XML
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+502-13+714 w miejscowości Wołkowyja”.
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
IWYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ.
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
CE MASTER Ewelina Czemerys, 38-604 Hoczew, Hoczew nr 117.
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 370 000,00 zł brutto.
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60%, kryterium jakościowe – okres gwarancji – 40%), oraz łączną punktację:
 
Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
[zł brutto]
Liczba punktów w kryterium Cena Kryterium kosztu - okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium kosztu Łączna punktacja
1. CE MASTER Ewelina Czemerys, 38-604 Hoczew, Hoczew nr 117. 370 000,00 60 5 lat 40 100
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-06-21
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-06-21 14:37