Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-04-08
Publikujący Admin - Admin 2020-04-08 14:28

Informujemy, że w dniach od 6 do 10 kwietnia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Lesku pracuje do godziny 14:00.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-06
Publikujący Admin - Admin 2020-04-06 10:13

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość przeznaczona na do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

SKAN DOKUMENTU
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-03
Publikujący Admin - Admin 2020-04-03 09:17
GN.II.6821.1.2.2019

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym


Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65)
STAROSTA LESKI
zawiadamia,

że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 729, o pow. 1,5202 ha, gdzie jako właścicielka figuruje zmarła Anna Miśko. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody.

Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy” w dniu 13 stycznia 2020r., na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w powyższej sprawie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 1500, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ).

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-23
Publikujący Admin - Admin 2020-03-23 13:30
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-18
Publikujący Admin - Admin 2020-03-18 14:52

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Lesku  informuje, że z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania następuje zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego spowodowane ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem.

Do odwołania nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w formie telefonicznej lub mailowej.

W celu uzyskania porady w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie telefonicznej należy skontaktować się pod niżej wymieniony numer telefonu:  13 469 71 24 (sekretariat starostwa).
Następnie nr telefonu osoby ubiegającej się o poradę prawną zostanie przekazany dyżurującemu prawnikowi, który oddzwoni i telefonicznie udzieli stosownej porady.

W celu uzyskania porady w formie pisemnej, należy skierować wniosek - zgłoszenie porady na odległość drogą mailową na adres: sekretariat@powiat-leski.pl, (wzór wniosku – zgłoszenia porady zamieszcza się niżej).

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość.doc
Wniosek - zgłoszenie porady na odległość.pdf

KOMUNIKAT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Lesko, dnia 13.03.2020 r.

Sporządził:
Czesław Gawłowski – Sekretarz Powiatu Leskiego
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-13
Publikujący Admin - Admin 2020-03-13 22:24
Modyfikacja Admin - Admin 2020-03-15 22:25
GN.I.6640.1.1081.2019

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek położonych w obrębie Hoczew w zakresie inwestycji pn. „Przebudowa / rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk, km 0+000 ÷ 11+100”

 
Na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz zgodnie z wnioskiem firmy Michał Niemczyk GeoMensus, ul. Wincentego Witosa 3e, 38-400 Krosno informuję, że w związku z wykonywaną pracą GN.I.6640.1.1081.2019, nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w załączniku z działkami sąsiednimi.

Przedmiotowa czynność zostanie przeprowadzona przez geodetę Bogusława Musiała (uprawnienia zawodowe nr 17972). Czynności na gruncie odbędą się w terminach podanych w tabeli w miejscu położenia nieruchomości.

W związku z powyższym, zapraszam jako zainteresowanych Właścicieli i Władających działek przedmiotowych oraz sąsiednich (wymienionych w załączniku) do wzięcia udziału w opisanych czynnościach ustalenia granic. W interesie zainteresowanych jest udział w czynnościach, osobiście lub przez przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w w/w czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami spotkania są wszystkie strony. Zawiadomione strony proszone są o przybycie z wszelkimi dokumentami dotyczącymi granic ich gruntów.

Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, opisanej adresem 38-600 Lesko, ul. Rynek 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wykonawcą pod numerem telefonu 505 793 301.

Lesko, dnia 9 marca 2020 r.SKAN ZAWIADOMIENIA ORAZ WYKAZ DZIAŁEK
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-10
Publikujący Admin - Admin 2020-03-10 09:53
Modyfikacja Admin - Admin 2020-03-11 09:55
OU. 2110.1.2020

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 10.03.2020 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie (minimum),
 • charakter lub typ szkoły: kierunek geodezja i kartografia,
 • co najmniej 6 - miesięczny staż pracy zawodowej.
 2.  Wymagania dodatkowe:
 • Podstawowa znajomość obsługi sprzętowej - komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner.
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu:
a) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
e) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3.  Podstawowa znajomość specjalistycznego oprogramowania firmy GEOBID: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW), obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel), obsługi edytorów plików tekstowych oraz obsługi oprogramowania projektowego (DXF, DWG i SHP).  

4. Umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, szybkiego uczenia się i pracy pod presją  czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.   Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
        a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
            - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) EGIB,
            - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT,
        b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BDSOG i BDOT500,
        c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
  2.  Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK
        W szczególności:
a) Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK obejmującego m.in. rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficzny oraz ewidencję materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjmowanie ich do zasobu i przetwarzanie do postaci dokumentów elektronicznych,
c) Przygotowywanie materiałów zasobu i plików ze zbioru danych osobie wykorzystującej zasób, odpowiednie ich opisanie, oklauzulowanie i rejestrowanie oraz obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych przez Geoportal,
d) Udzielanie informacji osobom zgłaszającym prace geodezyjne i kartograficznych o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz sposobie jego wykorzystania,
e) Przygotowywanie dokumentów wykonanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych poprzez odpowiednie ich opisanie i oklauzulowanie,
f) Naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, sporządzanie dokumentów obliczenia opłaty oraz wydawanie licencji upoważniającej do wykorzystania przedmiotowych materiałów zasobu,
g) Właściwe zabezpieczenie dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
h) Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków „EGiB” poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian przedmiotowych,
i) Prowadzenie i aktualizacja bazy danych BDOT500 i GESUT poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian,
j) Wymiana i przekazywanie danych pomiędzy prowadzonymi bazami, a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi, a także udostępnianie danych w postaci plików elektronicznych,
k) Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
l) Sukcesywne przekazywanie akt do archiwum zakładowego,

IV. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys zawodowy (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzająca wymagany 6 – miesięczny staż pracy zawodowej,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie,
 8. Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności
z oryginałem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 24.03.2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

DOKUMENTY DO POBRANIA

SKAN OGŁOSZENIA
SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-10
Publikujący Admin - Admin 2020-03-10 07:50
Modyfikacja Admin - Admin 2020-03-11 08:10
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 15 maja 2021r. 23:05:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.