admin 2021-10-01 12:26

Zawiadomienieo czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości

podlegającej podziałowi położonej w gminie Lesko obręb Łukawica oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 541, 545/2, 545/1, 543/1 z działkami sąsiednimi 536/1, 542, 540, 544

SKAN ZAWIADOMIENIA

 

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-09-22
Publikujący Admin - Admin 2021-09-22 10:43
 
Informacja o wynikach naboru 
 
na wolne stanowisko urzędnicze księgowego 
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku
Piłsudskiego 5 , 38-600 Lesko
w wymiarze czasu pracy ½ etatu
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko księgowego została wybrana:
 
Pani  Teresa Lisowska  zam. Postołów
 
 
Uzasadnienie
 
W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka spełniła w zadowalającym stopniu wymagania i oczekiwania stawiane osobom ubiegającym się o zatrudnienie  na stanowisku księgowego. Wykazała się niezbędną wiedzą oraz znajomością przepisów                               i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.
 
 
 
Lesko, dn. 08.09.2021 r.       
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-08
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-08 15:12

Zawiadomienieo czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Postępowanie o podział nieruchomości położonej w miejscowości Weremień, powiat leski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 187. Nieruchomości przyległe - działki nr: 161/4, 186, 188, 189, 248/1

SKAN ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-08-26
Publikujący Admin - Admin 2021-08-26 13:05
Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego projektu „Programu Współpracy Powiatu Leskiego  z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” .

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-08-20
Publikujący Admin - Admin 2021-08-20 12:53
Modyfikacja Admin - Admin 2021-08-27 09:13

07.09.2021 r. rusza kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Leskiego i Bieszczadzkiego.


Kwalifikacja wojskowa w 2021 r. dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Kto otrzyma wezwanie?

Od 07.09.2021 r do 24.09.2021 r. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku przy ul. Jana Pawła II 18 B odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Wezwania do stawiennictwa otrzymają osoby zamieszkujące następujące gminy: Cisna, Ustrzyki Dolne, Lesko, Solina, Olszanica, Baligród, Czarna, Lutowiska. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

Do stawienia się do kwalifikację wojskową w 2021 r. w Lesku  zobowiązani są:
• mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
• mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
• osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kat. B);
• kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę;
• osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia.

Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać?
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
• dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku takiego obowiązku;
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie we wcześniejszym terminie nie było możliwe.

Osoby, które do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinne dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-08-19
Publikujący Admin - Admin 2021-08-19 13:32

Dotyczy czynności ustalenia przebiegu granic działek nr 597/3 i 596 z sąsiednimi działkami o numerach 595, 594/1, 597/5, 593, 598/1, 597/4, 597/2, 605/2, 605/1, 604/1 i 600 w Uhercach mineralnych oraz czynności wznowienia znaków granicznych działek nr 597/3 i 596.

W związku z niemożnością ustalenia właścicieli działki nr 598/1 w Uhercach Mineralnych (właściciel figurujący w ewidencji gruntów - pani Bożena Przepióra- Bulanda), proszę o zamieszczenie na stronach BIP oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego w Lesku odpowiednich informacji dotyczących terminu i miejscu przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic dla wyżej wskazanych działek ewidencyjnych.
 

SKAN ZAWIADOMIENIA


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-17
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-17 13:12
GN.II.6840.2.12.2021           Lesko, dnia 13 sierpnia 2021 r.

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do zbycia 

SKAN WYKAZU

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-13
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-13 22:20
 GN.II.6840.2.6.2021                                                                                                                                        Lesko, dnia 12 sierpnia 2021 r                                                                                                                                                                                           .

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-12
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-12 14:42
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-12 14:46

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonychdo zbycia

SKAN WYKAZU

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-08-03
Publikujący Admin - Admin 2021-08-03 12:41
Modyfikacja Admin - Admin 2021-08-06 12:45
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 20 maja 2022r. 12:21:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.