Menu Podmiotowe menu ikonka

Procedura wydawania kart wędkarskich Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej - duplikat

 

Wykaz komisji egzaminacyjnych


I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
III piętro, pok. 304, tel. 0-13 469 71 24, wew. 322

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lesku
parter, pok. 8, tel. 0-13 469 71 24
lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1; 38 – 600 Lesko

III. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wystawienie dokumentu – karty wędkarskiej uprawniającej do amatorskiego połowu ryb wędką.

IV. PODSTAWA PRAWNA:
Załatwianie i przyjmowanie wniosków w tym zakresie odbywa się na zasadach proceduralnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), a ponadto na zasadach wynikających z przepisów:
•  ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2168),
•  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2003),

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
•  wniosek o wydanie karty wędkarskiej,
•  zaświadczenie (protokół) o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony
i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną,
•  aktualna fotografia (format jak do dowodu osobistego lub legitymacji) – 1 szt.,
•  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
•  dowód wniesienia opłaty w wysokości określonej poniżej.

VI. OPŁATY:
• opłata za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł (nie jest to opłata skarbowa)
• opłatę powyższą można uiścić przelewem na konto: Starostwa Powiatowego w Lesku z dopiskiem (opłata za wydanie karty wędkarskiej oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej);
• opłata skarbowa w wysokości 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa, Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy/wypisy udzielone:
- małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- wystawione przez jednostki budżetowe lub samorządowe,
• opłatę skarbową za pełnomocnictwo można uiścić: przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Lesko,   z dopiskiem (opłata skarbowa z tytułu…….)
• składający wniosek zobowiązany jest dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”. Dowód zapłaty może mieć również formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.


VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie karty wędkarskiej /duplikatu  następuje bez zbędnej zwłoki, lub nie później niż w terminie 7 dni, od daty dostarczenia kompletnego wniosku.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
   
IX. INFORMACJE  DODATKOWE:

• karta wędkarska jest urzędowym dokumentem potwierdzającym, że jej posiadacz spełnił ustawowe wymogi stawiane osobom uprawnionym do amatorskiego połowu ryb oraz pozytywnie przeszedł egzamin ze znajomości zasad ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa;
• karty wędkarskie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby;
• kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat;
• z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione:
- osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie
   pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę;
- cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
   posiadający zezwolenie od uprawnionego do rybactwa na połów ryb;
- osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.Podmiot publikujący: SP
Wytworzył: Wydział IT 2018-08-30
Opublikował w BIP: Admin 2020-02-13 13:55:00
Modyfikował: Admin 2022-01-27 08:32:14
Liczba wyświetleń: 4300
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-01-27 08:32:14
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2021-08-03 08:54:21
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-06-29 09:20:38
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-06-29 08:21:02
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-06-29 08:20:44
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2020-06-29 08:08:48
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
        Porównaj