XML
Ogłoszenie - [GEODEZJA]

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / tj. Dz. U. z 2020r. poz. 276/ - geodeta uprawniony mgr inż. Piotr Tobiasz (nr upr. zawód. 19115) zawiadamia, że w dniu: 09 listopada 2022r. o godz. 8.30 dokona czynności wznowienia znaków granicznych nieruchomości położonej w obrębie POSTOŁÓW, gmina Lesko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Postołów jako działki nr 178 i 179, stanowiącej własność pana Bartłomieja Trzópka. Tym samym zostaną wyznaczone i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością oraz przyległymi działkami nr 259, 177, 175 i 180 obrębu Postołów.

Spotkanie zainteresowanych stron w Postołowiu na działce nr 178.
 

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków/Dz. U. 2021, poz. 1390/ geodeta uprawniony Piotr Tobiasz zawiadamia, że w dniu: 9 listopada 2022r. o godz. 8.30 odbędzie się ustalenie granic działek nr 178 i 179 położonych w obrębie POSTOŁÓW gmina Lesko z sąsiednimi działkami o numerach: 177, 175, 180 i 259.

W interesie stron jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela również pełnomocnictwo na piśmie.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem granic.


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-10-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-10-14 14:55