Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
ogłasza aukcję na sprzedaż sprzętu:
 
Pozycja 1. 

LAND ROVER , model Defender 2.5 TD MR94, Rok prod 1994  VIN SALLDVBF8MA944185, Pojemność 2495 ccm , moc silnika 90kW(122KM)  Badanie techniczne ważne do 27-06-2023 ,
Cena wywoławcza 37 700,00 zł
Wadium: 3 770,00 zł
 
Pozycja 2.

Samochód specjalny  Ził , model pojazdu 131H , rok produkcji 1988 VIN 781511. , wskazanie drogomierza 1079 km , rodzaj zabudowy : podwozie , rodzaj kabiny krótka, liczba osi 3 , rodzaj napędu 6x6 , pojemność 19100ccm, moc silnika 184KW(250KM). Pojazd od dłuższego czasu wyłączony z eksploatacji, brak ważnego badania technicznego
Cena wywoławcza 34 800,00 zł
Wadium: 3 480,00 zł
 
Aukcja odbędzie się w dniu 20.06.2023r. o godz. 10,05 w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium na konto:
PKO BP 02 1020 4391 0000 6102 0211 8057
 
Ofertę kupna należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.
Oferty należy złożyć do dnia 20.06.2023r do godz. 10,00. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem : "Oferta - aukcja sprzętu 20.06.2023r. "
Oferent przed złożeniem oferty zakupu proszony jest o zapoznanie się z rzeczywistym stanem technicznym sprzętu. Po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane zwroty towaru.
Jeden oferent składa w kopercie jedną ofertę zakupu ( może być na kilka sprzętów z podziałem kwot na poszczególne pozycje).
Obowiązujący wzór oferty załączony jest poniżej ( Załącznik nr 1) .
Sprzęty mogą nabyć osoby prawne jak i fizyczne .
Aukcję wygrywa ten kto zaoferuje najwyższą cenę zakupu na poszczególne sprzęty.
Na zakupiony sprzęt sprzedający wystawi umowę kupna - sprzedaży oraz rachunek.
Wadium oferentów, którzy nie wygrali aukcji zostanie zwrócone na konto niezwłocznie po licytacji. Wadium złożone przez oferenta który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
1) uczestnik aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
2) uczestnik aukcji, który wygrał licytację uchyli się od zapłaty za wylicytowany sprzęt w terminie 3 dni roboczych od daty ukazania się wyników aukcji na Stronie Starostwa Powiatowego w Lesku w zakładce " Aktualności"
Wydanie nabywcy sprzętu nastąpi po dokonaniu pełnej zapłaty za wylicytowany sprzęt . Koszty związane z załadunkiem i transportem sprzętu z bazy ponosi nabywca.
Oferty z niższymi cenami niż wywoławcza nie będą brane pod uwagę.
Wyżej wymienione sprzęty można oglądać od 31 maja 2023r. na bazie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu na nr 13 468 4012 lub 608 379 296  w godzinach od 8,00 do 14,00.
 
 Załącznik nr 1 (oferta) 
 
Określenie wartości rynkowej - rzeczoznawca - pozycja 1

Określenie wartości rynkowej - rzeczoznawca - pozycja 2

 

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-05-30
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-05-30 12:45
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2023-05-30 14:22

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego


Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.).

Burmistrz Sanoka zaprasza udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu:
- w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora, pokoju nr 9 w godzinach pracy Urzędu.
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Załączniki (4)

1. Obwieszczenie
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Formularz zgłaszania uwag

 

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-05-05
Publikujący Admin - Admin 2023-05-05 13:05
Modyfikacja Admin - Admin 2023-05-05 13:08


GN.II.6840.1.8.2022                                                                                                           Lesko, dnia 7 marca 2023 r.
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art.13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie nr 39/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 lutego 2023 r. Starosta Leski działający imieniem Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
LP Nr KW Nr działki Powierzchnia [ha] Cena [zł] Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
 Forma sprzedaży: darowizna
1.


2.
KS1E/00040459/1


KS1E/00010049/5
65/1
65/4

190/2

0,1084
1,3334


0,1478
293 178,00 złł
Przedmiotem darowizny na rzecz Gminy Cisna jest prawo własności dwóch nieruchomości, w skład których wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 65/1; 65/4 i 190/2 o łącznej powierzchni 1,5896 ha, położone w jednostce ewidencyjnej Cisna obręb Smerek. 
Nieruchomość składająca się z działki nr 65/1 i 65/4 stanowi teren płaski częściowo porośnięty trawami i samosiewami drzew i krzewów. Od strony wschodniej działki przylegają do rzeki Solinki, a ich bliskie sąsiedztwo stanowi nieruchomość zabudowana obiektami oczyszczalni ścieków.
Natomiast nieruchomość składająca się z działki nr 190/2 stanowi teren zadrzewiony i zakrzewiony. Zachodnią granicę działki wyznacza linia brzegowa potoku, a od strony południowo-wschodniej droga gruntowa. Zachodnia część działki częściowo ogrodzona ze względu na ustanowioną tam strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody. Darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cisna dokonuje się z przeznaczeniem na realizację celu publicznego związanego z gromadzeniem, przesyłaniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków oraz zaopatrzeniem ludności w wodę. 
 
Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna:
- działka nr 65/1 częściowo leży na terenie oznaczonym symbolem IIb – „potencjalne tereny usług”, a częściowo w terenie „korytarza ekologicznego”,
- działka nr 65/4 leży częściowo w terenie oznaczonym symbolem IIb – „potencjalne tereny usług turystycznych”, a częściowo w terenie korytarza ekologicznego.
- działka 190/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem IIa – „potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo – usługowego o niskiej intensywności zabudowy niskiej intensywności”.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 18 kwietnia 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 7 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.
SKAN WYKAZU
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-03-07
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-03-07 07:38
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2023-03-08 07:43


20 lutego 2023 r.
GN.II.6840.1.7.2022
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Forma sprzedaży: przetarg ustny ograniczony
Nr KW KS1E/00011685/2
Nr działki 92/1
Powierzchnia [ha] 1,1717 ha
Cena [zł] 29 367,00 zł
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Żernica Wyżna gm. Baligród. Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie gruntów o charakterze leśnym i rolnym w tym pastwisk, oznaczona użytkiem Ps – pastwisko.  Teren zbliżony kształtem do prostokąta, zakrzaczony, porośnięty tarkami.  Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Przeznaczenie nieruchomości Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Baligród.  Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród działka leży na terenach otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 3 kwietnia 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 20 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.
 
 Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-20
Publikujący Admin - Admin 2023-02-20 13:07

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży 

14 lutego 2023 r.
GN.II.6840.1.6.2023
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  sprzedaży
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie nr 21/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lutego 2023 r. Starosta Leski działający imieniem Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Forma sprzedaży: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00040729/5
Nr działki 1391/47
Powierzchnia [ha] 0,1799 ha
Cena [zł] 105 347,00 zł
Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 3 wraz z przynależną do lokalu piwnicą o łącznej powierzchni użytkowej 46,52 m2 wraz z przysługującym mu udziałem w wysokości 4652/35398 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku oraz gruncie stanowiącym działkę nr 1391/47 o pow. 0,1799 ha.
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren, na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 28 marca 2023 r. 
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko. 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 14 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r.


więcej
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-02-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-02-14 09:52

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wydaniu decyzji udzielającego Gminie Lesko pozwolenia wodno-prawnego
 
SKAN OGŁOSZENIA RZ.ZUZ.3.4210.430.2022.MP

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-06
Publikujący Admin - Admin 2023-02-06 12:54
Modyfikacja Admin - Admin 2023-02-10 13:00
wykaz
 
6 lutego 2023 r.
GN.II.6845.4.2023
 
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00009430/3
Nr działki 899
Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, położona w miejscowości Lesko obręb Lesko –M, gm. Lesko. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
Powierzchnia lokali (m2) 37,78 m2
Wysokość rocznej opłaty 23,34 zł netto za m2/ miesiąc
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  pod najem  na czas oznaczony tj. na okres 3 lat z przeznaczeniem na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 06.02.2023 r. do dnia 27.02.2023 r. 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej. 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-06
Publikujący Admin - Admin 2023-02-06 13:20
Modyfikacja Admin - Admin 2023-02-07 13:21


GN.II.6840.2.11.2022
Lesko, dnia 18 stycznia 2023 r.
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
  Nr KW Nr działki Powierzchnia [ha] Cena [zł] Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
 Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
1. KS1E/00029166/7 306/15 0,1606 ha, 63 501,00 zł Nieruchomość niezabudowana położona po prawej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; obejmująca teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) Nieruchomości objęte MPZP "Lesko 7", symbol MN/U15 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z  dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi.
2. 306/19 0,1275 ha, 47 112,00 zł
3. 306/22 0,1273 ha, 47 037,00 zł
4. 306/23 0,1289 ha 47,628,00 zł
5. 306/26 0,1464 ha, 61 079,00 zł
6. 306/27 0,2209 ha, 92 159,00 zł
7. 306/28 0,3235 ha, 116 218,00 zł
8. 306/29 0,1850 ha, 73 149,00 zł
9. 306/30 0,1119 ha, 44 246,00 zł
10. 306/31 0,1057 ha, 38 129,00 zł
11. 306/32 0,3017 ha, 125 869,00 zł
12. 306/33 0,1565 ha, 57 827,00 zł
13. 306/34 0,1377 ha 50 880,00 zł
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 1 marca 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 18 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2023 r.Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-01-18
Publikujący Admin - Admin 2023-01-18 10:43
Modyfikacja Admin - Admin 2023-01-19 10:44
Starostwo   Powiatowe   w   Lesku   informuje,   iż   w   okresie   od   01.01.2023 r.
do 31.01.2023 r.
ze względu na realizację zadania pn.: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej w km 0+018, oraz na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu w km 0+291”, ruch kołowy i pieszy w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna będzie wstrzymany.
Na czas prowadzonych robót dla pojazdów wyznaczono objazd do miejscowości Bezmiechowa przez miejscowości Łukawica - Manasterzec z uwzględnieniem skrajnej pionowej - 2,8 m.
Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-01-04
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-01-04 13:19
 
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


Informacja o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wniosku Gminy Lesko
 
SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-01-04
Publikujący Admin - Admin 2023-01-03 14:11

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 07.02.2023 r. (wtorek) o godz. 09:00 w miejscowości Bachlawa gm. Lesko zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością nr 215/5 z działkami sąsiednimi nr: 201/1, 214/4

SKAN ZAWIADOMIENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-12-30
Publikujący Admin - Admin 2022-12-30 20:47

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 9.01.2023 r.(poniedziałek) o godz. 13:00 w miejscowości Terka gm. Solina odbędzie się ustalenie granic działek 606 i 607 od działek 584, 744, 608/33, 604, 605

SKAN ZAWIADOMIENIA

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-12-28
Publikujący Admin - Admin 2022-12-28 08:55

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Cisna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
 
SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-12-21
Publikujący Admin - Admin 2022-12-21 10:20
Modyfikacja Admin - Admin 2022-12-22 10:30

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Cisna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
 
SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-12-14
Publikujący Admin - Admin 2022-12-14 10:32

Zawiadomienie o czynnościach
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

godzinie 1100 w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica, odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 846, z działkami numer 845, 844, 817, 629/1, położonymi w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica, a następnie czynności przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 846.

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości nastąpi na gruncie na terenie działki nr 846 w miejscowości Stefkowa o godzinie 1100, w dniu 29.12.2022 roku.

W interesie Pana jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Osoby biorące udział w powyższych czynnościach powinny posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób występujących w charakterze przedstawiciela- także pełnomocnictwo na piśmie.

Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w powyższych czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz w czynnościach przyjęcia granic nieruchomości nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo uprawnionych podmiotów nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz czynności przyjęcia granic nieruchomości.

W związku z powyższym zapraszam nieznanych z miejsca pobytu, zameldowania bądź siedziby współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 844 do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

ZAWIADOMIENIE
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-12-12
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-12-12 12:09

Powiat Leski - Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje,  iż w dniach  8 i 9 grudnia ( tj. czwartek i piątek) br. w godzinach od 8:00 do 17:00 w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych z układaniem nawierzchni  bitumicznej na obiekcie mostowym w miejscowości Roztoki Dolne  i  na drodze powiatowej Nr 2259R Rzepedź - Kalnica - Mchawa  na odcinku 200 mb od mostu w kierunku miejscowości Kielczawa nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem .

Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-12-05
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-12-05 13:14
Modyfikacja Admin - Admin 2022-12-06 10:06


Lesko, dnia 1 grudnia 2022 r.
GN.II.6845.1.13.2022
 
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod najem
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz zarządzenia nr 39.2022 Starosty Leskiego z dnia 4 listopada 2022 r.
podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma najmu: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00040729/5
Nr działki 1391/47
Opis nieruchomości Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 41,55 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 4,97 m2 oraz z przysługującym mu udziałem w wysokości 4652/35398 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku oraz gruncie stanowiącym działkę nr 1391/47 o pow. 0,1799 ha.
Powierzchnia lokalu (m2) 41,55 m2
Wysokość opłaty 4,50 zł za m2
Termin wnoszenia opłat Czynsz najmu płaty jest miesięcznie z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej. Umowę najmu zawiera się na czas nieoznaczony.
Zasady aktualizacji opłat Ustalona stawka czynszu najmu może podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 05.12.2022 r. do dnia 26.12.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-12-01
Publikujący Admin - Admin 2022-12-01 10:05

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wniosku Gminy Cisna
 
SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-30
Publikujący Admin - Admin 2022-11-30 07:21
Modyfikacja Admin - Admin 2022-12-08 14:38
 

28 listopada 2022 r.
GN.II.6845.1.10.2022
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do  dzierżawy
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00001119/1
Nr działki 679 ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,3871 ha
Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę 900,00 zł (brutto) za ha/rok
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Z góry za dany rok dzierżawny
Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, położona jest na terenach oznaczonych symbolami MU – obszary zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej.
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę  na czas oznaczony tj. na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 28.11.2022 r. do dnia 19.12.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.


 

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-28
Publikujący Admin - Admin 2022-11-28 14:19
 

Opis stanu utrzymania
drogi dla danego
standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
  po ustaniu opadów od stwierdzenia występowania zjawisk
 
 
Jezdnia odśnieżona
w miejscach zasp.
Odśnieżony co najmniej
jeden pas ruchu z wykonaniem
mijanek.
 
Jezdnia
posypana na odcinkach
decydującym o możliwości ruchu

Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami;
- skrzyżowaniach z koleją;
- odcinkach o poch. 4%;
- przystankach autobusowych.;
- innych miejscach ustal. przez PZD
- śnieg luźny 16 godz.                ( nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego)

- zajeżdżony - występuje
( nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały)

- nabój śnieżny - występuje
(nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni)
- zaspy - występują do 24 godz. 
Dopuszcza  się przerwy w komunikacji      do  24 godz.  
W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź
 pośniegowa -                     8 godz.
( cienka warstwa lodu grubości do 1mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły, mżawki, deszczu)
 
 
Na drogach objętych zimowym utrzymaniem, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu, ponieważ działania służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących na drodze warunków.

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych stosowana będzie mieszanka uszorstniająca o składzie: 90% piasek, 10% sól drogowa

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach 4.00-7.00 przy założeniu występowania „typowych” warunków zimowych. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości.

W godzinach od 19.00-4.00 prace przy zimowym utrzymaniu dróg nie będą prowadzone.

W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg pełnione będą dyżury w  siedzibie Zarządu Dróg w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40 nr tel. 13 468 40 12 ,  608 381 586 czynny od 3,00 do 19,00. Pracownik dyżurny udzielał będzie informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych oraz będzie dysponować sprzętem do zimowego utrzymania.
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-11-25
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-11-25 13:17
Modyfikacja Admin - Admin 2022-12-06 10:25

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku


Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 430 z późn. zm.),
3) Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.

I.    Wymagane kwalifikacje kandydata:
1) Wykształcenie wyższe,
2) Posiadający wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
3) Posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzania i co najmniej trzy letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

II.  Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające: kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem tj. wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzania i co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
3) Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej CV,
4) Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
6) Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym
7) Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego opatrzone własnoręcznym podpisem,
8) Oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
9) Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, zgodnie załączonym wzorem,
10) Oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora jednostki obowiązują mnie wymienione w art. 4 w/w ustawy uregulowania ”,
11)  Pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Lesku,
Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Kandydaci podczas posiedzenie komisji konkursowej będą zobowiązaniu do zaprezentowania koncepcji zarządzania Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, oraz znajomości zasad organizacji, finansowania i zarządzania w publicznej służbie zdrowia, a w szczególności przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o oświadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

III. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów
1) Wymagane dokumenty kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku”, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku w godz. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub przesyłają pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Rynek 1 (decyduje data wpływu),
2) Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz e-mail.
3) Termin składania dokumentów upływa w dniu 06.12.2022 r. o godz. 12:00
4) Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

IV. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. od 8:00 do 15:00 w dni robocze w Sekretariacie SP ZOZ w Lesku (tel. 13 469 69 91).

V. Warunki pracy i warunki socjalne

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych (tel. 13 469 7124 wew. 306).

VI. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Uchwała Nr 159.331.2022 Zarządu Powiatu Leskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Lesku
2. Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec mnie zakazu wykonywania zawodu
3. Oświadczenie o posiadaniu zdolność do czynności prawnych
4. Oświadczenie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-23
Publikujący Admin - Admin 2022-11-23 13:06
Modyfikacja Admin - Admin 2022-11-23 13:25

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

 
Informacja o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wniosku Gminy Cisna
 
SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-21
Publikujący Admin - Admin 2022-11-21 14:55

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 20.12.2022 r. o godz. 09:00 w miejscowości Bachlawa zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomościami nr 214/2 i 215/3, z działkami sąsiednimi nr: 201/1, 215/5, 215/4, 214/3, 213/2, 213/3, 662, 664/2, 667/2, 215/1.

SKANN ZAWIADOMIENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-21
Publikujący Admin - Admin 2022-11-21 19:17

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  zbycia

15 listopada 2022 r.
GN.II.6840.2.10.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  zbycia
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Nr KW KS1E/00038593/5
Nr działki 1365/17 ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,5325 ha
Cena [zł] 3 161 000,00 zł brutto (zwolniony w Vat)
Od ceny sprzedaży udzielona zostanie bonifikata z wysokości 15 %.
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska. Działka z dostępem do drogi krajowej przez działkę nr ewid. 1365/16 - dr,  uzbrojona, zabudowana murowanym budynkiem byłej bursy szkolnej. Teren oznaczony użytkiem Bi – inne tereny zabudowane. Obszar dla którego nie obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Według studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Leska obszar oznaczony symbolem UP – obszar koncentracji usług publicznych. Przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę 1365/16.
Przeznaczenie nieruchomości Sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej na podstawie Uchwały nr XLIV.246.2022 Rady Powiatu Leskiego z dnia 15 listopada 2022 r.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 27 grudnia 2022 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 15 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.
 

SKAN INFORMACJI


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-15
Publikujący Admin - Admin 2022-11-15 15:36
Modyfikacja Admin - Admin 2022-11-15 15:47
KB.2110.8.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  
Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

SKAN INFORMACJI

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-15
Publikujący Admin - Admin 2022-11-15 12:30

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 02.12.2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Werlas odbędą sie czynności wznowienia znaków granicznych/ wyznaczania punktów granicznych działki nr 269/2, 23/7, 265 z działkami sąsiednimi nr: 269/1, 23/5, 23/4, 269/3, 269/4, 269/5, 32/5, 33/1, 33/2, 230/5, 270, 272.

SKAN ZAWIADOMIENIA

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-04
Publikujący Admin - Admin 2022-11-04 09:35

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 10.11.2022 r. o godz. 09:00 w miejscowości Krzywe odbędą sie czynności ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 99/4.

SKAN ZAWIADOMIENIA

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-03
Publikujący Admin - Admin 2022-11-03 20:26
Opieka Wytchnieniowa – 2023 r.

Starosta Leski informuję, że  Minister Rodziny i Polityki Społeczne na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r.  o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, późn. zm.) ogłosił  nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-02
Publikujący Admin - Admin 2022-11-02 18:42
KB. 2110.8.2022

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 2 listopada 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

Wykształcenie:
f) posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku: informatyka lub pokrewne, umożliwiające wykonywanie zadań informatyka,
Doświadczenie zawodowe:
g) wymagany co najmniej 3 letni staż pracy, preferowany w organach jednostek samorządu terytorialnego

2. Dodatkowe wymagania:
 1. Administrowanie serwerami opartymi na systemie LINUX i WINDOWS
 2. Obsługa systemu grafiki komputerowej (EWMAPA), systemu ewidencji gruntów, budynków i lokali (EWOPIS), systemu ewidencji i zarządzania dokumentami w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (OŚRODEK)
 3. Samodzielność
 4. Sumienność i zdyscyplinowanie
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 6. Zdolności organizacyjne
 7. Komunikatywność

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania główne:
1. Utrzymanie w stałej sprawności systemu informatycznego wydziału.
2. Informatyzacja zasobu wydziału.
3. Pełnienie funkcji administratora systemu EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK.
4. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z obowiązków związanych z informatyzacją zasobu.

Zadania pomocnicze:
1. Wnioskowanie oraz opiniowanie celowości zakupu, sprzedaży, wymiany, zmiany miejsca użytkowania, likwidacji sprzętu informatycznego w wydziale.

Zadania okresowe:
1. Szkolenie pracowników w zakresie właściwego użytkowania sprzętu komputerowego w Wydziale Geodezji i Kartografii.
2. Zastępowanie Informatyka w zakresie obsługi Urzędu.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań Wydziału Geodezji i Kartografii.
2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1 (budynek nie posiada windy).
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo), jednozmianowa od godz. 7.00 do godz. 15.00.
4. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.
5. Psychofizyczne warunki pracy:
a) praca administracyjno-biurowa, koncepcyjna, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej),
b) obsługa urządzeń biurowych,
c) praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, ale również współdziałania w zespole,
d) praca pod presją czasu.
6. Na stanowisku występują obciążenia:
a) narządu wzroku – praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
b) układu mięśniowo-szkieletowego – praca siedząca.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
h) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe o kierunku: informatyka lub pokrewne, umożliwiające wykonywanie zadań informatyka,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagany co najmniej 3 letni staż pracy, preferowany w organach jednostek samorządu terytorialnego,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
g) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
i) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 14 listopada 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

ZAŁĄCZNIKI
1. Skan zarządzenia.
2. Skan ogłoszenia naboru.
3. Oświadczenie kandydata.
4. Oświadczenie o stanie zdrowia.
5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8. Klauzula informacyjna.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-02
Publikujący Admin - Admin 2022-11-02 13:59
Modyfikacja Admin - Admin 2022-11-02 18:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum