XML
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp)
 
dla zadania pn.:
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka”. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
 
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 20 SWZ.
Wybrana została oferta nr 4 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok.
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 542 257,80 zł brutto.
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-29
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-29 16:08