Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OGŁASZENIE O NABRZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                 Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym
    w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
 
            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 11 października 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24
 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
Wykształcenie:
 1. posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku: informatyka lub pokrewne, umożliwiające wykonywanie zadań informatyka,
Doświadczenie zawodowe:
 1. wymagany co najmniej 3 letni staż pracy, preferowany w organach jednostek samorządu terytorialnego
2. Dodatkowe wymagania:
 1.  Administrowanie serwerami opartymi na systemie LINUX i WINDOWS
 2.  Obsługa systemu grafiki komputerowej (EWMAPA), systemu ewidencji gruntów, budynków i lokali (EWOPIS), systemu ewidencji i zarządzania dokumentami w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (OŚRODEK)
 3.  Samodzielność
 4.  Sumienność i zdyscyplinowanie
 5.  Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 6.  Zdolności organizacyjne
 7.  Komunikatywność
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Zadania główne:
 1. Utrzymanie w stałej sprawności systemu informatycznego wydziału.
 2. Informatyzacja zasobu wydziału.
 3. Pełnienie funkcji administratora systemu EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z obowiązków związanych z informatyzacją zasobu.
Zadania pomocnicze:
 1. Wnioskowanie oraz opiniowanie celowości zakupu, sprzedaży, wymiany, zmiany miejsca użytkowania, likwidacji sprzętu informatycznego w wydziale.
Zadania okresowe:
 1. Szkolenie pracowników w zakresie właściwego użytkowania sprzętu komputerowego.
 
 1. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
  1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań Wydziału Geodezji i Kartografii.
  2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.
 
 1. Warunki zatrudnienia pracownika:
  1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1 (budynek nie posiada windy).
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
  3. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo), jednozmianowa od godz. 7.00 do godz. 15.00.
  4. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.
  5. Psychofizyczne warunki pracy:
 1. praca administracyjno-biurowa, koncepcyjna, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej),
 2. obsługa urządzeń biurowych,
 3. praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, ale również współdziałania w zespole,
 4. praca pod presją czasu.
 1. Na stanowisku występują obciążenia:
 1. narządu wzroku – praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 2. układu mięśniowo-szkieletowego – praca siedząca.
 
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. podpisany życiorys zawodowy (CV),
 2. podpisany list motywacyjny,
 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe o kierunku: informatyka lub pokrewne, umożliwiające wykonywanie zadań informatyka,
 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagany co najmniej 3 letni staż pracy, preferowany w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
 5. podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 1. Kandydat może złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 2. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
  a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik
w Wydziale Geodezji
i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 21 października 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko. ZAŁĄCZNIKI:powrot
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-10-11
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-10-11 07:34
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2022-10-17 08:00
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 06 grudnia 2022r. 07:17:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.