Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
[PCUW] NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PCUW.110.1.2021

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowego w PCUW w Lesku

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowego w PCUW w Lesku
w wymiarze  1/2  etatu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 4.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 27 sierpnia 2021 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w PCUW w Lesku w wymiarze 1/2 etatu.

I.    Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku
38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 5
tel. 13 493 90 76

II.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1.    Wymagania niezbędne:
a.    obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c.    nieposzlakowana opinia,
d.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e.    posiadanie:
- wykształcenia wyższego ekonomicznego lub pokrewnego
2.    Wymagania dodatkowe:
a.    doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej (kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie)
b.    znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
c.    znajomość obsługi programów Płace i Księgowość Firmy VULCAN
d.    znajomość przepisów z zakresu rachunkowości.

III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Zadania główne:
a.    Ewidencja księgowa wydatków w zakresie projektów unijnych.
b.    Prowadzenie wszelkich rozliczeń finansowych w ramach projektów.
c.    Sporządzanie sprawozdań finansowych,
d.    Sporządzanie list płac i różnych wypłat w zakresie projektów.
e.    Sporządzanie przelewów.
f.    Rozliczenia z ZUS i US.
2.    Zadania pomocnicze:
a.    wykonywanie innych prac w księgowości zleconych przez przełożonego.

IV.    Wymagane dokumenty:
a.    podpisany życiorys (CV),
b.    podpisany list motywacyjny,
c.    potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o pracę kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d.    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e.    klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
f.    zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
g.    oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
V.    Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VI.    Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1.    Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku” w siedzibie PCUW  w Lesku lub przesłać pocztą na adres PCUW – ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko w terminie do 6 września 2021  r. do godziny 14.00. Dokumenty, które wpłyną do PCUW po określonym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII.    Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku ul. Piłsudskiego 5 , 38-600 Lesko

Dokumenty do pobrania:

Skan ogłoszenia
Skan zarządzeia
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa
Klauzula informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
powrot
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-08-27
Publikujący Admin - Admin 2021-08-27 15:37
Modyfikacja Admin - Admin 2021-08-27 21:59
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 17 sierpnia 2022r. 15:03:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.