Menu Podmiotowe menu ikonka

Procedura rejestracji sprzętu pływającego


REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
O DŁUGOŚCI DO 24m

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2020 roku weszły w życie przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m przy użyciu elektronicznego ogólnokrajowego rejestru pod nazwą REJA24.

Rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m prowadzi starosta i właściwy polski związek sportowy (w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - Dz. U. z 2020, poz. 1133) w oparciu o art. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137, z 2019 r. poz. 1716).

Wniosek można złożyć w tradycyjnej, papierowej formie lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podpisu zaufanego lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:
1. Jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
2. Jednostki pływające używane do połowów rybackich;
3. Jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile posiadają polską przynależność.

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 lipca 2020 r. nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli spełnia powyższe warunki.

Właściciele, którzy posiadają zarejestrowane ww. jednostki, będą musieli dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:
1.Jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe;
2. Jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3. Deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.
Ponadto jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela.

Ważność dotychczasowych rejestrów
Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 lipca 2020 r. zachowują swoją ważność, w zależności od terminu dokonania rejestracji:
•    wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.08.2021 r.
•    wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2022 r.
•    wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2023 r.

Przed upływem wyżej wymienionych terminów właściciel każdej jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, ma obowiązek zarejestrować ją ponownie według nowych zasad.

Jednostki pływające znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez starostę
do dnia 31 lipca 2020 r.


Jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, które dotychczas były zarejestrowane w prowadzonym przez starostę rejestrze, muszą zostać ponownie zarejestrowane w przypadku, gdy ich długość jest większa niż 7,5 m lub, gdy posiadają napęd mechaniczny o mocy większej niż 15 kW.

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i jest rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.

Miejsce złożenia dokumentów w wersji papierowej/załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
ul. Rynek 1 III piętro, pok. 305, 304
wzory formularzy są dostępne na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie

WAŻNE:
Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można również złożyć w wersji elektronicznej za pomocą dedykowanej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej pod adresem https://interesant.reja24.gov.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

•    Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący, wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanego dalej "rejestrem", oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny.
•    W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację
i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego.
•    Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wnioski, o których mowa w ust. 2, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

•    Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.
•    Z chwilą zarejestrowania jednostka pływająca uzyskuje polską przynależność. Dokument rejestracyjny jest dowodem polskiej przynależności jednostki pływającej.
•    Właściciel jednostki pływającej otrzymuje wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzenie do rejestru informacji.
•    W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego wtórnik tego dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego. Ww. oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłata:
•    za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
•    za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
•    za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
•    za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m - 15 zł
•    rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność - 60zł,

Opłata należy uiścić:
•    bezgotówkowo na rachunek bankowy:
Starostwo Powiatowe w Lesku
( z odpowiednim dopiskiem np.: za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego łodzi ).
•    w Punktach Obsługi Bankowej

Termin i sposób załatwienia sprawy: 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:
- ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
- ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.


Podstawa prawna:
•    Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1137 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
z dnia 17 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 763 ze zm.)
•    Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów
i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020r. poz. 248 ze zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:
formularze wraz z dokumentami
• dowód własności jednostki pływającej
• potwierdzenie wniesienia opłatyPodmiot publikujący: SP
Wytworzył: Wydział IT 2018-08-30
Opublikował w BIP: Admin 2020-02-13 13:55:00
Modyfikował: Admin 2021-08-03 08:56:14
Liczba wyświetleń: 5305
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-08-03 08:56:14
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-09-10 12:58:17
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-09-02 14:45:06
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-09-02 14:43:46
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-09-02 14:42:36
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-09-02 14:40:54
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-06-29 09:28:10
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
        Porównaj