XML
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej pod najem
GN.II.6845.1.6.2022                                                                                                                                                                                                                                                   23 czerwca 2022 r.
 
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej pod najem
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00040729/5
Nr działki 1391/47
Opis nieruchomości  
Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 41,42 m2, wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,49 m2. Lokal położony na III piętrze budynku przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid 1391/47.
Powierzchnia lokalu (m2) 41,42 m2
Wysokość opłaty 3,06 zł netto za m2/ miesiąc
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej. Umowę najmu zawiera się na okres 3 lat.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz najmu będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 27.06.2022 r. do dnia 18.07.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-06-27
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-06-27 08:37