Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2259R w miejscowości Roztoki Dolne oraz drogi powiatowej nr 2275R w miejscowości Zahoczewie dla następujących zadań:
Część 1.
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w miejscowości Roztoki Dolne w km 12+407”.
Część 2.
„Przebudowa mostu w ciągu dogi powiatowej nr 2275R Zahoczewie – Żerdenka w miejscowości Zahoczewie w km 0+015”.
 
.
INFORMACJA

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informację dotyczącą ofert, które wpłynęły na prowadzone postępowanie pn. :
 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2259R w miejscowości Roztoki Dolne oraz drogi powiatowej nr 2275R w miejscowości Zahoczewie 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przejdź do wpisu
 •  

Zamawiający: Powiat Leski ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn. :
 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2259R w miejscowości Roztoki Dolne oraz drogi powiatowej nr 2275 R w miejscowości Zahoczewie, dla następujących zadań:
 
1. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w miejscowości Roztoki Dolne w km 12+407”.

2. „Przebudowa mostu w ciągu dogi powiatowej nr 2275R Zahoczewie – Żerdenka w miejscowości Zahoczewie w km 0+015”.
 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 4 800 000,00 zł. z tego kwota przypadająca na poszczególne zadania wynosi:

1. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w miejscowości Roztoki Dolne w km 12+407”.
Kwota brutto: 2 100 000,00 zł. słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych.

2. „Przebudowa mostu w ciągu dogi powiatowej nr 2275R Zahoczewie – Żerdenka w miejscowości Zahoczewie w km 0+015”.
Kwota brutto: 2 700 000,00 zł. słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

 •  

 
Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:

 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2259R w miejscowości Roztoki Dolne orazdrogi powiatowej nr 2275R w miejscowości Zahoczewie.
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00311936/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

 
-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Odpowiedź na pytania do SWZ:

Odpowidź nr 1 na pytania do SWZ.pdf
Odpowidź nr 2 na pytania do SWZ.pdf
-Edytowalne wersje kosztorysów:
Kosztorys ofertowy Zahoczewie.xlsx
Kosztorys ofertowy Roztoki.xls
Odpowiedz nr 3 na pytania do SWZ.pdf
zał. nr 12 do SWZ - projekt umowy poprawiony.pdf
Załączniki
Secyfikacja Warunków Zamówienia IN.272.1.8.2021.pdf
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.doc
zał. nr 2 do SWZ - Dokumentacja most Roztoki Dolne.zip
zał. nr 2 do SWZ - Dokumentacja most Zahoczewie.zip
zał. nr 3 do SWZ - STWiORB most Roztoki Dolne.pdf
zał. nr 3 do SWZ - STWiORB most Zahoczewie.pdf
zał. nr 4 do SWZ - Część przedmarowo-kosztorysowa most Zahoczewie.zip
zał. nr 4 do SWZ - Część przedmiarowo-kosztorysowa most Roztoki Dolne.zip
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy dot wykluczenia.doc
zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy o spelnieniu warunków przez wykonawce.doc
zał. nr 9 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 dla podmiotu udostępniającego zasoby dot. wykluczenia.doc
zał. nr 11 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 dla podmiotu udostępniajacego zasoby dot. spełnienia warunków.doc
zał. nr 12 do SWZ - projekt umowy.pdf
zał. nr 13 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum.doc
zał. nr 14 do SWZ - Oświadczenie Grupa kapitałowa.doc
zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc

    zał. nr 12 do SWZ - projekt umowy poprawiony.pdf

Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  28.12.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  28.12.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dla zadania nr 1, 3 i 8 oraz unieważnieniu postępowania dla zadania nr 7 i 9

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) dla zadania pn.: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2021/2022 – przetarg 2". Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp),

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert

 •  

Informacja z otwarcia ofert

Na zadanie pn.:

 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2021/2022-przetarg 2"

ZAMAWIAJĄCY: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie 


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00258206/01

Rodzaj zamówienia: USŁUGI

Przejdź do wpisu
 •  

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.:
 
"Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2021/2022 – przetarg 2",
 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 235 719,96 zł. (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 96/100 zł.) z tego kwota przypadająca na poszczególne zadania wynosi:
 
zadanie nr 1;
kwota - 93 269,23 zł. (brutto)
zadanie nr 3;
kwota - 127 494,08 zł. (brutto)
zadanie nr 7;
kwota - 10 424,70 zł. (brutto)
zadanie nr 8;
kwota - 10 672,56 zł. (brutto)
zadanie nr 9;
kwota - 4 531,95 zł. (brutto)
 

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1

Na zadanie pn.:

 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2021/2022-przetarg 2"

ZAMAWIAJĄCY: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie 


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00258206/01

Rodzaj zamówienia: USŁUGI

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Załączniki
Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ.pdf
zał. nr 1 formularz oferty .doc
zał. nr 2 formularz cenowy.doc
zał. nr 3 do SWZ - SST.doc
zał. nr 4 wykaz sprzetu.doc
zał. nr 5 wzór umowy.pdf
zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy dot wykluczenia.doc
zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy o spelnieniu warunków przez wykonawce.doc
zał. nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
zał. nr 9 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 dla podmiotu udostępniającego zasoby dot. wykluczenia.doc
zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 dla podmiotu udostępniajacego zasoby dot. spełnienia warunków.doc
zał. nr 11 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum.doc
zał. nr 12 do SWZ - Oświadczenie Grupa kapitałowa.doc
 
 

Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  15.11.2021  11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  15.11.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 
 

Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 2, 4, 5 i 6 oraz unieważnieniu postępowania dla zadania nr  1, 3, 7, 8 i 9
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) dla zadania pn.: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2021/2022".
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), 

INFORMACJA

Przejdź do wpisu
 •  

 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) dla zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania  przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych                      i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla następujących zadań:
Część 1.
 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13+785 w m. Wołkowyja”.
Część 2.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5+635 w m. Łukawica”.
 
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
 
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ.
W części 1 wybrana została oferta nr 2 złożona przez:
Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasoł w spadku,
ul. Wiejska 16, 38-700 Ustrzyki Dole
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości  247 955,95 zł brutto.

 
W części 2 wybrana została oferta nr 2 złożona przez:
Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasoł w spadku,
ul. Wiejska 16, 38-700 Ustrzyki Dole
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości  207 599,09 zł brutto.

Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 5+180 - 5+878.00”.
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
 
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ. Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
Firma „MAJSTER” Usługi Budowlane Bogumił Czemerys, Hoczew nr 117,  38-604 Hoczew.
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 999 900,00 zł brutto.

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert

 •  

Informacja z otwarcia ofert 
Na zadanie pn.:
 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowychadministrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2021/2022"

ZAMAWIAJĄCY: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie 


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00225954

Rodzaj zamówienia: USŁUGI

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
INFORMACJA

Przejdź do wpisu
 •  

informacja o kwocie jaką Zamawiający;Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie 
pn.:

"Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2021/2022"


Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 685 106,40 zł. (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześć 40/100 zł.) z tego kwota przypadająca na poszczególne zadania wynosi:
zadanie nr 1;
kwota - 93 269,23 zł. (brutto)
zadanie nr 2;
kwota - 118 467,11 zł. (brutto)
zadanie nr 3;
kwota - 127 494,08 zł. (brutto)
zadanie nr 4;
kwota - 148 646,01 zł. (brutto )
zadanie nr 5;
kwota - 130 776,76 zł. (brutto)
zadanie nr 6;
kwota - 40 824,00 zł. (brutto)
zadanie nr 7;
kwota - 10 424,70 zł. (brutto)
zadanie nr 8;
kwota - 10 672,56 zł. (brutto)
zadanie nr 9;
kwota - 4 531,95 zł. (brutto)
INFORMACJA

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Na zadanie pn.:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- Przetarg 2
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00195119/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
INFORMACJA

Przejdź do wpisu
 •  

informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie 
pn.:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania  przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla następujących zadań:
 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13+785 w m. Wołkowyja”.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5+635 w m. Łukawica”.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 455 532,58 zł z tego kwota przypadająca na poszczególne zadania wynosi:
 
 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13+785 w m. Wołkowyja”, kwota brutto 248 206,76 zł.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5+635 w m. Łukawica”,     kwota brutto 207 325,82 zł. 

Przejdź do wpisu
 •  

Na zadanie pn.:

 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowychadministrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2021/2022"

ZAMAWIAJĄCY: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie 


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00225954

Rodzaj zamówienia: USŁUGI

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Załączniki
Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ.zip
zał. nr 1 Formularz oferty .doc
zał. nr 2 formularz cenowy.doc
zał. nr 3 do SWZ - SST.doc
zał. nr 4.doc
zał. nr 5 wzór umowy.pdf
zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy dot wykluczenia.doc
zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy o spelnieniu warunków przez wykonawce.doc
zał. nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
zał. nr 9 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 dla podmiotu udostępniającego zasoby dot. wykluczenia.doc
zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 dla podmiotu udostępniajacego zasoby dot. spełnienia warunków.doc
zał. nr 11 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum.doc
zał. nr 12 do SWZ - Oświadczenie Grupa kapitałowa.doc 

Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  18.10.2021  11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  18.10.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp)
 
dla zadania pn.:
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka”. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
 
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 20 SWZ.
Wybrana została oferta nr 4 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok.
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 542 257,80 zł brutto.

Przejdź do wpisu
 •  

Na zadanie pn.:

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- Przetarg 2
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00195119/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


 

Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  14.10.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  14.10.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Przejdź do wpisu
 •  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – wariant bez negocjacji (art. 275 ust.1 Pzp) na zadnie pn.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla następujących zadań:
 
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13+785 w m. Wołkowyja”.
 
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5+635 w m. Łukawica”.
 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

INFORMACJA Z OTWARCA OFERT:

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nowej nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

INFORMACJA Z OTWARCA OFERT:

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nowej nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka

Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nowej nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
zadanie pn.:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Na zadanie pn.:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTAWRCIA OFERT

 •  

INFORMACJA Z OTAWRCIA OFERT

zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 5+180 - 5+878
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00164815
 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przejdź do wpisu
 •  

Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 5+180 - 5+878


 

Przejdź do wpisu
 •  

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nowej nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00166651

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


 

Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

 1. Termin składania ofert
  17.09.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  17.09.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przejdź do wpisu
 •  

Na zadanie pn.:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00165358/01
 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Terminy i ustawienia postępowania

 1. Etap składania ofert

  Termin składania ofert
  16.09.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  16.09.2021 12:00


  Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przejdź do wpisu
 •  

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 5+180 - 5+878
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00164815
 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


 
Platforma postępowania - miniPortal

Terminy i ustawienia postępowania

 1. Etap składania ofert

  Termin składania ofert
  15.09.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  15.09.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przejdź do wpisu
 •  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – wariant bez negocjacji (art. 275 ust.1 Pzp) na zadnie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 – 5+878.00”.
 
Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.: zwanej dalej Pzp), Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Uzasadnienie prawne:
Na postawie Art. 255 ust. 3 Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, oferty z najniższą cena przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 18 sierpnia 2021 r. roku o godz. 11:23 przed otwarciem ofert poinformował Wykonawców, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia posiada środki w wysokości brutto 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych brutto).
Zamawiający nie może zwiększyć tą kwotę środków do ceny najkorzystniejszej oferty w związku z powyższym unieważnia prowadzone postępowanie.
 

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert

 •  

Informacja z otwarcia ofert
Na zadanie pn.:


Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 - 5+878.00


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00135159/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 - 5+878.00


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00135159/01

SKAN INFORMACJI

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1
Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 - 5+878.00


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00135159/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Platforma postępowania - miniPortal

Załączniki
Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ.pdf 
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.docx 
zał. nr 2 do SWZ - Projekt wykonawczy.zip 
zał. nr 3 do SWZ - STWiORB.pdf 
zał. nr 4 do SWZ - Przedmiar robót - kosztorys ofertowy.pdf 
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.docx 
zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx 
zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy dot wykluczenia.docx 
zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla wykonawcy o spelnieniu warunków przez wykonawce.docx 
zał. nr 9 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx 
zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 dla podmiotu udostępniającego zasoby dot. wykluczenia.docx 
zał. nr 11 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 - dotyczące spełnienia warunków udziału.docx 
zał. nr 12 do SWZ - Projekt Umowy.pdf 
zał. nr 13 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum.docx 
zał. nr 14 do SWZ - Oświadczenie Grupa kapitałowa.docx 
Termin składania ofert
18.08.2021 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert
18.08.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+502-13+714 w miejscowości Wołkowyja”.
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
IWYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ.
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
CE MASTER Ewelina Czemerys, 38-604 Hoczew, Hoczew nr 117.
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 370 000,00 zł brutto.
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60%, kryterium jakościowe – okres gwarancji – 40%), oraz łączną punktację:
 
Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
[zł brutto]
Liczba punktów w kryterium Cena Kryterium kosztu - okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium kosztu Łączna punktacja
1. CE MASTER Ewelina Czemerys, 38-604 Hoczew, Hoczew nr 117. 370 000,00 60 5 lat 40 100
Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert

 •  

Informacja z otwarcia ofert
Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+502-13+714 w miejscowości Wołkowyja.

 Numer referencyjny: IN.272.1.1.2021

 Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


SKAN INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+502-13+714 w miejscowości Wołkowyja.

 Numer referencyjny: IN.272.1.1.2021

 Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Platforma postępowania - miniPortal


Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


----------------------------------------

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:
INFORMACJA - PDF

Przejdź do wpisu
Powrót