Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

 

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający, Powiat Leski, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w pkt. XV. SIWZ jest złożona przez Wykonawcę Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROMET” Piotr Górecki ul. Pogodna 21, 37-500 Jarosław cena netto: 1 635 776,92 zł., cena brutto: 2 012 005,61 zł. długość okresu gwarancji 60 miesięcy.

 


Przejdź do wpisu
 •  

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – „Budowa wiaty przystankowej w ramach projektu „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady”

Przejdź do wpisu
 •  

 

Nazwa zamówienia:
„Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku na roku 2021″.

 

Zamawiający, Zespół Placówek Oświatowych w Lesku, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Na zadanie pn.:

„Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj i wybuduj.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

LINK DO OGŁOSZENIA

 


Most w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018

 


Most w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+291

 Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:
 „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

Link do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) przekazuje informację, dotyczącą otwarcia ofert na zadanie pn.: „Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku na rok 2021”.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert:


Przejdź do wpisu
 •  

 

Zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.


Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) przekazuje informacje, dotyczącą otwarcia ofert na zadanie :

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”


Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Nazwa zadania: 

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”


Przejdź do wpisu

Informacja o ponownym wyborze oferty

 •  

Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp" informuje, że dokonano ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 „Dostosowanie i przeliczenie  do wymogów Rozporządzenia  Ministra  Administracji  i Cyfryzacji  z dnia  14 lutego 2012 r. w sprawie  osnów geodezyjnych , grawimetrycznych  i magnetycznych  (DZ.U. z 2012 r poz. 352    z układu PL-KRON86-NH NA PL-EVRF2007-NH  elementów   geodezyjnej ewidencji  sieci uzbrojenia  terenu (GESUT) dla  obszaru  Powiatu Leskiego (1821 składającego się  z 83  obrębów ewidencyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Aktualizacja   baz danych  PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku"

Przejdź do wpisu
 •  

Nazwa zadania:

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

Przejdź do wpisu
 •  

Nazwa zadania:

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

Link do uchwały

Przejdź do wpisu
 •  

Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp" informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 2 Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu leskiego" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Aktualizacja   baz danych  PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku"

Skan pisma

Przejdź do wpisu
 •  

Nazwa zadania:

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

SPRAWOZDANIA – Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S za lata 2018;


 


Przejdź do wpisu
 •  

Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp" informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 „Dostosowanie i przeliczenie  do wymogów Rozporządzenia  Ministra  Administracji  i Cyfryzacji  z dnia  14 lutego 2012 r. w sprawie  osnów geodezyjnych , grawimetrycznych  i magnetycznych  (DZ.U. z 2012 r poz. 352    z układu PL-KRON86-NH NA PL-EVRF2007-NH  elementów   geodezyjnej ewidencji  sieci uzbrojenia  terenu (GESUT) dla  obszaru  Powiatu Leskiego (1821 składającego się  z 83  obrębów ewidencyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Aktualizacja   baz danych  PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku"

Skan pisma

Przejdź do wpisu
 •  

Nazwa zadania:

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

 

SPRAWOZDANIA – Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S   

za lata 2018:

za lata 2017:

 Zmiany budżetu po 26.06.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 69.117.2020 z dnia 30.06.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 72.119.2020 z dnia 24.07.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 73.121.2020 z dnia 06.08.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 75.125.2020 z dnia 31.08.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 76.128.2020 z dnia 08.09.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 78.130.2020 z dnia 21.09.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 79.135.2020 z dnia 30.09.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 82.144.2020 z dnia 30.10.2020 r.


Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) przekazuje informacje, dotyczącą otwarcia ofert na zadanie :

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2020/2021″

 

SKAN INFORMACJI

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

  Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) przekazuje informację, dotyczącą otwarcie ofert na zadanie :

„Aktualizacja   baz danych  PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku”

SKAN-INFORMACJI

Przejdź do wpisu
 •  

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkól Technicznych i Artystycznych w Lesku”.  

Skan informacji

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 •  

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informację, dotyczącą otwarcie ofert na zadanie :

„Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkól Technicznych i Artystycznych w Lesku”.

Skan informacji

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

 •  

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2020/2021”

Link do ogłoszenia

Załącznik-nr-6

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

Przejdź do wpisu
 •  

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej  oferty na zadanie: „Cyfryzacja PZGiK, Modernizacja EGiB i założenie BDOT500 dla Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Leskim”  w zakresie części 3
Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 3 w ww. postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Skan informacji

Przejdź do wpisu
 •  

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej  oferty na zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 1+400 ÷ 1+684”.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Informacja z otwarcia ofert
Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 1+400 ÷ 1+684”.

Skan Informacji

Przejdź do wpisu
 •  

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej  oferty na zadanie: „Cyfryzacja PZGiK, Modernizacja EGiB i założenie BDOT500 dla Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Leskim”  w zakresie części 2
Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 2 w ww. postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-cz.-2

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

Przejdź do wpisu
 •  

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej  oferty na zadanie: „Cyfryzacja PZGiK, Modernizacja EGiB i założenie BDOT500 dla Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Leskim”  w zakresie części 1
Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 w ww. postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert

 •  

informacja dotycząca ofert na zadanie :

„Cyfryzacja PZGiK, Modernizacja EGiB i założenie BDOT500 dla Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Leskim”

skan informacji:

informacja-z-otwarcia-ofert-IN.272.1.2.2020-1

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert:

skan informacji:

Informacja z otwarcia ofert IN.272.1.2.2020-1
 

Przejdź do wpisu
Powrót