Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Procedura zatwierdzania projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji

 

Pobierz:

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Wniosek o dokonanie zgłoszenia projektu robót geologicznych


I.    MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Gruntów Leśnych i Rolnych
III piętro, pok. 306,307, tel. 0-13 469 71 24, wew. 336, 322

II.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lesku
parter, pok. 8, tel. 0-13 469 71 24
lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1; 38 – 600 Lesko

III.    SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY:
a)    w przypadku projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji: decyzja administracyjna
b)    w przypadku projektów robót geologicznych: 1) wykonywanych wyłącznie w celu wykorzystania ciepła Ziemi, 2)     obejmujących wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności, metodą otworów wiertniczych: przyjęcie w formie zgłoszenia

Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych (przypadek: a – j.w.), jeżeli:
1)    projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;
2)    projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Organ administracji geologicznej zgłasza sprzeciw, w drodze decyzji, do przedłożonego projektu robót geologicznych (przypadek: b – j.w.), jeżeli:
1)    sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku;
2)    projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

IV.    PODSTAWA PRAWNA:
Załatwianie i przyjmowanie wniosków w tym zakresie odbywa się na zasadach proceduralnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), a ponadto na zasadach wynikających z przepisów:
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr  288, poz. 1696, z późn. zm.).

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ wniosek, o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, złożony przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu. We wniosku zamieszcza się informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane;
2/ 2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z
2011 r., Nr  288, poz. 1696 z późn. zm.).
Pozostałe załączniki:
•    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
•    dokument potwierdzający iż Wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (dotyczy spółek cywilnych),
•    dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości określonej poniżej.

VI.    OPŁATY:
•    opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót - 10 zł (część I, ust. 53, kolumna 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2015., poz.783, z późn. zm./)
•    opłata skarbowa w wysokości 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa,
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy/wypisy udzielone:
- małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- wystawione przez jednostki budżetowe lub samorządowe,
- poświadczone notarialnie,
•    opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Lesko,  z dopiskiem (opłata skarbowa z tytułu…….) lub w placówce bez prowizji;
•    składający wniosek zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.  
 Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji            bankowej;
•    zgłoszenie projektu robót geologicznych, o którym mowa w pkt. III b – nie podlega opłacie skarbowej.

VII.    TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), załatwienie sprawy wymagającej wydania decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do wyżej określonego terminu nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.).
Rozpoczęcie robót geologicznych, o którym mowa w pkt. III b, może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych, starosta, nie zgłosi do niego sprzeciwu, w drodze decyzji.

VIII.    TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, zatwierdzającej projekt robót geologicznych oraz decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszonego projektu robót, służy  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Starosty Leskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
   
IX.    INFORMACJE  DODATKOWE:
•    niniejsza procedura dotyczy zatwierdzania projektów robót geologicznych lub zmian do projektów, w zakresie:
- złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych  lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia  metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym  i bez użycia środków strzałowych, - ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby  nie przekraczają 50 m3/h,
- badań geologiczno – inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
- odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,  
- warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać  na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;   
•    zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, lub prezydenta miasta);
•    stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne;
•    projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych;
•    organ administracji geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych, niezwłocznie doręcza kopię decyzji właściwym miejscowo organom administracji geologicznej oraz nadzoru górniczego;
•    zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się przez sporządzenie dodatku, który podlega zatwierdzeniu na tych samych zasadach jak projekt robót;
•    projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, jeżeli roboty geologiczne obejmują: wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.

Przejdź do wpisu
  •  

Procedura zatwierdzania dokumentacji: geologiczno-inżynierskiej, geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej oraz innej dokumentacji geologicznej

Pobierz: Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej


 
I.    MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Gruntów Leśnych i Rolnych
III piętro, pok. 306, 307, tel. 0-13 469 71 24, wew. 336, 322

II.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lesku
parter, pok. 8, tel. 0-13 469 71 24
lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1; 38 – 600 Lesko

III.    SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:
a)    w przypadku dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej: decyzja administracja
Jeżeli dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.
b)    w przypadku innej dokumentacji geologicznej (o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze): przyjęcie w formie zgłoszenia

IV.    PODSTAWA PRAWNA:
Załatwianie i przyjmowanie wniosków w tym zakresie odbywa się na zasadach proceduralnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), a ponadto na zasadach wynikających z przepisów:
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 596),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r. poz. 987);
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych  dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 roku, nr 282, poz. 1656).

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:
a)    w przypadku zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej:
1/ wniosek o zatwierdzenie dokumentacji,
2/ 4 egz. dokumentacji w wersji papierowej (+ 4 egz. w postaci dokumentu elektronicznego), sporządzonej zgodnie z przepisami w/cyt. ustawy Prawo geologiczne i górnicze, rozporządzenia w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub rozporządzenia w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
b)    w przypadku zgłoszenia innej dokumentacji geologicznej (o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze):
1/ wniosek o przyjęcie dokumentacji,
2/ 3 egz. dokumentacji w wersji papierowej sporządzonej zgodnie z przepisami w/cyt. ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych  dokumentacji geologicznych
Pozostałe załączniki:
•    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
•    dokument potwierdzający iż Wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (dotyczy spółek cywilnych),
•    dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości określonej poniżej.

VI.    OPŁATY:
•    opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację (dotyczy: dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej) - 10 zł (część I, ust. 53, kolumna 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2015., poz.783, z późn. zm./);
•    przyjęcie innej dokumentacji geologicznej /w formie zgłoszenia/ - nie podlega opłacie skarbowej;
•    opłata skarbowa w wysokości 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa,
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy/wypisy udzielone:
- małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- wystawione przez jednostki budżetowe lub samorządowe,
- poświadczone notarialnie,
•    opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Lesko, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w  Sanoku Oddział w Lesku, nr konta:
36 86 4210 122003 1205 7175 0001 z dopiskiem (opłata skarbowa z tytułu…….) lub w placówce Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w  Sanoku Oddział w Lesku (w budynku Starostwa) – bez prowizji;
•    składający wniosek zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.   Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji            bankowej.

VII.    TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), załatwienie sprawy wymagającej wydania decyzji, powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do wyżej określonego terminu nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.).

VIII.    TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Starosty Leskiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
   
IX.    INFORMACJE  DODATKOWE:
•    niniejsza procedura dotyczy dokumentacji geologicznej lub jej zmian, w zakresie:
- złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych  lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia  metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym  i bez użycia środków strzałowych, - ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby  nie przekraczają 50 m3/h,
- badań geologiczno – inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
- odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,  
- warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać  na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;   
•    dokumentację przedkłada do zatwierdzenia podmiot, który sfinansował wykonanie opracowania;
•    dokumentację geologiczną złoża kopaliny, hydrogeologiczną lub geologiczno-inżynierską zatwierdza w drodze decyzji właściwy organ administracji geologicznej (starosta);
•    zatwierdzone opracowanie wraz z decyzją zostaje przekazane do:
– wnioskodawcy – 1 egzemplarz,
– właściwego organu administracji geologicznej (starosta) – 1 egzemplarz,
– Centralnego Archiwum Geologicznego w Warszawie – 1 egzemplarz,
– Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego w Rzeszowie – 1 egzemplarz,
•    kopia decyzji zatwierdzającej opracowanie zostaje przekazana do:
– właściwej gminy,
– ministra środowiska,
– właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej
   (w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej)
•    tzw. inna dokumentacja geologiczna (o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji;
•    zmiany dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej, dokonuje się przez sporządzenie dodatku, który również podlega procedurze zatwierdzenia w formie decyzji.

Przejdź do wpisu
Powrót