XML
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych pod najem i użyczenie [NIERUCHOMOŚCI]13 maja 2022
GN.II.6845.2.6.2022
GN.II.6845.2.7.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem i użyczenie
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem i użyczenie:

Forma dzierżawy: bezprzetargowo
 
Nr KW KS1E/00033951/8
Nr działki 632/3 - ZOBACZ NA GEOPORTALU
Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, położona w miejscowości Lesko obręb Lesko –M, gm. Lesko. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
Powierzchnia lokali (m2) 40 m2 18 m2
Wysokość rocznej opłaty 12,00 zł netto za m2/ miesiąc nieodpłatnie
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc -
Przeznaczenie nieruchomości Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku administracyjnym przeznacza się  w najem pod usługi krawieckie na czas oznaczony tj. na okres trzech lat Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku administracyjnym przeznacza się do nieodpłatnego użyczenia dla Stowarzyszenia  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci -stowarzyszenie pożytku publicznego  o charakterze społecznym działającego dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Umowę nieodpłatnego użyczenia zawiera się na  okres jednego roku
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” -
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.05.2022 r. do dnia 03.06.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.
 
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-05-13
Publikujący Admin - Admin 2022-05-13 14:06
Modyfikacja Admin - Admin 2022-05-13 14:20