Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl

Obiweszczenie:


Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),

SKAN OBIWESZCZENIA
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-06-21
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-06-21 11:17
AB. 6740.2.58.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33- 36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ) w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 67/40 obręb 0014 Strzebowiska.

STAROSTA LESKI
informuje,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 67/40 obręb 0014 Strzebowiska.

- organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

- wniosek Inwestora: P. Jacka Grabowskiego za; 05 – 502 Wólka Kozodawska, ul. Bukietowa 2d o wydanie pozwolenia na budowę został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji wymagających udziału społeczeństwa.

- organem właściwym do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest Starosta Leski 38-600 Lesko, ul. Rynek 1.

- w ciągu 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia ( t.j od dnia 10.06.2022 r.
do 11.07.2022 r.) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się – w Starostwie Powiatowym, Wydział Architektury i Budownictwa w Lesku, ul. Rynek 1 pok. 200, 202 i 203 –
z udostępnioną dokumentacją , raportem oddziaływania na środowisko oraz uzupełnieniem raportu.

- wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku 38-600 Lesko, ul. Rynek 1, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 na adres : poczta@powiat-leski.pl.

- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 35-001 Rzeszów, ul. Józefa Piłsudskiego 38.

Obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut Urzędu, przekazane Wójtowi Gminy Cisna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Cisna.

Lesko, 2022-06-10
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-10
Publikujący Admin - Admin 2022-06-10 14:51

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 8:300 w miejscowości Cisowiec zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 20/1, a działkami sąsiednimi nr 156/1, 145, 20/2, 21.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-10
Publikujący Admin - Admin 2022-06-10 09:19

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zawiadamia się, że w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 10:30 w miejscowości Przysłup zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 147, 210.


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-06-07
Publikujący Admin - Admin 2022-06-07 12:47

Zawiadomienie
o czynnościach wyznaczania punktów granicznych

Zawiadamia się, że w dniu 01 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w miejscowości Jabłonki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczania punktów granicznych działeki ewidencyjnej nr 53/11, 67 i 195/5 z działkami sąsiednimi o numerach: 52/1, 53/6, 53/7, 53/12, 73/2, 195/4, 195/6
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-06-07
Publikujący Admin - Admin 2022-06-07 13:03
KB.2110.5.2022
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko
   
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:
Pan Sebastian Zieliński, zam. Sanok.
Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Sebastian Zieliński, spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 Lesko, dnia 31 maja 2022 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-05-31
Publikujący Admin - Admin 2022-05-31 13:49

30 maja 2022
GN.II.6845.1.5.2022
 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod najem
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00021212/9
Nr działki 1391/47
Opis nieruchomości  Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 54,17 m2,  wraz z przynależną piwnicą. Lokal położony na III piętrze budynku przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid 1391/47.
Powierzchnia lokalu (m2) 54,17 m2
Wysokość opłaty 3,06 zł netto za m2/ miesiąc
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej. Umowę najmu zawiera się na okres 3 lat.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 Wykaz wywiesza się na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 21.06.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej..


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-05-30
Publikujący Admin - Admin 2022-05-30 12:50

KB.2111.1.2022


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Dyrektor Urzędu Pracy w Lesku
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został
wybrany Pan Artur Kurcoń zamieszkały w m. Myczkowce

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat posiada niezbędne kwalifikacje oraz długoletni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora, co wskazuje, że jest merytorycznie przygotowany do wykonywania zadań na w/w stanowisku pracy.

SKAN INFORMACJI
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-25
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-25 10:26

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 8:30 w miejscowości Wańkowa zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 37. Tym samym zostanie wyznaczona i trwale oznakowana linia graniczna między przedmiotową nieruchomością oraz przyległymi działkami nr 39 i 61 obrębu Wańkowa
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-24
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-24 10:23
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-24 10:29

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 8:30 w miejscowości Wańkowa zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 37 oraz z sąsiednimi działkami o numerach: 22 i 61
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-24
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-24 10:25

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granicZawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Średnia Wieś zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 189/1 i 189/2 z działkami sąsiednimi o numerach: 143, 188, 133/103, 1565.

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-23
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-23 11:11
                                                                                               
KB. 2110.6.2022       
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym
 w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy
 
            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 20 maja 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24
 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. posiadanie wykształcenia wyższego,
 7. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW lub w przypadku jego braku oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego związanego z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 8. podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy.
2. Dodatkowe wymagania:
 1.  Samodzielność
 2.  Sumienność i zdyscyplinowanie
 3.  Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
4.  Zdolności organizacyjne
5.  Komunikatywność
6.  Ogólna znajomość programów pakietu MS Office
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
 3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 5. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym
  w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.
 6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
 8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
 9. Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.
 
 1. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
  1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań.
  2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.
 
 1. Warunki zatrudnienia pracownika:
  1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1 (budynek nie posiada windy).
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
  3. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo), jednozmianowa.
  4. Wyjazdy służbowe.
  5. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.
  6. Psychofizyczne warunki pracy:
 1. stanowisko decyzyjne,
 2. praca administracyjno-biurowa, koncepcyjna, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej),
 3. obsługa urządzeń biurowych (skaner, drukarka, fax),
 4. telefoniczny i bezpośredni kontakt z komórkami urzędu, innymi instytucjami,
 5. praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, ale również współdziałania w zespole,
 6. praca pod presją czasu,
 1. Na stanowisku występują obciążenia:
 1. narządu wzroku – praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 2. układu mięśniowo-szkieletowego – praca siedząca.
 
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. podpisany życiorys zawodowy (CV),
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe,
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW lub w przypadku jego braku
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego związanego
z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji zgodnie
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
 4. podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 6. podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat może złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 2. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
  a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

w Starostwie Powiatowym w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracyw Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 30 maja 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.


PLIKI DO POBRANIA:

SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO
ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-20
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-20 14:14
KB. 2110.5.2022

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 16 maja 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze mInspektor w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

Wykształcenie:
f) posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności geodezja, w tym: dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
g) posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne i/lub
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
Doświadczenie zawodowe:
h) posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności i/lub co najmniej 3 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Umiejętności zawodowe:
1. Obsługa komputera, pakietów i systemów informatycznych, programów geodezyjnych
(w tym ,,Ośrodek”, ,,Ewmapa”, ,,Bank Osnów”, służących do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania  oraz zabezpieczania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
2.  Znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej oraz przepisów dotyczących procedur administracyjnych.
3. Dobra znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa takich jak Kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

3. Inne wymagania niezbędne:
 1. Samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność, kreatywność
 2. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych
 4. Prawo jazdy kat. B

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:
1. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu działania wydziału – na podstawie
i w granicach udzielonego pisemnego upoważnienia wydanego przez Starostę.
2. Współpraca w procesie uruchamiania środków budżetowych na realizację zadań należących do Wydziału wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Wykonywanie sprawozdań z zakresu ewidencji gruntów i budynków, zasobów geodezyjno– kartograficznych.
4. Współpraca w zakresie merytorycznej obsługi postępowań przetargowych dot. prac geodezyjno – kartograficznych.
5. Opracowywanie planów prac geodezyjnych i kartograficznych, prac urządzeniowo rolnych i klasyfikacji gruntów na terenie powiatu.
6. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu powiatu i projektów planów finansowych dotyczących realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz monitorowanie tych prac.
7. Opracowywanie warunków wykonywania prac geodezyjnych, udział w komisjach przetargowych  i odbiorach prac geodezyjno-kartograficznych.
8. Prowadzenie scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania gruntów po scaleniach.
9. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.        
10. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości.
11. Prowadzenie ochrony znaków  geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
12. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
13. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
14. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
15. Zakładanie osnów szczegółowych.
16. Bieżąca współpraca z informatykiem i inspektorem ochrony danych osobowych w celu realizacji  zadań dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez tworzenie systemu ochrony dostępu  i zabezpieczeń.

Zadania pomocnicze:
1.  Współpraca z innymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Starostwie  w Lesku w zakresie realizacji zadań wydziału.
2.  Współpraca z Głównym Geodetą Kraju, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań Wydziału Geodezji i Kartografii.
2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat, jednozmianowa, o charakterze administracyjno-biurowym.
4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie.
5. Wyjazdy służbowe.
6. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe o kierunku: geodezja i kartografia,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne i/lub
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
e) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagany co najmniej 3 letni staż pracy poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności i/lub co najmniej 3 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego,
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
h) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
i) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
j) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
k) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Geodezji
i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 26 maja 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA:

- SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY
- KWSTIONARIUSZ OSOBOWY
- OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
- OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
- OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO
- ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- KLAUZULA INFORMACYJNA

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-05-16
Publikujący Admin - Admin 2022-05-16 07:32
Modyfikacja Admin - Admin 2022-05-17 07:3613 maja 2022
GN.II.6845.2.6.2022
GN.II.6845.2.7.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem i użyczenie
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem i użyczenie:

Forma dzierżawy: bezprzetargowo
 
Nr KW KS1E/00033951/8
Nr działki 632/3 - ZOBACZ NA GEOPORTALU
Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, położona w miejscowości Lesko obręb Lesko –M, gm. Lesko. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
Powierzchnia lokali (m2) 40 m2 18 m2
Wysokość rocznej opłaty 12,00 zł netto za m2/ miesiąc nieodpłatnie
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc -
Przeznaczenie nieruchomości Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku administracyjnym przeznacza się  w najem pod usługi krawieckie na czas oznaczony tj. na okres trzech lat Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku administracyjnym przeznacza się do nieodpłatnego użyczenia dla Stowarzyszenia  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci -stowarzyszenie pożytku publicznego  o charakterze społecznym działającego dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Umowę nieodpłatnego użyczenia zawiera się na  okres jednego roku
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” -
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.05.2022 r. do dnia 03.06.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.
 
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-05-13
Publikujący Admin - Admin 2022-05-13 14:06
Modyfikacja Admin - Admin 2022-05-13 14:20


13 maja 2022
GN.II.6845.2.5.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  dzierżawy
 
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
 
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00031575/4
Nr działki 261 - ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,3900 ha
Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę 500,00 zł (brutto) za ha/rok
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Z góry za dany rok dzierżawny
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Lesko obręb Postołów. Działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko, oznaczona jest jako  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę na cele rolnicze na czas oznaczony tj. na okres trzech lat
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.05.2022 r. do dnia 03.06.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej. 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-05-13
Publikujący Admin - Admin 2022-05-13 11:22
Modyfikacja Admin - Admin 2022-05-13 07:56

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 13:00 w miejscowosci MANASTERZEC zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 81 i 82 z działkami sąsiednimi o numerach: 83, 80, 85, 70 oraz stabilizacji znaków granicznych.

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-05-05
Publikujący Admin - Admin 2022-05-05 10:23

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 09:00 w miejscowosci CISNA zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 58 z działkami sąsiednimi o numerach: 29, 50, 64/3 i 57.

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-05-05
Publikujący Admin - Admin 2022-05-05 10:17
KB. 2110.4.2022

Starostwo Powiatowe w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Geodeta Powiatowy w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 29 kwietnia 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

2. Wykształcenie:
a) posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności geodezja, w tym: dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
b) posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

3. Doświadczenie zawodowe:
a) posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego

4. Umiejętności zawodowe:
1. Obsługa komputera, pakietów i systemów informatycznych, programów geodezyjnych (w tym ,,Ośrodek”, ,,Ewmapa”, ,,Bank Osnów”, służących do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania  oraz zabezpieczania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
2.  Znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej oraz przepisów dotyczących procedur administracyjnych,
3. Dobra znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa takich jak Kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5. Inne wymagania niezbędne:
 1.  Samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność, kreatywność
 2. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych
 4. Prawo jazdy kat. B

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania główne:
1. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu działania wydziału – na podstawie i w granicach udzielonego pisemnego upoważnienia wydanego przez Starostę.
2. Wydawanie dyspozycji uruchamiania środków budżetowych na realizację zadań należących do Geodety Powiatowego wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Nadzór nad wykonywanymi sprawozdaniami z zakresu ewidencji gruntów i budynków, zasobów geodezyjno – kartograficznych.
4. Współpraca w zakresie merytorycznej obsługi postępowań przetargowych dot. prac geodezyjno – kartograficznych.
5. Opracowywanie planów prac geodezyjnych i kartograficznych, prac urządzeniowo rolnych i klasyfikacji gruntów na terenie powiatu.
6. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu powiatu i projektów planów finansowych dotyczących realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz monitorowanie tych prac.
7. Opracowywanie warunków wykonywania prac geodezyjnych, udział w komisjach przetargowych  i odbiorach prac geodezyjno-kartograficznych.
8. Prowadzenie scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania gruntów po scaleniach.
9. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.        
10. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości.
11. Prowadzenie ochrony znaków  geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
12.  Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
13. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
14. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
15. Zakładanie osnów szczegółowych.
16. Bieżąca współpraca z informatykiem i inspektorem ochrony danych osobowych w celu realizacji  zadań dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez tworzenie systemu ochrony dostępu  i zabezpieczeń.
17. Wykonywanie innych zadań przewidzianych dla geodety powiatowego wynikających
z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych.
18. Nadzór w zakresie merytorycznym nad realizacją zadań wydziału z uwzględnieniem terminów ustawowo określonych.

Zadania pomocnicze:
1. Współpraca z innymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Starostwie  w Lesku w zakresie realizacji zadań wydziału.
2. Współpraca z Głównym Geodetą Kraju, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań Wydziału Geodezji i Kartografii.
2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat, jednozmianowa, o charakterze administracyjno-biurowym.
4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie.
5. Wyjazdy służbowe.
6. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
e) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagany co najmniej 3 letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego,
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
h) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
i) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
j) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
k) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Powiatowy w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 11 maja 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA:

- KWSTIONARIUSZ OSOBOWY
- OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
- OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
- OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO
- ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY
- KLAUZULA INFORMACYJNA
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-04-29
Publikujący Admin - Admin 2022-04-29 14:11
KB. 2111.1.2022    
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STAROSTA LESKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku


Nazwa i adres jednostki:
Powiatowy Urząd Pracy w Leku
ul. Kazimierza Wielkiego 4
38-600 Lesko

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
f) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: informatyka lub administracja,
g) co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,
h) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Word, Excel) oraz urządzeń biurowych,
i) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
j) dobra znajomość przepisów:
- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w zakresie dotyczącym zadań publicznych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy),
- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie dotyczącym zadań publicznych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy),
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (w zakresie dotyczących zadań publicznych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy),
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy Prawo zamówień publicznych,
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy Kodeks pracy,
k) opracowanie koncepcji (wizji) funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz propozycji wykorzystania środków zewnętrznych,
l) praktyczna umiejętność stosowania prawa,
m) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe związane z kierowaniem zespołem pracowników,
b) komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i zdolności negocjacji,
c) umiejętność analizy informacji,
d) prawo jazdy kat. B,
e) odporność na stres i sytuacje konfliktowe,
f) dyspozycyjność,
g) rzetelność, odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
h) wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie działań Urzędu i nadzór nad realizacją zadań określonych w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Współpraca z administracją rządową i samorządową, Powiatową Radą Rynku Pracy, placówkami oświatowymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz rynku pracy.
3. Inicjowanie oraz nadzór nad realizacją zadań z zakresu partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego.
4. Określenie celów i programów działania Urzędu oraz kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu.
5. Promowanie usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Urząd oraz nadzór nad trybem i sposobem ich realizacji.
6. Pozyskiwanie, planowanie i dysponowanie środkami funduszy celowych będących
w dyspozycji Urzędu.
7. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, prowadzenie gospodarki inwestycyjno-remontowej.
8. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych oraz wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
9. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz administrowanie jego środkami.
10. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu oraz prowadzenie polityki kadrowej,
11. Nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji pracowników podległych komórek organizacyjnych oraz dokonywanie okresowej oceny pracowników.
12. Zawieranie umów wynikających z zakresu działania Urzędu w ramach udzielonych pełnomocnictw, a także udzielanie pełnomocnictw procesowych w sprawach wynikających z zakresu działania Urzędu (w granicach posiadanych upoważnień).
13. Planowanie prowadzenia i nadzór nad realizacją polityki informacyjnej w zakresie zadań statutowych Urzędu.
14. Nadzór nad pełnym zabezpieczeniem w materiały techniczne i  wyposażeniowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu oraz dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia Urzędu.
15. Koordynacja procesu pozyskiwania środków finansowych z funduszy Krajowych
i unijnych, w tym z EFS na realizację zadań z zakresu działania Urzędu.
16. Koordynacja zadań z zakresu obsługi informatycznej Urzędu.
17. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
18. Nadzór nad realizacją programów regionalnych realizowanych przez Urząd we współpracy z WUP.
19. Przygotowywanie informacji statystycznych dla potrzeb analizy lokalnego rynku pracy, Powiatowej Rady Rynku Pracy, Rady Powiatu, Zarządu Powiatu.
20. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
21. Bieżące współdziałanie ze Starostą, Zarządem Powiatu i Radą Powiatu.
22. Udzielania zamówień publicznych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów,
23. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż., przepisów o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych.
24. Pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych Urzędu.
25. Wykonywanie innych zadań wnikających z przepisów prawa.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca biurowa w wymiarze pełnego etatu – 40 godzin tygodniowo.
2. Praca będzie wykonywana w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku, ul. Kazimierza Wielkiego 4, 38-600 Lesko (budynek z windą).
3. Na stanowisku pracy nie występują szkodliwe warunki pracy, natomiast istnieją uciążliwe warunki pracy w postaci pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz pracy na stanowisku kierowniczym – bezpośredni kontakt z klientem oraz wysiłek umysłowy.
4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz Zarządzeniem Nr 8.2022  Starosty Leskiego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Leskiemu.

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

V. Wymagane dokumenty:
a) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
b) podpisany własnoręcznie krótki życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu nauki
i dotychczasowego zatrudnienia w zakresie, w jakim dane te są wymagane do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 3),
d) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: informatyka lub administracja,
e) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: co najmniej 3-letni staż pracy
w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w instytucjach rynku pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
f) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
g) pisemna koncepcja (wizja) funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz propozycji wykorzystania środków zewnętrznych,
h) własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 5),
- braku orzeczenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (załącznik nr 5),
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 5),
- posiadaniu nieposzlakowanej opinii (załącznik nr 5),
- stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku: dyrektor (załącznik nr 6),
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 4).

Uwaga! W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy lub niezbędne kwalifikacje w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez certyfikowane biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

VI. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VII. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 10 maja 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lesku). Oferty nie spełniające wymagań, nadesłane faksem lub które wpłyną do Starostwa po terminie podanym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

IX. Kandydaci, którzy w wyniku wstępnej selekcji zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

X. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku przy ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

XI. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres siedziby administratora: ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
•    e-mailem: poczta@powiat-leski.pl
•    telefonicznie : 13 469 71 24
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -  iod@powiat-leski.pl lub listownie na adres siedziby administratora: ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie zgody z Art. 6, ust 1, lit a RODO.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Dokumentacja zawierająca dane osobowe z procesu rekrutacji zostanie zarchiwizowana zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.).  – przez okres (6 lat).
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 36 miesięcy.
7) Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do cofnięcia zgody w każdym czasie, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


PLIKI DO POBRANIA:

- REGULAMIN NABORU NA DYREKTORA PUP LESKO
- KWSTIONARIUSZ OSOBOWY
- OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
- OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
- ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-04-29
Publikujący Admin - Admin 2022-04-29 10:40
Modyfikacja Admin - Admin 2022-04-30 10:52

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 09:00 w miejscowosci POSTOŁÓW zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 212 z działkami sąsiednimi o numerach: 99/6, 211/1, 100 i 213/2.

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-04-15
Publikujący Admin - Admin 2022-04-15 18:46
KB. 2110.3.2022       
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Geodeta Powiatowy w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
 
            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 14 kwietnia 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 1. Wykształcenie:
 1. posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności geodezja, w tym: dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
 2. posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
3. Doświadczenie zawodowe:

 1. posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego
4. Umiejętności zawodowe:
1. Obsługa komputera, pakietów i systemów informatycznych, programów geodezyjnych
(w tym ,,Ośrodek”, ,,Ewmapa”, ,,Bank Osnów”, służących do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania  oraz zabezpieczania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
2.  Znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej oraz przepisów dotyczących procedur administracyjnych,
3. Dobra znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa takich jak Kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
5. Inne wymagania niezbędne:
1.  Samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność, kreatywność
 2. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych
 4. Prawo jazdy kat. B
 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Zadania główne:

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu działania wydziału – na podstawie
  i w granicach udzielonego pisemnego upoważnienia wydanego przez Starostę.
 2. Wydawanie dyspozycji uruchamiania środków budżetowych na realizację zadań należących do Geodety Powiatowego wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Nadzór nad wykonywanymi sprawozdaniami z zakresu ewidencji gruntów i budynków, zasobów geodezyjno – kartograficznych.
 4. Współpraca w zakresie merytorycznej obsługi postępowań przetargowych dot. prac geodezyjno – kartograficznych.
 5. Opracowywanie planów prac geodezyjnych i kartograficznych, prac urządzeniowo rolnych i klasyfikacji gruntów na terenie powiatu.
 6. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu powiatu i projektów planów finansowych dotyczących realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz monitorowanie tych prac.
 7. Opracowywanie warunków wykonywania prac geodezyjnych, udział w komisjach przetargowych  i odbiorach prac geodezyjno-kartograficznych.
 8. Prowadzenie scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania gruntów po scaleniach.
 9. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 10. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości.
 11. Prowadzenie ochrony znaków  geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 12. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 13. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
 14. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 15. Zakładanie osnów szczegółowych.
 16. Bieżąca współpraca z informatykiem i inspektorem ochrony danych osobowych w celu realizacji  zadań dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez tworzenie systemu ochrony dostępu  i zabezpieczeń.
 17. Wykonywanie innych zadań przewidzianych dla geodety powiatowego wynikających
  z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych.
 18. Nadzór w zakresie merytorycznym nad realizacją zadań wydziału z uwzględnieniem terminów ustawowo określonych.
Zadania pomocnicze:
1.  Współpraca z innymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Starostwie
w Lesku w zakresie realizacji zadań wydziału.
2.  Współpraca z Głównym Geodetą Kraju, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne.
 

 1. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
  1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań Wydziału Geodezji i Kartografii.
  2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.
 
 1. Warunki zatrudnienia pracownika:
  1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
  3. Wymiar czasu pracy: pełny etat, jednozmianowa, o charakterze administracyjno-biurowym.
  4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie.
  5. Wyjazdy służbowe.
  6. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.
 
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. podpisany życiorys zawodowy (CV),
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym,
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagany co najmniej 3 letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
 4. podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
 5. podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 2. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
  a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Powiatowy
w Wydziale Geodezji
i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 25 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

SKAN OGŁOSZENIA


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

ZARZĄDZENIE NR 18.2022

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-04-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-04-14 14:31
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2022-04-15 11:33
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-04-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-04-14 11:40
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2022-04-14 11:42
KB.2110.2.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Referent w Wydziale Budżetu i Finansów
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko
   
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Barbara Świerk, zam. Bezmiechowa Dolna.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Barbara Świerk, spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 
Lesko, dnia 12 kwietnia 2022 r
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-04-12
Publikujący Admin - Admin 2022-04-13 13:49
KB.2110.1.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  
Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Aleksandra Zygmunt, zam. Łukawica.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Aleksandra Zygmunt, spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 
Lesko, dnia 6 kwietnia 2022 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-04-06
Publikujący Admin - Admin 2022-04-06 14:44

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 08:30 w miejscowosci LESKO zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 360/2 z działkami sąsiednimi o numerach: 359/2, 359/1, 363/2, 360/3 i 360/1.

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-04-05
Publikujący Admin - Admin 2022-04-05 13:56
KB. 2110.2.2022

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent w Wydziale Budżetu i Finansów w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 25 marca 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, wymagany kierunek: ekonomia - finanse
i rachunkowość,
f) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji samorządowej,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2. Umiejętności zawodowe:
- znajomość przepisów prawa, w szczególności:
- ustawy o podatku od towarów i usług,
- Ordynacji podatkowej,
- ustawy o rachunkowości,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości),
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- ustawy o pracownikach samorządowych.
- znajomość Klasyfikacji Środków Trwałych.

3.  Inne wymagania niezbędne:
- zdolność analitycznego myślenia,
- rzetelność,
- samodzielność,
- odpowiedzialność,
- terminowość,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania główne:
1. dokumentowanie sprzedaży poprzez prawidłowe i terminowe wystawianie faktur VAT na podstawie informacji i dokumentów przekazywanych przez wydziały i samodzielne stanowiska odpowiedzialne merytorycznie za dokonaną sprzedaż,
2. dekretowanie dokumentów zakupowych w zakresie odliczeń VAT,
3. kontrolowanie zgodności rejestrów zakupu i sprzedaży z ewidencją księgową, wstępne przygotowanie JPK_V7M dla urzędu,
4. kontrolowanie zgodności rejestrów zakupu i sprzedaży z plikami przekazanymi przez jednostki objęte centralizacją oraz wstępne przygotowanie JPK_V7M dla powiatu,
5. wyliczanie prewskaźnika oraz wskaźnika struktury sprzedaży,
6. prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w systemie DISTRICTUS ŚT oraz dokonywanie rocznych odpisów amortyzacyjnych, sporządzanie odpowiednich dokumentów w tym zakresie,
7. wycenę arkuszy spisowych i rozliczanie inwentaryzacji,
8. opracowywanie i aktualizowanie aktów i procedur wewnętrznych w zakresie podatku od towarów i usług oraz gospodarowania majątkiem.

Zadadania pomocnicze:
1. przygotowywanie do archiwizacji oraz przekazywanie do archiwum wytworzonych dokumentów, w zakresie czasowym, uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym,
2. realizacja innych zadań w ramach pracy Wydziału, zleconych do wykonania przez bezpośredniego przełożonego.
3. Zadania okresowe:
1. sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz ich korygowanie,
2. prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie ruchu środków trwałych (sprawozdanie F- 03).

IV.  Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
Pracownik jest odpowiedzialny za:
1. Wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku w sposób bezstronny, z zachowaniem należytej dbałości o interes publiczny i słuszny interes obywateli.
2. Kierowanie się w podejmowanych działaniach przepisami prawa.
3. Czuwanie nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw należących do zakresu czynności.
4. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i efektywne jego wykorzystywanie.
5. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
6. Dbanie o mienie starostwa i powierzone mu wyposażenie.
7. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym prawem.
8. Zabezpieczanie druków, dokumentacji i pieczęci przed osobami niepowołanymi.
9. Stosowanie się do postanowień Regulaminu Pracy Starostwa.

V.  Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy jest Starostwo Powiatowe w Lesku.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
4. Praca z monitorem ekranowym.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
a)  podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, o wymaganym kierunku: ekonomia - finanse i rachunkowość,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji samorządowej,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
g) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
h) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
i) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
j) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Budżetu i Finansów
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 4 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.


ZARZĄDZENIE STAROSTY
OGŁOSZENIE KONKURSU
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata
Oswiadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Klazula informacyjnaPodmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-03-25
Publikujący Admin - Admin 2022-03-25 19:31
Modyfikacja Admin - Admin 2022-03-25 19:52


Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przenaczonych do sprzedaży

SKAN WYKAZU - GN.II.6840.2.17.2021

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-03-17
Publikujący Admin - Admin 2022-03-17 11:29
KB. 2110.1.2022
Starostwo Powiatowe w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 15 marca 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Młodszy Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia min. średniego wraz ze świadectwem dojrzałości, preferowany kierunek - administracja,
f) doświadczenie w pracy w urzędzie administracji państwowej lub samorządowej, w tym na pokrewnych stanowiskach: co najmniej 6 miesięczny staż pracy zawodowej przy wykonywaniu podobnych czynności,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1. Podstawowa znajomość oprogramowania systemu CEPiK Kierowca i Pojazd.
2. Umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
3. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu: kodeks postępowania administracyjnego, kierujący pojazdami, prawo o ruchu drogowym.
4. Odporność na stres.
5. Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
6. Chęć zdobywania nowej wiedzy i ciągłego rozwoju.
3. Umiejętności zawodowe:
1. Podstawowa umiejętność obsługi edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.
2. Umiejętność sprawnej komunikacji w relacjach z petentem.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
5. Umiejętność planowania i organizacji pracy.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Z zakresu praw jazdy:
2. Przygotowywanie i wydawanie PKK dla kandydatów na kierowcę.
3. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy.
4. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
5. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału.
6. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wymiany praw jazdy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub upływu terminu ważności.
7. Wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach.
8. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
9.  Przyjmowanie i obsługa stron.
10. Wysyłka akt ewidencyjnych kierowców, zawiadomień, przekazywanie dokumentów.
11. Nadzór nad szkoleniem kierowców:
a) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców,
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,
c)  dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji instruktorów nauki jazdy.
11. Prowadzenie korespondencji wynikającej z zajmowanego stanowiska pracy oraz    udzielanie wszelkich niezbędnych informacji zainteresowanym i przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostepnienie danych.
12. Współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie praw jazdy (w tym wyjaśnianie niezgodności danych w Centralnej Ewidencji Kierowców).
13. Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych.
14. Wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach.
15. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień.
16. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie.
17. Wydawanie decyzji, o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem.
18. Wydawanie decyzji, o kierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne kierującego pojazdami
w przypadku zastrzeżeń, co do stanu zdrowia oraz innych wskazań lub wysyłanie informacji o konieczności wykonania badań i kursu reedukacyjnego.
19. Przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy.
20. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez Prokuratora lub Sąd.
21. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (z uwzględnieniem w powyższych punktach zatrzymań elektronicznych).
22. Prowadzenie innych spraw z zakresu wydawania praw jazdy.
2. Z zakresu rejestracji pojazdów:
1. Wydawanie decyzji o nałożeniu kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu.
2. Prowadzenie innych spraw zleconych do wykonania przez przełożonych.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy jest Starostwo Powiatowe w Lesku.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
4. Praca z monitorem ekranowym.

VI.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c)  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie min. średnie wraz ze świadectwem dojrzałości, o preferowanym kierunku: administracja,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagany co najmniej 6 miesięczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji państwowej lub samorządowej przy wykonywaniu podobnych czynności,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
g) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
h) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
i) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
j) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji
i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 25 marca 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie konkursu
Zarządzenie Starosty
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata
Oswiadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Klazula informacyjna
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-03-15
Publikujący Admin - Admin 2022-03-15 12:48
Modyfikacja Admin - Admin 2022-03-16 12:52

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowosci Bachlawa zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością nr 89 z działkami sąsiednimi nr: 88, 90, 94, 105.

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-03-11
Publikujący Admin - Admin 2022-03-11 09:38
Modyfikacja Admin - Admin 2022-03-15 10:40

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

SKAN WYKAZU - GN.II.6840.1.8.2021 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-03-04
Publikujący Admin - Admin 2022-03-04 18:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 30 marca 2023r. 10:08:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.