XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – wariant bez negocjacji (art. 275 ust.1 Pzp) na zadnie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 – 5+878.00”.
 
Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.: zwanej dalej Pzp), Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Uzasadnienie prawne:
Na postawie Art. 255 ust. 3 Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, oferty z najniższą cena przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 18 sierpnia 2021 r. roku o godz. 11:23 przed otwarciem ofert poinformował Wykonawców, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia posiada środki w wysokości brutto 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych brutto).
Zamawiający nie może zwiększyć tą kwotę środków do ceny najkorzystniejszej oferty w związku z powyższym unieważnia prowadzone postępowanie.
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-23
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-23 10:09