Menu Podmiotowe menu ikonka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
2) Wniosek do Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku z prośbą o przyjęcie dziecka na zajęcia WWR.

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku.

4. Tok postępowania:
1) Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
2) Dyrektorzy w/w placówek organizują na podstawie opinii poradni wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym.
3) Wszelkie sprawy techniczne dotyczące prowadzenia zajęć rodzice dziecka ustalają z Dyrektorem SOSW w Lesku.

5. Opłaty:
Brak opłat.

6. Termin załatwienia sprawy:
Dyrektor szkoły składa do Starosty Leskiego wniosek o przyznanie zajęć WWR. Wnioski rozpatrywane są do 14 dni.Podmiot publikujący: GN.II
Wytworzył: Administrator systemu 2021-04-01
Opublikował w BIP: Admin 2021-04-01 07:41:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Wydział IT 2021-04-01 07:41:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-27 10:47:14
Liczba wyświetleń: 1608
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-27 10:47:14 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-27 10:47:14 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2021-04-09 07:41:22 Utworzono treść Admin Szukaj
        Porównaj