Menu Podmiotowe menu ikonka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 • 29 listopada 2023 10:03

KB. 2110.3.2023

Starostwo Powiatowe w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 28 listopada 2023 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.


I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieposzlakowana opinia;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) wykształcenie:
wykształcenie min. wyższe I lub II stopnia umożliwiające wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku:
  -  charakter lub typ szkoły: Szkoła wyższa
  -  wymagany profil – specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku – kierunek architektura lub budownictwo
f) doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach: minimum roczny staż w administracji samorządowej;
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe:
1. Predyspozycje osobowościowe:
rzetelność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, szacunek do drugiego   człowieka, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
2. Znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji oraz zamówień publicznych.
 
3. Umiejętności zawodowe:
1. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu i systemów informatycznych.
2. Znajomość zagadnień w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.
3. Znajomość aktów prawnych, a w szczególności ustaw:
- ustawa prawo zamówień publicznych,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o samorządzie powiatowym,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa o ochronie danych osobowych,
- ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- Statut Powiatu Leskiego,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lesku.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania główne
W zakresie realizacji inwestycji:
1. Prowadzenie prac związanych z tworzeniem programów i planów inwestycyjnych.
2. Przygotowywanie dokumentacji i realizacji inwestycji powiatowych i remontów określonych w budżecie powiatu.
3. Przygotowywanie dokumentacji technicznej, kosztorysów finansowo-rzeczowych.
4. Uzgadnianie dokumentacji.
5. Nadzór nad realizacją inwestycji i remontów.
6. Rozliczenie zadań inwestycyjnych po ich zakończeniu.
7. Przygotowanie dokumentacji przekazania inwestycji w użytkowanie.
8. Sporządzenie sprawozdawczości z realizacji inwestycji i remontów.
9. Monitoring w zakresie gwarancji udzielonych przez wykonawców.

W zakresie zamówień publicznych:
1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych.
2. Sporządzenie dokumentacji analizy potrzeb i wymagań dla zamówienia publicznego.
3. Prowadzenie ewidencji zamówień, rejestrów umów do kwoty 130 000 złotych.
4. Redagowanie i sporządzanie pism w zakresie prowadzonych spraw.
5. Przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych, obejmujących wydatki w ramach: wieloletnich planów inwestycyjnych, budżetu, funduszy celowych i innych przedsięwzięć przynajmniej częściowo finansowanych ze środków, których dysponentem jest Zarząd Powiatu w Lesku.
6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.
7. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji powiatowych ze środków zewnętrznych w tym funduszy Europejskich oraz realizację projektów.

2. Zadania pomocnicze:
W zakresie pozyskiwania środków pomocowych:
1. Przygotowanie wniosków o środki pomocowe dla Powiatu.
2. Analiza możliwości pozyskiwania przez powiat środków finansowych, funduszy krajowych i europejskich w zakresie realizacji zadań Powiatu.
3. Opracowywanie i składanie wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu.
4. Współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy zewnętrznych.

3. Zadania okresowe:
Sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych oraz środków krajowych i zewnętrznych.

IV. Odpowiedzialność pracownika
Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
Odpowiedzialność pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1465),
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1169), Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530)

Pracownik jest odpowiedzialny za:
1. Wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku w sposób bezstronny, z zachowaniem należytej dbałości o interes publiczny i słuszny interes obywateli.
2. Kierowanie się w podejmowanych działaniach przepisami prawa.
3. Czuwania nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw należących do zakresu czynności.
4. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i efektywne jego wykorzystywanie.
5. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
6. Dbanie o mienie starostwa i powierzone mu wyposażenie.
7. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym prawem.
8. Zabezpieczanie druków, dokumentacji i pieczęci przed osobami niepowołanymi.
9. Stosowanie się do postanowień Regulaminu Pracy Starostwa.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy jest budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1 (budynek nie posiada windy).
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego zgodnie z art. 16 ust. o pracownikach samorządowych.
3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa, o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej.
4. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze z podstawowym wyposażeniem i oprogramowaniem: Windows, Pakiet Office (Word, Excel, PowerPoint), internet.
5. Wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.
6. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz.U. z 2023 r., poz. 1102) z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 25 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lesku  wprowadzonym  Zarządzeniem  Nr 9/09 Starosty Leskiego z dnia 21 maja 2009 r.  wraz ze zmianami.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
a) własnoręcznie podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie min. wyższe I lub II stopnia umożliwiające wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku:
- charakter lub typ szkoły: Szkoła wyższa
- wymagany profil – specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku - kierunek architektura lub budownictwo,
d) potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach: minimum roczny staż w administracji samorządowej,
e) własnoręcznie podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
g) własnoręcznie podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
h) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
i) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
j) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Uwaga! W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy lub niezbędne kwalifikacje w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez certyfikowane biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 7 grudnia 2023 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci, którzy w wyniku wstępnej selekcji spełniający formalne warunki zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.


Uwaga: Pracodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Przejdź do wpisu
 • 28 listopada 2023 10:31

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach 4.00-7.00 przy założeniu występowania „typowych” warunków zimowych. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości.
W godzinach od 19.00-4.00 prace przy zimowym utrzymaniu dróg nie będą prowadzone.

W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg pełnione będą dyżury w siedzibie Zarządu Dróg w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40 nr tel. 13 468 40 12 , 608 381 586 czynny od 3,00 do 19,00.

Pracownik dyżurny udzielał będzie informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych oraz będzie dysponować sprzętem do zimowego utrzymania.

Przejdź do wpisu
 • 28 listopada 2023 07:58

SKAN: Zasady-odsniezania-na-drogach-powiatowych

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 • 27 listopada 2023 16:20

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  
Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym 
w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:
Pan Michał Florek, zam. Zahutyń.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Michał Florek, spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie, znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dnia 27.11.2023 r.

Przejdź do wpisu
 • 13 listopada 2023 15:04

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku zgodnie z postanowieniami § 9 ust.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U. 2021 .poz.430) informuje o ogłoszeniu konkursów na stanowiska:
1. Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SP ZOZ w Lesku,
2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Lesku,
3. Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Lesku.

W załączeniu trzy Ogłoszenia - oddzielne dla każdego stanowiska objętego postępowaniem konkursowym.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 • 10 listopada 2023 18:19

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:
Pan Jerzy Bebkiewicz, zam. Lesko.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Jerzy Bebkiewicz, spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie, znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dnia 10.11.2023 r.

Przejdź do wpisu
 • 06 listopada 2023 07:46

Powiat Leski - Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje, że w dniach 8, 9 i 10 listopada br. ( tj. środa, czwartek, piątek ) w godzinach od 7.00 do 17.00 w związku z układaniem mas bitumiczno/asfaltowych na całej szerokości jezdni na drodze powiatowej Nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna w miejscowości Bezmiechowa Dolna na odcinku 1 km od torów kolejowych do świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, ewentualny objazd przez wieś Manasterzec przy uwzględnieniu skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym 2,8m.

Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Przejdź do wpisu

Opieka wytchnieniowa - 2024

 • 02 listopada 2023 08:19

Starosta Leski informuję, że Minister Rodziny i Polityki Społeczne ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program wraz z załącznikami

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

 • 31 października 2023 10:30

Powiat Leski - Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje,  że w dniu  2  listopada  ( tj. czwartek ) br. w godzinach od 8:00 do 12:00 w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych z wymianą przepustu pod drogą w miejscowości Bezmiechowa Dolna  na drodze powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna na odcinku 1 km od torów kolejowych  do świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej nastąpi całkowite zamknięcie drogi. 
Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, ewentualny objazd przez wieś Manasterzec przy uwzględnieniu skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym 2,8m.  


Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.     

Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 • 26 października 2023 14:54

Starostwo Powiatowe w Lesku ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym 
w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 26 października 2023 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, 
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
c) nieposzlakowana opinia, 
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
f) znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy: prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ochronie danych osobowych, akty wykonawcze.
2. Inne wymagania niezbędne:
a) posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku: geodezja i kartografia i/lub geoinformatyka lub geodezja i kartografia i informatyka,
b) wymagane doświadczenie zawodowe minimum 5- letnie w obszarze związanym z geoinformatyką.
3. Pozostałe wymagania:
Preferowane referencje.
4. Umiejętności zawodowe:
a) analiza i przetwarzanie danych przestrzennych
b) znajomość aplikacji komputerowych
c) obsługa systemów grafiki komputerowej
5. Pozostałe umiejętności:
a) kreatywność
b) umiejętność współpracy i komunikowania się
c) umiejętność uczenia się i analitycznego myślenia
d) samodzielność w działaniu i umiejętność korzystania z przepisów prawa

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:
1. Utrzymanie i aktualizacja danych przestrzennych baz BDOT500, GESUT, EGiB, osnów geodezyjnych.
2. Informatyzacja zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
3. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z obowiązków związanych z informatyzacją zasobu.

Zadania pomocnicze:
1. Prowadzenie wydziałowych szkoleń stanowiskowych w zakresie prowadzonych geodezyjnych zbiorów baz danych.
Zadania okresowe:
1. Szkolenie pracowników w zakresie właściwego użytkowania stosowanego i aktualizowanego oprogramowania geodezyjnego.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.
2. Pracownik przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z wykorzystywanego oprogramowania. 
3. Odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.
4. Odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną określa ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
5. Odpowiedzialność karną określa ustawa z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny, za ujawnienie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisy ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
6. Odpowiedzialność materialną określa ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy za szkody wyrządzone pracodawcy w związku z wykonywaniem czynności.
7. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:

1. Miejsce pracy jest budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1 (budynek nie posiada windy).
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego zgodnie z art. 16 ust. o pracownikach samorządowych.
3. Wymiar czasu pracy: 3/5 etatu, praca jednozmianowa od godz. 7.00 do godz. 15.00.
4. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.
5. Psychofizyczne warunki pracy:
a) praca administracyjno-biurowa, koncepcyjna, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej),
b) obsługa urządzeń biurowych,
c) praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, ale również współdziałania w zespole,
d) praca pod presją czasu.
6. Na stanowisku występują obciążenia:
a) narządu wzroku – praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
b) układu mięśniowo-szkieletowego – praca siedząca.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %. 

VII. Wymagane dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe o kierunku: geodezja i kartografia i/lub geoinformatyka lub geodezja i kartografia i informatyka,
d) potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe minimum 5-letnie w obszarze związanym z geoinformatyką,
e) własnoręcznie podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
g) własnoręcznie podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
h) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
i) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
j) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Uwaga! W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy lub niezbędne kwalifikacje w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez certyfikowane biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

VIII. Kandydat może złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w przypadku przedłożenia referencji – kopie potwierdzić za zgodność z oryginałem. 

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


X. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 8 listopada 2023 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

XI. Kandydaci, którzy w wyniku wstępnej selekcji spełniający formalne warunki zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. 


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 
38-600 Lesko.

Uwaga: Pracodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 • 26 października 2023 13:44

KB. 2110.1.2023

Starostwo Powiatowe w Lesku ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 26 października 2023 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy.


I. Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieposzlakowana opinia;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) wykształcenie:
wykształcenie min. wyższe I stopnia umożliwiające wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku:
- charakter lub typ szkoły: Szkoła wyższa o charakterze uniwersyteckim lub nieuniwersyteckim. Typ szkoła publiczna lub niepubliczna.
- wymagany profil – specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku – brak szczegółowych preferencji;
f) doświadczenie zawodowe:
doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności – preferowane doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji i zamówień publicznych lub doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach: minimum 6 - miesięczny staż w administracji samorządowej lub rządowej;
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1. Predyspozycje osobowościowe:
rzetelność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, szacunek do drugiego człowieka, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
2. Znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.

3. Umiejętności zawodowe:
1. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu i systemów informatycznych.
2. Znajomość zagadnień w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.
3. Znajomość aktów prawnych, a w szczególności ustaw:
- ustawa prawo zamówień publicznych,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o samorządzie powiatowym,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa o ochronie danych osobowych,
- ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- Statut Powiatu Leskiego,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lesku.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania główne
W zakresie zamówień publicznych:
1. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, prowadzenie protokołów postępowań.
2. Obsługa wewnętrznej poczty, portalu e-Zamówienia (m.in. ogłoszeń o zamówieniu, udzieleniu zamówienia), elektroniczne zamówienia publiczne.
3. Sporządzanie wymaganej dokumentacji przetargowej po otwarciu ofert.
4. Prowadzenie korespondencji z wykonawcami.
5. Terminowa aktualizacja planu postępowań w serwisie e-Zamówień z każdym nieprzewidzianym zamówieniem publicznym objętym ustawą.
6. Terminowe udostępnianie ofert i dokumentów postępowania w systemie e-Zamówień.
7. Terminowe przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o ofertach i wnioskach.
8. Sporządzenie dokumentacji analizy potrzeb i wymagań dla zamówienia publicznego.
9. Dokumentowanie walidacji i weryfikacji dokumentacji elektronicznej.
10. Terminowe udostępnianie informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
11. Prowadzenie ewidencji zamówień, rejestrów umów do kwoty 130 000 złotych.
12. Redagowanie i sporządzanie pism w zakresie prowadzonych spraw.
13. Przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych, obejmujących wydatki w ramach: wieloletnich planów inwestycyjnych, budżetu, funduszy celowych i innych przedsięwzięć przynajmniej częściowo finansowanych ze środków, których dysponentem jest Zarząd Powiatu w Lesku.
14. Udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom starostwa w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi
W zakresie pozyskiwania środków pomocowych:
1. Przygotowanie wniosków o środki pomocowe dla Powiatu.
2. Analiza możliwości pozyskiwania przez powiat środków finansowych, funduszy krajowych
i europejskich w zakresie realizacji zadań Powiatu.
3. Opracowywanie i składanie wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu.
4. Współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy zewnętrznych.
2. Zadania pomocnicze:

W zakresie realizacji inwestycji:
1. Przekazanie dokumentacji, pozwolenia na budowę oraz placu budowy jak również zgłoszeń.
2. Uczestniczenie w procesie realizacyjnym inwestycji i pracach remontowych.
3. Przedkładanie wniosków dotyczących zmian zakresu inwestycji i remontów.
4. Organizowanie odbiorów częściowych i końcowych inwestycji i zadań remontowych.
5. Sporządzanie sprawozdań i informacji.
6. Rozliczanie inwestycji i przekazanie ich do użytku.
7. Rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
8. Wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań przez Wydział wynikających z poleceń Kierownika wydziału wg potrzeb.

3. Zadania okresowe:
Sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych oraz środków krajowych i zewnętrznych.

IV. Odpowiedzialność pracownika

Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
Odpowiedzialność pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1465)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.). Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o    odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1169). Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530)

Pracownik jest odpowiedzialny za:
1. Wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku w sposób bezstronny, z zachowaniem należytej dbałości o interes publiczny i słuszny interes obywateli.
2. Kierowanie się w podejmowanych działaniach przepisami prawa.
3. Czuwania nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw należących do zakresu czynności.
4. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i efektywne jego wykorzystywanie.
5. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
6. Dbanie o mienie starostwa i powierzone mu wyposażenie.
7. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym prawem.
8. Zabezpieczanie druków, dokumentacji i pieczęci przed osobami niepowołanymi.
9. Stosowanie się do postanowień Regulaminu Pracy Starostwa.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:

1. Miejscem pracy jest budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1 (budynek nie posiada windy).
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego zgodnie z art. 16 ust. o pracownikach samorządowych.
3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa, o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej.
4. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze z podstawowym wyposażeniem i oprogramowaniem: Windows, Pakiet Office (Word, Excel, PowerPoint), internet.
5. Wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.
6. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz.U. z 2023 r., poz. 1102) z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 25 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lesku wprowadzonym Zarządzeniem Nr 9/09 Starosty Leskiego z dnia 21 maja 2009 r. wraz ze zmianami.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie min. wyższe I stopnia umożliwiające wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku:
- charakter lub typ szkoły: Szkoła wyższa o charakterze uniwersyteckim lub nieuniwersyteckim. Typ szkoła publiczna lub niepubliczna,
- wymagany profil – specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na podmiotowym stanowisku, brak szczegółowych preferencji.
d) potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności – preferowane doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji i zamówień publicznych lub doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach: minimum
6 - miesięczny staż w administracji samorządowej lub rządowej,
e) własnoręcznie podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
g) własnoręcznie podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
h) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
i) ,własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
j) ,własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Uwaga! W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy lub niezbędne kwalifikacje w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez certyfikowane biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


IX.    Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


X.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 6 listopada 2023 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
XI.    Kandydaci, którzy w wyniku wstępnej selekcji spełniający formalne warunki zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

Uwaga: Pracodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu

 • 20 października 2023 12:18

Powiat Leski/Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 19 września 2023 r. na stronie: powiat-leski.pl Ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego 2021-2027, Działanie FEPK.07.13 Szkolnictwo zawodowe (KONKURS NR FEPK.07.13-IP.01-002/23) - podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.


W ramach ogłoszonego naboru złożono oferty:
1. HOG POLSKA Jakub Gibała ul. Prymasa 1000-lecia 8/1, 35-510 Rzeszów
Po analizie otrzymanych ofert pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze oferty HOG POLSKA Jakub Gibała (ul. Prymasa 1000-lecia 8/1, 35-510 Rzeszów) do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.

 

Przejdź do wpisu

NFORMACJA  O   WYNIKACH  NABORU

 • 05 października 2023 08:20

NFORMACJA  O   WYNIKACH  NABORU

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie na stanowisko Główny Księgowy

Informuję , że w  wyniku zakończenia procedury naboru , na w/w  stanowisko została wybrana do zatrudnienia:

Pan/Pani Janina Buczkowicz zam. Tarnawa Dolna

Uzasadnienie dokonania wyboru :

Komisja Konkursowa uznała, że Pani Janina Buczkowicz spełnia wszystkie kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

INFORMACJA-O-WYNIKACH-NABORU

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie PZD

 •  

 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszonym naborze na stanowisko Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
 
Informuję , że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone
w ogłoszeniu :


 1. Buczkowicz Janina zam. Tarnawa Dolna
 
Z w/w osobą w dniu 03.10.2023r. o godz. 10,00 na Sali Narad Starostwa Powiatowego w Lesku ul. Rynek 1, komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną. 


PZD-111-1-2023 - OGŁOSZENIEPobierz

Przejdź do wpisu
 •  


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 
Zawiadamia się, że w dniu 24.10.2023 r. o godz. 09:00 w miejscowości Lesko zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działką nr 994/2 z działkami sąsiadującymi nr 532/2, 1010/4, 1009/1, 996/2, 995, 655/4, 665/2, 664/7, 654/4, 1986, 994/1.

 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 •  

INFORMACJA

Zarządu Powiatu w Lesku z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” zwanego dalej „Programem Współpracy”

 

1/ Zgodnie z uchwałą Nr 186.409.2023 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 12 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy”, konsultacje odbyły się w terminie od 13.09.2023 r. do 22.09.2023 r. poprzez zamieszczenie projektu „Programu Współpracy” na stronie internetowej Powiatu Leskiego www.powiat-leski.pl oraz w Biuletynie Informacji publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

2/ W konsultacjach nie wzięli udziału przedstawiciele organizacji pozarządowych i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

3/ Zgodnie z cytowaną w pkt 1 uchwałą Zarządu Powiatu Leskiego konsultacje uznaje się za ważne pomimo nie wzięcia w nich udziału uprawnionych podmiotów.

Lesko, dnia 25.09.2023 r.


Przejdź do wpisu
 • 19 września 2023 14:40

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego 2021-2027, Działanie FEPK.07.13 Szkolnictwo zawodowe
(KONKURS NR FEPK.07.13-IP.01-002/23)
1. OGŁOSZENIE O NABORZE:
Powiat Leski ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego 2021-2027, Działanie FEPK.07.13 Szkolnictwo zawodowe.
Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079).
2. CEL PARTNERSTWA:
Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych ze wspieraniem równego dostępu do dobrej jakości kształcenia uwzględniających:
a) Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży uczniowskich.
b) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
c) Doradztwo zawodowe.
d) Rozwój kompetencji kluczowych społecznych i uniwersalnych.
e) Wyposażenie, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.
f) Wsparcie cyfryzacji danej placówki.
g) Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania.
h) Działania w zakresie edukacji włączającej.
Powiat Leski będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa / Partnera wiodącego. Procedurę naboru oraz wybór Partnera będzie przeprowadzał w imieniu i na rzecz Powiatu Leskiego/Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych, al. Jana Pawła II 18a,38-600 Lesko.
3. WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA
Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.
Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.
Partner będzie odpowiedzialny za realizację uzgodnionych i wskazanych zadań. Udział partnera w projekcie nie może polegać wyłącznie na wniesieniu zasobów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Zadania realizowane przez partnera w ramach projektu nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów.
Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów o podobnym charakterze, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner lub we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, w zakresie zbieżnym z celami projektu;
Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.
KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
1. Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i innych opłat należnych na rzecz Skarbu Państwa.
3. Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych.
4. Podmiot posiada przynajmniej (3) trzyletnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zbieżnym z celami projektu, w szczególności:
- co najmniej dwa (2) należycie zrealizowane projekty (oferent jako beneficjent/wnioskodawca/partner) lub usługa edukacyjna (oferent jako wykonawca), którego uczestnikami były szkoły podstawowe i/lub szkoły ponadpodstawowe i/lub osoby dorosłe, budżet projektów lub wartość usług wynosił (-a) co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) każdy, a projekty obejmowały realizację co najmniej jednego z poniższych zadań:
a) szkolenia i/lub zajęcia podnoszące kompetencje i/lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji uczniów i nauczycieli i/lub osób dorosłych
b) doradztwo edukacyjno-zawodowe lub zawodowe dla uczniów/osób dorosłych
c) organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów
5. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.
Kryteria oceny ofert:
1. Okres prowadzenia działalności w zakresie zgodnym z celami partnerstwa w okresie przed terminem składania ofert:
a) do 3 lat – 0 pkt
b) od 3 do 5 lat – 5 pkt
c) od 5 do 8 lat – 10 pkt
d) powyżej 8 lat – 15 pkt
2. Doświadczenie w realizacji projektów jako beneficjent (wnioskodawca/partner) lub usług edukacyjnych jako wykonawca usługi edukacyjnej, realizowanych we współpracy ze szkołami podstawowymi i/lub ponadpodstawowymi lub na ich rzecz, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu: a) do 2 projektów lub usług – 0 pkt,
b) od 3 do 5 projektów lub usług – 10 pkt,
c) od 6 do 10 projektów lub usług – 20 pkt,
d) od 11 i więcej projektów lub usług – 30 pkt.
3. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
4. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych - w projekcie – od 0 do 20 pkt.
5. Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów; maximum 10 pkt.);
za certyfikaty takie zostaną uznane certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez PARP na potrzeby wpisu jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR):
a) Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie powiązanym ze świadczeniem usług rozwojowych lub równoważny – 5 pkt,
b) Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0 lub równoważny – 5 pkt,
c) Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna lub równoważny – 5 pkt,
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.
4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):
1. Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych.
6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
7. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
5. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami) podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną) lub podpis elektroniczny (.
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć:
- w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe (konkurs nr FEPK.07.13-IP.01-002/23)”, na adres: Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych, al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko.
lub
- w formie dokumentu elektronicznego (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami) podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przesłać jako załącznik do wiadomości (np. w formacie pliku: *.pdf, *.doc, *.jpg, *.zip, *.7zip lub podobnych) na adres e- mail: projektlesko@wp.pl w tytule wiadomości (e-mail) podając: nazwę oferenta oraz informację „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe.
6. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia tj. nie później niż do dnia 10.10.2023r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi: przedmiot porozumienia albo umowy; partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; prawa i obowiązki stron; zadania lidera i partnera/partnerów oraz zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań; zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów; sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy; oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
12. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres wskazany do kontaktu). Informacja o wynikach konkursu / informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie także podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej i/lub stronie BIP Ogłaszającego nabór.
13. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: Katarzyna Juźwik/Grzegorz Brajewski tel. 13 469 66 73 email: projektlesko@wp.pl
6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1. Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.
2. Podmiot składa odwołanie w formie i w sposób jak dla złożenia oferty.
3. Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
7. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
Lesko, dnia 19.09.2023
STAROSTA LESKI

Załączniki:
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o
 otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego 2021-2027, Działanie FEPK.07.13 Szkolnictwo zawodowe

(KONKURS NR FEPK.07.13-IP.01-002/23)

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zmiany treści ogłoszenia Powiatu Leskiego o  otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego 2021-2027, Działanie FEPK.07.13 Szkolnictwo zawodowe

(KONKURS NR FEPK.07.13-IP.01-002/23)

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: Ogłoszenie z dnia 19-09-2023

ZMIANY W OGŁOSZENIU:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
3.WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA"

Kryteria oceny ofert:

Tekst, który należy zmienić:

W ogłoszeniu jest: 2. Doświadczenie w realizacji projektów jako beneficjent (wnioskodawca/partner) lub usług edukacyjnych jako wykonawca    usługi             edukacyjnej, realizowanych   we współpracy ze  szkołami podstawowymi i/lub ponadpodstawowymi lub na ich rzecz, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu: 

W ogłoszeniu powinno być: 2. Doświadczenie w realizacji projektów jako beneficjent (wnioskodawca/partner) lub usług edukacyjnych jako wykonawca    usługi             edukacyjnej, realizowanych   we współpracy ze  szkołami podstawowymi i/lub ponadpodstawowymi i/lub osobami dorosłymi  lub na ich rzecz, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu i obejmowały realizację co najmniej jednego z zadań wskazanych w „Kryteriach dostępu” w punkcie 4 w podpunktach a, b, c: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
„5.TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:"

Tekst, który należy zmienić:

W ogłoszeniu jest: 6. Termin składania ofert:  Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia tj. nie później niż do dnia 10.10.2023r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

W ogłoszeniu powinno być: 6. Termin składania ofert:  Ofertę należy złożyć w terminie nie później niż do dnia 17.10.20230r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
„ Załącznik nr 1 do ogłoszenia”
FORMULARZ OFERTY
„III. OPIS OFERTY W ZAKRESIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH”

Tekst, który należy zmienić:

W ogłoszeniu jest: 

3. Opis doświadczenia w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, lub wykonawca usługi edukacyjnej we współpracy ze szkołami podstawowymi i/lub średnimi,  w zakresie zbieżnym z założeniami projektu (tytuł projektu, grupa docelowa, podstawowe działania, rola w projekcie, źródło dofinansowania, wartość projektu):

W ogłoszeniu powinno być: 

W ogłoszeniu jest: 3. Opis doświadczenia w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, lub wykonawca usługi edukacyjnej we współpracy ze szkołami podstawowymi i/lub ponadpodstawowymi i/lub osobami dorosłymi,  w zakresie zbieżnym z założeniami projektu (tytuł projektu, grupa docelowa, podstawowe działania, rola w projekcie, źródło dofinansowania, wartość projektu):

OGŁOSZENIE PO ZMIANACH ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH

 

Przejdź do wpisu
 •  

PZD.111.1.2023        

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w niepełnym wymiarze czasu pracy

            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz Zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie z dnia 01.09.2011 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 15 września 2023r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

38-606 Baligród, ul. Bieszczadzka 40

tel. 13 468 40 12

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 2. Wymagania niezbędne:
 3. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 8. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 9. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego . 
 10. spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
 11. ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 12. ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołą ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 13. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 14. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 15. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 • Wymagania dodatkowe:

1. Posiadanie doświadczenia z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych – w tym min. 3 – letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

2. Znajomość przepisów:

– ustawy o pracownikach samorządowych z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

– ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

– rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

– ustawy o podatku od towarów i usług,

– Ordynacji podatkowej,

– Kodeksu Postępowania Administracyjnego ,

– znajomość Klasyfikacji Środków Trwałych

– ustawy o dogach publicznych w zakresie naliczania i pobierania opłat,

3. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

4.  Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny  finansów publicznych.

5. Biegła obsługa komputera, arkusza kalkulacyjnego, programów księgowych oraz urządzeń biurowych. Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych (KORELACJA) oraz BESTIA (program sprawozdawczy).

6. Dyspozycyjność,

7. Samodzielność,

8. Umiejętność pracy w zespole,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.   Zadania główne:


1. Prowadzenie rachunkowości jednostki organizacyjnej zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości, polegającej na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu,
archiwizowaniu i kontroli dokumentów księgowych w sposób zapewniający:


– właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych (zgodny z planami finansowymi i zaangażowaniem środków na powyższe operacje),
– ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki objęte obsługą,
– bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości oraz terminowe sporządzanie okresowych analiz, w sposób umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
– sporządzanie sprawozdań z wydatków jednostki z dokładnością do rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej,
– sporządzanie bilansu rocznego,
– wycenę aktywów i pasywów,
– rzetelne ustalenie wyniku finansowego z zachowaniem przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości i finansach publicznych,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użycia sprzętu komputerowego i profesjonalnego oprogramowania w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniami lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem,
 

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami w sposób zapewniający:
 

– dokonanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
– prawidłowość zawieranych umów przez jednostkę pod względem finansowym
– przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
– rzetelne uzgadnianie sald,
– terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłatę zobowiązań,
– przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
 

3. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:


– wstępnej, bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
– wstępnej kontroli legalności dokumentów przedkładanych do księgowania w powiązaniu z planami finansowymi oraz zaangażowaniem środków,

– przeciwdziałania przypadkom naruszenia przepisów o dyscyplinie finansów publicznych,
– kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.
 

4. Naliczanie wynagrodzeń

5. Rozliczaniem z ZUS i Urzędem Skarbowym

6. Opracowywanie wspólnie z dyrektorem jednostki planów dochodów i wydatków oraz sprawozdań z wykonania tych planów w roku budżetowym.
 

7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności:


– weryfikowanie i aktualizowanie zasad (polityki) rachunkowości w zakresie zmiany przepisów prawnych i potrzeb jednostki, 

– zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad
przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
– zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

2.   Zadania pomocnicze:

 1. przygotowywanie do archiwizacji oraz przekazywanie do archiwum wytworzonych dokumentów, w zakresie czasowym, uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym,
 2. realizacja innych zadań w ramach pracy Wydziału, zleconych do wykonania przez bezpośredniego przełożonego.
 1. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

Pracownik jest odpowiedzialny za:

a/ prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wykonywanie obowiązków określonych ustawą o rachunkowości.

b/ prawidłowe prowadzenie dokumentacji i ewidencji finansowej, podatkowej, płacowej i ubezpieczeniowej

c/prawidłowe i terminowe sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, deklaracji podatkowych i rozliczeń z Zus-em

d/ terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych
e/ wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku w sposób bezstronny, z zachowaniem należytej dbałości o interes publiczny i słuszny interes obywateli.
f/ kierowanie się w podejmowanych działaniach przepisami prawa.
g/ czuwanie nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw należących do zakresu czynności.
h/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy i efektywne jego wykorzystywanie.
i/ przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
j/ dbanie o mienie zarządu dróg i powierzone mu wyposażenie.
k/ przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym prawem.
l/ zabezpieczanie druków, dokumentacji i pieczęci przed osobami niepowołanymi.
ł/ stosowanie się do postanowień Regulaminu Pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg .

 • Warunki zatrudnienia pracownika:Miejscem pracy jest Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Baligrodzie.Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wymiar czasu pracy: niepełny etat – ½ etatu.Praca z monitorem ekranowym.Praca wiąże się z przemieszczaniem się w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Gotowość do podjęcia pracy od 06.10.2023r. z możliwością przesunięcia terminu z uwagi na potrzeby pracodawcy . 
 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

 • Wymagane dokumenty:
 • podpisany życiorys zawodowy (CV),
 • podpisany list motywacyjny,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie ,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagane doświadczenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
 • podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Powiatowym Zarządzie Dróg zs. w Baligrodzie,
 • podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 • podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 – ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), jest obowiązana do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
  a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Lesku zs. w Baligrodzie w niepełnym wymiarze czasu pracy
 w Sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg lub przesłać pocztą na adres ul. Bieszczadzka 40, 38-606 Baligród w terminie  do 26 września  2023 r. do godziny 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie : www.pzdlesko.pl i  Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Baligrodzie,   ul. Bieszczadzka 40,  38-606 Baligród.
 

 
 

Przejdź do wpisu
 •  

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

ogłasza III aukcję na sprzedaż samochodów:

Pozycja 1. 

LAND ROVER , model Defender 2.5 TD MR94, Rok prod. 1994  VIN SALLDVBF8MA944185, Pojemność 2495 ccm , moc silnika 83kW

  Badanie techniczne ważne do 23-06-2024 ,

Cena wywoławcza 26 390,00 zł (obniżona decyzją Zarządu Powiatu)

Wadium: 2 639,00 zł

Pozycja 2.

Samochód specjalny  Ził , model pojazdu 131H , rok produkcji 1988 VIN 781511. , wskazanie drogomierza 1079 km , rodzaj zabudowy : podwozie , rodzaj kabiny krótka, liczba osi 3 , rodzaj napędu 6×6 , pojemność 19100ccm, moc silnika 184KW(250KM). Pojazd od dłuższego czasu wyłączony z eksploatacji, brak ważnego badania technicznego

Cena wywoławcza 24 360,00 zł ( obniżona decyzją Zarządu Powiatu)

Wadium: 2 436,00 zł

Aukcja odbędzie się w dniu 06.10.2023r. o godz. 10,15 w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium na konto:

PKO BP 02 1020 4391 0000 6102 0211 8057

Ofertę kupna należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Oferty należy złożyć do dnia 06.10.2023r do godz. 10,00. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem : „Oferta – aukcja sprzętu 06.10.2023r. „

Oferent przed złożeniem oferty zakupu proszony jest o zapoznanie się z rzeczywistym stanem technicznym sprzętu. Po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane zwroty towaru.

Jeden oferent składa w kopercie jedną ofertę zakupu ( może być na kilka sprzętów z podziałem kwot na poszczególne pozycje).

Obowiązujący wzór oferty załączony jest poniżej ( Załącznik nr 1) .

Sprzęty mogą nabyć osoby prawne jak i fizyczne .

Aukcję wygrywa ten kto zaoferuje najwyższą cenę zakupu na poszczególne sprzęty.

Na zakupiony sprzęt sprzedający wystawi umowę kupna – sprzedaży.

Wadium oferentów, którzy nie wygrali aukcji zostanie zwrócone na konto niezwłocznie po licytacji. Wadium złożone przez oferenta który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

1) uczestnik aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej

2) uczestnik aukcji, który wygrał licytację uchyli się od zapłaty za wylicytowany sprzęt w terminie 3 dni roboczych od daty ukazania się wyników aukcji na Stronie Powiatowego Zarządu Dróg  w Lesku ( pzdlesko.pl)  w zakładce ” Strona główna”.

Wydanie nabywcy sprzętu nastąpi po dokonaniu pełnej zapłaty za wylicytowany sprzęt. Koszty związane z załadunkiem i transportem sprzętu z bazy ponosi nabywca.

Oferty z niższymi cenami niż wywoławcza nie będą brane pod uwagę.

Wyżej wymienione sprzęty można oglądać od 15 września 2023r. na bazie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu na nr 13 468 4012 lub 608 379 296   w godzinach od 8,00 do 14,00.

                                                                                           Dyrektor

                                                                  Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku

                                                                                   z/s w Baligrodzie

                                                                                    Wioletta Siekaniec

Przejdź do wpisu
 •  


Lesko, dnia 22 sierpnia 2023 r.
GN.II.6840.7.2023
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do  sprzedaży
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
Nr KW
KS1E/00029166/7
KS1E/00039712/3
 
KS1E/00040563/3
Nr działki
206/14
+ 1/12 cz.
dz. 206/13
dz. 206/17
 
Powierzchnia [ha] łącznie
0,1871 ha
0,1896 ha
0,0453 ha
 
Cena [zł] łącznie
104 401,00 zł
 

 
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy rekreacji indywidualnej, po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż;, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy). Działki nr 206/13 i 206/17 stanową dojazd do działki 206/14
Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomości objęte MPZP "Lesko 7", symbol ZL3 las projektowany natomiast działka nr 206/13 oznaczona jest jako KD-W2.3 tereny dróg wewnętrznych projektowanych.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 3 października 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 22 sierpnia 2023 r. do 12 września 2023r.
 
 
 

Przejdź do wpisu
 •  

INFORMACJA
z przebiegu II aukcji sprzedaży sprzętów PZD Lesko z/s w Baligrodzie
 
            Do dnia 13.07.2023r. do godz. 10,00 nie wpłynęła żadna oferta na zakup oferowanego na sprzedaż sprzętu  w związku z powyższym aukcja zostaje zamknięta bez rozstrzygnięcia  .

                                                                                                                  
DYREKTOR
PZD Lesko z/s w Baligrodzie
Wioletta Siekaniec


Przejdź do wpisu
 •  


7 lipca 2023 r.
GN.II.6840.9.2023
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do  zbycia
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Forma sprzedaży: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00001871/0
Nr działki 135/1, 135/2
Powierzchnia [ha] łącznie 0,0200 ha
Cena [zł] łącznie 11 506,00 zł netto
 
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Postołów gm. Lesko. Działki z bezpośrednim dostępem do publicznej,  niezabudowane, oznaczone w ewidencji jako W-Ps III – grunty pod rowami. Obszar dla którego obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko, oznaczony symbolem KSU – tereny usług i zaplecza komunikacji samochodowej.
Przeznaczenie nieruchomości Sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej na podstawie Zarządzenia nr 138/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2023 r.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 21 sierpnia 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 10 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023r.
 
 
 

Przejdź do wpisu
 •  


Uwaga – zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Bieszczadzki Związek Komunikacyjny ogłasza zmianę ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  


30 czerwca 2023 r.
GN.II.6845.1.11.2022
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do  dzierżawy
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00003436/3
Nr działki 912
Powierzchnia [ha] 0,2201 ha
Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę 900,00 zł (brutto) za ha/rok
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Z góry za dany rok dzierżawny
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Wołkowyja. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, według SUiKZP Gminy Solina położona jest na terenach oznaczonych symbolami  Mu – obszary zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej oraz ZL – obszary lasów.
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę na cele rolnicze na czas oznaczony tj. na okres trzech lat
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 30.06.2023 r. do dnia 21.07.2023 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku, na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłasza się w prasie lokalnej.
 
 


Przejdź do wpisu
 •  

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

ogłasza II aukcję na sprzedaż samochodów:

Pozycja 1. 

LAND ROVER, model Defender 2.5 TD MR94, Rok prod 1994  VIN SALLDVBF8MA944185, Pojemność 2495 ccm , moc silnika 90kW(122KM)  Badanie techniczne ważne do 23-06-2024,

Cena wywoławcza 37 700,00 zł

Wadium: 3 770,00 zł

Pozycja 2.

Samochód specjalny  Ził , model pojazdu 131H , rok produkcji 1988 VIN 781511. , wskazanie drogomierza 1079 km, rodzaj zabudowy : podwozie , rodzaj kabiny krótka, liczba osi 3 , rodzaj napędu 6×6 , pojemność 19100ccm, moc silnika 184KW(250KM). Pojazd od dłuższego czasu wyłączony z eksploatacji, brak ważnego badania technicznego

Cena wywoławcza: 34 800,00 zł

Wadium: 3 480,00 zł

Aukcja odbędzie się w dniu 13.07.2023 r. o godz. 10,05 w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium na konto:

PKO BP 02 1020 4391 0000 6102 0211 8057

Ofertę kupna należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Oferty należy złożyć do dnia 13.07.2023r do godz. 10,00. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta – aukcja sprzętu 13.07.2023r. „

Oferent przed złożeniem oferty zakupu proszony jest o zapoznanie się z rzeczywistym stanem technicznym sprzętu. Po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane zwroty towaru.

Jeden oferent składa w kopercie jedną ofertę zakupu (może być na kilka sprzętów z podziałem kwot na poszczególne pozycje).

Obowiązujący wzór oferty załączony jest poniżej (Załącznik nr 1) .

Sprzęty mogą nabyć osoby prawne jak i fizyczne .

Aukcję wygrywa ten kto zaoferuje najwyższą cenę zakupu na poszczególne sprzęty.

Na zakupiony sprzęt sprzedający wystawi umowę kupna – sprzedaży oraz rachunek.

Wadium oferentów, którzy nie wygrali aukcji zostanie zwrócone na konto niezwłocznie po licytacji. Wadium złożone przez oferenta który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

1) uczestnik aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej

2) uczestnik aukcji, który wygrał licytację uchyli się od zapłaty za wylicytowany sprzęt w terminie 3 dni roboczych od daty ukazania się wyników aukcji na Stronie Starostwa Powiatowego w Lesku w zakładce ” Aktualności” i na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku.

Wydanie nabywcy sprzętu nastąpi po dokonaniu pełnej zapłaty za wylicytowany sprzęt. Koszty związane z załadunkiem i transportem sprzętu z bazy ponosi nabywca.

Oferty z niższymi cenami niż wywoławcza nie będą brane pod uwagę.

Wyżej wymienione sprzęty można oglądać od 29 czerwca 2023r. na bazie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40,  po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu na nr 13 468 4012 lub 608 379 296  w godzinach od 8,00 do 14,00.

Określenie wartości rynkowej – rzeczoznawca – pozycja 1

Określenie wartości rynkowej – rzeczoznawca – pozycja 2

Przejdź do wpisu
 •  

INFORMACJA
z przebiegu aukcji sprzedaży sprzętów PZD Lesko z/s w Baligrodzie
 
            Do dnia 20.06.2023r. do godz. 10,00 nie wpłynęła żadna oferta na zakup oferowanego na sprzedaż sprzętu  w związku z powyższym aukcja zostaje zamknięta bez rozstrzygnięcia  .
.
                                                                                                                 
                                                                               DYREKTOR
                                                                                 PZD Lesko z/s w Baligrodzie
                                                                                            Wioletta Siekaniec

Przejdź do wpisu
 •  


Lesko, dnia 14 czerwca 2023 r.
GN.II.6840.8.2023
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
Forma sprzedaży: darowizna
Nr KW KS1E/00002009/4
Nr działki 872/10
Powierzchnia [ha] 0,0215 ha
Cena [zł] 27 735,00 zł
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w centrum miasta Lesko. Oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako Bz – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe. Działka ma kształt foremny, prostokątny, teren płaski. Stanowi ogrodzoną i zagospodarowaną część obiektów LO w Lesku.
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko. Zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko działka lezy w strefie A – miejskiej i oznaczona jest symbolem: UP – strefa usług publicznych.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 26 lipca 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 14 czerwca 2023 r. do 5 lipca 2023 r.
 Przejdź do wpisu
 •  

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
ogłasza aukcję na sprzedaż sprzętu:
 
Pozycja 1. 

LAND ROVER , model Defender 2.5 TD MR94, Rok prod 1994  VIN SALLDVBF8MA944185, Pojemność 2495 ccm , moc silnika 90kW(122KM)  Badanie techniczne ważne do 27-06-2023 ,
Cena wywoławcza 37 700,00 zł
Wadium: 3 770,00 zł
 
Pozycja 2.

Samochód specjalny  Ził , model pojazdu 131H , rok produkcji 1988 VIN 781511. , wskazanie drogomierza 1079 km , rodzaj zabudowy : podwozie , rodzaj kabiny krótka, liczba osi 3 , rodzaj napędu 6x6 , pojemność 19100ccm, moc silnika 184KW(250KM). Pojazd od dłuższego czasu wyłączony z eksploatacji, brak ważnego badania technicznego
Cena wywoławcza 34 800,00 zł
Wadium: 3 480,00 zł
 
Aukcja odbędzie się w dniu 20.06.2023r. o godz. 10,05 w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium na konto:
PKO BP 02 1020 4391 0000 6102 0211 8057
 
Ofertę kupna należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.
Oferty należy złożyć do dnia 20.06.2023r do godz. 10,00. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem : "Oferta - aukcja sprzętu 20.06.2023r. "
Oferent przed złożeniem oferty zakupu proszony jest o zapoznanie się z rzeczywistym stanem technicznym sprzętu. Po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane zwroty towaru.
Jeden oferent składa w kopercie jedną ofertę zakupu ( może być na kilka sprzętów z podziałem kwot na poszczególne pozycje).
Obowiązujący wzór oferty załączony jest poniżej ( Załącznik nr 1) .
Sprzęty mogą nabyć osoby prawne jak i fizyczne .
Aukcję wygrywa ten kto zaoferuje najwyższą cenę zakupu na poszczególne sprzęty.
Na zakupiony sprzęt sprzedający wystawi umowę kupna - sprzedaży oraz rachunek.
Wadium oferentów, którzy nie wygrali aukcji zostanie zwrócone na konto niezwłocznie po licytacji. Wadium złożone przez oferenta który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
1) uczestnik aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
2) uczestnik aukcji, który wygrał licytację uchyli się od zapłaty za wylicytowany sprzęt w terminie 3 dni roboczych od daty ukazania się wyników aukcji na Stronie Starostwa Powiatowego w Lesku w zakładce " Aktualności"
Wydanie nabywcy sprzętu nastąpi po dokonaniu pełnej zapłaty za wylicytowany sprzęt . Koszty związane z załadunkiem i transportem sprzętu z bazy ponosi nabywca.
Oferty z niższymi cenami niż wywoławcza nie będą brane pod uwagę.
Wyżej wymienione sprzęty można oglądać od 31 maja 2023r. na bazie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu na nr 13 468 4012 lub 608 379 296  w godzinach od 8,00 do 14,00.
 
 Załącznik nr 1 (oferta) 
 
Określenie wartości rynkowej - rzeczoznawca - pozycja 1

Określenie wartości rynkowej - rzeczoznawca - pozycja 2

 

Przejdź do wpisu
 •  


Lesko, dnia 22 maja 2023 r.
GN.II.6840.8.2023
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
Forma zbycia: darowizna
Nr KW KS1E/00002009/4
Nr działki 872/10
Powierzchnia [ha] 0,0215 ha
Cena [zł] 27 735,00 zł
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w centrum miasta Lesko. Oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako Bz – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe. Działka ma kształt foremny, prostokątny, teren płaski. Stanowi ogrodzoną i zagospodarowaną część obiektów LO w Lesku.
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko. Zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko działka lezy w strefie A – miejskiej i oznaczona jest symbolem: UP – strefa usług publicznych.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 3 lipca 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 22 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.
 


Przejdź do wpisu
 •  

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego


Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.).

Burmistrz Sanoka zaprasza udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu:
- w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora, pokoju nr 9 w godzinach pracy Urzędu.
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Załączniki (4)

1. Obwieszczenie
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Formularz zgłaszania uwag

 

Przejdź do wpisu
 •  GN.II.6840.1.8.2022                                                                                                           Lesko, dnia 7 marca 2023 r.
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art.13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie nr 39/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 lutego 2023 r. Starosta Leski działający imieniem Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
LP Nr KW Nr działki Powierzchnia [ha] Cena [zł] Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
 Forma sprzedaży: darowizna
1.


2.
KS1E/00040459/1


KS1E/00010049/5
65/1
65/4

190/2

0,1084
1,3334


0,1478
293 178,00 złł
Przedmiotem darowizny na rzecz Gminy Cisna jest prawo własności dwóch nieruchomości, w skład których wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 65/1; 65/4 i 190/2 o łącznej powierzchni 1,5896 ha, położone w jednostce ewidencyjnej Cisna obręb Smerek. 
Nieruchomość składająca się z działki nr 65/1 i 65/4 stanowi teren płaski częściowo porośnięty trawami i samosiewami drzew i krzewów. Od strony wschodniej działki przylegają do rzeki Solinki, a ich bliskie sąsiedztwo stanowi nieruchomość zabudowana obiektami oczyszczalni ścieków.
Natomiast nieruchomość składająca się z działki nr 190/2 stanowi teren zadrzewiony i zakrzewiony. Zachodnią granicę działki wyznacza linia brzegowa potoku, a od strony południowo-wschodniej droga gruntowa. Zachodnia część działki częściowo ogrodzona ze względu na ustanowioną tam strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody. Darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cisna dokonuje się z przeznaczeniem na realizację celu publicznego związanego z gromadzeniem, przesyłaniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków oraz zaopatrzeniem ludności w wodę. 
 
Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna:
- działka nr 65/1 częściowo leży na terenie oznaczonym symbolem IIb – „potencjalne tereny usług”, a częściowo w terenie „korytarza ekologicznego”,
- działka nr 65/4 leży częściowo w terenie oznaczonym symbolem IIb – „potencjalne tereny usług turystycznych”, a częściowo w terenie korytarza ekologicznego.
- działka 190/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem IIa – „potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo – usługowego o niskiej intensywności zabudowy niskiej intensywności”.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 18 kwietnia 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 7 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

Przejdź do wpisu
 •  20 lutego 2023 r.
GN.II.6840.1.7.2022
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Forma sprzedaży: przetarg ustny ograniczony
Nr KW KS1E/00011685/2
Nr działki 92/1
Powierzchnia [ha] 1,1717 ha
Cena [zł] 29 367,00 zł
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Żernica Wyżna gm. Baligród. Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie gruntów o charakterze leśnym i rolnym w tym pastwisk, oznaczona użytkiem Ps – pastwisko.  Teren zbliżony kształtem do prostokąta, zakrzaczony, porośnięty tarkami.  Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Przeznaczenie nieruchomości Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Baligród.  Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród działka leży na terenach otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 3 kwietnia 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 20 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.
 
 Przejdź do wpisu
 •  


Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży 

14 lutego 2023 r.
GN.II.6840.1.6.2023
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  sprzedaży
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie nr 21/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lutego 2023 r. Starosta Leski działający imieniem Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Forma sprzedaży: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00040729/5
Nr działki 1391/47
Powierzchnia [ha] 0,1799 ha
Cena [zł] 105 347,00 zł
Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 3 wraz z przynależną do lokalu piwnicą o łącznej powierzchni użytkowej 46,52 m2 wraz z przysługującym mu udziałem w wysokości 4652/35398 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku oraz gruncie stanowiącym działkę nr 1391/47 o pow. 0,1799 ha.
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren, na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 28 marca 2023 r. 
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko. 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 14 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r.


Przejdź do wpisu
 •  

wykaz
 

6 lutego 2023 r.
GN.II.6845.4.2023
 
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00009430/3
Nr działki 899
Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, położona w miejscowości Lesko obręb Lesko –M, gm. Lesko. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
Powierzchnia lokali (m2) 37,78 m2
Wysokość rocznej opłaty 23,34 zł netto za m2/ miesiąc
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  pod najem  na czas oznaczony tj. na okres 3 lat z przeznaczeniem na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 06.02.2023 r. do dnia 27.02.2023 r. 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej. 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE

 • 10 lutego 2023 12:00


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wydaniu decyzji udzielającego Gminie Lesko pozwolenia wodno-prawnego
 
SKAN OGŁOSZENIA RZ.ZUZ.3.4210.430.2022.MP

 

Przejdź do wpisu
 •  GN.II.6840.2.11.2022
Lesko, dnia 18 stycznia 2023 r.
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
  Nr KW Nr działki Powierzchnia [ha] Cena [zł] Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
 Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
1. KS1E/00029166/7 306/15 0,1606 ha, 63 501,00 zł Nieruchomość niezabudowana położona po prawej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; obejmująca teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) Nieruchomości objęte MPZP "Lesko 7", symbol MN/U15 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z  dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi.
2. 306/19 0,1275 ha, 47 112,00 zł
3. 306/22 0,1273 ha, 47 037,00 zł
4. 306/23 0,1289 ha 47,628,00 zł
5. 306/26 0,1464 ha, 61 079,00 zł
6. 306/27 0,2209 ha, 92 159,00 zł
7. 306/28 0,3235 ha, 116 218,00 zł
8. 306/29 0,1850 ha, 73 149,00 zł
9. 306/30 0,1119 ha, 44 246,00 zł
10. 306/31 0,1057 ha, 38 129,00 zł
11. 306/32 0,3017 ha, 125 869,00 zł
12. 306/33 0,1565 ha, 57 827,00 zł
13. 306/34 0,1377 ha 50 880,00 zł
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 1 marca 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 18 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2023 r.Przejdź do wpisu

Utrudnienia w ruchu drogowym

 •  

Starostwo   Powiatowe   w   Lesku   informuje,   iż   w   okresie   od   01.01.2023 r.
do 31.01.2023 r.
ze względu na realizację zadania pn.: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej w km 0+018, oraz na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu w km 0+291”, ruch kołowy i pieszy w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna będzie wstrzymany.
Na czas prowadzonych robót dla pojazdów wyznaczono objazd do miejscowości Bezmiechowa przez miejscowości Łukawica - Manasterzec z uwzględnieniem skrajnej pionowej - 2,8 m.
Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE

 •  

 

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


Informacja o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wniosku Gminy Lesko
 
SKAN OGŁOSZENIA
 

Przejdź do wpisu
 •  


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 07.02.2023 r. (wtorek) o godz. 09:00 w miejscowości Bachlawa gm. Lesko zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością nr 215/5 z działkami sąsiednimi nr: 201/1, 214/4

SKAN ZAWIADOMIENIA
 

Przejdź do wpisu
 •  


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 9.01.2023 r.(poniedziałek) o godz. 13:00 w miejscowości Terka gm. Solina odbędzie się ustalenie granic działek 606 i 607 od działek 584, 744, 608/33, 604, 605

SKAN ZAWIADOMIENIA

 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE

 •  


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Cisna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
 
SKAN OGŁOSZENIA
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE

 •  


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Cisna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
 
SKAN OGŁOSZENIA
 

Przejdź do wpisu
 •  

Zawiadomienie o czynnościach
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

godzinie 1100 w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica, odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 846, z działkami numer 845, 844, 817, 629/1, położonymi w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica, a następnie czynności przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 846.

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości nastąpi na gruncie na terenie działki nr 846 w miejscowości Stefkowa o godzinie 1100, w dniu 29.12.2022 roku.

W interesie Pana jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Osoby biorące udział w powyższych czynnościach powinny posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób występujących w charakterze przedstawiciela- także pełnomocnictwo na piśmie.

Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w powyższych czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz w czynnościach przyjęcia granic nieruchomości nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo uprawnionych podmiotów nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz czynności przyjęcia granic nieruchomości.

W związku z powyższym zapraszam nieznanych z miejsca pobytu, zameldowania bądź siedziby współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 844 do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Przejdź do wpisu
 •  


Powiat Leski - Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje,  iż w dniach  8 i 9 grudnia ( tj. czwartek i piątek) br. w godzinach od 8:00 do 17:00 w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych z układaniem nawierzchni  bitumicznej na obiekcie mostowym w miejscowości Roztoki Dolne  i  na drodze powiatowej Nr 2259R Rzepedź - Kalnica - Mchawa  na odcinku 200 mb od mostu w kierunku miejscowości Kielczawa nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem .

Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE

 •  


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wniosku Gminy Cisna
 
SKAN OGŁOSZENIA
 

Przejdź do wpisu
 •  

 


Opis stanu utrzymania
drogi dla danego
standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
  po ustaniu opadów od stwierdzenia występowania zjawisk
 
 
Jezdnia odśnieżona
w miejscach zasp.
Odśnieżony co najmniej
jeden pas ruchu z wykonaniem
mijanek.
 
Jezdnia
posypana na odcinkach
decydującym o możliwości ruchu

Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami;
- skrzyżowaniach z koleją;
- odcinkach o poch. 4%;
- przystankach autobusowych.;
- innych miejscach ustal. przez PZD
- śnieg luźny 16 godz.                ( nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego)

- zajeżdżony - występuje
( nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały)

- nabój śnieżny - występuje
(nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni)
- zaspy - występują do 24 godz. 
Dopuszcza  się przerwy w komunikacji      do  24 godz.  
W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź
 pośniegowa -                     8 godz.
( cienka warstwa lodu grubości do 1mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły, mżawki, deszczu)
 
 
Na drogach objętych zimowym utrzymaniem, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu, ponieważ działania służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących na drodze warunków.

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych stosowana będzie mieszanka uszorstniająca o składzie: 90% piasek, 10% sól drogowa

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach 4.00-7.00 przy założeniu występowania „typowych” warunków zimowych. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości.

W godzinach od 19.00-4.00 prace przy zimowym utrzymaniu dróg nie będą prowadzone.

W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg pełnione będą dyżury w  siedzibie Zarządu Dróg w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40 nr tel. 13 468 40 12 ,  608 381 586 czynny od 3,00 do 19,00. Pracownik dyżurny udzielał będzie informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych oraz będzie dysponować sprzętem do zimowego utrzymania.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE

 •  


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

 
Informacja o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wniosku Gminy Cisna
 
SKAN OGŁOSZENIA
 

Przejdź do wpisu
 •  


Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  zbycia

15 listopada 2022 r.
GN.II.6840.2.10.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  zbycia
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Nr KW KS1E/00038593/5
Nr działki 1365/17 ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,5325 ha
Cena [zł] 3 161 000,00 zł brutto (zwolniony w Vat)
Od ceny sprzedaży udzielona zostanie bonifikata z wysokości 15 %.
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska. Działka z dostępem do drogi krajowej przez działkę nr ewid. 1365/16 - dr,  uzbrojona, zabudowana murowanym budynkiem byłej bursy szkolnej. Teren oznaczony użytkiem Bi – inne tereny zabudowane. Obszar dla którego nie obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Według studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Leska obszar oznaczony symbolem UP – obszar koncentracji usług publicznych. Przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę 1365/16.
Przeznaczenie nieruchomości Sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej na podstawie Uchwały nr XLIV.246.2022 Rady Powiatu Leskiego z dnia 15 listopada 2022 r.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 27 grudnia 2022 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 15 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.
 


Przejdź do wpisu
 •  


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 02.12.2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Werlas odbędą sie czynności wznowienia znaków granicznych/ wyznaczania punktów granicznych działki nr 269/2, 23/7, 265 z działkami sąsiednimi nr: 269/1, 23/5, 23/4, 269/3, 269/4, 269/5, 32/5, 33/1, 33/2, 230/5, 270, 272.


Przejdź do wpisu

Zmiana czasu pracy Starostwa

 • 17 sierpnia 2023 08:36


Informacja o zmiania czasu pracy urzędu Starostwa Powiatowego w Lesku

 

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że w dniu 17.08.2023 r. (czwartek) urząd pracuje do godziny 14:00.
 

Przejdź do wpisu

Zmiana czasu pracy Starostwa

 • 12 lipca 2023 11:53Informacja o zmiania czasu pracy urzędu Starostwa Powiatowego w Lesku

 
Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że w dniu 12.07.2023 r. (środa)
urząd pracuje do godziny 14:00. 

Przejdź do wpisu

Informacja o pracy Urzędu w dniu 9 czerwca 2023 r.

 • 07 czerwca 2023 08:57INFORMACJA O ZMIANIE CZASU PRACY URZĘDU

STAROSTWO POWIATOWE W LESKU INFORMUJE, ŻE DNIA 09.06.2023 r. (PIĄTEK)

URZĄD STAROSTWA BĘDZIE NIECZYNNY 

Przejdź do wpisu

Informacja o pracy Urzędu w dniu 2 maja 2023 r.

 • 28 kwietnia 2023 12:43


Informacja o pracy Urzędu w dniu 2 maja 2023 r.
 

 

Informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r.

Urząd Starostwa Powiatowego w Lesku będzie nieczynny.

Przejdź do wpisu

Przerwa w pracy Wydziału Geodezji i Kartografii

 • 24 kwietnia 2023 12:43


W związku z pracami serwisowymi Wydział Geodezji i Kartografii
w dniu 26.04.2023 r. (środa) będzie prowadził obsługę
do godziny 13:30


 

Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie czasu pracy urzędu

 • 07 kwietnia 2023 06:13


INFORMACJA O ZMIANIE CZASU PRACY URZĘDU

STAROSTWO POWIATOWE W LESKU INFORMUJE, ŻE DNIA 07.04.2023 r. (PIĄTEK)

URZĄD STAROSTWA PRACUJE DO GODZINY 13:00

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA PRACUJE DO GODZINY 12:30

 

Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie czasu pracy urzędu

 • 30 grudnia 2022 11:40


INFORMACJA O ZMIANIE CZASU PRACY URZĘDU

STAROSTWO POWIATOWE W LESKU INFORMUJE, ŻE DNIA 30.12.2022 r. (PIĄTEK)
URZĄD STAROSTWA WRAZ Z WYDZIAŁEM KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
PRACUJE DO GODZINY 14:00 

Przejdź do wpisu

Informacja o zmiania czasu pracy urzędu

 • 22 grudnia 2022 08:13INFORMACJA O ZMIANIE CZASU PRACY URZĘDU

STAROSTWO POWIATOWE W LESKU INFORMUJE, ŻE DNIA 23.12.2022 r. (PIĄTEK)
URZĄD STAROSTWA WRAZ Z WYDZIAŁEM KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
PRACUJE DO GODZINY 13:00 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod najem [NIERUCHOMOŚCI]

 • 06 grudnia 2022 09:05Lesko, dnia 1 grudnia 2022 r.
GN.II.6845.1.13.2022
 
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod najem
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz zarządzenia nr 39.2022 Starosty Leskiego z dnia 4 listopada 2022 r.
podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma najmu: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00040729/5
Nr działki 1391/47
Opis nieruchomości Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 41,55 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 4,97 m2 oraz z przysługującym mu udziałem w wysokości 4652/35398 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku oraz gruncie stanowiącym działkę nr 1391/47 o pow. 0,1799 ha.
Powierzchnia lokalu (m2) 41,55 m2
Wysokość opłaty 4,50 zł za m2
Termin wnoszenia opłat Czynsz najmu płaty jest miesięcznie z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej. Umowę najmu zawiera się na czas nieoznaczony.
Zasady aktualizacji opłat Ustalona stawka czynszu najmu może podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 05.12.2022 r. do dnia 26.12.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.
 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy [NIERUCHOMOŚCI]

 • 28 listopada 2022 13:19

 

28 listopada 2022 r.
GN.II.6845.1.10.2022
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do  dzierżawy
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00001119/1
Nr działki 679 ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,3871 ha
Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę 900,00 zł (brutto) za ha/rok
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Z góry za dany rok dzierżawny
Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, położona jest na terenach oznaczonych symbolami MU – obszary zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej.
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę  na czas oznaczony tj. na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 28.11.2022 r. do dnia 19.12.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.


 

 

Przejdź do wpisu

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SP ZOZ W LESKU

 • 23 listopada 2022 12:25


OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku


Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 430 z późn. zm.),
3) Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.

I.    Wymagane kwalifikacje kandydata:
1) Wykształcenie wyższe,
2) Posiadający wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
3) Posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzania i co najmniej trzy letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

II.  Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające: kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem tj. wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzania i co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
3) Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej CV,
4) Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
6) Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym
7) Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego opatrzone własnoręcznym podpisem,
8) Oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
9) Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, zgodnie załączonym wzorem,
10) Oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora jednostki obowiązują mnie wymienione w art. 4 w/w ustawy uregulowania ”,
11)  Pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Lesku,
Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Kandydaci podczas posiedzenie komisji konkursowej będą zobowiązaniu do zaprezentowania koncepcji zarządzania Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, oraz znajomości zasad organizacji, finansowania i zarządzania w publicznej służbie zdrowia, a w szczególności przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o oświadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

III. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów
1) Wymagane dokumenty kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku”, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku w godz. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub przesyłają pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Rynek 1 (decyduje data wpływu),
2) Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz e-mail.
3) Termin składania dokumentów upływa w dniu 06.12.2022 r. o godz. 12:00
4) Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

IV. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. od 8:00 do 15:00 w dni robocze w Sekretariacie SP ZOZ w Lesku (tel. 13 469 69 91).

V. Warunki pracy i warunki socjalne

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych (tel. 13 469 7124 wew. 306).

VI. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Uchwała Nr 159.331.2022 Zarządu Powiatu Leskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Lesku
2. Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec mnie zakazu wykonywania zawodu
3. Oświadczenie o posiadaniu zdolność do czynności prawnych
4. Oświadczenie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

 • 22 listopada 2022 18:17


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 20.12.2022 r. o godz. 09:00 w miejscowości Bachlawa zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomościami nr 214/2 i 215/3, z działkami sąsiednimi nr: 201/1, 215/5, 215/4, 214/3, 213/2, 213/3, 662, 664/2, 667/2, 215/1.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 • 15 listopada 2022 11:30

KB.2110.8.2022


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  
Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • 04 października 2022 06:04


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Leskiego w 2023 r.”

 
Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy [NIERUCHOMOŚCI]

 • 29 września 2022 10:38


Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do dzierżawy


Nieruchomość niezabudowana składająca się z kompleksu pięciu działek położonych w miejscowości Lesko obręb Wola Postołowa. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów i budynków stanowią użytek R – rolne. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lesko 7. Działki położone  są w obszarze  oznaczonym symbolem  UT1.2 tereny zabudowy usług turystyki. 

SKAN OGŁOSZENIA
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE

 • 15 września 2022 17:39


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną
- studnia wiercona na działce nr ewid. 1236 w Olszanicy

SKAN OGŁOSZENIA
 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

 • 30 sierpnia 2022 10:58


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 4 października 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Bezmiechowa Dolna odbędzie się ustalenie granic działki nr 458 z działkami sąsiedniki nr: 710, 471, 470, 469, 464, 463, 462, 450/1, 450/2, 456, 457 i 441


Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE

 • 23 sierpnia 2022 10:49


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną
- studnia wiercona na działce nr ewid. 1236 w Olszanicy

SKAN OGŁOSZENIA
 

Przejdź do wpisu

XLI Sesja Rady Powiatu Leskiego

 • 15 lipca 2022 11:07

XLI Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 r. o godz. 14:00 w trybie stacjonarnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2022,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2022 – 2030,
c) w sprawie zmiany uchwały Nr IX.56.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym.
d) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2021 rok.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.
 

WYNIKI GŁOSOWAŃ NA ŻYWO - PORTAL MIESZKAŃCA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

 • 12 lipca 2022 12:36


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00 w miejscowości Żubracze zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 10, a działkami sąsiednimi nr 9/2, 9/3, 78/1, 8/1,


Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

 • 12 lipca 2022 12:33


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Żubracze zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 56, a działkami sąsiednimi nr 78/1, 55, 63, 177, 178.

Przejdź do wpisu

Informacja o zmiania czasu pracy urzędu

 • 05 lipca 2022 08:03Informacja o zmianie czasu pracy urzędu Starostwa Powiatowego w LeskuStarostwo Powiatowe w Lesku informuje, że w dniu 05.07.2022 r. (wtorek) pracuje do godziny 14:00

Wydział Komunikacji i Drogownictwa do godziny 14:30

 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej pod najem

 • 04 lipca 2022 07:46

GN.II.6845.1.6.2022                                                                                                                                                                                                                                                   23 czerwca 2022 r.
 
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej pod najem
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00040729/5
Nr działki 1391/47
Opis nieruchomości  
Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 41,42 m2, wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,49 m2. Lokal położony na III piętrze budynku przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid 1391/47.
Powierzchnia lokalu (m2) 41,42 m2
Wysokość opłaty 3,06 zł netto za m2/ miesiąc
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej. Umowę najmu zawiera się na okres 3 lat.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz najmu będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 27.06.2022 r. do dnia 18.07.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 • 24 czerwca 2022 09:44


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym
w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy

SKAN INFORMACJI

 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

 • 24 czerwca 2022 07:23


Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zawiadamia się, że w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 13:00 w miejscowości Hoczew zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką oznaczoną nr 537 z działkami sąsiadującymi nr 536, 525, i 500/8 oraz drogi gminnej nr 525 z rowem oznaczonym jako działka nr 538.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

 • 24 czerwca 2022 08:20


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Bukowiec zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 527/4, a działkami sąsiednimi nr 528/11, 533/3.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

 • 24 czerwca 2022 08:15


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

 
Zawiadamia się, że w dniu 26 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Górzanka zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 105, a działkami sąsiednimi nr 104/1, 104/2, 104/4, 106, 129.

 

Przejdź do wpisu

Informacja o zmiania czasu pracy urzędu

 • 14 czerwca 2022 11:40


Informacja o zmiania czasu pracy urzędu Starostwa Powiatowego w Lesku.

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że dzień 17.06.2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla urzędu.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY LESKIEGO

 • 10 czerwca 2022 12:51

AB. 6740.2.58.2020


 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33- 36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ) w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 67/40 obręb 0014 Strzebowiska.

STAROSTA LESKI
informuje,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 67/40 obręb 0014 Strzebowiska.

- organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

- wniosek Inwestora: P. Jacka Grabowskiego za; 05 – 502 Wólka Kozodawska, ul. Bukietowa 2d o wydanie pozwolenia na budowę został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji wymagających udziału społeczeństwa.

- organem właściwym do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest Starosta Leski 38-600 Lesko, ul. Rynek 1.

- w ciągu 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia ( t.j od dnia 10.06.2022 r.
do 11.07.2022 r.) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się – w Starostwie Powiatowym, Wydział Architektury i Budownictwa w Lesku, ul. Rynek 1 pok. 200, 202 i 203 –
z udostępnioną dokumentacją , raportem oddziaływania na środowisko oraz uzupełnieniem raportu.

- wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku 38-600 Lesko, ul. Rynek 1, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 na adres : poczta@powiat-leski.pl.

- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 35-001 Rzeszów, ul. Józefa Piłsudskiego 38.

Obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut Urzędu, przekazane Wójtowi Gminy Cisna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Cisna.

Lesko, 2022-06-10

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

 • 10 czerwca 2022 12:52


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 8:300 w miejscowości Cisowiec zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między nieruchomością nr 20/1, a działkami sąsiednimi nr 156/1, 145, 20/2, 21.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach o czynnościach wyznaczania punktów granicznych [GEODEZJA]

 • 07 czerwca 2022 11:04


Zawiadomienie
o czynnościach wyznaczania punktów granicznych

Zawiadamia się, że w dniu 01 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w miejscowości Jabłonki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczania punktów granicznych działeki ewidencyjnej nr 53/11, 67 i 195/5 z działkami sąsiednimi o numerach: 52/1, 53/6, 53/7, 53/12, 73/2, 195/4, 195/6

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

 • 07 czerwca 2022 10:48


Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zawiadamia się, że w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 10:30 w miejscowości Przysłup zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 147, 210.


Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 • 31 maja 2022 11:50

KB.2110.5.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko
   
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:
Pan Sebastian Zieliński, zam. Sanok.
Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Sebastian Zieliński, spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 Lesko, dnia 31 maja 2022 r.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych pod najem [NIERUCHOMOŚCI]

 • 01 czerwca 2022 10:51


30 maja 2022
GN.II.6845.1.5.2022
 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod najem
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00021212/9
Nr działki 1391/47
Opis nieruchomości  Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 54,17 m2,  wraz z przynależną piwnicą. Lokal położony na III piętrze budynku przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid 1391/47.
Powierzchnia lokalu (m2) 54,17 m2
Wysokość opłaty 3,06 zł netto za m2/ miesiąc
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej. Umowę najmu zawiera się na okres 3 lat.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 Wykaz wywiesza się na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 21.06.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej..


Przejdź do wpisu

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Leskiego

 • 25 maja 2022 08:27

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Leskiego

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 13:00 w trybie stacjonarnym (sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Solińskim i Myczkowieckim.

4. Zakończenie sesji.

WYNIKI GŁOSOWAŃ NA ŻYWO - PORTAL MIESZKAŃCA

LINK DO TRANSMISJI ONLINE

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze [GEODEZJA]

 • 17 maja 2022 05:36

KB. 2110.5.2022


Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 16 maja 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze mInspektor w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

Wykształcenie:
f) posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności geodezja, w tym: dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
g) posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne i/lub
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
Doświadczenie zawodowe:
h) posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności i/lub co najmniej 3 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Umiejętności zawodowe:
1. Obsługa komputera, pakietów i systemów informatycznych, programów geodezyjnych
(w tym ,,Ośrodek”, ,,Ewmapa”, ,,Bank Osnów”, służących do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania  oraz zabezpieczania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
2.  Znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej oraz przepisów dotyczących procedur administracyjnych.
3. Dobra znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa takich jak Kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

3. Inne wymagania niezbędne:
 1. Samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność, kreatywność
 2. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych
 4. Prawo jazdy kat. B

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:
1. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu działania wydziału – na podstawie
i w granicach udzielonego pisemnego upoważnienia wydanego przez Starostę.
2. Współpraca w procesie uruchamiania środków budżetowych na realizację zadań należących do Wydziału wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Wykonywanie sprawozdań z zakresu ewidencji gruntów i budynków, zasobów geodezyjno– kartograficznych.
4. Współpraca w zakresie merytorycznej obsługi postępowań przetargowych dot. prac geodezyjno – kartograficznych.
5. Opracowywanie planów prac geodezyjnych i kartograficznych, prac urządzeniowo rolnych i klasyfikacji gruntów na terenie powiatu.
6. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu powiatu i projektów planów finansowych dotyczących realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz monitorowanie tych prac.
7. Opracowywanie warunków wykonywania prac geodezyjnych, udział w komisjach przetargowych  i odbiorach prac geodezyjno-kartograficznych.
8. Prowadzenie scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania gruntów po scaleniach.
9. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.        
10. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości.
11. Prowadzenie ochrony znaków  geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
12. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
13. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
14. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
15. Zakładanie osnów szczegółowych.
16. Bieżąca współpraca z informatykiem i inspektorem ochrony danych osobowych w celu realizacji  zadań dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez tworzenie systemu ochrony dostępu  i zabezpieczeń.

Zadania pomocnicze:
1.  Współpraca z innymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Starostwie  w Lesku w zakresie realizacji zadań wydziału.
2.  Współpraca z Głównym Geodetą Kraju, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań Wydziału Geodezji i Kartografii.
2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat, jednozmianowa, o charakterze administracyjno-biurowym.
4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie.
5. Wyjazdy służbowe.
6. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe o kierunku: geodezja i kartografia,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne i/lub
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
e) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagany co najmniej 3 letni staż pracy poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności i/lub co najmniej 3 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego,
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
h) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
i) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
j) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
k) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Geodezji
i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 26 maja 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA:

- SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY
- KWSTIONARIUSZ OSOBOWY
- OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
- OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
- OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO
- ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- KLAUZULA INFORMACYJNA

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych pod najem i użyczenie [NIERUCHOMOŚCI]

 • 13 maja 2022 12:20
13 maja 2022
GN.II.6845.2.6.2022
GN.II.6845.2.7.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem i użyczenie
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem i użyczenie:

Forma dzierżawy: bezprzetargowo
 
Nr KW KS1E/00033951/8
Nr działki 632/3 - ZOBACZ NA GEOPORTALU
Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, położona w miejscowości Lesko obręb Lesko –M, gm. Lesko. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
Powierzchnia lokali (m2) 40 m2 18 m2
Wysokość rocznej opłaty 12,00 zł netto za m2/ miesiąc nieodpłatnie
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc -
Przeznaczenie nieruchomości Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku administracyjnym przeznacza się  w najem pod usługi krawieckie na czas oznaczony tj. na okres trzech lat Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku administracyjnym przeznacza się do nieodpłatnego użyczenia dla Stowarzyszenia  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci -stowarzyszenie pożytku publicznego  o charakterze społecznym działającego dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Umowę nieodpłatnego użyczenia zawiera się na  okres jednego roku
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” -
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.05.2022 r. do dnia 03.06.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.
 
 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy [NIERUCHOMOŚCI]

 • 13 maja 2022 05:5613 maja 2022
GN.II.6845.2.5.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  dzierżawy
 
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
 
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00031575/4
Nr działki 261 - ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,3900 ha
Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę 500,00 zł (brutto) za ha/rok
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Z góry za dany rok dzierżawny
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Lesko obręb Postołów. Działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko, oznaczona jest jako  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę na cele rolnicze na czas oznaczony tj. na okres trzech lat
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.05.2022 r. do dnia 03.06.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej. 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

 • 10 maja 2022 08:24


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 13:00 w miejscowosci MANASTERZEC zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 81 i 82 z działkami sąsiednimi o numerach: 83, 80, 85, 70 oraz stabilizacji znaków granicznych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

 • 10 maja 2022 08:19


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 09:00 w miejscowosci CISNA zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 58 z działkami sąsiednimi o numerach: 29, 50, 64/3 i 57.

Przejdź do wpisu

Informacja o zmiania czasu pracy urzędu

 • 26 kwietnia 2022 05:36


Informacja o zmiania czasu pracy urzędu Starostwa Powiatowego w Lesku.

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że dzień 02.05.2022 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla urzędu.
 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 • 13 kwietnia 2022 11:51

KB.2110.2.2022


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Referent w Wydziale Budżetu i Finansów
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko
   
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Barbara Świerk, zam. Bezmiechowa Dolna.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Barbara Świerk, spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 
Lesko, dnia 12 kwietnia 2022 r

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O CZASIE PRACY URZĘDU

 • 13 kwietnia 2022 20:44INFORMACJA O ZMIANIE CZASU PRACY URZĘDU
STAROSTWO POWIATOWE W LESKU INFORMUJE, ŻE DNIA 15 KWIETNIA 2022 R. (PIĄTEK)
URZĄD PRACUJE DO GODZINY 13:00 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

 • 15 marca 2022 08:57


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w miejscowosci Bachlawa zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością nr 89 z działkami sąsiednimi nr: 88, 90, 94, 105.

SKAN ZAWIADOMIENIA
 

Przejdź do wpisu

Utrudnienia w ruchu

 • 18 listopada 2021 09:39


Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przesyła Informację o utrudnieniach w ruchu - całkowite zamknięcie drogi Baligród - Wołkowyja w km 11+580- 12+580 ( 1km) w dniach  17-22 listopada w godzinach 8,00-18,00. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 13 468 4012. Wioletta Siekaniec PZD

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

 • 09 listopada 2021 12:35


Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się, że w dniu 30 listopa 2021 r. o godz. 8:00 zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczące między przedmiotową nieruchomością nr 913 położoną w Baligrodzie, a działkami sąsiednimi nr 912, 909, i 915.

SKAN ZAWIADOMIENIA

 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY LESKIEGO

 • 15 października 2021 11:01


GN.II.6540.4.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 41 ust. 3 i ust. 4, art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420)

STAROSTA LESKI ZAWIADAMIA,

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, w imieniu którego występuje Pan Przemysław Patruś, TRASAL Sp. z o.o., ul. Dynowska 19/43, 35-119 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”, miejscowość: Cisna, Dołżyca, Krzywe, Przysłup, Strzebowiska, Kalnica, Smerek, Wetlina, gmina: Cisna, powiat: leski, województwo: podkarpackie.

Prace geologiczne związane z realizacją w/w zadania obejmują następujące działki położone na terenie Gminy Cisna:
Obręb Cisna:  224, 240, 241, 242, 260/1
Obręb Dołżyca: 1, 103/2, 118/1, 118/3, 119/4, 122, 142, 143, 144, 145, 147/2, 215, 217, 218/30, 219, 233/2, 237, 240/2, 240/3, 244/2, 244/3, 244/6, 248
Obręb Krzywe: 97/1, 98/1, 99/3, 99/8, 119, 121, 135, 143, 145, 147/9, 148, 150/1
Obręb Przysłup: 11, 14, 97/1, 98/1, 98/2, 146, 147, 148, 205/22, 205/33, 226
Obręb Strzebowiska: 1, 2/1, 5/1, 237, 251
Obręb Kalnica: 132/2, 133, 136, 145, 147/4, 162/2, 163, 164/2, 177, 429, 466/2, 470/6, 471/1, 472/2, 478, 490/2  
Obręb Smerek: 69/2, 72/1, 73, 76, 182, 218, 481/3, 506, 507, 510, 511, 523, 524, 535
Obręb Wetlina: 254/1, 269/13, 612/3, 613/1, 614/1, 614/3, 614/4, 615/2, 615/3, 756

Stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko (pokój 304), w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku (w dniu 15 października 2021 r.) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Cisna.

Lesko, dnia 15 października 2021 r.


SKAN OBWIESZCZENIA

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

 • 19 października 2021 12:06


Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

Przejdź do wpisu

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA

 • 07 października 2021 11:24


Uchwała Nr 119.217.2021
Zarządu Powiatu
z dnia 01.10.2021 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2022 r."

SKAN UCHWAŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

 • 07 października 2021 09:57


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) oraz w oparciu o zarządzenie nr 221/21 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 września 2021 r. Starosta Leski działający imieniem Skarbu Państwa podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Przejdź do wpisu
Powrót