Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

GN.II.6821.18.2020

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65)
STAROSTA LESKI
z a w i a d a m i a,

że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 131, o pow. 0,3079 ha, gdzie jako współwłaściciel figuruje zmarły Pan Czesław Konieczko. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody.
Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy” w dniu 20 maja 2020r., na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w powyższej sprawie w

Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ).
Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych.

Z up. Starosty Leskiego
(-)
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych

Lesko, dnia 22 lipca 2020r.

DOKUMENT ELEKTRONICZNY
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-22
Publikujący Admin - Admin 2020-07-22 14:53

GN.II.6821.19.2020
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65)
STAROSTA LESKI
z a w i a d a m i a,

że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 73, o pow. 0,0897 ha, gdzie jako współwłaściciel figuruje zmarły Pan Czesław Dmochowski. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody.

Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy” w dniu 20 maja 2020r., na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w powyższej sprawie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 1500, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ).
Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych.

Z up. Starosty Leskiego
(-)
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych

Lesko, dnia 22 lipca 2020r.

DOKUMENT ELEKTRONICZNY
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-22
Publikujący Admin - Admin 2020-07-22 14:49
OU.2110.2.2020
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Młodszy Referent do spraw gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko

   
Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Anna Prorok, zam. Lesko.
Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Anna Prorok, spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie
i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 
Lesko, dnia 22 lipca 2020 r.

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-22
Publikujący Admin - Admin 2020-07-22 14:37


GN.6641.13.2020
I N F O R M A C J A

Starosta Powiatu Leskiego informuje, że  przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na następujących obrębach ewidencyjnych:

 
Mchawa gm. Baligród
Kalnica gm. Cisna
Smerek gm. Cisna
Bezmiechowa Dolna gm. Lesko
Manasterzec gm. Lesko
Olszanica gm. Olszanica
Zwierzyń gm. Olszanica
Bóbrka gm. Solina
Myczków gm. Solina

Podstawę prawną powyższych prac stanowi ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)  w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wyniku zrealizowanego przetargu została firma:
Geokart International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

Prosi się organy administracji publicznej oraz inne instytucje, w których posiadaniu znajdują się dane o budynkach i lokalach o ich udostępnienie wykonawcy prac. Stosownie do art. 13 i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne właściciele oraz inne osoby fizyczne i prawne, w których władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale, zobowiązani są do umożliwienia wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz udzielania informacji o budynkach.

Tryb postępowania  związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

1.    Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z tym zakresem,
2.    Zebranie brakujących informacji oraz aktualizacja istniejących danych ewidencyjnych,
3.    Sporządzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego,
4.    Poinformowanie o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego i możliwości zgłaszania uwag do tych danych,
5.    Wyłożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego  do wglądu osób zainteresowanych
na okres 15 dni roboczych projektu operatu opisowo-kartograficznego,
6.    Rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, poinformowanie zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządzenie wzmianki o treści zgłaszanych uwag  i sposobie ich załatwienia  w protokole,
7.    Ogłoszenie informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
że projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i  budynków,
8.    Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa ww informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych,
9.    O uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych zarzutów, Starosta rozstrzygnie
w drodze decyzji.


Niniejsza informacja  podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku

 Lesko dnia 20.07.2020 r.

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-20
Publikujący Admin - Admin 2020-07-20 08:34


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej: k.p.a.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064)  

STAROSTA LESKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 16 lipca 2020 r. wydana została decyzja wnosząca sprzeciw wobec zgłoszenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie 53 otworów dla pompy ciepła
w utworach trzeciorzędowych dla 17 budynków mieszkalnych w miejscowościach: Strzebowiska, Cisna, Liszna, Smerek, Paszowa, Olszanica, Myczkowce, gmina: Cisna, Olszanica, Solina, powiat: leski, województwo: podkarpackie, dorzecze: San”.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 16 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowe w Lesku, Rynek 1, pok. nr 304, w godzinach pracy urzędu, tj. od 700 do 1500.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Leskiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

·         na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku

·         na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lesku

·         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica

·         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisna

·         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solina

 

skan obwieszczenia

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-07-16
Publikujący Admin - Admin 2020-07-16 14:45
GN.II.6840.2.11.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ
NR EWID. 206/10, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/10, o pow. 0,1892 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciło 2 osoby.
Do przetargu dopuszczono 2 osoby.
Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 59 135,00 zł netto.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 600,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 64 600,00zł netto.
Nabywcą nieruchomości została Pani Danuta Josse - Słabik.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 12:59
GN.II.6840.2.11.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NR EWID. 206/9, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/9, o pow. 0,1871 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciła 1 osoba.
Do przetargu dopuszczono 1 osobę. Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 58 535,00 zł netto.
Nikt nie przystąpił do przetargu.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 12:57
GN.II.6840.2.11.2020

 

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ
NR EWID. 206/8, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/8, o pow. 0,3420 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciło 0 osób.
Do przetargu dopuszczono 0 osób.
Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 100 735,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 12:54
GN.II.6840.2.11.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ
NR EWID. 206/11, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7


Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/11, o pow. 0,1895 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciło 2 osoby.
Do przetargu dopuszczono 2 osoby.
Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 59 235,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 600,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 82 300,00zł netto.
Nabywcą nieruchomości zostali: Agnieszka Skowron i Damian Skowron.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 13:04
OU. 2110.2.2020

Starostwo Powiatowe w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Młodszy Referent do spraw gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
 Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 06.07.2020 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I.    Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    nieposzlakowana opinia,
d)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    wykształcenie wyższe,
f)    co najmniej 12 - miesięczny staż pracy w administracji samorządowej.

2.    Wymagania dodatkowe:
1.    Znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu:
a)    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 1989 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65),
b)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256),
c)    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

3.   Inne wymagania niezbędne:
1.   Znajomość obsługi programu EWMAPA, EWOPIS.
2.   Umiejętność poruszania się i korzystania z infrastruktury węzłów Krajowej Infrastruktury   Informacji Przestrzennych – geoportal.gov.pl.
3.  Znajomość terenu Powiatu Leskiego.

III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Przygotowywanie, ogłaszanie, organizacja i przeprowadzanie przetargów oraz prowadzenie procedur bezprzetargowych na: sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, dzierżawę najem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
2.    Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa i Powiatu,
3.    Wykonywanie czynności związanych z darowiznami i zamianami pomiędzy Skarbem Państwa i Powiatu a jednostkami samorządu terytorialnego.

IV.    Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku
1.    Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.
Wymagane dokumenty:
a)    życiorys zawodowy (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d)    kopia dokumentu potwierdzająca wymagany 12 – miesięczny staż pracy w administracji samorządowej,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)    klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
w ogłoszeniu o konkursie,
h)    oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V.    Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI.    Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent do spraw gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 20.07.2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII.    Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie konkursu
Zarządzenie Starosty nr 21
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata
Oswiadczenie o stanie zdrowia
Klazula informacyjna
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 07:55
Modyfikacja Admin - Admin 2020-07-10 07:59
GN.II.6840.2.11.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ
NR EWID. 206/12, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7


Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/12, o pow. 0,1848 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciło 2 osoby.
Do przetargu dopuszczono 2 osoby.
Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 54 535,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 550,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 55 085,00zł netto.
Nabywcą nieruchomości zostali: Agnieszka Skowron i Damian Skowron.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 13:06
Modyfikacja Admin - Admin 2020-07-10 08:07
GN.II.6840.2.8.2019


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:

Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 30 czerwca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr ewid. 174/82 o pow. 0,0,0271 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego. zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Lesko 7" nieruchomość leży na granicy obszarów oznaczonych M2 - istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi, PU1 obszar zabudowy przemysłowej.
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 11 300,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 11 420,00 0 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali: Czesława i Zbigniew Safat.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

STAROSTA
Andrzej Olesiuk

Lesko, dnia 30 czerwca 2020 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-30
Publikujący Admin - Admin 2020-06-30 12:56

Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna „Cisna 1/2004” działka oznaczona jest jako: UP – teren zabudowy usług publicznych, KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-17
Publikujący Admin - Admin 2020-06-17 10:40

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem:
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-15
Publikujący Admin - Admin 2020-06-15 12:48
Modyfikacja Admin - Admin 2020-06-15 12:50

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość niezabudowana położona po prawej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; obejmująca teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)

KS1E/00029166/7

306/2
306/5
306/16
306/17
306/24
306/35 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/36 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/42 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/43 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/44 + 1/10 cz. dz. 306/46
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-15
Publikujący Admin - Admin 2020-06-15 14:41
Modyfikacja Admin - Admin 2020-06-15 14:44

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości onieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Leski zawiadamia, że w dniu 9.06.2020r.na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z  o.o. zsiedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16,  33-100 Tarnów wimieniu której działa pełnomocnik:  Tomasz  Zabawski „PROBUD”  Sp.  z  o.o., została wydana decyzja znak: GN.II.6821.9.2020, w trybie przepisów  art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości  o nieuregulowanym  stanie  prawnym, położonej  w  Uhercach  Mineralnych, gmina  Olszanica, oznaczonej w operacie ewidencjigruntów i budynków jako działka nr 14 o pow.1,8951ha

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-09
Publikujący Admin - Admin 2020-06-09 08:24
Modyfikacja Admin - Admin 2020-06-10 08:26

Konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

w związku z realizacją zadania pn.
"Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leskiego"

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-19
Publikujący Admin - Admin 2020-05-19 13:08

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO

Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65.)

Starosta Leski informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 73 oraz 131.

GN.II.6821.18.2020


GN.II.6821.19.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-18
Publikujący Admin - Admin 2020-05-18 13:17
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-19 13:17
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

KS1E/00028675/1    nr działki 1368/54
KS1E/00028675/1    nr działki 1368/54
KS1E/00002473/7    nr działki 41/2

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-18
Publikujący Admin - Admin 2020-05-18 13:41

Obwieszczenia
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości
onieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.6.2020
GN.II.6821.1.7.2020
GN.II.6821.10.2020
GN.II.6821.11.2020
GN.II.6821.12.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-14
Publikujący Admin - Admin 2020-05-14 10:45
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-15 12:47
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym


GN.II.6821.1.2.2020
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-04-21
Publikujący Admin - Admin 2020-04-22 12:13
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-15 12:44

Z A W I A D O M I E N I A

o wszczęciu postępowań administracyjnych
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.6.2020
GN.II.6821.1.7.2020
GN.II.6821.1.9.2020
GN.II.6821.1.10.2020
GN.II.6821.11.2020
GN.II.6821.12.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-20
Publikujący Admin - Admin 2020-04-20 11:39
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-15 10:50

Nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) 206/13 stanowi drogę dojazdową do poszczególnych działek.

KS1E/00029166/7

Nr działek:
206/8 + 1/6 cz. dz. 206/13
206/9+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/10+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/11+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/12+ 1/6 cz. dz. 206/13

SKAN DOKUMENTU
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-16
Publikujący Admin - Admin 2020-04-16 12:50
Modyfikacja Admin - Admin 2020-04-20 12:54
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-04-08
Publikujący Admin - Admin 2020-04-08 14:28

Nieruchomość niezabudowana, położona w Lesku, obręb Posada Leska, użytek gruntowy B, zbywana wraz z udziałem 1/2 części w drodze dojazdowej.
KS1E/00037843/6, Nr działek: 174/81, 174/82

SKAN DOKUMENTU

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-08
Publikujący Admin - Admin 2020-04-08 12:52
Modyfikacja Admin - Admin 2020-04-09 12:53

Informujemy, że w dniach od 6 do 10 kwietnia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Lesku pracuje do godziny 14:00.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-06
Publikujący Admin - Admin 2020-04-06 10:13
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 26 października 2021r. 01:51:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.