Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
GN.II.6840.2.11.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ
NR EWID. 206/12, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7


Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/12, o pow. 0,1848 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciło 2 osoby.
Do przetargu dopuszczono 2 osoby.
Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 54 535,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 550,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 55 085,00zł netto.
Nabywcą nieruchomości zostali: Agnieszka Skowron i Damian Skowron.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 13:06
Modyfikacja Admin - Admin 2020-07-10 08:07
GN.II.6840.2.8.2019


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:

Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 30 czerwca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr ewid. 174/82 o pow. 0,0,0271 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego. zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Lesko 7" nieruchomość leży na granicy obszarów oznaczonych M2 - istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi, PU1 obszar zabudowy przemysłowej.
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 11 300,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 11 420,00 0 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali: Czesława i Zbigniew Safat.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

STAROSTA
Andrzej Olesiuk

Lesko, dnia 30 czerwca 2020 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-30
Publikujący Admin - Admin 2020-06-30 12:56

Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna „Cisna 1/2004” działka oznaczona jest jako: UP – teren zabudowy usług publicznych, KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-17
Publikujący Admin - Admin 2020-06-17 10:40

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość niezabudowana położona po prawej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; obejmująca teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)

KS1E/00029166/7

306/2
306/5
306/16
306/17
306/24
306/35 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/36 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/42 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/43 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/44 + 1/10 cz. dz. 306/46
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-15
Publikujący Admin - Admin 2020-06-15 14:41
Modyfikacja Admin - Admin 2020-06-15 14:44

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem:
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-15
Publikujący Admin - Admin 2020-06-15 12:48
Modyfikacja Admin - Admin 2020-06-15 12:50

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości onieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Leski zawiadamia, że w dniu 9.06.2020r.na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z  o.o. zsiedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16,  33-100 Tarnów wimieniu której działa pełnomocnik:  Tomasz  Zabawski „PROBUD”  Sp.  z  o.o., została wydana decyzja znak: GN.II.6821.9.2020, w trybie przepisów  art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości  o nieuregulowanym  stanie  prawnym, położonej  w  Uhercach  Mineralnych, gmina  Olszanica, oznaczonej w operacie ewidencjigruntów i budynków jako działka nr 14 o pow.1,8951ha

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-09
Publikujący Admin - Admin 2020-06-09 08:24
Modyfikacja Admin - Admin 2020-06-10 08:26

Konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

w związku z realizacją zadania pn.
"Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leskiego"

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-19
Publikujący Admin - Admin 2020-05-19 13:08

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO

Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65.)

Starosta Leski informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 73 oraz 131.

GN.II.6821.18.2020


GN.II.6821.19.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-18
Publikujący Admin - Admin 2020-05-18 13:17
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-19 13:17
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

KS1E/00028675/1    nr działki 1368/54
KS1E/00028675/1    nr działki 1368/54
KS1E/00002473/7    nr działki 41/2

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-18
Publikujący Admin - Admin 2020-05-18 13:41

Obwieszczenia
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości
onieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.6.2020
GN.II.6821.1.7.2020
GN.II.6821.10.2020
GN.II.6821.11.2020
GN.II.6821.12.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-14
Publikujący Admin - Admin 2020-05-14 10:45
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-15 12:47
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym


GN.II.6821.1.2.2020
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-04-21
Publikujący Admin - Admin 2020-04-22 12:13
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-15 12:44

Z A W I A D O M I E N I A

o wszczęciu postępowań administracyjnych
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.6.2020
GN.II.6821.1.7.2020
GN.II.6821.1.9.2020
GN.II.6821.1.10.2020
GN.II.6821.11.2020
GN.II.6821.12.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-20
Publikujący Admin - Admin 2020-04-20 11:39
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-15 10:50

Nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) 206/13 stanowi drogę dojazdową do poszczególnych działek.

KS1E/00029166/7

Nr działek:
206/8 + 1/6 cz. dz. 206/13
206/9+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/10+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/11+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/12+ 1/6 cz. dz. 206/13

SKAN DOKUMENTU
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-16
Publikujący Admin - Admin 2020-04-16 12:50
Modyfikacja Admin - Admin 2020-04-20 12:54

Nieruchomość niezabudowana, położona w Lesku, obręb Posada Leska, użytek gruntowy B, zbywana wraz z udziałem 1/2 części w drodze dojazdowej.
KS1E/00037843/6, Nr działek: 174/81, 174/82

SKAN DOKUMENTU

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-08
Publikujący Admin - Admin 2020-04-08 12:52
Modyfikacja Admin - Admin 2020-04-09 12:53
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-04-08
Publikujący Admin - Admin 2020-04-08 14:28

Informujemy, że w dniach od 6 do 10 kwietnia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Lesku pracuje do godziny 14:00.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-06
Publikujący Admin - Admin 2020-04-06 10:13

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość przeznaczona na do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

SKAN DOKUMENTU
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-03
Publikujący Admin - Admin 2020-04-03 09:17
GN.II.6821.1.2.2019

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym


Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65)
STAROSTA LESKI
zawiadamia,

że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 729, o pow. 1,5202 ha, gdzie jako właścicielka figuruje zmarła Anna Miśko. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody.

Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy” w dniu 13 stycznia 2020r., na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w powyższej sprawie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 1500, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ).

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-23
Publikujący Admin - Admin 2020-03-23 13:30
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-18
Publikujący Admin - Admin 2020-03-18 14:52

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Lesku  informuje, że z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania następuje zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego spowodowane ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem.

Do odwołania nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w formie telefonicznej lub mailowej.

W celu uzyskania porady w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie telefonicznej należy skontaktować się pod niżej wymieniony numer telefonu:  13 469 71 24 (sekretariat starostwa).
Następnie nr telefonu osoby ubiegającej się o poradę prawną zostanie przekazany dyżurującemu prawnikowi, który oddzwoni i telefonicznie udzieli stosownej porady.

W celu uzyskania porady w formie pisemnej, należy skierować wniosek - zgłoszenie porady na odległość drogą mailową na adres: sekretariat@powiat-leski.pl, (wzór wniosku – zgłoszenia porady zamieszcza się niżej).

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość.doc
Wniosek - zgłoszenie porady na odległość.pdf

KOMUNIKAT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Lesko, dnia 13.03.2020 r.

Sporządził:
Czesław Gawłowski – Sekretarz Powiatu Leskiego
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-13
Publikujący Admin - Admin 2020-03-13 22:24
Modyfikacja Admin - Admin 2020-03-15 22:25
GN.I.6640.1.1081.2019

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek położonych w obrębie Hoczew w zakresie inwestycji pn. „Przebudowa / rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk, km 0+000 ÷ 11+100”

 
Na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz zgodnie z wnioskiem firmy Michał Niemczyk GeoMensus, ul. Wincentego Witosa 3e, 38-400 Krosno informuję, że w związku z wykonywaną pracą GN.I.6640.1.1081.2019, nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w załączniku z działkami sąsiednimi.

Przedmiotowa czynność zostanie przeprowadzona przez geodetę Bogusława Musiała (uprawnienia zawodowe nr 17972). Czynności na gruncie odbędą się w terminach podanych w tabeli w miejscu położenia nieruchomości.

W związku z powyższym, zapraszam jako zainteresowanych Właścicieli i Władających działek przedmiotowych oraz sąsiednich (wymienionych w załączniku) do wzięcia udziału w opisanych czynnościach ustalenia granic. W interesie zainteresowanych jest udział w czynnościach, osobiście lub przez przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w w/w czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami spotkania są wszystkie strony. Zawiadomione strony proszone są o przybycie z wszelkimi dokumentami dotyczącymi granic ich gruntów.

Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, opisanej adresem 38-600 Lesko, ul. Rynek 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wykonawcą pod numerem telefonu 505 793 301.

Lesko, dnia 9 marca 2020 r.SKAN ZAWIADOMIENIA ORAZ WYKAZ DZIAŁEK
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-10
Publikujący Admin - Admin 2020-03-10 09:53
Modyfikacja Admin - Admin 2020-03-11 09:55
OU. 2110.1.2020

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 10.03.2020 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie (minimum),
 • charakter lub typ szkoły: kierunek geodezja i kartografia,
 • co najmniej 6 - miesięczny staż pracy zawodowej.
 2.  Wymagania dodatkowe:
 • Podstawowa znajomość obsługi sprzętowej - komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner.
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu:
a) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
e) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3.  Podstawowa znajomość specjalistycznego oprogramowania firmy GEOBID: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW), obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel), obsługi edytorów plików tekstowych oraz obsługi oprogramowania projektowego (DXF, DWG i SHP).  

4. Umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, szybkiego uczenia się i pracy pod presją  czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.   Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
        a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
            - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) EGIB,
            - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT,
        b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BDSOG i BDOT500,
        c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
  2.  Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK
        W szczególności:
a) Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK obejmującego m.in. rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficzny oraz ewidencję materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjmowanie ich do zasobu i przetwarzanie do postaci dokumentów elektronicznych,
c) Przygotowywanie materiałów zasobu i plików ze zbioru danych osobie wykorzystującej zasób, odpowiednie ich opisanie, oklauzulowanie i rejestrowanie oraz obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych przez Geoportal,
d) Udzielanie informacji osobom zgłaszającym prace geodezyjne i kartograficznych o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz sposobie jego wykorzystania,
e) Przygotowywanie dokumentów wykonanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych poprzez odpowiednie ich opisanie i oklauzulowanie,
f) Naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, sporządzanie dokumentów obliczenia opłaty oraz wydawanie licencji upoważniającej do wykorzystania przedmiotowych materiałów zasobu,
g) Właściwe zabezpieczenie dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
h) Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków „EGiB” poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian przedmiotowych,
i) Prowadzenie i aktualizacja bazy danych BDOT500 i GESUT poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian,
j) Wymiana i przekazywanie danych pomiędzy prowadzonymi bazami, a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi, a także udostępnianie danych w postaci plików elektronicznych,
k) Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
l) Sukcesywne przekazywanie akt do archiwum zakładowego,

IV. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys zawodowy (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzająca wymagany 6 – miesięczny staż pracy zawodowej,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie,
 8. Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności
z oryginałem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 24.03.2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

DOKUMENTY DO POBRANIA

SKAN OGŁOSZENIA
SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-10
Publikujący Admin - Admin 2020-03-10 07:50
Modyfikacja Admin - Admin 2020-03-11 08:10
GN.II.6840.2.1.2020
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:
Wyniki siódmego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 9 marca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr ewid. 306/3 o pow. 0,2482 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 47 200,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  47 700,00 0 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości została: Adriana Kendryna.
W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia  9 marca 2020 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-09
Publikujący Admin - Admin 2020-03-09 11:13
GN.II.6840.2.1.2020
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:
Wyniki siódmego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 9 marca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 306/21 o pow. 0,1467 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.

Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 33 700,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  34 040,00 0 zł (netto);

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości został: Patryk Jobczyk.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia  9 marca 2020 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-09
Publikujący Admin - Admin 2020-03-09 11:15
GN.II.6840.2.1.2020                                                                     Lesko, dnia  6 marca 2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W LESKU
o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości
 
Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)
odwołuje
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 w części:
I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
 1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;  cena wywoławcza: 97 263,64 zł.;  wadium:            9 800,00 zł.
 2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55 063,64 zł.;  wadium:            5 600,00 zł.
 3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55 663,64 zł.;  wadium: 5 700,00 zł.
 4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55 763,64 zł.;  wadium: 5 800,00 zł.
 5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51 063,64 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.
Termin przetargu był ustalony na dzień 9 marca 2020 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w Sali narad na parterze budynku.
Przyczyną odwołania przetargu jest z powodu zaistnienia nowych okoliczności wykluczających sprzedaż.
Jednocześnie informuje się, że przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II. „Na Łukawicę” ogłoszenia o przetargu z dnia 4 lutego 2020 r. pozostaje w mocy.
 
 
Członek Zarządu                    Członek Zarządu
Powiatu Leskiego                   Powiatu Leskiego
Henryk Gajda                        Janusz Haftek
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-03-06
Publikujący Admin - Admin 2020-03-06 08:07
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy


Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, położona jest na terenach oznaczonych symbolami MU – obszary zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-20
Publikujący Admin - Admin 2020-02-20 12:41
Modyfikacja Admin - Admin 2020-02-20 12:43

OGŁOSZENIE
STAROSTY LESKIEGO


o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.11.2020
GN.II.6821.12.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-17
Publikujący Admin - Admin 2020-02-17 11:47

OGŁOSZENIE
STAROSTY LESKIEGO


o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.9.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-13
Publikujący Admin - Admin 2020-02-13 11:44
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 25 lutego 2021r. 17:20:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.