Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania pn.: Ubezpieczenie Powiatu Leskiego (nr ogłoszenia 2022/BZP 00475287/01) prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania pn. Ubezpieczenie Powiatu Leskiego (nr ogłoszenia 2022/BZP 00475287/01) prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

Przejdź do wpisu
 •  

Postępowanie: 2022/BZP 00475287/01 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE POWIATU LESKIEGO

 

 Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.

 

2022/BZP 00475287

 

 

Rodzaj zamówienia: Usługi-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 

 1. Termin składania ofert
  13.12.2022 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  13.12.2022 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.12.2022

Etap składania ofert

 

 1. Termin składania ofert
  15.12.2022 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  15.12.2022 12:00

Przejdź do wpisu
 •  

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1, oraz unieważnieniu postępowania dla zadania nr  2
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) dla zadania pn.: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2022/2023 – część 2".

Przejdź do wpisu

informacja z otwarcia ofert

 •  

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
 
PZD.26.2.2022                                                                                                                Lesko dn. 07.11.2022 r.
Numer referencyjny
 
 
 
INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT
 
 
Szanowni Państwo
 
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje informację dotyczącą otwarcia ofert na zadanie pn. :
 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2022/2023 – część 2".
 
Zadanie nr 1
Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM  z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. (Nr dróg;: 2270R, 2258R, 2271R, 2279R, 2278R, 2280R).

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki zamówienia Cena jednostkowa 1 km Termin płatności rachunków/faktur Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN) Brutto (PLN)
1 MED-LUX Marek Wojtanowski
ul. Podgórska 4, 38-600 Lesko
146 943,45 zł. 178,00 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
2 MAXGREG Grzegorz Borgosz
ul. K. Wielkiego 78,
38-606 Baligród
139 512,40 zł. 169,00 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
3 FHU „WIKTORIA” Gruszka Piotr
ul. Unii Brzeskiej 56,
38-600 Lesko 
146 859,80 177,90 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
 
Zadanie nr 2
Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego  o mocy min. 200KM  z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i  piaskarką  lub ciągnika rolniczego z pługiem jednostronnym i posypywarką . (Nr dróg;: 2279, 2278R)  
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki zamówienia Cena jednostkowa 1 km Termin płatności rachunków/faktur Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN) Brutto (PLN)
1 MED-LUX Marek Wojtanowski
ul. Podgórska 4, 38-600 Lesko
18 076,50 zł. 390,00 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
 
   
                                                                                                                 

Przejdź do wpisu
 •  

POWIAT LESKI
38-600 Lesko, Rynek 1                                                                       Lesko, dnia 07.11.2022 r.
     IN.272.1.6.2022
(nr ref. postępowania)
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
                                                          
                 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.:
„Album prezentujący walory krajoznawcze i przyrodnicze wybranych lokalizacji pogranicza polsko-słowackiego (PL/SK) w ramach realizowanego projektu pn.: „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady„ Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020”.
 
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o
 
I. Wyborze oferty najkorzystniejszej:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
 
Firmę Djpress – Dariusz Dalaszyński
62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Śliwkowa 18
 
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości  78 750,00 zł brutto.
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60%, kryterium jakościowe – termin realizacji – 40%), oraz łączną punktację:

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
[zł brutto]
Liczba punktów w kryterium Cena Kryterium jakościowe  termin realizacji Liczba punktów w kryterium kosztu Łączna punktacja
1. Djpress – Dariusz Dalaszyński
62-065 Grodzisk Wlkp.,
ul. Śliwkowa 18
78 750,00 60,00 25 dni 20 80,00
 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
 
Oferta Wykonawcy Firma Djpress – Dariusz Dalaszyński 62-065 Grodzisk Wlkp.,
ul. Śliwkowa 18 
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone
w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 20 SWZ.
Szczegółowe uzasadnienie:
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca w złożonej ofercie wykazał, że spełnia warunki udziału                                        w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 Pzp w związku z pkt 20 SWZ dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy Pzp.
 
II. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone;
W niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi
w Dziale IX Pzp.
 
                                                                                            INFORMACJA

Przejdź do wpisu
 •  

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
Numer referencyjny: PZD.26.2.2022                                             Lesko, dnia 07 listopada 2022 r.
 
 
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.:
"Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2022/2023 – część 2",

 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 183 070,37 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt złotych i 37/100 zł.) z tego kwota przypadająca na poszczególne zadania wynosi:
 
zadanie nr 1;
kwota - 164 048,33 zł. (brutto)
 
zadanie nr 2;
kwota - 19 022,04 zł. (brutto)

Przejdź do wpisu
 •  

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 

Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:


Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych
administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
w sezonie 2022/2023 – część 2

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00416065

Rodzaj zamówienia: Usługi

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1.  
  Termin składania ofert
  07.11.2022 10:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  07.11.2022 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Przejdź do wpisu

informacja z otwarcia ofert

 •  

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT
 
Szanowni Państwo
 
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.) przekazuje informację dotyczącą ofert, które wpłynęły na prowadzone postępowanie pn. :
 
Album prezentujący walory krajoznawcze i przyrodnicze wybranych lokalizacji pogranicza polsko-słowackiego (PL/SK) w ramach realizowanego projektu pn.: „Porta Rusica – z Połonin                  w Bieszczady„ Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020”.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki (koszt)
zamówienia
Cena jednostki (koszt)
zamówienia
Brutto (PLN)
Termin realizacji
Brutto (PLN) Netto (PLN)
1 Djpress – Dariusz Dalaszyński
62-065 Grodzisk Wlkp.,
ul. Śliwkowa 18
78 750,00 75 000,00 25 dni
 

Przejdź do wpisu
 •  

POWIAT LESKI
38-600 Lesko, Rynek 1
Numer referencyjny: IN.272.1.6.2022                                      Lesko, dnia 25 październik  2022 r.
 
 

Zamawiający: Powiat Leski ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn. :

Album prezentujący walory krajoznawcze i przyrodnicze wybranych lokalizacji pogranicza polsko-słowackiego (PL/SK) w ramach realizowanego projektu pn.: „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady„ Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020”.
 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:  213 500,00  zł.  
(słownie: dwieście trzynaście tysięcy  pięćset złotych )

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

 •  

Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:

Album prezentujący walory krajoznawcze i przyrodnicze wybranych lokalizacji pogranicza polsko-słowackiego (PL/SK)

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00396254

Rodzaj zamówienia: Usługi

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1.  
  Termin składania ofert
  25.10.2022 10:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  25.10.2022 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Przejdź do wpisu
 •  

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie                   
                                                                            
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 i 10 oraz unieważnieniu postępowania dla zadania nr  3 i 7
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) dla zadania pn.: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2022/2023".
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
 
I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA ZADANIA NR 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 i 10:

Przejdź do wpisu

informacja z otwarcia ofert

 •  

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
 
PZD.26.1.2022                                                                                                                Lesko dn. 26.09.2022 r.
Numer referencyjny
 
 
 
INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT
 
 
Szanowni Państwo
 
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje informację dotyczącą otwarcia ofert na zadanie pn. :
 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2022/2023".
 
Zadanie nr 1
Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM  z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. (Nr dróg: 2293R, 2225R, 2226R, 2268R, 2269R)

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki zamówienia Cena jednostkowa 1 km Termin płatności rachunków/faktur Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN) Brutto (PLN)
1 Firma Usługowo – Handlowa Budowlano – Transportowa Henryk Biłas  Zawadka 50,
38-711 Ropienka
145 986,62 zł. 194,40 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
 
 
Zadanie nr  2
Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM  z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. (Nr dróg: 2272R, 271R, 2273R, 2264R)
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki zamówienia Cena jednostkowa 1 km Termin płatności rachunków/faktur Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN) Brutto (PLN)
1 FHU „WIKTORIA” Gruszka Piotr
ul. Unii Brzeskiej 56,
38-600 Lesko
147 520,16 zł. 195,00 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
 
 
 
Zadanie nr 3
Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM  z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. (Nr dróg;: 2270R, 2258R, 2271R, 2279R, 2278R, 2280R).
W prowadzonym postępowania na zadnie nr 3 nie wpłynęła żadna oferta.
 
 
Zadanie nr 4
Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM  z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. (Nr dróg;: 2227R, 2266R, 2265R, 2267R, 2256R)
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki zamówienia Cena jednostkowa 1 km Termin płatności rachunków/faktur Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN) Brutto (PLN)
1 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa  INTRA-SPRZĘT s.c.
ul. Przemysłowa 12,
38-600 Lesko
138 568,32 zł. 118,80 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
 
 
Zadanie nr 5
Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM  z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. (Nr dróg;: 2283R, 2281R, 2282R)
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki zamówienia Cena jednostkowa 1 km Termin płatności rachunków/faktur Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN) Brutto (PLN)
1 MAXGREG Grzegorz Borgosz
ul. K. Wielkiego 78,
38-606 Baligród
200 524,38 zł. 198,72 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
 
 
 
 
 
 
Zadanie nr 6
Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM  z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. (Nr dróg;: 2286R)
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki zamówienia Cena jednostkowa 1 km Termin płatności rachunków/faktur Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN) Brutto (PLN)
1 MAXGREG Grzegorz Borgosz
ul. K. Wielkiego 78,
38-606 Baligród
62 596,80 zł. 198,72 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
 
 
Zadanie nr 7
Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego  o mocy min. 200KM  z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i  piaskarką  lub ciągnika rolniczego z pługiem jednostronnym i posypywarką . (Nr dróg;: 2286R)
W prowadzonym postępowania na zadnie nr 7 nie wpłynęła żadna oferta.
 
 
Zadanie nr 8
Chodniki na terenie gminy Lesko  (ul. Stawowa, ul. Witosa) - Podstawienie 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem jednostronnym i posypywarką (Nr dróg: 2227R, 2267R)
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki zamówienia Cena jednostkowa 1 km Termin płatności rachunków/faktur Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN) Brutto (PLN)
1 Firma Handlowo-Usługowa „GRACEK” Roman Głuszko
ul. Lipińskiego 145, 38-500 Sanok
17 787,60 zł. 324,00 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
2. LED-LUX Marek Wojtanowski
ul. Podgórska 4, 38-600 Lesko
18 973,44 zł. 350,00 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
 
 
 
 
Zadanie nr 9
Chodniki na ternie gminy Solina - Podstawienie 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem jednostronnym i posypywarką. (Nr dróg 2279R, 2267R)   
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki zamówienia Cena jednostkowa 1 km Termin płatności rachunków/faktur Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN) Brutto (PLN)
1 LED-LUX Marek Wojtanowski
ul. Podgórska 4, 38-600 Lesko
17 019,72 zł. 370,00 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
 
 
Zadanie nr 10
Chodniki na terenie gminy Lesko ( m. Łukawica) - Podstawienie 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem jednostronnym i posypywarką (Nr dróg: 2227R,)
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki zamówienia Cena jednostkowa 1 km Termin płatności rachunków/faktur Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN) Brutto (PLN)
1 Firma Handlowo-Usługowa „GRACEK” Roman Głuszko
ul. Lipińskiego 145, 38-500 Sanok
10 176,84 zł. 324,00 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
2 LED-LUX Marek Wojtanowski
ul. Podgórska 4, 38-600 Lesko
13 569,12 zł. 430,00 zł. 30 dni Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
 
 
 
 DYRETOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W LESKU
 Z/S W BALIGRODZIE

INFORMACJA
 
 
                                                                                                                  

Przejdź do wpisu
 •  

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
 
Numer referencyjny: PZD.26.1.2022                                             Lesko, dnia 26 września 2022 r.
 
 
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.:
"Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2022/2023",

 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 789 781,62 zł. (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 62/100 zł.) z tego kwota przypadająca na poszczególne zadania wynosi:
 
zadanie nr 1;
kwota - 109 978,09 zł. (brutto)
 
zadanie nr 2;
kwota - 136 169,10 zł. (brutto)
 
zadanie nr 3;
kwota - 137 689,31 zł. (brutto)
 
zadanie nr 4;
kwota - 158 723,71 zł. (brutto )
 
zadanie nr 5;
kwota - 156 932,12 zł. (brutto)
 
zadanie nr 6;
kwota - 48 988,80 zł. (brutto)
 
zadanie nr 7;
kwota - 11 372,40 zł. (brutto)
 
zadanie nr 8;
kwota -  12 385,44 zł. (brutto)
 
 
zadanie nr 9;
kwota - 10 456,56 zł. (brutto)
 
zadanie nr 10;
kwota – 7 086,09 zł. (brutto)
                                                   
INFORMACJA                                                            

Przejdź do wpisu
 •  

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 

Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2022/2023"

2022/BZP 00350369

 

Rodzaj zamówienia: USŁUGI-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

<dd _ngcontent-ufv-c83="" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; margin-left: 0px; overflow-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 16px;"="">

Terminy i ustawienia postępowania

Etap składania ofert

 

 1. Termin składania ofert
  26.09.2022 10:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  26.09.2022 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na budowie chodnika”.
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o
 
I. Wyborze oferty najkorzystniejszej:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.
 
Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:
 
Firma „MAJSTER” Usługi Budowlane Bogumił Czemerys
Hoczew nr 117, 38-604 Hoczew

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT
 
Szanowni Państwo
 
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje informację dotyczącą ofert, które wpłynęły na prowadzone postępowanie pn. :
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na budowie chodnika”.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki (koszt)
zamówienia
Długość  okresu  gwarancji na  roboty budowlane oraz wbudowane materiały  Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN)
1. Firma STAR Ewa Chmura
ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno
2 552 999,00 zł. 5 lat Zgodnie z warunkami zawartymi
w SWZ tj. 380 dni od dnia podpisania umowy
2. DROGBUD GOLCOWA PRO
Sp. z o.o. Golcowa 89A,
36-231 Golcowa
2 340 402,55 zł. 5 lat Zgodnie z warunkami zawartymi
w SWZ tj. 380 dni od dnia podpisania umowy
3. Firma „MAJSTER” Usługi Budowlane
Bogumił Czemerys
Hoczew nr 117, 38-604 Hoczew
1 900 000,00 zł. 5 lat Zgodnie z warunkami zawartymi
w SWZ tj. 380 dni od dnia podpisania umowy
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. 2 321 010,00 zł. 5 lat Zgodnie z warunkami zawartymi
w SWZ tj. 380 dni od dnia podpisania umowy
 

Przejdź do wpisu
 •  

POWIAT LESKI
38-600 Lesko, Rynek 1
Numer referencyjny: IN.272.1.8.2022                                             Lesko, dnia 31 sierpnia 2022 r.
 
 
Zamawiający: Powiat Leski ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia   11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  z późn. zm.) przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn. :
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na budowie chodnika”.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:  2 000 000,00 zł.  
(słownie: dwa miliony złotych).
 

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na budowie chodnika.

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00306924

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1.  
   
  Termin składania ofert
  31.08.2022 10:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  31.08.2022 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Przejdź do wpisu
 •  

 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km  13+160 – 13+410 w miejscowości Wołkowyja”.
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o
 
I. Wyborze oferty najkorzystniejszej:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
 
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
 
Firma „MAJSTER” Usługi Budowlane Bogumił Czemerys
Hoczew nr 117, 38-604 Hoczew

INFORMACJA 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w informacji o wyborze  najkorzystniejszej  oferty
 
    Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca
na budowie chodnika w km  13+160 – 13+410 w miejscowości Wołkowyja”
.

SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT
 
Szanowni Państwo
 
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informację dotyczącą ofert, które wpłynęły na prowadzone postępowanie pn. :
 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km  13+160 – 13+410 w miejscowości Wołkowyja.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki (koszt)
zamówienia
Długość  okresu  gwarancji na  roboty budowlane oraz wbudowane materiały  Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN)
1 Firma „MAJSTER” Usługi Budowlane
Bogumił Czemerys
Hoczew nr 117, 38-604 Hoczew
449 900,00 zł. 5 lat Zgodnie z warunkami zawartymi
w SWZ tj. 90 dni od dnia podpisania umowy
 
 
                                                                                                                  STAROSTA  LESKI

INFORMACJA

Przejdź do wpisu
 •  

Zamawiający: Powiat Leski ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129   z późn. zm.) przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn. :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km  13+160 – 13+410 w miejscowości Wołkowyja”.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:  400 000,00 zł.  
(słownie: czterysta tysięcy złotych).

INFORMACJA

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+160-13+410 w miejscowości Wołkowyja.

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00144455

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1.  
  Termin składania ofert
  25.07.2022 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  25.07.2022 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Przejdź do wpisu
 •  

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka       w km 0+011.00 – 0+236.50 oraz w km 0+269,50 – 0+504,00 w m. Olszanica – przetarg 2”.
 
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o
 
I. Wyborze oferty najkorzystniejszej:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 4 oferty.
 
Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:
 
Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasoł w spadku
ul. Wiejska 16
38-700 Ustrzyki Dole

Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.: „Remont budynku magazynowego z częścią biurową w Lesku dz. nr 1365/15”.
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o
 
I. Wyborze oferty najkorzystniejszej:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Budowlane „ORLEF” Jerzy Orlef   
ul. Piłsudskiego 52G, 38-600 Lesko,
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości  308 400,00 zł brutto.

 
INFORMACJA

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert

 •  

 
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informację dotyczącą ofert, które wpłynęły na prowadzone postępowanie pn. :
 

„Remont budynku magazynowego z częścią biurową w Lesku dz. nr 1365/15”.

Przejdź do wpisu
 •  

Zamawiający: Powiat Leski ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn. :
 
„Remont budynku magazynowego z częścią biurową w Lesku dz. nr 1365/15."
 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 311 200,00 zł.
(słownie: trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych).

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert

 •  

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT
 
Szanowni Państwo
 
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informację dotyczącą ofert, które wpłynęły na prowadzone postępowanie pn. :
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka
w km 0+011.00 – 0+236.50 oraz w km 0+269,50 – 0+504,00 w m. Olszanica – przetarg 2”
.


Przejdź do wpisu
 •  

Zamawiający: Powiat Leski ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129   z późn. zm.) przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn. :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 0+011.00 – 0+236.50 oraz w km 0+269,50 – 0+504,00 w m. Olszanica – przetarg 2”.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 1 380 491,35 zł.  
(słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 35/100).


Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:

Remont budynku magazynowego z częścią biurową w Lesku
dz. nr 1365/15

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00144455

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

 
-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  19.05.2022 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  19.05.2022 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2293ROlszanica-Ropienka-Wojtkówka w m.Olszanica - przetarg 2
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00127840

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

 
-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  09.05.2022 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  09.05.2022 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Przejdź do wpisu
 •  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – wariant bez negocjacji (art. 275 ust.1 Pzp) dla zadania pn.:
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 0+011.00 – 0+236.50 oraz w km 0+269,50 – 0+504,00 w m. Olszanica”.

Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.: zwanej dalej Pzp), Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert

 •  

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT
 
 
Szanowni Państwo
 
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informację dotyczącą ofert, które wpłynęły na prowadzone postępowanie pn. :
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 0+011.00 – 0+236.50 oraz w km 0+269,50 – 0+504,00 w m. Olszanica”.


Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Tytuł/nazwa postępowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293ROlszanica-Ropienka-Wojtkówka w m.Olszanica

INFORMACJA

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2293ROlszanica-Ropienka-Wojtkówka w m.Olszanica
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00099406/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

 
-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  11.04.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  11.04.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Przejdź do wpisu
 •  


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.: „Budowa infrastruktury sportowej szkół ponadpodstawowych w Powiecie Leskim”
 
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o
 
I. Wyborze oferty najkorzystniejszej:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
KPB – BUDOWNICTWO Sp. z o.o.  
ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno,
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości  11 300 000,00 zł brutto.
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60%, kryterium jakościowe – okres gwarancji – 40%), oraz łączną punktację:
 
Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
[zł brutto]
Liczba punktów w kryterium Cena Kryterium kosztu - okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium kosztu Łączna punktacja
1. KPB – BUDOWNICTWO
Sp. z o.o. 
ul. Lewakowskiego 25,
38-400 Krosno
11 300 000,00 60,00 5 lat 40 100,00
   
 

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert

 •  

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informację dotyczącą ofert, które wpłynęły na prowadzone postępowanie pn. :

„Budowa infrastruktury sportowej szkół ponadpodstawowych w Powiecie Leskim”.

Przejdź do wpisu
 •  

Tytuł/nazwa postępowania
Budowa infrastruktury sportowej szkół ponadpodstawowych w Powiecie Leskim

Informacja

Przejdź do wpisu
 •  

 
Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:

Budowa infrastruktury sportowej szkół ponadpodstawowych w Powiecie Leskim.
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00058976/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

 
-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  07.03.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  07.03.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Przejdź do wpisu
Powrót