Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Na zadanie pn.:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- Przetarg 2
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00195119/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
INFORMACJA
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-10-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-10-14 13:23
informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie 
pn.:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania  przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla następujących zadań:
 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13+785 w m. Wołkowyja”.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5+635 w m. Łukawica”.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 455 532,58 zł z tego kwota przypadająca na poszczególne zadania wynosi:
 
 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13+785 w m. Wołkowyja”, kwota brutto 248 206,76 zł.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5+635 w m. Łukawica”,     kwota brutto 207 325,82 zł. 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-10-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-10-14 11:21

Na zadanie pn.:

 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowychadministrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2021/2022"

ZAMAWIAJĄCY: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie 


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00225954

Rodzaj zamówienia: USŁUGI

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Załączniki
Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ.zip
zał. nr 1 Formularz oferty .doc
zał. nr 2 formularz cenowy.doc
zał. nr 3 do SWZ - SST.doc
zał. nr 4.doc
zał. nr 5 wzór umowy.pdf
zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy dot wykluczenia.doc
zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy o spelnieniu warunków przez wykonawce.doc
zał. nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
zał. nr 9 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 dla podmiotu udostępniającego zasoby dot. wykluczenia.doc
zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 dla podmiotu udostępniajacego zasoby dot. spełnienia warunków.doc
zał. nr 11 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum.doc
zał. nr 12 do SWZ - Oświadczenie Grupa kapitałowa.doc 

Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  18.10.2021  11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  18.10.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-10-08
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-10-08 13:42
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp)
 
dla zadania pn.:
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka”. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
 
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 20 SWZ.
Wybrana została oferta nr 4 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok.
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 542 257,80 zł brutto.
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-29
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-29 16:08

Na zadanie pn.:

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- Przetarg 2
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00195119/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


 

Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  14.10.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  14.10.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-28
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-28 16:08
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – wariant bez negocjacji (art. 275 ust.1 Pzp) na zadnie pn.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla następujących zadań:
 
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13+785 w m. Wołkowyja”.
 
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5+635 w m. Łukawica”.
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-23
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-23 13:19
INFORMACJA Z OTWARCA OFERT:

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nowej nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-17
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-17 15:44
INFORMACJA Z OTWARCA OFERT:

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nowej nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-17
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-17 15:44

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nowej nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-17
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-17 11:52
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
zadanie pn.:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-16
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-16 13:41

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Na zadanie pn.:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-16
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-16 11:34

INFORMACJA Z OTAWRCIA OFERT

zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 5+180 - 5+878
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00164815
 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-15
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-15 13:53

Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 5+180 - 5+878


 

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-15
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-15 11:37
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-15 11:39

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nowej nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00166651

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


 

Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  17.09.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  17.09.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-01
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-01 14:39

Na zadanie pn.:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00165358/01
 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Terminy i ustawienia postępowania

 1. Etap składania ofert

  Termin składania ofert
  16.09.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  16.09.2021 12:00


  Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-31
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-31 15:12

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 5+180 - 5+878
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00164815
 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


 
Platforma postępowania - miniPortal

Terminy i ustawienia postępowania

 1. Etap składania ofert

  Termin składania ofert
  15.09.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  15.09.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-31
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-31 13:10
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – wariant bez negocjacji (art. 275 ust.1 Pzp) na zadnie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 – 5+878.00”.
 
Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.: zwanej dalej Pzp), Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Uzasadnienie prawne:
Na postawie Art. 255 ust. 3 Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, oferty z najniższą cena przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 18 sierpnia 2021 r. roku o godz. 11:23 przed otwarciem ofert poinformował Wykonawców, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia posiada środki w wysokości brutto 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych brutto).
Zamawiający nie może zwiększyć tą kwotę środków do ceny najkorzystniejszej oferty w związku z powyższym unieważnia prowadzone postępowanie.
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-23
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-23 10:09

Informacja z otwarcia ofert
Na zadanie pn.:


Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 - 5+878.00


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00135159/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-19
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-19 14:39
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 - 5+878.00


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00135159/01

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-18
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-18 11:36

Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1
Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 - 5+878.00


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00135159/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Platforma postępowania - miniPortal

Załączniki
Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ.pdf 
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.docx 
zał. nr 2 do SWZ - Projekt wykonawczy.zip 
zał. nr 3 do SWZ - STWiORB.pdf 
zał. nr 4 do SWZ - Przedmiar robót - kosztorys ofertowy.pdf 
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.docx 
zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx 
zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy dot wykluczenia.docx 
zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy o spelnieniu warunków przez wykonawce.docx 
zał. nr 9 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx 
zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 dla podmiotu udostępniającego zasoby dot. wykluczenia.docx 
zał. nr 11 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 - dotyczące spełnienia warunków udziału.docx 
zał. nr 12 do SWZ - Projekt Umowy.pdf 
zał. nr 13 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum.docx 
zał. nr 14 do SWZ - Oświadczenie Grupa kapitałowa.docx 
Termin składania ofert
18.08.2021 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert
18.08.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-03
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-03 13:22
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+502-13+714 w miejscowości Wołkowyja”.
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
IWYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ.
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
CE MASTER Ewelina Czemerys, 38-604 Hoczew, Hoczew nr 117.
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 370 000,00 zł brutto.
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60%, kryterium jakościowe – okres gwarancji – 40%), oraz łączną punktację:
 
Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
[zł brutto]
Liczba punktów w kryterium Cena Kryterium kosztu - okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium kosztu Łączna punktacja
1. CE MASTER Ewelina Czemerys, 38-604 Hoczew, Hoczew nr 117. 370 000,00 60 5 lat 40 100
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-06-21
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-06-21 14:37

Informacja z otwarcia ofert
Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+502-13+714 w miejscowości Wołkowyja.

 Numer referencyjny: IN.272.1.1.2021

 Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


SKAN INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-06-10
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-06-10 14:17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+502-13+714 w miejscowości Wołkowyja.

 Numer referencyjny: IN.272.1.1.2021

 Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Platforma postępowania - miniPortal


Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


----------------------------------------

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:
INFORMACJA - PDF
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-05-25
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-05-25 15:33
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2021-06-10 11:21
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-09-14
data dodania: 2021-09-14
data dodania: 2021-09-14
data dodania: 2021-09-14
data dodania: 2021-09-14
data dodania: 2021-09-14
data dodania: 2021-09-14
data dodania: 2021-08-31
data dodania: 2021-08-31
data dodania: 2021-08-31
Przetargi
Treści
data dodania: 2021-10-15
data dodania: 2021-10-14
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 17 października 2021r. 21:52:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.