XML
OGŁOSZENIE STAROSTY LESKIEGO
GN.II.6821.28.2020
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO

Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65.) Starosta Leski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Olszanica, gmina  Olszanica,  oznaczonej  jako działka nr ewid. 1120,  o  pow. 0,5325ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu  publicznego  polegającej  na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Właścicielem działki jest Pan Jan Tkacz s. Michała i Marii. W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej właściciel–Pan Jan Tkacz s. Michała i Marii nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone. W związku z powyższym Starosta Powiatu Leskiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości po osobie nieżyjącej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony  Gruntów  Rolnych  i  Leśnych  Starostwa  Powiatowego  w  Lesku,  ul.  Rynek  1, pok.Nr302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 700do 1500.Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 13469 7124 wew. 336.Starosta  Powiatu Leskiego jednocześnie  zawiadamia,  że  jeżeli  w terminie  dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu 11 grudnia 2020 roku  na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Olszanica, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Monitorze Urzędowym — serwisie internetowym (www.monitorurzedowy.pl).

Z up. Starosty Leskiego Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-12-10
Publikujący Admin - Admin 2020-12-10 11:48
Modyfikacja Admin - Admin 2020-12-16 07:40