XML
XLI Sesja Rady Powiatu Leskiego

XLI Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 r. o godz. 14:00 w trybie stacjonarnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2022,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2022 – 2030,
c) w sprawie zmiany uchwały Nr IX.56.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym.
d) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2021 rok.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.
 

WYNIKI GŁOSOWAŃ NA ŻYWO - PORTAL MIESZKAŃCA

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-07-15
Publikujący Admin - Admin 2022-07-15 13:07