Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KB. 2110.1.2021

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11.2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 12 lutego 2021 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego, preferowany kierunek administracja,
f) doświadczenie w pracy w urzędzie: co najmniej roczny staż pracy zawodowej przy wykonywaniu merytorycznych czynności na podobnym stanowisku,
g) stan zdrowia pozwalający ma zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1). Podstawowa znajomość oprogramowania systemu CEPiK Kierowca i Pojazd.
2). Umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
3). Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu: kodeks postępowania administracyjnego, kierujący pojazdami, prawo o ruchu drogowym.
4). Podstawowa umiejętność obsługi edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.
5). Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych.
6). Umiejętność planowania i organizacji pracy.
7). Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
8). Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole.
9). Umiejętność sprawnej komunikacji w relacjach z petentem.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne:

Z zakresu praw jazdy:
1). Przyjmowanie i obsługa stron.
2). Przygotowywanie i wydawanie Profilu Kandydata na kierowcę (PKK).
3). Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
4). Przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wymiany praw jazdy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub upływu terminu ważności.
5). Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału.
6). Przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy.
7). Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez Prokuratora lub Sąd.
8). Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Z zakresu rejestracji pojazdów:
1). Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu/nabyciu pojazdu i ich rejestrowanie.
2). Wydawanie decyzji o nałożeniu kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu.

2. Zadania pomocnicze:
1). Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
2). Prowadzenie korespondencji wynikającej z zajmowanego stanowiska pracy oraz    udzielanie wszelkich niezbędnych informacji zainteresowanym.
3). Współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie praw jazdy.
4). Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych.
5). Wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy jest Starostwo Powiatowe w Lesku.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
4. Praca z monitorem ekranowym.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz staż pracy zawodowej,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
f) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
g) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
i) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 23 lutego 2021r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Skan zarządzenia.
2. Skan ogłoszenia naboru.
3. Oświadczenie kandydata.
4. Oświadczenie o stanie zdrowia.
5. Kwestionariusz osobowy.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
7. Klauzula informacyjna.

powrot
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-02-12
Publikujący Admin - Admin 2021-02-12 16:04
Modyfikacja Admin - Admin 2021-02-12 18:21
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 22 czerwca 2021r. 09:06:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.