Menu Podmiotowe menu ikonka

Wniosek o ocechowanie drewna

  •  Wniosek o ocechowanie drewna  i wystawienie dokumentu zaświadczającego
o legalność jego pozyskania:


  Przejdź do wpisu
  •  


Procedura wydawania zaświadczeń
 

Wniosek o braku wpisu lub wpisie w uproszczonym planie urządzenia lasu

 I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
STANOWISKO PRACY DS. LEŚNICTWA

III piętro, pok. 305, tel. 0-13 469 71 24, wew. 311, e-mail:lesnik@powiat-leski.pl

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lesku
parter, pok. 8, tel. 0-13 469 71 24
lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1; 38 – 600 Lesko

III. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:
Wydanie dokumentu – w formie zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia – w drodze postanowienia, na które służy zażalenie

IV. PODSTAWA PRAWNA:
•    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
•    przepisy odrębne /jeżeli mają zastosowanie/ w zależności od charakteru sprawy

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
•  Wniosek o wydanie zaświadczenia,
•  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
•  dokument potwierdzający iż Wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (dotyczy spółek cywilnych),
•  dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości określonej poniżej.

VI. OPŁATY:
•  opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł (część I, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015., poz.783, z późn. zm.);

•  opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika - 17 zł (wymóg prawny j.w.)
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy/wypisy udzielone:
- małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- wystawione przez jednostki budżetowe lub samorządowe,
- poświadczone notarialnie,

•  opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto nr wskazany we wniosku z dopiskiem: opłata skarbowa z tytułu…….

•  składający wniosek zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.   Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
   
IX. INFORMACJE  DODATKOWE:
•  zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
- urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
- osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

•  zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby mającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów;

•  o wydanie zaświadczenia może ubiegać się każdy podmiot, któremu przysługuje prawo do występowania w charakterze strony postępowania administracyjnego,

•  odmowa wydania zaświadczenia następuje w przypadku, gdy:
- organ nie jest właściwy w sprawie,
- osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia nie wykazała interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu faktów stanu prawnego,
- organ nie dysponuje danymi umożliwiającymi wydanie zaświadczenia,
- organ nie może wydać zaświadczenia o treści wskazanej we wniosku (np. ze względu na zakres posiadanych danych lub na zakaz wynikający z przepisów prawa)

Przejdź do wpisu
Powrót