XML
Obwieszczenie - Wody Polskie
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.)

Informuję
  1. W dniu 07.09.2022 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Cisną, reprezentowanej przez pełnomocnika, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziem poprzez pola infiltracyjne projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy pól infiltracyjnych projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie działek ewid. nr: 241/3, 40/6, 221/4, 218/9, 218/10, 218/7 obręb 0003 Dołżyca, gmina Cisną, powiat leski, województwo podkarpackie.
  2. Organem właściwym do wydania ww. pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.
  3. Dokumenty są wyłożone do wglądu w PGW WP Zarząd Zlewni w Przemyślu przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 6 w godzinach pracy od godziny 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. W terminie 14 dni strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl
  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-10-11
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-10-11 07:59