Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 13 listopada 2023 09:47

 

GN.II.6845.6.2022

GN.II.6845.23.2023

8 listopada 2023 r.

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 Forma dzierżawy: bezprzetargowo

 

Lp.

Nr KW

Nr
działki

Powierzchnia
[ha]

Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę

Termin wnoszenia opłat za dzierżawę

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Zasady aktualizacji opłat

 

 

 

1.

 

 

 

 

KS1E/00036424/6

 

 

KS1E/00029166/7

 

 

 

 

309/4,

309/1

 

228/2,

230

 

 

 

 

2,1960 ha

2,2798 ha

 

2,9613 ha

9,6283 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700,00 zł (netto) za 1 ha2/rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z góry za dany rok dzierżawny

Nieruchomości  położone w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko.

Działki  228/2,230 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczone jako M3.2 „obszar rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła".

Działki 309/4, 309/1 objęte są  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko i oznaczone jako U1 „Tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu, z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”.

 

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę na cele rolnicze na czas oznaczony tj. na okres 10 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”

 

 

2.

 

 

KS1E/00028675/1

 

 

1400/2

 

 

5,5957 ha

Nieruchomość położona w m-ci Lesko gm. Lesko

Działka nie jest  objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczona jest jako P5 „ tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”

 

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę na cele rolnicze na czas oznaczony tj. na okres 10 lat

 

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 08.11.2023 r. do dnia 29.11.2023 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie  Monitor Urzędowy.

Przejdź do wpisu
  • 13 listopada 2023 09:44

GN.II.6845.28.2022                                                                                                                                                                                                                                               8 listopada 2023

 Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem

 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Nr KW

KS1E/00033951/8

Nr działki

632/3

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona przy ul. Wincentego Pola 4 w Lesku, w strefie około centralnej miasta  Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.  Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko działki położone w obszarze opisanym symbolem RMW – obszar rewitalizacji zabudowy blokowej – strefa A – miejska.

Powierzchnia lokalu (m2)

59,01 m2

Wysokość opłaty

1 zł netto za m2/ miesiąc

Termin wnoszenia opłat

Z góry za dany miesiąc

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  pod najem  na czas oznaczony tj. na okres dwóch lat. z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rytmiczno - tanecznych.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz najmu będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”

 Wykaz wywiesza się na okres od dnia 08.11.2023 r. do dnia 29.11.2023 r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz w prasie Monitor Urzędowy. 

Przejdź do wpisu
  • 13 listopada 2023 10:11

 

2 października 2023 r.

GN.II.6851.1.2023

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do dzierżawy 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Nr KW

KS1E/00002473/7

Nr działki

41/2

Powierzchnia [ha]

1,5651ha

Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę

100,00 zł (netto) za m2/rok

Termin wnoszenia opłat za dzierżawę

Z góry za dany rok dzierżawny

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Lesko obręb Woal Postołowa z dostępem do drogi publicznej, w sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo. Dla  wymienionej działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Lesko 7. Według planu teren oznaczony symbolem UT1.2 - tereny zabudowy usług turystyki oraz MN/U7 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  na udostępnianie pod lokalizację nośnika reklamowego o wymiarach 8 m2 na czas oznaczony tj. na okres trzech lat

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”

 Wykaz wywiesza się na okres od dnia 02.10.2023 r. do dnia 23.10.20232 r.

 Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.

Przejdź do wpisu
  • 13 listopada 2023 10:07

 

22.09.2023 r.

GN.II.6840.6.2023

 Wykaz nieruchomośc Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Forma sprzedaży: przetargowo

Nr KW

KS1E/00036579/7

Nr działki

694/9

Powierzchnia [ha] łącznie

0,5898 ha

Cena [zł] łącznie

300 000,00 zł netto

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  położona w miejscowości Uherce Mineralne gm. Olszanica, z bezpośrednim dostępem do publicznej- wojewódzkiej, zabudowana budynkami przemysłowymi i urządzeniami po byłej oczyszczalni ścieków.  Działka ogrodzona i uzbrojona w energię elektryczną, kanalizację. W pobliżu przebiega gazociąg oraz sieć techniczna.  Oznaczona w ewidencji jako Ba – tereny przemysłowe oraz Lzr-Ps – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Przeznaczenie nieruchomości

Obszar dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Olszanica działka leży w terenie oznaczonym jako tereny przemysłu, bazy, składy istniejące i potencjalnej.

 Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 3 listopada 2023 r.

Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 22 września 2023 r. do 13 października 2023 r.

Przejdź do wpisu
Powrót