Menu Podmiotowe menu ikonka

INFORMACJA DLA PRZEWOŹNIKÓW

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULACJACH PRAWNYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW OSÓB I RZECZY

DLA POSIADACZY LICENCJI I ZEZWOLEŃ WYDANYCH W WYDZIALE KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W LESKU

    Starosta Leski na podstawie danych przekazanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego przedstawia najważniejsze informacje dla posiadaczy licencji oraz zezwoleń dla przewoźników z terenu Powiatu Leskiego. Jednocześnie przypominamy o obowiązkach wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180, z późn. zm.)

1. W przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, liczonym od dnia 1 marca 2022 r. (na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209))

2. W przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia wydane przez Starostę, 3 miesiące po wejściu w życie ustawy zmieniającej tj. 1 czerwca 2022 r. rekordy w bazie danych KREPTD związane z przypisaniem pojazdów do licencji zostaną usunięte. Dane takie muszę więc zostać wprowadzone przed terminem do KREPTD jako zgłoszone do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Informację o takich przypadkach należy przekazać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lesku.

3. Do 31 marca 2023 r. należy przekazać następujące dane za 2022 r. do Starosty Leskiego:
- liczba osób zatrudnionych u przewoźnika bez względu na formę zatrudnienia na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
- średnia arytmetyczna kierowców spośród osób zatrudnionych u przewoźnika bez względu na formę zatrudnienia – obowiązek dot. tylko takich kierowców, którzy wykonywali operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Obowiązek złożenia oświadczeń z powyższymi danymi za rok 2022 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.) do dnia 31 marca 2022 r. Najwcześniejszą datą od kiedy można składać takie oświadczenia jest 1 stycznia 2023 r.

W załączeniu udostępnione przez GITD najczęściej zadawane pytania związane z ostatnimi zmianami prawa.
1. Przedsiębiorca chce się ubiegać o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję wspólnotową i chce zgłosić zarówno pojazdy powyżej 2,5 do 3,5 t jak i pojazdy powyżej 3,5 t.

a) czy dopiero od 21 lutego może składać wniosek o wydanie zezwolenia na wyk. zaw. przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej - zarówno na pojazdy powyżej 2,5 do 3.5 t jak i pojazdy powyżej 3,5 t?

- Wnioski można składać od 05.02.2022 r.

b) czy w takiej sytuacji wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może złożyć tylko do GITD, czy może najpierw wnioskować do Starosty o wydanie zezwolenia na wyk. zawodu przewoźnika drogowego (zarówno na pojazdy powyżej 2,5 do 3,5 t oraz powyżej 3,5t), a potem wnioskować do GITD tylko o licencję wspólnotową?

- Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w drodze decyzji administracyjnej wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CE1DG), lub Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Licencje wspólnotowe w drodze decyzji administracyjnej wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego.

W Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego można złożyć równocześnie wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej.

2. W sytuacji gdy przedsiębiorca posiada już zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez starostę na pojazdy powyżej 3,5 t i ma już wydaną licencję wspólnotową i chce do licencji wspólnotowej zgłosić pojazdy powyżej 2,5 t do 3,5 t - to musi te pojazdy najpierw zgłosić do starosty i starosta ma wydać zaświadczenie o zdolności finansowej?

- Wszystkie pojazdy powinny być zgłoszone do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku zgłoszenia pojazdu powyżej 2.5 t do 3,5 t nie dodaje się jednak wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organ jedynie przyjmuje zgłoszenie i ustala właściwą zdolność finansową dla pojazdu. Warunek dysponowania odpowiednią zdolnością finansową jest jednym z warunków uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jeżeli przewoźnik tych warunków nie spełnia to obowiązkiem organu jest wyznaczenie przewoźnikowi terminu do uregulowanie tych kwestii. Jeżeli przewoźnik nie wykona zaleceń organu, to obowiązkiem organu będzie cofnięcie takiego zezwolenia.

3. W sytuacji gdy przedsiębiorca posiada już zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez starostę na pojazdy powyżej 3,5 t ale nie ma jeszcze licencji wspólnotowej i chce licencję wspólnotową uzyskać zarówno na pojazdy powyżej 2.5 t do 3,5 t jak i na pojazdy powyżej 3,5 t to musi najpierw zgłosić staroście do zezwolenia wszystkie te pojazdy czyli zarówno pojazdy powyżej 2,5 t do 3,5 t jak i pojazdy powyżej 3,5 t?

- Tak. Do zezwolenia muszą być zgłoszone wszystkie pojazdy powyżej 2,5 t. do 3,5 t.
Każdy pojazd musi być zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przy zgłoszeniu pojazdu do licencji będzie badane czy jest on także zgłoszony do zezwolenia.

Pojazdy mogą być zgłoszone do obu uprawnień, ale ocena zdolności finansowej odnosi się do pojazdów zgłoszonych do zezwolenia.
Starosta wydaje zaświadczenie na pojazdy zgłoszone do zezwolenia, nie jest przedmiotem jego działania fakt, jakie pojazdy przedsiębiorca zgłasza do licencji (niemniej muszą być one uprzednio zgłoszone dla zezwolenia).

4. Ustawa o transporcie drogowym nie dotyczy pojazdów powyżej 2,5 t do 3,5 t w krajowych przewozach rzeczy, więc skoro przedsiębiorca nie ma jeszcze licencji wspólnotowej to jak i czy może zgłosić do starosty pojazdy powyżej 2,5 t do 3,5 t żeby uzyskać na nie licencję wspólnotową.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, nie zależnie do kogo się z tym zwróci. Do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgłaszane są wszystkie pojazdy, bez względu na to czy będzie nimi wykonywany krajowy czy międzynarodowy transport drogowy. To bowiem organ wydający zezwolenie; na wykonywane zawodu przewoźnika drogowego ocenia jeden z podstawowych warunków udzielenia zezwolenia, tj. odpowiednią sytuację finansową. Ta sytuacja niczym nie różni się od dotychczasowej, tj. dotyczącej pojazdów powyżej 3,5 t. Fakt zgłoszenia pojazdu do 3,5 t wskazuje jedynie, że takim pojazdem będzie wykonywany międzynarodowy transport drogowy. Jednakże to już wyłącznie w gestii przewoźnika jest podjęcie dalszych czynności zmierzających do wydania licencji wspólnotowej. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w drodze decyzji administracyjnej wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi — adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), lub Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Każdy pojazd musi być zgłoszony do wydanego uprzednio zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przy zgłoszeniu pojazdu do licencji będzie badane czy jest on także zgłoszony do zezwolenia.

Pojazdy mogą być zgłoszone do obu uprawnień, ale ocena zdolności finansowej odnosi się do pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Także pozostałe warunki związane z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego są nierozerwalnie związane jedynie z zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (m.in. wymogi w zakresie stałej i rzeczywistej siedziby, bazy eksploatacyjnej, kompetencji zawodowych czy dobrej reputacji). W tym zakresie nie ma żadnego znaczenia trasa na jakiej wykonywane są przewozy drogowe.

Starosta wydaje zaświadczenie na pojazdy zgłoszone do zezwolenia, nie jest przedmiotem jego działania fakt, jakie pojazdy przedsiębiorca zgłasza do licencji (niemniej muszą być one uprzednio zgłoszone dla zezwolenia)

5. Czy w sytuacji, w której przedsiębiorca chce wnioskować o wydanie zezwolenia na przewoźnika drogowego i o wydanie licencji wspólnotowej ale tylko na pojazdy powyżej 2,5 do 3,5 t - to takie zezwolenie na przewoźnika drogowego może wydać tylko GITD czy starosta również?

- Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w drodze decyzji administracyjnej wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), lub Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Ta sytuacja niczym nie różni się od dotychczasowej, tj. dotyczącej pojazdów' powyżej 3.5 t, gdy przewoźnik wszystkie pojazdy zgłoszone do zezwolenia miał także zgłoszone do licencji wspólnotowej. Fakt zgłoszenia pojazdu do 3,5 t wskazuje jedynie, że takim pojazdem będzie wykonywany międzynarodowy transport drogowy na który wymagane jest dodatkowe uprawnienie, tj. licencja wspólnotowa. To już wyłącznie w gestii przewoźnika jest podjęcie dalszych czynności zmierzających do wydania licencji wspólnotowej. Wszystkie warunki związane z wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego są nierozerwalnie związane jedynie z zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, tj. badanie sytuacji finansowej, wymogi w zakresie stałej i rzeczywistej siedziby, bazy eksploatacyjnej, kompetencji zawodowych czy dobrej reputacji. W tym zakresie nie ma żadnego znaczenia trasa na jakiej wykonywane są przewozy drogowe.

6. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed 1 marca 2022 r., a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Termin ten liczony jest od 1 marca 2022 r.

- co w sytuacji jeżeli nie dokona tego zgłoszenia, jakie to rodzi konsekwencje?
Niezgłoszenie będzie skutkować koniecznością weryfikacji warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Od liczby zgłoszonych pojazdów do zezwolenia zależy bowiem ustalenie właściwej sytuacji finansowej przewoźnika zgodnie z art. 7 rozporządzenia 1071/2009. Od tej liczby zależeć także będzie ustalenie właściwych wymagań dla stałej i rzeczywistej siedziby przewoźnika w kontekście wymogów co do bazy eksploatacyjnej.

7. Nowe przepisy mówią, że za "jakiś czas" do KREPTD trzeba będzie wprowadzać informacje o ocenie ryzyka przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 9 ust 1 dyrektywy 2006/22 - czy w sytuacji gdy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydal starosta, to starosta będzie dokonywał takiej oceny ryzyka?
Starosta, którzy wydal zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie będzie wprowadzać informacji o ocenie ryzyka przedsiębiorstwa do systemu KREPTD. Ocena ryzyka przedsiębiorcy będzie wyliczana na podstawie zdefiniowanego wzoru w oparciu o informacje zgromadzone w zakresie stwierdzonych naruszeń i przeprowadzonych kontroli przez uprawnione do tego służby w Polsce oraz zagranicą.

Planowanym jest, że informacje te będą przekazywane do systemu KREPTD, który będzie wyliczać i umieszczać wskaźnik ryzyka danego przedsiębiorstwa.

8. Zgodnie z nowymi przepisami, do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy dołączyć oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport (wtedy nie wydaje się wypisu na taki pojazd).

Co w sytuacji jeżeli przedsiębiorca ma pojazd powyżej 2,5 t do 3,5 t ale z przyczepą przekracza 3,5 t i twierdzi, że chce zarówno samym pojazdem  wykonywać przewozy (czyli pojazdem do 3,5 t) jak i zespołem składającym się z takiego pojazdu (zespół przekroczy 3,5 t). Jakie oświadczenie ma wtedy złożyć, czy wtedy mam wydać wypis na taki pojazd. Jak liczyć zabezpieczenie finansowe - czy podwójnie? Zarówno na pojazd do 3,5 t jak i powyżej 3,5 t?

- Ten sam pojazd może być wykorzystywany w następujący sposób:
- wyłącznie jako pojazd w przedziale powyżej 2,5 tony do 3,5 tony i wówczas wymagane jest oświadczenie zgodnie z art.. 7 ust. 7 pkt 7 ustawy o transporcie drogowym w nowym brzmieniu,
albo
- powyżej 2,5 t do 3,5 t jak i zarazem powyżej 3,5 t – wówczas nie składa się wyżej wymaganego oświadczenia, a sytuacja finansowa jest badana na dotychczasowych zasadach tj. 9000 euro albo 5000 euro.

W przypadku docelowego zgłoszenia pojazdu do licencji nie ma konieczności wydawania wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Każda zmiana z przedziału powyżej 2,5 t do 3,5 t na powyżej 3,5 t wymaga zgłoszenia do organu, przeliczenia zdolności finansowej (niższe parametry tylko dla wykonujących transport wyłącznie pojazdami do 3,5 t dmc oraz tylko takich pojazdów) i wydania innej treści wypisu.Podmiot publikujący: SP
Wytworzył: Wydział IT 2022-06-10
Opublikował w BIP: Admin 2022-06-10 09:57:00
Modyfikował: Admin 2022-06-10 09:57:56
Liczba wyświetleń: 925
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-10 09:57:56 Utworzono treść Admin Szukaj
        Porównaj