XML
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży


GN.II.6840.1.8.2022                                                                                                           Lesko, dnia 7 marca 2023 r.
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art.13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie nr 39/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 lutego 2023 r. Starosta Leski działający imieniem Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
LP Nr KW Nr działki Powierzchnia [ha] Cena [zł] Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
 Forma sprzedaży: darowizna
1.


2.
KS1E/00040459/1


KS1E/00010049/5
65/1
65/4

190/2

0,1084
1,3334


0,1478
293 178,00 złł
Przedmiotem darowizny na rzecz Gminy Cisna jest prawo własności dwóch nieruchomości, w skład których wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 65/1; 65/4 i 190/2 o łącznej powierzchni 1,5896 ha, położone w jednostce ewidencyjnej Cisna obręb Smerek. 
Nieruchomość składająca się z działki nr 65/1 i 65/4 stanowi teren płaski częściowo porośnięty trawami i samosiewami drzew i krzewów. Od strony wschodniej działki przylegają do rzeki Solinki, a ich bliskie sąsiedztwo stanowi nieruchomość zabudowana obiektami oczyszczalni ścieków.
Natomiast nieruchomość składająca się z działki nr 190/2 stanowi teren zadrzewiony i zakrzewiony. Zachodnią granicę działki wyznacza linia brzegowa potoku, a od strony południowo-wschodniej droga gruntowa. Zachodnia część działki częściowo ogrodzona ze względu na ustanowioną tam strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody. Darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cisna dokonuje się z przeznaczeniem na realizację celu publicznego związanego z gromadzeniem, przesyłaniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków oraz zaopatrzeniem ludności w wodę. 
 
Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna:
- działka nr 65/1 częściowo leży na terenie oznaczonym symbolem IIb – „potencjalne tereny usług”, a częściowo w terenie „korytarza ekologicznego”,
- działka nr 65/4 leży częściowo w terenie oznaczonym symbolem IIb – „potencjalne tereny usług turystycznych”, a częściowo w terenie korytarza ekologicznego.
- działka 190/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem IIa – „potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo – usługowego o niskiej intensywności zabudowy niskiej intensywności”.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 18 kwietnia 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 7 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-03-07
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-03-07 07:38
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2023-03-08 07:43