Menu Podmiotowe menu ikonka

STOPNIE ALARMOWE I STOPNIE CRP

STOPNIE ALARMOWE I STOPNIE ALARMOWE CRP

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP może zostać wprowadzony:

 • na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju;
 • na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju;
 • dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej;
 • w przypadku, gdy skutki zdarzenia o charakterze terrorystycznym mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.

Ponadto dla określonych placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub w odniesieniu do systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw zagranicznych, stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych i Szefa Agencji Wywiadu, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Wywiadu, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

 

STOPNIE ALARMOWANIA

 • PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ ALFA (ALFA–CRP)
  • Pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
 • DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ BRAVO (BRAVO–CRP)
  • Drugi stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
 • TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ CHARLIE (CHARLIE–CRP)
  • Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:
   • wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

    - bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
    - bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
    - bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
     
   • uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
   • uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ DELTA (DELTA–CRP)
  • Czwarty stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:
   • wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:

    - bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
    - bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo
    - bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub
     
   • gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
   • gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONYWANE W STOPNIACH ALARMOWYCH:

 • pierwszy stopień alarmowy – stopień ALFA (ALFA–CRP)
  • wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
  • dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów
  • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
  • sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu
  • akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania
 • drugi stopień alarmowy – stopień BRAVO (BRAVO–CRP)
  • dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
  • kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji
  • przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystyczny
 • trzeci stopień alarmowy – stopień CHARLIE (CHARLIE–CRP)
  • minister właściwy do spraw wewnętrznych poleca wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji
  • ścisła kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów
  • ochrona środków transportu służbowego poza terenem obiektu, kontrola pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem
  • ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych
 • czwarty stopień alarmowy – stopień DELTA (DELTA–CRP)
  • identyfikacja wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokacja poza obszar obiektu
  • częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach
  • ograniczenie liczby podroży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób niezatrudnionych w instytucji
  • przygotowanie do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego powinni m. in:
• monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
• sprawdzać dostępność usług elektronicznych;
• dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;
• poinformować pracowników instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności dotyczy to pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów;
• sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
Podmiot publikujący: SP
Wytworzył: Wydział IT 2016-12-01
Opublikował w BIP: Admin 2016-12-01 08:59:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Wydział IT 2016-12-01 08:59:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-27 10:45:28
Liczba wyświetleń: 2742
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-27 10:45:28 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-27 10:45:28 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2019-11-14 09:30:45
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2019-11-14 09:28:52
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Szukaj
2019-11-14 08:59:43 Utworzono treść Admin Szukaj
2019-11-14 08:30:45 Aktualizacja Admin Szukaj
        Porównaj