XML
Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1

Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1
Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 - 5+878.00


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00135159/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Platforma postępowania - miniPortal

Załączniki
Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ.pdf 
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.docx 
zał. nr 2 do SWZ - Projekt wykonawczy.zip 
zał. nr 3 do SWZ - STWiORB.pdf 
zał. nr 4 do SWZ - Przedmiar robót - kosztorys ofertowy.pdf 
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.docx 
zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx 
zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy dot wykluczenia.docx 
zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy o spelnieniu warunków przez wykonawce.docx 
zał. nr 9 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx 
zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 dla podmiotu udostępniającego zasoby dot. wykluczenia.docx 
zał. nr 11 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 - dotyczące spełnienia warunków udziału.docx 
zał. nr 12 do SWZ - Projekt Umowy.pdf 
zał. nr 13 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum.docx 
zał. nr 14 do SWZ - Oświadczenie Grupa kapitałowa.docx 
Termin składania ofert
18.08.2021 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert
18.08.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-03
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-03 13:22