XML
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod najem [NIERUCHOMOŚCI]


Lesko, dnia 1 grudnia 2022 r.
GN.II.6845.1.13.2022
 
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod najem
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz zarządzenia nr 39.2022 Starosty Leskiego z dnia 4 listopada 2022 r.
podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma najmu: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00040729/5
Nr działki 1391/47
Opis nieruchomości Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 41,55 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 4,97 m2 oraz z przysługującym mu udziałem w wysokości 4652/35398 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku oraz gruncie stanowiącym działkę nr 1391/47 o pow. 0,1799 ha.
Powierzchnia lokalu (m2) 41,55 m2
Wysokość opłaty 4,50 zł za m2
Termin wnoszenia opłat Czynsz najmu płaty jest miesięcznie z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej. Umowę najmu zawiera się na czas nieoznaczony.
Zasady aktualizacji opłat Ustalona stawka czynszu najmu może podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 05.12.2022 r. do dnia 26.12.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-12-01
Publikujący Admin - Admin 2022-12-01 10:05