Menu Podmiotowe menu ikonka

Procedura wydawania kart łowiectwa podwodnego

Procedura wydawania kart łowiectwa podwodnego

Pobierz: Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego
Wykaz komisji egzaminacyjnychI.    MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

III piętro, pok. 306,307, tel. 0-13 469 71 24, wew. 322

II.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lesku
parter, pok. 8, tel. 0-13 469 71 24
lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1; 38 – 600 Lesko

III.    SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wystawienie dokumentu – karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb kuszą.

IV.    PODSTAWA PRAWNA:
Załatwianie i przyjmowanie wniosków w tym zakresie odbywa się na zasadach proceduralnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), a ponadto na zasadach wynikających z przepisów:
•  ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. - Dz. U. z
2015 r. poz. 652, ze zm.),
•  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1559  z późn. zm.),

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:
•    wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego,
•    zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony
i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną,
•    aktualna fotografia (format jak do dowodu osobistego lub legitymacji) – 1 szt.,
•    dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia). W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) - do wglądu kserokopia jednego spośród ww. dokumentów wnioskodawcy oraz dokument tożsamości pełnomocnika.
Pozostałe załączniki:
•    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
•    dowód wniesienia opłaty w wysokości określonej poniżej.

VI.    OPŁATY:
•    opłata za wydanie karty łowiectwa podwodnego - 10 zł (nie jest to opłata skarbowa),
•    opłatę powyższą można uiścić przelewem na konto: Starostwa Powiatowego w Lesku z dopiskiem (opłata  za wydanie karty łowiectwa podwodnego oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej); lub w placówce
•    opłata skarbowa w wysokości 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa,
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy/wypisy udzielone:
- małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- wystawione przez jednostki budżetowe lub samorządowe,
- poświadczone notarialnie,
•    opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Lesko z dopiskiem (opłata skarbowa z tytułu…….) lub w placówce – bez prowizji;
•    składający wniosek zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty za wydanie karty lub opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.  
 Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji   bankowej.

VII.    TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie karty łowiectwa podwodnego /duplikatu  następuje bez zbędnej zwłoki, lub nie później niż w terminie 7 dni, od daty dostarczenia kompletnego wniosku.

VIII.    TRYB ODWOŁAWCZY:
Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.).
   
IX.    INFORMACJE  DODATKOWE:
•    karta łowiectwa podwodnego jest urzędowym dokumentem potwierdzającym, że jej posiadacz spełnił ustawowe wymogi stawiane osobom uprawnionym do amatorskiego połowu ryb kuszą oraz pozytywnie przeszedł egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa;
•    karty łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby;
•    organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę łowiectwa podwodnego dla osób ubiegających się o jej wydanie przez Starostę Leskiego jest Polski Związek Wędkarski  w Warszawie, którego Okręg Krośnieński wyznaczył 6 komisji egzaminacyjnych działających na terenie powiatu leskiego, przy kołach wędkarskich. Adresy komisji egzaminacyjnych oraz terminy egzaminów  znajdują się w  części "Załączniki do pobrania" - Wykaz komisji egzaminacyjnych.
•    kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat;
•    z obowiązku posiadania karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni:
- cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
   posiadający zezwolenie od uprawnionego do rybactwa na połów ryb;
- osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.Podmiot publikujący: SP
Wytworzył: Wydział IT 2018-08-30
Opublikował w BIP: Admin 2020-02-13 13:56:00
Modyfikował: Admin 2021-08-03 08:55:30
Liczba wyświetleń: 3625
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-08-03 08:55:30
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
        Porównaj